شبکه برق ايران و انتقال
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 63

گئورگ قره‌پتيان قطب علمي قدرت و پژوهشكده بهره‌برداري ايمن شبكه دانشگاه صنعتي اميركبير PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

شبکه برق ايران و انتقال. HVDC. گئورگ قره‌پتيان قطب علمي قدرت و پژوهشكده بهره‌برداري ايمن شبكه دانشگاه صنعتي اميركبير. عناوين بحث :. 1- مقدمه. 2- مقايسه فنی. 3- موارد مطرح برای شبکه بر ق ايران. 1-مقدمه. هدف بهره برداران سيستم قدرت. تحويل انرژي با : ولتاژ ثابت فركانس ثابت.

Download Presentation

گئورگ قره‌پتيان قطب علمي قدرت و پژوهشكده بهره‌برداري ايمن شبكه دانشگاه صنعتي اميركبير

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4999887

شبکه برق ايران و انتقال

HVDC

گئورگ قره‌پتيان

قطب علمي قدرت و

پژوهشكده بهره‌برداري ايمن شبكه

دانشگاه صنعتي اميركبير


4999887

عناوين بحث:

1- مقدمه

2- مقايسه فنی

3- موارد مطرح برای شبکه بر ق ايران


4999887

1-مقدمه

هدف بهره برداران سيستم قدرت

 • تحويل انرژي با :

 • ولتاژ ثابت

 • فركانس ثابت

Power System Control


4999887

محل اعمال كنترل در سيستم قدرت:

Generation

Distribution

Transmission

مرسوم است

ايده مورد نظر

مشكل پذيرش ازطرف مصرف كنندگان

Distributed Generation

Custom Power Devices


4999887

مشكلات سيستم انتقال:

طراحي اوليه مشكلي ندارد.


4999887

 • رشد بار

 • اتصال شبكه‌ها

 • تأسيس نيروگاه‌هاي جديد

 • احداث خطوط جديد

ولی با :


4999887

عمده ترين مشكلات سيستم انتقال:

 • عبور توان در مسير ناخواسته

 • اضافه بار خطوط

 • کم باری خطوط

 • چرخش توان

1-در شبکه های غربالی:

2-در شبکه هايی با خطوط بلند:

 • فاصله زياد بين حد حرارتی و

 • توان عبوری، بهربرداری نامناسب

3-در شبکه هايیتجديد ساختارشده:

This process increases power flow variations and drives the demand for appropriate tools to bettercontrol the powernetwork.


4999887

بنابراين راه حل: اعمال كنترل


4999887

راهكارهاي افزايش بهره‌وري سيستم انتقال:

احداث خط

تغيير قطر و تعداد هادي

روش‌هاي مرسوم:

نصب خازن سري و موازي

ترانسفورماتور فيزشيفتر

افزايش سطح ولتاژ

خطوطHVDC

روش‌هاي مبتني بر الكترونيك قدرت:

تجهيزاتFACTS


4999887

آلترناتيوهای شبکه ايران:

HVAC 765 kV

HVAC + FACTS

HVDC

پيشنهاد 10/2/1382 - مصوب شورای تحقيقات برق و ...


4999887

تاريخچه:

1972 تايرستورها در مبدل HVDC

1974 اولين SVC در Nebraska توسط GE

1988 ارائه مفهوم FACTSتوسطHingorani

1990 کاربردIGBTو GTO

1995 تجهيزات Custom Power

...


4999887

Flexiblity

تعاريف :FACTS

توانايی اصلاح تغييرات

در سيستم انتقال

و نقطه کار

در ضمن حفظ پايداری دايم و گذرا


4999887

FACTS: Flexible ACTransmissionSystem

سيستم انتقال جريان متناوب

مجهز به تجهيزات الکترونيک قدرت

با توانايی

افزايش ظرفيت انتقال

و کنترل پذيری


4999887

FACTSController

تجهيزات کنترل کننده پارامترهای انتقال


4999887

Back-to-Back

انواع: HVDC Link


4999887

Monopolar


4999887

Monopolar


4999887

Monopolar


4999887

Homopolar


4999887

Bipolar


4999887

Bipolar


4999887

Bipolar


4999887

MTDC (Multi-Terminal HVDC)


4999887

اجزاء سيستم :HVDC

 • پست های مبدل در سرهای گيرنده و فرستنده

 • خطوط يا کابلهای انتقال

 • ترانسفورماتورها

 • منابع توان راکتيو

 • کليدهای نيمه هادی

 • فيلترهای AC و بانکهای خازنی

 • فيلترهای DC


4999887

روش مقايسه آلترناتيوها:

1- مقايسه اقتصادی

2- مقايسه فنی

3- مطالعات قابليت اطمينان


4999887

1- توان قابل انتقال با در نظرگيری محدوديت ولتاژ و جريان:

HVDC 1.0 pu

HVAC 0.707 pu


4999887

2 - توان قابل انتقال با در نظرگيری مسافت انتقال:

P

حد حرارتی

3SIL

محدوديت ولتاژ

حد پايداری گذرا

km


4999887

3- کنترل پذيری توان انتقالی:

HVDC: Possible

HVAC: System dependent

امکان بهبود پايداری ديناميک


4999887

4- کنترل پايداری گذرا :

HVDC: Local

HVAC: Global

مشکلات پايداری گذرا در يک ناحيه محدود می گردد


4999887

5- کنترل توان انتقالی:

HVDC: Possible

HVAC: System dependent

ا تصال نيروگاههای اتمی


4999887

6- سطح اتصال کوتاه در اتصال شبکه ها:

HVDC: Not-changed

HVAC: Increase

عدم نياز به تعويض کليدهای قدرت


4999887

7- اتصال کوتاه:

HVDC: Local

HVAC: Global

عدم انتقال اغتشاشات به شبکه ديگر


4999887

8- تلفات در انتقال توانهای مساوی :

HVDC: Losses

HVAC: 1.33 Losses


4999887

8- تلفات در انتقال توانهای مساوی :


4999887

9- انتقال توسط کابل:

HVDC: 400kV 500MW 200km, S-F

HVAC: 20kV 17.5km, B.Abbas-Hormoz

اتصال جزاير- برگشت زمين – عبور از خطوط گاز


4999887

10- معايب:

هارمونيک های جريان – نصب فيلتر

مصرف قدرت راکتيو در پايانه – نصب جبران ساز

جريان صفر طبيعی ندارد- کليد قدرت عادی ندارد


4999887

3-موارد مطرح برای شبکه برق ايران:

HVDC


4999887

1- اتصال جزاير جنوبی کشور:

HVDC-light

کابل - سيستم تک قطبی- بر گشت زمين


4999887

2- اتصال مخازن گاز (عسلويه):

استخراج گاز – نيروگاه در محل- انتقال برق جريان مستقيم

طرح آلترناتيو: انتقال گاز ياHVAC 765kV


4999887

3- انتقال انرژی برق آبی (خوزستان):

8000 مگا وات نيروگاه برق آبی

طرح آلترناتيو: انتقال با FACTS يا 765kV


4999887

اتصالات برون مرزی


4999887

وضعيت فعلی و برآورد های آتی:


4999887

4- اتصال به ترکيه:


4999887

5- اتصال به روسيه:

- خط 330 کيلو ولت تقی ديزج به ايميشلی(آذری)

 • از طريق شبکه جمهوری آذربايجان به روسيه

  - از طريق شبکه جمهوری ارمنستان به روسيه

مشکل: کنترل فرکانس و پايداری


4999887

5- اتصال به روسيه:


4999887

5- اتصال به ترکمنستان :

مشکل: کنترل فرکانس و پايداری


4999887

ترکيه

سوريه

عراق

اردن

ايران

مصر

لبنان

5- اتصال به عراق:


4999887

6- اتصال به امارات:

 • عسلويه -بندر لنگه-جبل علی

 • 500kV+/- 1500MW 470km

 • عسلويه-بندر لنگهHVDC هوائی270km

 • بندر لنگه - جبل علی HVDC زير دريايی200km

  -طرح توجيه پذير با توجه به مطالعات امکانسنجی

  - اتصال به قطر مطالعات اوليه


4999887

7-اتصال به پاکستان:

 • زاهدان –کويته

 • 500kV+/- 1000MW 650km

 • مطالعات اوليه


4999887

نتيجه گيري


4999887

استقرار جايگاه ايران بعنوان پل انرژي منطقه

Energy HUB

ATP62


4999887

با تشكر از توجه شما بزرگواران


 • Login