Vrcholn st edov k
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

Vrcholný středověk PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vrcholný středověk. Zemědělství. přetrvává zemědělský charakter společnosti příhodné klimatické podmínky – 12.-13.století – oteplení (!) nové technologie. Zemědělství. trojhonný systém (ozim, jař, úhor)

Download Presentation

Vrcholný středověk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vrcholný středověk


Zemědělství

 • přetrvává zemědělský charakter společnosti

 • příhodné klimatické podmínky – 12.-13.století – oteplení (!)

 • nové technologie


Zemědělství

 • trojhonný systém (ozim, jař, úhor)

 • nové plodiny – oves, žito (chléb), luštěniny, len, zelenina, ovocné stromy, vinná réva...

 • výnosy stále nízké


Zemědělství

 • chov dobytka omezen – nedostatek krmiva na zimu (ovce, kozy, vepři, koně...)

 • zdokonalení nástrojů – pluh, brány, využití zvířat k tahu (krávy, voli, koně), jařmo, chomout


Zemědělství

 • vodní a větrné mlýny

 • vodní čerpadla

 • mlýnské náhony


Zemědělství


Venkovská civilizace

 • zvětšování obdělávané plochy

 • vznik nových osad => kolonizace

 • osídlování dosud neobydlených území (vyšší polohy, hraniční oblasti, lesy)


Kolonizace

 • vnitřní (domácí) – příchod zemědělců z nížin do výše položených oblastí

 • vnější – příchod cizinců (německé obyvatelstvo – záp.Čechy) – i jinde v Evropě (Angličané => Skotsko, Francouzi => Španělsko, Evropané => Blízký Východ)


Kolonizace

 • motivace – výhodný pronájem (dávky naturální, peněžní, robotní)

 • emfyteutické (zákupní) právo – dědičný nájem půdy, osvobození od placení nájmu a roboty (12-20 let) – lhůta (Lhota)


Středověká vesnice

 • sedláci, řemeslníci, bezzemci, zemané, kněží

 • majetkové rozdíly


Středověká vesnice

 • pravidelné uspořádání (náves, cesta), obytné domy, hospodářská stavení

 • krčmy, mlýny, kovárny

 • zemanská tvrz, fara, kostel


Středověká vesnice


Společnost

Jaké vrstvy tvořily středověkou společnost?


Společnost

 • trojí lid (šlechta, duchovenstvo,

  poddaní)

 • nová společenská vrstva – měšťané (řemeslníci, obchodníci, inteligence)


Středověká města

 • centra řemesel a obchodu

 • nejstarší ve Středozemí (Janov, Benátky) a v západní Evropě – 11.století – návaznost na antická centra

 • 12.-13.st. ostatní Evropa

 • spojnice obchodních cest


Středověká města

 • řemeslnické a obchodní osady a tržiště

 • v podhradí knížecích sídel a klášterů

 • křižovatky obchodních cest

 • brody řek

 • nově vznikající – „na zelené louce“ – horní města (těžba kovů), přístavy

 • 1300 – založeno na 120 měst


Středověká města - druhy

 • královská (založena panovníkem), patřila králi, bohatší, více privilegií, obyvatelé svobodní, podřízeni králi

 • horní, báňská – těžba stříbra

 • věnná – patřila královně

  Praha, Brno, Plzeň, Litoměřice, Hradec Králové, Kutná Hora, Jihlava ....


Středověká města - druhy

 • poddanská (založena šlechtou) – církevní při klášterech, světské panstvo

 • méně privilegií

 • obyvatelé nesvobodní – poddaní vrchnosti


Zakládání měst

 • předem vybrané místo (strategická poloha, křižovatka cest...)

 • lokátor – úředník zajišťující osídlení

 • přesný stavební plán

 • půdorys – náměstí (tržiště) s radnicí, kostelem (hřbitov), síť ulic – hlavní, vedlejší (šachovnice)


Středověká města

 • hradby – kamenné, dřevěné, bašty, obranné věže, městské brány, valy, vodní příkopy, padací mosty

 • městské domy – kamenné, cihlové, hrázděné, doškové střechy, podloubí, pavlače


Městské domy


Předměstí

 • kovárny, hrnčírny, koželužny (hluk, zápach, nebezpečí požáru)

 • chudinská obydlí, katovny, popraviště

 • pole měšťanů

 • velikost měst – do 3 tisíc (max.10 tisíc) obyvatel


Městská práva - privilegia

Hospodářská:

 • tržní – pořádání trhů (výroční, týdenní)

 • mílové – monopol výroby v okruhu 1 míle (cca 9 km)

 • skladu – povinnost vystavit zboží na prodej

 • celní - výběr poplatků

 • várečné – vaření piva

 • hradební - hradby


Městská práva

Občanská:

 • právo osobní svobody – uděleno zřizovatelem

 • městská samospráva – purkmistr, konšelé, rychtář (soudce, výběr daní)


Městská společnost

 • městský patriciát – bohatí řemeslníci, obchodníci, majitelé domů, často Němci, voleni do samosprávy,cechovní mistři, plnoprávní občané

 • střední vrstva – tovaryši (vyučení řemeslníci), kupci, kramáři

 • chudina – učedníci, nádeníci, pomocné síly, služebnictvo, vysloužilí vojáci, žebráci, zloději


Městská společnost

Zvláštní postavení:

 • duchovenstvo (mniši, faráři)

 • šlechta

 • univerzitní učitelé, studenti

 • Židé – uzavřená ghetta


Městská společnost

 • Cechy – sdružení výrobců jednoho řemesla

 • kontrola kvality, určování cen, množství výrobků, počtu zaměstnanců, výše mzdy, pracovní doby

 • sociální ochrana – pomoc vdovám, zchudlým členům

 • slavnostní znaky – korouhve, erby


Obchodování

 • hlavní centra . západní Evropa (Benátky, Janov, Pisa, Marseille, Bruggy...)

 • obilí, víno, olivový olej, ryby, vosk, dřevo, kůže, kožešiny, vlna, plátno, sůl, kovy

 • nejcennější – koření, luxusní zboží (Orient)


Obchodování

 • doprava – špatné silnice, mýta (mosty, přívoz), cla, nebezpečí přepadení – ozbrojený doprovod

 • moře, řeky, obchodní stezky


Obchodování

Jak se nazývaly dvě nejznámější obchodní cesty středověku?


Obchodování

Hedvábná stezka

Jantarová stezka


Peněžnictví

 • s rozvojem obchodu sílí význam

 • nové druhy plateb – dlužní úpisy, směnky, úvěry, pojištění

 • negativní jevy – lichva

 • nejstarší banky v Itálii – Janov (1407)

 • nejstarší burza - Bruggy


Obchodní společnosti

 • kontrola dovozu cizího zboží

 • distribuce surovin, hledání odbytišť

 • gildy (Flandry, Vlámsko, Francie)

 • hanza (Německo,Pobaltí),100 – 150 měst

 • v čele Lübeck

 • význam i vojenský a politický – kontrola území sev.Evropy

 • postupně upadala s vzrůstem moci Nizozemí a Anglie


Hanza


Městské znaky

Znáš městské znaky?


Městské znaky

Brusel

Berlín

Paříž

Londýn


 • Login