Drama tiang cengal dinding sayung
Download
1 / 22

DRAMA TIANG CENGAL DINDING SAYUNG - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

DRAMA TIANG CENGAL DINDING SAYUNG. SINOPSIS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DRAMA TIANG CENGAL DINDING SAYUNG' - galeno


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


MakJimahisteri Pak Jumaatmenghadapikesedihanapabila Pak Jumaatdidapatihilangsemasakejadianombak tsunami di Kedah. Anak-anaknyaiaituSabri, Shahrul, SabariahdanSalmahmanakalaSanianakangkatnyacubamenenangkanperasaanJimah agar sabardengantakdirTuhanShahrulmemintatolongSani agar menyatakanhasratnyapulangke Kuala Lumpur keranacutisudahtamat.

Sabariah yang panasbaranbarubalikdari London menyalahkanbapaknya ( Jumaat ) keranateruskelautuntukmenangkapikan. Namunanak-anaknyaseringmengirimkanwangbulanansupayatidakperlubekerja. Sikapnyaditeguroleh Pak Man jirannyakeranatidakmemahamiJimah. SalmahmerupakananakJimah yang barubalikdenganberpakaianseksidimarahiolehSabariahsupayamenukarsebelumbertemuibunya.

Sikapmerekaditegurjugaoleh Pak Man. Sikapanak-anaknyamenyebabkanJimahmemulangkankembaliwang yang dikirimolehanak-anaknya. NamunSabariahmemarahiibunyakeranamasihmengharapkanbapanyaakanselamat. Dalamkekecohan, Wahid danSeninmengambilkesempatanmencuribaranganmangsa tsunami. Pak Jumaatakhirnyadijumpaidandikhabarkanoleh Man BengapsertamenyatakanSanisahajauntukmenemaniibunyakebalai. AtastolakansurSanimakamerekasama-samamenjemputJumaat.

Anak-anakJimah yang lain memohonmaafkepadaSani. Pak Man danMakJahterharudenganperistiwaitudanbersyukurmempunyai Man Bnegapwalaupunhanyacucuangkattetapidapatmenghiburkannyaterutamaketikasunyidanberduka. PemikiranKesetiaanisteridankasihsayangisteridananak-anakterhadapbapanyasertakepincangansikapanak-anakdalammenjalankantanggungjawabmerekasebagaianak-anak.


TEMA

 • Kesetiaanisteridankasihsayangdananak-anakterhadapketuakeluargasertakepincangansikapanak-anakdalammenjalankantanggungjawabmerekasebagaianak-anak


Persoalan
PERSOALAN

 • Persoalankasihsayangisterikepadasuami tang tidakberbelahbagi

 • Persoalansikaphormatmenghormatiantaraahlikeluarga

 • Persoalansimpatiatasnasibmalang yang menimpaseseorang

 • Persoalanjujurdanamanahdalammenyampaikanmaklumat

 • Persoalansikapsabardantabahdalammenghadapidugaandancabaranhidup


Latar
LATAR

LATAR MASA

 • Siang,tepipantaiberhampirandengansebuahperahu yang telahrosak

 • Pagi,semasa Man mencucikeretaAbangSabri

 • SenjadirumahJimah


Latar tempat
LATAR TEMPAT

 • Di tepipantai,Jimahberdiridigigi air sambilmemandangketengahlaut

 • RumahJimahsemasasabariahmemarahisalmah

 • AnaktanggarumahJimahsemasasabariahduduktermenungmemikirkannasibemaknya

 • London.ipoh,kualalumpur


Latar masyarakat
LATAR MASYARAKAT

 • Masyarakat yang prihatin

 • Masyarakat yang berpendidikan

 • Masyarakat yang mementingkankerjaya

 • Masyarakat yang menhormatiorang yang lebihtua

 • Masyarakat yang bekerjasebagainelayanWatak utama
WATAK UTAMA

Jimah

 • .isterikepadajumaat

 • .ibukandungkepadasabri,sabariah,salmah,danshahrul

 • .ibuangkatkepadasani

 • .seorang yang setiadanpenyayang

 • .seorang yang berjimatcermat

 • Seorang yang bertanggungjawabdanpemaaf


Watak sampingan
WATAK SAMPINGAN

Sani

 • Merupakan anak angkat jimah dan dianggap sebagai anak bongsu kepada jimah

 • Berumur 28 tahun

 • Suami kepada wan malini

 • Bertugas sebai doktor

 • Anak yang taat

 • Seorang yang bertanggungjawab


Sabri
Sabri

 • anaksulungJimah

 • penyabar.

 • Sabrimahusemuaadikberadiknyamemujukemaknyaselagimayatbapamerekabelumditemui


Sabariah
sabariah

 • Graduanekonomibekerjadi London. Panasbaran, anakkeduadalamkeluarga. Diamenyalahkanbapanyakeranatidakberhentipergikelautwalaupunwangbelanjabulanandikirimsetiapbulan.• TidaksukakanSani. SabariahmemarahikepadaSanisupayatidakmemandai-mandaidanberdolakdaliktentangsoalkematian. DiajugamenginggatkanbahawaSanibukanlahahlikeluargamereka.


Shahrul
shahrul

 • Anakketiga

 • Seorangakauntandi Kuala Lumpur

 • Mementingkankerjayanyadenganmemintauntukpulangsetelahwaktucutisudahhabis.

 • BerselisihanfahamdenganSani. ShahrulsukamenyindirSani.


Salmah
salmah

 • Seorangperekafesyen

 • Seorang yang mengikutfesyenterkini. Salmahpulangdenganmemakai skirt

 • Lebihmementingkankerjayanya. Salmahlewatpulangke kampong atasurusanpekerjaan.


Wan malini
Wan malini

 • IsteriSani

 • BanyakmenolongSanimenjagaJimah. DiaturutberjanjidenganJimahakanbersama-samamentuanyamenunggubapamentuanyasehinggapulang.


Gaya bahasa
GAYA BAHASA

 • Bahasa Arab :Assalamualaikum,Insya-Allah

 • BahasaInggeris:businesswoman,manager

 • Simile: Lautibaratsebuahkilang

 • Peribahasa: sudahnaikangin, merendahdiri


Nilai
NILAI

 • Nilaikasihsayangkepadasuami

 • Nilaikesetiaanseorangisterikepadasuami

 • Nilaihormatmenghormatiorang yang lebihtua

 • Nilainasihatmenasihati

 • Nilaitanggungjawabanak-anakkepadaibubapa


Pengajaran
PENGAJARAN

 • Kita hendaklahmenjalankantanggungjawabdenganmemberikanpendidikankepadaanak-anak

 • Kita perlubersyukurdenganapa yang kitamiliki

 • Kita perluberjimatcermatdalamberbelanja

 • Kita mestilahmenghormatiorangtua


Soalan pemahaman
SOALAN PEMAHAMAN

 • Berapalamakah Pak Jumaathilangdilaut?

 • Mengapakah Pak Man tidakkelautsemasaharikejadian tsunami?


ad