Vedomie kontinuity
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

...vedomie kontinuity... PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

...vedomie kontinuity. Japonské divadlo NÓ sa hrá nepretržite 700 rokov. ...vedomie kontinuity. nápis na trenčianskej skale z roku 179 n. l. ...vedomie kontinuity. archeologické nálezisko Havránok 1. storočie pred n. l.

Download Presentation

...vedomie kontinuity...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


...vedomie kontinuity...

 • Japonské divadlo NÓ sa hrá nepretržite

  700 rokov


...vedomie kontinuity...

 • nápis na trenčianskej skale z roku 179 n. l.


...vedomie kontinuity...

 • archeologické nálezisko Havránok

 • 1. storočie pred n. l.


Kontinuita v myslení o jazykuKontinuita predštruktúrneho a štruktúrneho uvažovania o jazyku

Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.


kontinuita

 • nepretržité trvanie, vzájomné nadväzovanie, súvislosť, spojitosť

 • pretrvávajúca štrukturálna súvislosť

 • poznávacia kontinuita

  • spojitosť v procese poznania


poznávacia kontinuita poznávacie cykly mechanizmus, ktorý spája prítomnosť s minulosťou


poznávacie cykly mechanizmus, ktorý spája prítomnosť s minulosťou


Časová a myšlienková kontinuita v lingvistike


I. Predštruktúrne uvažovanie o jazyku (19. storočie)

historicko-porovnávacia jazykoveda

Wilhelm von Humboldt

mladogramatici

II. Štruktúrne uvažovanie (koniec 19. a 20. storočie)

F. de Saussure

pražská škola

kodanská škola

americká škola

Generatívna gramatika N. Chomského

Syntaktické štruktúry (1957)

zavedenie sémantickej zložky

Časová kontinuita


Zmeny vo vymedzovaní predmetu lingvistiky

 • výrazný zlom vo vymedzení predmetu jazykovedy

 • 70. roky 20.storočia

 • nápadný presun pozornosti od systémovej lingvistiky ku komunikačne orientovanej jazykovede

 • prelom storočí

 • jazyk ako súčasť konkrétnej etnokultúry, spätosť jazyka, ľudskej mysle a kultúry


Myšlienková kontinuita

 • Lingvistov upútala podobnosť medzi sanskrtom na jednej strane a gréčtinou, latinčinou na strane druhej

 • hľadanie spoločného prajazyka

F. Bopp

J. Grimm

A. Schleicher


 • Jazyk

  • organizmus, ktorý sa rodí, vyvíja, starne a umiera; jazyk ako prírodný jav

 • Dve obdobia vo vývine jazyka:

  • rozvoj (vrchol je vo flektívnej podobe podobe jazyka),

  • úpadok


 • Predstavil schému historického vývinu indoeurópskych jazykov v podobe stromu

  • kmeň – indoeur. jazyk

  • vetvy – jednotlivé jazyky


 • Bol som pri tom, keď sa uvádzal do života Slovník súčasného slovenského jazyka (A - G). Je to monumentálne dielo, ktoré presahuje oblasť jazykovedy a zasahuje do celej našej kultúry a kultúrnosti. Hádam prvý raz sa uplatnil moderný prístup k jazyku ako k živému organizmu.


 • Jazyk je živý organizmus, o ktorého existencii nikdy nemôžu rozhodovať úradníci a dokonca ani odborníci.


 • Jazyk je živý organizmus, ktorý sa vyvíja bez ohľadu na to, kto je práve pri moci.


 • Bol som pri tom, keď sa uvádzal do života Slovník súčasného slovenského jazyka Je to monumentálne dielo, ktoré presahuje oblasť jazykovedy a zasahuje do celej našej kultúry a kultúrnosti. Hádam prvý raz sa uplatnil modernýprístup k jazyku ako k živému organizmu.

 • Jazyk je živý organizmus, o ktorého existencii nikdy nemôžu rozhodovať úradníci a dokonca ani odborníci.

 • Jazyk je živý organizmus, ktorý sa vyvíja bez ohľadu na to, kto je práve pri moci.


hlavný cieľ

štúdium porovnávacej antropológie

štúdium jazykov bolo len prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa

1.2 Wilhelm von Humboldt


 • Wilhelm von Humboldt

  • O rozmanitosti stavby ľudských jazykov a jej vplyve na duchovný rozvoj ľudského rodu

  • preklad S. Ondrejovič (2000)


 • Jazyk nie je ergon (hotový útvar, produkt), ale energeia (činnosť, tvorenie)

 • antinómie:

  • jazyk a myslenie

  • produkcia reči a jej porozumenie

  • jazyk ako jednota kolektívneho a individuálneho

  • jazyk ako stálosť a pohyb

 • jazyk študoval ako celok, nielen jeho izolované časti

kognitívna lingvistika

F. de Saussure

V. Mathésius pružná stabilita


Humboldt

myslenie nezávisí od jazyka ako takého, ale je podmienené každým jednotlivým jazykom

rozmanité jazyky to nie sú len rôzne označenia predmetov, ale to sú ich rôzne videnia

medzi jazykom a duchom národa existuje spojitosť

Teória Sapira a Whorfa

teória jazykovej relativity

rozličné jazyky

odlišné jazykové obrazy sveta

odlišné vnímanie a hodnotenie sveta

odlišný systém pojmov

odlišnosti v myslení

odlišnosti v správaní


rozdiely medzi jazykmi

rozdiely v myslení rozdiely v správaní


Humboldt

Jazyk je myšlienkovotvorný orgán

Whorf

Jazyk nie je len nástroj na odovzdávanie myšlienok,

Ale podieľa sa na tvorení myšlienok


lokalizovanosť

nulový bod

ego hovoriaceho


Polynéziasúostrovie v južnej časti Tichého oceána

priestor blízky hovoriacemu

priestor blízky adresátovi

priestor vzdialený obom

nulový bod

minimálny rečový akt

hovoriaci – adresát

Polynézske jazyky


Dve verzie hypotézy jazykovej relativity

štruktúrne rozdiely medzi jazykmi majú paralelu v kognitívnych rozdieloch používateľov rozličných materinských jazykov

štruktúrne rozdiely medzi jazykmi silno ovplyvňujú (determinujú) nazeranie na svet

nazeranie na svet si človek osvojuje osvojovaním si materinského jazyka


MladogramatizmusPrincípy histórie jazyka

Hermann Otto Theodor Paul


 • Mladogramatici chápali princíp(grécke arché)

  • ako pôvod, základ, počiatok, základnú myšlienku, základný zákon, ba aj ako základný predpoklad

 • Dnešné chápanie princípu

  • všeobecný predpoklad, ktorý v rámci vednej disciplíny netreba zdôvodňovať

  • z princípu však možno odvodiť opis a interpretáciu javov


Princípy u mladogramatikov

verifikačný

asociačný

analógia

Princípy v súdobej explanačnej lingvistike

Princípy stavby, vývinu a fungovania slovenčiny (1999)

Princípy jazyka (2003)


Premeny lingvistiky v 20. a 21. stor.

 • 1. Aký je jazykový systém?

 • 2. Ako tento systém funguje v reálnej komunikácii, aké zmeny (inovácie) v ňom prebiehajú?

 • 3. Ako sa dajú tieto zmeny vysvetliť? Aké sú zákonitosti a princípy jazykových zmien?

 • 4. Čo sa môžeme prostredníctvom skúmania jazyka (najmä gramatiky) dozvedieť o ľudskej mysli?

 • 5. Čo sa prostredníctvom skúmania jazyka a komunikácie môžeme dozvedieť o človeku, spoločnosti a jej kultúre?


 • jazyk ako cieľ výskumu

 • jazyk ako prostriedok poznania niečoho iného

  • ľudskej mysle, človeka, kultúry, sveta

   • Wilhelm von Humboldt (1767 – 1835)

   • štúdium jazykov bolo len prostriedkom na štúdium porovnávacej antropológie

   • antropológia

   • veda o človeku z hľadiska fyzického, historického, sociálneho, kultúrneho, filozofického, teologického a i.;


Konštituovanie lingvistickej antropológie

prechod od skúmania jazyka ako systému znakov ku skúmaniu ako sa jazyk používa

k hľadaniu súvislostí medzi jazykom, človekom a kultúrou vedie ku konštituovaniu

lingvistickej antropológie / lingvokulturológie


 • Koľkí z nás si povedia, že biozelenina, biocestoviny, či biomäso sú pridrahé a nemôžu si ich dovoliť?

 • V mlyne už vyrábajú aj biovločky z bioovsa a bioraže, z obilnín vypestovaných bez chemických podporných prostriedkov.

 • Môžete si pripraviť biohamburger..

 • ...produkty v biokvalite v špecializovaných biopredajniach

 • ...zápas proti biopirátstvu...

 • biolampa – vykonáva biostimuláciu

 • ...chov s voľným výbehom alebo biochov – najvyšší stupeň ochrany sliepok

 • levanduľová biovoda v rozprašovači hydratuje, rozžiari a upokojí pleť


Biosolárium?

 • Niektorí predajcovia využili legislatívnu medzery na trhu a s vidinou veľkých ziskov začali označovať predponou -bio výrobky, pri ktorých by to nikto nepredpokladal. Odporuje to totiž akejkoľvek logike.

 • Zákon obmedzil používanie tejto predpony len pri biopotravinách alebo biopalivách, kde sú stanovené presne špecifikované a prísne podmienky (napr. ekologické pestovanie bez umelých hnojív a pod.) a tým následné daňové úľavy.

 • Práve vďaka biopotravinám predpokladá návštevník "biosolária" niečo zdravšie, ekologickejšie, šetrnejšie, kvalitnejšie a v tom spočíva veľké nebezpečie, pretože to nie je pravda, ale často to býva práve opačne. Neinformovaný zákazník samozrejme nepredpokladá, že ide o výmysel.


 • ekodizajn

 • ekofestival Dych Zeme

 • ekofeministické hnutie

 • rozvoj ekoturizmu môže znamenať zhoršenie života pre pôvodných obyvateľov

 • ekofestival alternatívneho životného štýlu

 • fanúšikovia východných filozofií a ekoaktivisti

 • esemeska na ekocharitu

 • ekopredsavzatia

 • etablovanie ekoetiky, ekofilozofie, ekotechniky i ekolegislatívy

 • bývať budete v ekohotelíku na jednom z trinástich ostrovov


 • Ekonomická šoková terapia - cenová liberalizácia, drastické škrty vo výdavkoch armády a potom masívna privatizácia.

 • Boja sa, že sa grécka nákaza rozšíri do celej eurozóny.

 • V mediálnej praxi sa vírus hrubosti veľmi rozšíril.

 • Starnutie populácie sa stáva veľkým problémom.V skutočnosti však bude Európa potrebovať transfúziu mladej krvi v podobe desiatok miliónov imigrantov z Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.


 • Ekonomická šoková terapia - cenová liberalizácia, drastické škrty vo výdavkoch armády a potom masívna privatizácia.

 • Boja sa, že sa grécka nákaza rozšíri do celej eurozóny.

 • V mediálnej praxi sa vírus hrubosti veľmi rozšíril.

 • Starnutie populácie sa stáva veľkým problémom.V skutočnosti však bude Európa potrebovať transfúziu mladej krvi v podobe desiatok miliónov imigrantov z Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.


 • Americká finančná kríza viedla už uprostred septembra k zneisteniu v Rusku, na čo Kremeľ reagoval silnými finančnými injekciami. Existuje však aj tretia skupina štátov, ktoré sú ešte náchylnejšie na nákazu krízou.

 • Bank of America, ktorá len nedávno dostala od štátu, teda daňových poplatníkov, záchrannú finančnú injekciu, odmieta firmám poskytovať pôžičky.

 • Chvíľu sa hovorilo, že toxické cenné papiere sa nachádzajú aj v portfóliu NBS.


 • Americká finančná kríza viedla už uprostred septembra k zneisteniu v Rusku, na čo Kremeľ reagoval silnými finančnými injekciami. Existuje však aj tretia skupina štátov, ktoré sú ešte náchylnejšie na nákazu krízou.

 • Bank of America, ktorá len nedávno dostala od štátu, teda daňových poplatníkov, záchrannú finančnú injekciu, odmieta firmám poskytovať pôžičky.

 • Chvíľu sa hovorilo, že toxické cenné papiere sa nachádzajú aj v portfóliu NBS, čo ste vylúčili.

 • Určite sú s tým spojené aj finančné náklady. Oplatí sa všeobecne podnikom takýto radikálny rez?


Inflácia slov

 • Superluxusný vianočný stromček

  • ihličie verne kopíruje 3D tvary skutočného smreka

 • Cestovný ruch

 • štandardný, luxusný, superluxusný, grandsuperluxusný

 • ekonomická trieda -- Trieda Svetového cestovateľa,

 • Káva: veľká, grande, venti, trenta


 • Prezident Slovenského futbalového zväzu

  Prezident zväzu spracovateľov dreva

  Prezident dobrovoľnej požiarnej ochrany

  prezident hráčskej asociácie

  prezident, Zväz obchodu a cestovného ruchu

  Prezident obchodnej komory

  Prezident asociácií nemocníc Slovenska

  Prezident slovenskej atlantickej asociácie

  Prezident hasičského a záchranného zboru

  prezident spoločnosti Sony

  Prezident Únie miest Slovenska

  Director of First Impressions'

  Inžinier údržby

  Vedúci na ochranu príjmov

  Názvy povolaní a funkcií

  Príbuzné typové pozície:Riaditeľ komunikácie a medzinárodných vzťahovRiaditeľ interného audituRiaditeľ pre realizáciu programov zahraničnej pomoci Riaditeľ hospodárenia s majetkomRiaditeľ právnych vzťahov a verejného obstarávaniaRiaditeľ rozvojaRiaditeľ zákazníckeho servisuRiaditeľ logistikyRiaditeľ marketinguRiaditeľ informačných systémovObchodný riaditeľPersonálny riaditeľ


  Zmeny vo vymedzení predmetu lingvistiky(záver)


  Literatúra

  • ČERNÝ, J.: Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia 1996, s. 87 – 109.

  • ČERNÝ, J.: Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia 1996, s. 127 – 164.

  • JEHLIČKA, J.: Benjamin L. Whorf a podoby kritiky „hypotézy jazykové relativity“. In: Studie z aplikované lingvistiky, 2013, 1, s. 54 – 75.


 • Login