Batayang gabay ng pagbubuo ng mumunting kristiyanong kapitbahayan
Download
1 / 33

BATAYANG GABAY NG PAGBUBUO NG MUMUNTING KRISTIYANONG KAPITBAHAYAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 388 Views
 • Uploaded on

BATAYANG GABAY NG PAGBUBUO NG MUMUNTING KRISTIYANONG KAPITBAHAYAN. MGA LAYUNIN. Sa pagtatapos ng modyul na ito , ang mga kalahok ay inaasahan na magkakaroon ng : Kakayahang ipaliwanag ang kahalagahan ng pagbubuo ng BEC bilang pastoral na direksyon ng pinagbagong Simbahan ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BATAYANG GABAY NG PAGBUBUO NG MUMUNTING KRISTIYANONG KAPITBAHAYAN' - gale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Batayang gabay ng pagbubuo ng mumunting kristiyanong kapitbahayan

BATAYANG GABAY NG PAGBUBUO NGMUMUNTING KRISTIYANONG KAPITBAHAYAN


Mga layunin
MGA LAYUNIN

Sa pagtataposngmodyulnaito, angmgakalahok ay inaasahannamagkakaroonng:

 • KakayahangipaliwanagangkahalagahanngpagbubuongBEC bilang pastoral nadireksyonngpinagbagongSimbahan;

 • Malalimnapag-unawasakahalagahanngpapelngtagapagbuo o tagapag-organisa;

 • Kaalamansaiba'tibangpamamaraan at batayanggabaysapagbubuongBEC;

 • Sigasig at komitmentsapagsasagawang BEC organizing sapamayanan.


Panimula
Panimula

 • InihayagngVatican II naang BEC angpahiwatigngpinagbagongSimbahan.

 • Ayonsa PCP II , angBEC ay ang pastoral nadireksyonngSimbahanngPilipinas.

 • Samakatuwid, angpagbubuo BEC ay sinimulannasabuongbansa.

 • Angiba ay nagpapatuloy, samantalangangibanaman ay nawala.

 • Sa atingparokya, ang BEC ay nagsisimula pa lamang. Ngunitkailangannatinna mag-organisang mas maraming BEC at tulungansapagpapalakasangmga BEC nana-organisana.


Anoangpagsasaayosng BEC?

SambayananngmgaAlagad

Angpagsasaayosng BEC ay:

 • isangprosesongpaghuhubogngmgatao (malay)

 • pangangasiwangpalagianggawain(pagkilos)

 • at pagtatayongmgaistrakturanasiyangmagpapadaloysapagbubuklodngpagkakaisa (buklod)

 • bilang “SambayananngmgaAlagad” at “SimbahanngmgaDukha” tungosapagbabagongSimbahan at sakabuuangpag-unladngtao (pang-ekonomiya, pangpulitika, pangsosyo-kultural, pang-espirituwal).

Nagkakaisa

Mala-propeta

(namamahayag)

Mala-pari

(nananalangin)

Mala-hari

(naglilingkod)

SimbahanngVatican II at PCP II

Iglesyang Maralita


 • Ang BEC, bilang “bagongparaanngpagigingSimbahan,” ay nagsisikapna:

  • baguhinangtao

  • mapapalalimangpakikipag-ugnayan

  • at mabagoang pang-araw-arawnarealidadngkomunidad

  • Angpag-oorganisang BEC ay walangkatapusangproseso.

  • Tuloy-tuloynaprosesongng:

   • Paghuhubog (pinagbagongkamalayan)

   • Pagbubuongkomunidad (pinagbagongpagbubuklod)

   • Pagkilos at pakikilahok (pinagbagongpagkilos)


MgaTagapagsulongng BEC

SambayananngmgaAlagad

Nagkakaisa

Mala-propeta

(namamahayag)

Mala-pari

(nananalangin)

Mala-hari

(naglilingkod)

Iglesyang Maralita


Dinamikong ugnayan ng bec parokya at ng mga pinunong lingkod
DinamikongUgnayanngBEC, Parokya at ngmgaPinunong-Lingkod

MINISTRIES

(Ministry Teams)

Community

of Disciples

DIRECTION

PARISH

COMMUNITY BUILDING

(BEC Pastoral Team)

PPC

BEC

(Small Church at the base)

LEADERSHIP

LOMAs

(Task Forces)

Church of the Poor

Locus: Arena for Service

The Pastoral Agents: Team of Servant Leaders


Mga katangian at kakayahan na kailangang linangin ng mga tagapagsulong ng bec
MgaKatangian at KakayahannaKailanganglinanginngmgatagapagsulongng BEC:

Pakikinig(Listening)

 • Interesadosa kung anoangsinasabi at hindisinasabingmgatao; nagtatanong; maingatnanakikinighindilamangsapaggamitngtainga, kundisamgamata at puso.

  Nagsasakapangyarihan(Empowering)

 • Tinitingnanangmgapangangailanganngiba at tinutulungannamakahanapngmgaparaannatumugonsakanilangmgapangangailangan; isangkotangibasapagpaplano, pagpapatupad at pagtatasa; tumutulongsaibanatuklasinangkanilangkakayahan at linanginangkanilangkakayahansapamumuno.


Masipag(Hardworking)

 • Kumakatoksabawatpintuanupanganyayahanangmgataonamakilahoksagawainkahitangpaanyaya ay minsantinanggihan; walangpagodnanagsusumikapsagawainsapaghubogngmgatao at sapagsisimulangmgagawainpangkomunidad.

  Malikhain(Creative)

 • Nakikibagaysamgapagbabagongmgabagaysanakalipas; hindinatatakotsamgabagongideya; may pagtitiwalanamaghain at sumubokngbagongideyakahitangmgaito ay maaringbatikusin.

  May Sakripisyo(Sacrifice)

 • Handangmaglaanngpanahon at kakayahanparasasambayanan, kahit pa man ito ay minsannangangahuluganngpag-iwanngsarilingpamilya; kayangisukoangpansarilingpangangailanganparasa mas higitnamabuti.


Pitong pundasyon ng bec bec culture
PitongPundasyonng BEC (BEC Culture)

May tatak BEC ka Ba?

 • PanibagongBuhay (metanoia)

 • Pakikipag-ugnay at pakikipagka-isa (communio)

 • SalitangDiyos (kyregma)

 • Pagdarasal at pagdiriwang (leitorgia)

 • Sama-samangpagkilos at pagsilbi (koinonia)

 • Angpagigingparasamahirap (anawim)

 • Namumunongnaninilbihan, mgakasapinamasigasignanakikilahok (servant leadership, participative members)


Apat 4 na karaniwang pamamaraan sa pagsasaayos ng bec
Apat(4) nakaraniwangpamamaraansapagsasaayosng BEC:

 • MulasaSentrotungosaGilid-gilid(Sweeping Organizing)

 • MulasaGilid-gilidtungosaSentro(Solid Organizing)

 • Sentroat Gilid-gilid(Integrated Approach)

 • PaghahalongmgaPamamaraan(Eclectic Approach)


Mula sa sentro tungo sa gilid gilid sweeping organizing
MulasaSentrotungosaGilid-gilid(Sweeping Organizing)


 • MulasaGilid-gilidtungosaSentro(Solid Organizing)


Pinagsama-samangPamamaraanIntegrated Approach


Pinaghalo-halongPamamaraan(Eclectic Approach)


Limang antas ng pagbubuo ng bec integrated approach
LimangAntasngPagbubuongBEC (Integrated Approach)


I paghahanda preparatory phase
I. Paghahanda(Preparatory Phase)

 • PagkabuuangoryentasyonngSangguniang Pastoral ngParokya (PPC) at nglahatngmgapunonglingkodngsamahangpangsimbahan (Lay Organizations, Movements and Associations – LOMA’s) at pamayananukolsaano at bakitng BEC.

 • Pagbubuo at pagsasanayngmgaanimator, formator at organizer ngBEC (Parish BEC Pastoral Team o PBPT) na may 8-12 katao.

 • MagsagawangPaunangImbestigasyongPanlipunan(Preliminary Social Investigation o PSI), pagsusuringkapaligiran (environmental scanning) upangmakabuong parish profile (Sumanggunisa Parish Profile Guide)

 • Pagpipilingunangkomunidad (pilot area) upangorganisahin (bataysaPSI)

 • Magplano at pagtibayinangplanosapagkilos para sapagsimula.

“A journey of a thousand miles begins with a single step.”


Ii pagsisimula starting phase
II. Pagsisimula(Starting Phase)

 • Community entry.Pormalnapagpasoksanapilingkomunidad (pilot are) at pagpapakilalasamgaliderngsimbahansakomunidad.

 • Community Integration.Pagbabad atpakikipamuhay. Pagbibisitasabawatbahay at pakikilahoksakanilang pang-araw-arawnagawain.

 • MalalimangImbestigasyongPanlipunan (Deep Social Investigation - DSI) – pagtibayinangmganaunangnakuhangdatos (Sumanggunisa Community Profile Guide).

 • Awareness raising. Tuloy-tuloynapagmumulathinggilsakahalagahanngpagbubuong BEC bilangpinagbagonganyongSimbahanayonsapanawaganng Vatican II at PCP II, sapamamagitanpamamagitannghomily, seminars, fellowship, etc.


II. Pagsisimula (Starting Phase)

 • Contact building. Paghahanapngmagigingkontaknatao at mgapotensyalnapinuno (spotting of potential leaders – SPL) narespetado at may integridad, bukassabagongpamamaraanngpagigingbagongsimbahan, pumapayagnamagsanay at may panahon.

 • Initial Formation and awareness raising.Maglunsadngmgamaliitangsesyonsabatayangpagmumulat o oryentasyong seminar (pamilya, dignidadngtao, Diyos, simbahan, BEC, mgasakramento, Bibliya, atbp.)Iii pag oorganisa organizing phase
III. Pag-oorganisa(Organizing Phase)

 • Cell Organizing.Pagtatayongunangselulang BEC (Bukluran o MKK) samagkapitbahayan (bataysamapa) na may lingguhangpagbabahaginanngSalitangDiyos (Angideyalnabilangngpamilyasabawatbukluran ay 8-12.)

 • Tasking/ Delegating.Pag-oorganisangmga pang-liturhiya at iba pang mgagawain (misa, para-liturgy, nobena, Flores de Mayo, pista, lent, adbento, atbp. ganundinangmgapagpupulong, pagsasama-sama, palaro, atbp.)

 • Strengthening and Expansion.Pagpapalakasat pagpapalawakngmgabukluran.


 • Pagbuongasembliyangkomunidadupangpagsasamahinangmgabukluransaisangpangkalahatangestraktura (Kawan o Chapel Pastoral Council) na may mgainihalalnapinuno at tagapag-ugnaysamga ministry (FLYWEST)

 • PanimulangPaghuhubogsaPamumunongmgalider at tagapag-ugnay

 • “Mission-sending” ngmgabagonginihalalnamgapinuno at tagapag-ugnay

 • Pagbabalangkasngplanong pastoral ngkomunidad o Kawan


Iv pagpapalakas strengthening phase
IV. Pagpapalakas(Strengthening Phase)

 • Social Awareness. Tuloy-tuloynapaghuhubogngpamayanankasamaangoryentasyonsamgaisyungpanlipunan (ekonomiya, pulitikal, kultural, espirituwal)

 • Capacity building and leadership training.Tuloy-tuloynapagsasanay para samgapinunong Chapel Pastoral Council at mgaliderng BEC

 • Planning and evaluation. Regular napagpupulong para sapagpaplano at pagsusuri

 • Project making and implementation.Pagkakaroonngmgaproyektosapamayanantuladngkooperatiba, alternatibongpangkalusugangpangangalaga at iba pa bilangtugonsakagyatnapangangailanganngkomunidad.


V pagpapatatag consolidating phase
V. Pagpapatatag(Consolidating Phase)

 • Formation of Kawan/ Zone. Paglalagayngmgasona o pangdistritongestraktura (kinabilanganngmagkakalapitnapamayanannainoorganisa).

 • Strengthening of BEC Team. Pormalnapagtalaga at tuloy-tuloynapaghuhubog/pagsasanayng Parish BEC Team (na may full-time, part-time at boluntaryongorganisador) upangtumulongsapagtatag, pagpapalakas at pagpapatuloysa BEC at ngmgalidernito.


V pagpapatatag consolidating phase1
V. Pagpapatatag(Consolidating Phase)

 • Parish-wide Formation and leadership training. Pagkakaroonng pang-parokyangpaghuhubog at pagsasanay para samgaliderng BEC ayonsakanilangpartikularnatungkulin

 • Integrating BEC in the Parish Vision, Mission and Programs. Pagsasamang BEC sabisyon-misyon-layunin, mgaorganisasyunalnaestruktura at planongparokya

 • Orientation and Strengthening of Ministries in the Center.Pagpapalakasngmga ministry ngparokyanasumusuporta at nagpapalakasngmga BEC


 • Mga antas sa pagbubuo ng bec
  MgaAntassaPagbubuong BEC


  Mgakatangian at indikasyonnaangBEC ay patuloynalumalakas:

  1. NagpapalagosaSarili (Self-nourishing)

  - tuloy-tuloynamgaaktibidadbilangmakapari, makahari, at makapropetangpamayanan; tuloy-tuloynagawaingpangliturhiyatuladng Bible-sharing, liturgy of the Word, Banal naMisa, at iba pa; ministeryonanagbibigayng pastoral napagkalingasamgakasapi; patuloynapaghuhubogngpamayanan; patuloynapaghuhubog/pagsasanayngmgalider


  2. SarilingPamumuno (Self-governing)

  – gumagananaorganisasyunalnaestraktura at mgaministeryo; may kakayahansa “mature” namgadesisyon at pagpipilingmgamabutingpinuno; angmgapinuno ay may alamsa pastoral napagpaplano, pagsusuri, at pamamahala; palagiangpagpupulong at asembliya; koordinasyonsaibangmga BEC, pamayanan, parokya at mgapari


  3. NagpapalakassaSarili (Self-sustaining)

  – mahusaynapakikipag-ugnayansakapwa; mas higitnapartisipasyonsasimbahan at mgagawainsakomunidad; pagtutulungan at pagbibigayanngmgakasapian; kolektibongpagkilosupangtumugonsapanlipunangsuliranin at pangangailangan; may kakayahangmagpasulpotngpondoupangmapangalagaanangprioridadnapangangailanganngmga BEC


  4. Misyonero (Missionary)

  – nagpapalawakngkasapianlalonamulasamga “un-churched” sapamayanan; espesyalnapangangalagasamgamahihirap at samga mas higit pang nangangailangan; inaabotngmgakasapiangmgakalapitnabukluran at kawannanangangailanganngtulong; mgaliderna may kakayahan ay tumutulongsa Parish BEC Team at ibangpangparokyangmgagawain


  Mga hamon sa pagbubuo ng bec
  MgaHamonsaPagbubuong BEC

  • Angpag-oorganisangmga BEC ay kailanmanhindimadalinggawainlalonadahilangmgatao at pamayanan ay hindihandangmagbagongkanilang “lumangpamamaraan.” Ngunitito ay hindirinimposiblenggawin, lalona kung ito ay gustuhin.

  • Habanglumalagoangmga BEC, may mgabagongpangangailangannaumuusbong.


  • Sa makatuwid, angtungkulinngmgapinunong BEC at ngmgataga-organisa ay isangtuloy-tuloynagawainnakinakailanganhindilamangangkaalamanat kakayahan, kundiisangtawag(sense of being called)tungosapagbabagosasarili, sapakikipagkapwa at salipunanayonsapagpapahalagangebanghelyo.

  • Upangmapalakas at mapagpatuloyangmga BEC, angisangbuhaynapagtutulunganngmgapinuno, taga-organisa at mgapari ay kailangang-kailangan.


  MgaKatanungan?