Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 54

第十二週:文白異讀 (二) 授課教師:臺灣文學研究所 楊秀芳 教授 PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

第十二週:文白異讀 (二) 授課教師:臺灣文學研究所 楊秀芳 教授. 臺灣語言概論上. 【 本著作除另有註明外,採取 創用 CC 「姓名標示 — 非商業性 — 相同方式分享」台灣 3.0 版 授權釋出 】. 「菊花 」有些地區說 kik4 hue1 ,金門 說 kak4 hue1 , 加上文讀層的 ki ɔ k4 ,一共有三種層次異讀。 「 六」 lak8 「 鼠 麴粿」 tshu2 khak4 kue2. 鼠麴粿又稱鼠殼粿、鹹龜粿,台語叫做刺殼粿、草仔粿 。. 鼠麴草. 通攝的層次異讀. 一等: - ɔŋ /k (文 ), - aŋ /k (白)

Download Presentation

第十二週:文白異讀 (二) 授課教師:臺灣文學研究所 楊秀芳 教授

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


CC3.0

1


kik4 hue1kak4 hue1

kik4

lak8

tshu2 khak4kue2

2


3


4


 • -/k-a/k

 • -i/k-a/k-i/k

 • -a/k

 • *uua

5


 • -a

 • -i-i

 • --i

6


 • AB

7


 • tsio8sia8sik8ku5han5

8


 • t5ta5

 • ta5phai2 ta5 ku7 sia4t5

9


 • t7su1 t7

 • --a-ata7

10


 • ki7-aka7khuan2

11


 • t5ta5--at5ta7

12


 • ts2

 • tsa2

  b1 bo5 tsa2

  tsa2thau5(1)

  (2)

  tshai3 tsa2

13


14


15


 • n

  v

  advts2 khi3

16


 • l2 ts2

  l2 ts2n7 pa4ti1

  l2 bo5 lai5

  l2 ho2

17


 • la2

 • la2 siau3

 • la2 kh3

18


ka1e0

k1 khai1

kha1e0

kh1 khi3

kha3 te7a2

n7 pa4 kh3 it4201

te7 ta7

un7 t7

19


la7 sai1

sai2 l7sai2 la7

pha1/ph1 phai3

h1 hu3

bak8 tsiu1

tsiat4 bk8/bak8

pa5 s1

tshai5 h5 tshia1

20


hai2 li5 5

li5 san1 si7

n7 ti5

ti5 hk8

21


 • hu-p-

22


 • ma6 ki1 hu1

  kh5 hu1

  khi3 pi1

23


tha1 a2

t5 tsh1

k2 ue7

ian2 ka2

le2 t5

tshin1 t5

t5su1

t5tiau5

24


tam7 po8a2

pk8 tsi5

lo8 h7

lo8tshia1

lk8 phik4

tso4 sit4 la5

tsk4 giap8

ko4 i7

kk4 ui7

25


ts1 si1

hk8 ts1

sio1 hi1

hi1 ka2

tsi7 tshia1

si7 pan1

I2 pe7

i5 i2

26


tau3 s1 ka7

sio1 su1

si1 sin3

si3 gu5

si3 p3

tsia4 5/m5

mu5 tshik4

io4tio8

ik4 hue7

27


k1su3

t1 k1

k1 bi5 ts3 tai7

3 ba2

b2 tshi7

t1 tan2

pi5 ti2

28


 • 3kui2 3kuai33ba2

29


tit4 tio8

tik4 sit4

sin5 tsui2

si5 dzin7

in3 tshui3

in3 si1

i3 kai1

30


l2 lat8

lik8 li7

tat8 t5

t1 tit8

i5 sin5

gi5 tsiap4

tshiu7 2

tshiu7 i2

i2 hi2

31


ho2 mi7

bi7 li7

mi5 si1

bi5 dzin5

iau1 tsi1

tsi1 sin5

tshin1 tsi5

kam2 tsi5

32


thiu1 si5

si5 k1

am7 ni2

li2 to7

iau1 tshi2

sin1 tshi2

u7 si3

si3 dzin5

33


ts1/tsh1 sik4

tshi1 lian5

ti7 tio8

it4 ti7

tu1 sin1

tan1 sin1

su3 khui1

san3 p7

34


tua7 si1 hua4

khi2 hat4

su1 ti2

san1 sui2

kha1 ki1

kh1 kan1

li5 gi2

iu2 gan2 bu5 tsu1

35


pue8 tsha4 thau5

the5 puat8

k2 sua4

sat4 tshia1

h7 la5 p1

phian1 sim1

5 5

lian5 ti2

36


tsu1 te5

tsian1 n7

u7 ts1

hai2 sian1

3 bin7

pian3 t1

li8 khui1-0

hun1 liat8

37


u7 sio1 pat4

khu1 piat4

pat8 la5

piat8 ts1

dzua8 t1

dziat8 tsi5

i2 ki7

kian7 kh1

38


t1 1 hai2 kak4

thian1 tsai5

5 ku2 gue8 tshim1

siau3 lian5

thau5 tsi5

tsian5 pue3

gi2/2 phua3

gian2 kiu3

39


hi2 bak8

bi5 hian2

kue3 5 kue3 tse4

u7 tsun2 tsat4

tsiat4 bk8

tshe4

tshe4sim1

tshiat4 tshai3

40


pha4 kat4

kiat4 kik8

mu2 bin7 tshun1 h1

buan2 i3

tsui2 k2

kuan2 li2

tui3 pu3 pun1

puan3 tsu2

41


s3 siau3

suan3 sut8

phua4 tsui2

huat8 phuat4

tse8 tsi2

tsuat8 tui3

kai2 se4

siau2 suat4

42


khi4 tshui3

khuat4 tiam2

lau5 hue4

hiat4 khi3

tan5 sin1-0 s1-0

tin5 5

tua7 m5

bun5 si1

43


m7 l7

bun7 te5

t1 tshai3

tam1 dzim7

t1 p7

thiam1 ti1 huat4 tsai5

e7 bin7

ha7 pan1

44


tai7 tsi3

hi2 su7

sai2 si3 te7

su2 i7

kui1 dzit8

kui2 dzit8

tshuan2 khui3

kh1 khi3

45


sau3 th5 kha1

pun3 so3

tshau2 a1

kam1 tsho2

pho7 gin2 a2

phau7 hu7

pha1 tin5

phau1 khi3

46


ka3 si7

kau3 ik8

kha3 tua7

pi2 kau3

tua3 ha3

iu2 hau3

tsio1

tsiau1 thai7

47


sio2 khua2

siau2 dzin5

tsio3 ki3

tsiau3 k2

kau7 bin7 phue5

ti1 h7

lau5 phi7

lun5 liu5

48


ki5 ta7[]

hi5 t7[]

tsap8 ts5[]

sip8 tsuan5[]

kap4 tso4

hap8 tsk4

49


h7 tsui2[]

u2 sui2[]

tua7 ku5[]

tai7 han5[]

k2 tshue1[]

k2 tshui1[]

50


lau2 tua7[]

lo2 tai7[]

tua7 o8[]

tai7 hak8[]

51


n2 luan2

tsi4 tsiap4

lai7 li2

n.n.iam5 5

v.n.7 iam5

52


53


54


 • Login