Stredn odborn kola technick b val sou stavebn
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 66

Stredná odborná škola technická (bývalé SOU stavebné) PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Staňte sa žiakmi našej školy. Stredná odborná škola technická (bývalé SOU stavebné). Volgogradská 1, 080 01 Prešov. Stredná odborná škola technická Volgogradská 1, 080 01 Prešov Tel: 051/7714560,1 Fax: 051/7711634 E-mail:skola @ sous-po.edu.sk

Download Presentation

Stredná odborná škola technická (bývalé SOU stavebné)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Staňte sa žiakmi našej školy

Stredná odborná škola technická(bývalé SOU stavebné)

Volgogradská 1,

080 01 Prešov


Stredná odborná škola technická Volgogradská 1, 080 01 Prešov

Tel: 051/7714560,1

Fax: 051/7711634 E-mail:[email protected]

Web: www.sost-po.edu.sk


Naša škola:

 • Zabezpečuje prípravu žiakov na rôzne profesie a technicko-administratívne činnosti

 • Umožňuje získať úplné stredné odborné vzdelanie

 • Pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium

TV

Teóriu

PV

Prax

VMV

Voľný čas

získanie všeobecných a odbornýchvedomostí

osvojenie manuálnych zručností

využitie voľného času

Zároveň Vám ponúkame :

Ubytovanie v školskom internáte v 2 a 3 posteľových izbách

Stravovanie v školskej jedálni (raňajky, obed, večere)

Občerstvenie v školskom bufete


P r i e s t o r y n a š e j š k o l y


Teoretické vyučovanie


Praktické vyučovanie


STRAVOVANIE


Telocvične


Záujmové krúžky


ŠKOLA

VÁM PONÚKA:

2- ročný učebný odbor

3-ročné učebné odbory

4-ročné študijné odbory

2-ročné nadstavbové štúdia

vysvedčenie o ZS

výučný list

maturitné

vysvedčenie

výučný list

maturitné vysvedčenie


školský rok 2010/2011


Učebné odbory

Elektromechanik – silnoprúdová technika

Autoopravár-mechanik


Stolár

Murár

Inštalatér

Tesár


Strechár

Montérsuchých stavieb

Technicko-administratívny

pracovník


Študijné odbory

Technik informačných a

telekomunikačných technológií

Operátor stavebnej výroby


Mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Mechanik požiarnejtechniky

Manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle -autoelektronika


3 - ročné

UČEBNÉ ODBORY


Učebné odbory

Forma štúdia:denná

Dĺžka prípravy: 3 roky

Podmienky prijatia:

 • Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

 • zdravotná spôsobilosť

  Spôsob ukončenia: záverečná skúška

  Doklad: výučný list

  Poskytnutý stupeň vzdelania:

  stredné odborné vzdelanie

  Ďalšia odborná príprava:

  nadstavbové štúdium v študijných

  odboroch

 • Učebné odbory:

 • autoopravár – mechanik (CH)

 • elektromechanik -silnoprúdová technika (CH)

 • stolár (CH + D)

 • murár (CH)

 • tesár (CH)

 • montér suchých stavieb (CH)

 • inštalatér (CH)

 • strechár (CH)

 • technicko-administratínvy pracovník (CH + D)


Autoopravár-mechanik2487 2 01

Charakteristika odboru:

 • Absolvent vie :

 • obsluhovať prístroje a zariadenia v autoopravárenstve

 • správne používať palivá a mazadlá

 • odstrániť poruchy auta na základe skúšobnej jazdy a testov

 • vykonávať práce pri servise a oprave automobilov

 • používať výpočtovú techniku

 • môže si zriadiť vlastnú živnosť


Elektromechanik -silnoprúdová technika 2683 2 11

Charakteristika odboru:

 • Absolvent vie:

 • zostavovať časti elektrických strojov,

 • prístrojov a zariadení

 • odstraňovať a vyhľadávať poruchy

 • elektrických strojov, prístrojov a

 • zariadení

 • vykonávať revízie a opravy strojov


Stolár – 3355 2

Charakteristika odboru :

Absolvent vie:

opracovať drevo, rezať, hobľovať,

vŕtať, dlabať

obsluhovať rôzne drevoobrábacie

stroje

zhotovovať jednoduchý nábytok

stoličky, stoly, skrine

nakresliť, zhotoviť a osadiť okná,

dvere, obklady stien a stropov


Murár – 3661 2

Charakteristika odboru :

Absolvent vie :

 • murovať a betónovať

 • obkladať steny a stropy

 • izolovať steny a stropy

 • ukladať dlažbu

 • zhotovovať omietky

 • osadzovať okná, dvere, zárubne

 • montovať a demontovať lešenie

 • vykonávať búracie práce


Tesár – 3663 2

Charakteristika odboru:

 • Absolvent vie:

 • opracovať drevo

 • zhotoviť rebríky, schody, zárubne

 • zhotoviť krovy

 • ukladať rôzne strešné krytiny

 • vyrábať a montovať lešenia

 • opraviť porušené tesárske

 • konštrukcie


Montér suchých stavieb – 3668 2

Charakteristika odboru:

 • Absolvent vie:

 • murovať, izolovať a omietať

 • osadzovať dvere a okná

 • opracovať sadrokartónové dosky

 • montovať obklady zo sadrokartónu

 • robiť povrchové úpravy na

 • sadrokartóne

 • zhotovovať priečky zo sadrokartónu

 • vykonávať búracie práce


Inštalatér – 3678 2

Charakteristika odboru

 • Absolvent vie :

 • montovať a demontovať kanalizáciu, vodovod, ústredné kúrenie a plynovody

 • zvárať, spájkovať, rezať a klásť potrubia

 • inštalovať ohrievače vody

 • montovať, robiť údržbu a opravovať armatúry , vykurovacie telesá, zariaďovacie predmety, ohrievače vody, kotly a iné spotrebiče


STRECHÁR 3684 2

Charakteristika odboru:

 • Absolvent vie:

 • opracovať drevo

 • zhotovovať ploché a šikmé strechy

 • ukladať rôzne krytiny

 • zatepľovať strechy

 • riešiť zvody vody zo strechy

 • montovať klampiarske výrobky

 • opravovať jestvujúce strechy


technicko-administratívny pracovník -6475 2

TAP

Charakteristika odboru

 • Absolvent vie:

 • písať na písacom stroji

 • vypracovať objednávky materiálov

 • pracovať s PC

 • vykonávať sekretárske práce

 • pracovať s technickou dokumentáciou

 • viesť účtovníctvo


ŠTUDIJNÉ ODBORY


Forma štúdia: denná

Dĺžka prípravy: 4 roky

Podmienky prijatia:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia:

záverečná skúška

maturitná skúška

Doklad:

výučný list

maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania:

úplné stredné odborné vzdelanie

Ďalšia odborná príprava:

štúdium na VŠ

Študijné odbory :

mechanik požiarnej techniky (CH)

manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle-autoelektronika (CH)

operátor stavebnej výroby (CH)

mechanik stavebnoinštalačných zariadení (CH)

technik informačných a telekomunikačných technológii (CH+D)

Študijné odbory


MECHANIK POŽIARNEJ TECHNIKY 2418 4

 • Absolvent vie :

 • obsluhovať, opravovať a

 • kontrolovať hasiace prístroje,

 • stroje a zariadenia požiarnej

 • techniky

 • starať sa o technické prostriedky

 • pri požiaroch, haváriach,

 • katastrofách a živelných

 • pohromách

 • vykonávať hasiace práce

 • poskytnúť záchranu osôb a majetku

 • riadiť zariadenia požiarnej

 • techniky v krízových stavoch


Manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle -autoelektronika 2490 4 02

Charakteristika odboru:

 • Absolvent vie :

 • uplatniť sa v automobilovom, strojárskom

  priemysle a v predajno-servisných

  strediskách

 • vykonávať opravárenstvo, montáž a

  diagnostiku automobilov,

 • opravovať elektropríslušenstvo automobilov


Operátor stavebnej výroby - 3656 4

Charakteristika odboru

 • Absolvent vie:

 • spracovať projekt

 • zhotoviť rozpočet stavby

 • vystaviť faktúru

 • pracovať s geodetickými prístrojmi

 • vykonávať murárske, betonárske,

 • maliarske, búracie a omietačské práce

 • spájať potrubia a riešiť inžinierske siete

 • zatepľovať stavby

 • kontrolovať kvalitu stavebných prác


Absolvent vie:

vykonávať základné geodetické práce na stavbe

spracovať projekt a rozpočet

navrhnúť jednotlivé inštalácie

realizovať montáž a opravy vodovodu, kanalizácie, ústredného vykurovania, plynovodu

Mechanik stavebno-

inštalačných zariadení

- 3658 4

Charakteristika odboru:


TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 3778 4

Charakteristika odboru:

Absolvent vie :

vykonávať montáže, opravy, údržbu

elektronických a oznamovacích

zariadení.

vykonávať, zriaďovať, prekladať a

rušiť telefónne stanice

obsluhovať ústredne

zhotoviť objednávky a faktúry

pracovať na PC ako administrátor

zabezpečiť kontakt pri poruche


NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM


Odbory

nadstavbového štúdia

Dĺžka vzdelania: 2 roky

Podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie uč. odboru

 • úspešné vykonanie prijímacej

  skúšky

 • zdravotná spôsobilosť

  Spôsob ukončenia: maturitná skúška

  Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

  maturitné vysvedčenie

  Poskytované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie

  Ďalšia príprava: štúdium na VŠ

 • Zoznam odborov:

 • manažér predaja a prevádzky

  autoservisu (CH)

 • stavebníctvo (CH)

 • technicko- ekonomický

  pracovník (CH+D)


Manažér predaja a prevádzky autoservisu

01 predaj automobilov

02 prijímací technik

Charakteristika odboru:

 • 01predajca motorových vozidiel

 • Absolvent vie:

 • poskytnúť odborné poradenstvo pri kúpe

  vozidiel a náhradných dielov

 • komunikovať so zákazníkom pri predaji vozidiel a

  náhradných dielov

 • 02 prijímací technik

 • Absolvent vie:

 • poskytnúť odborné poradenstvo pri oprave a servise

  motorových vozidiel

 • zabezpečovať diagnostiku, opravy a servis automobilov

 • zásady podnikania, poisťovníctva a ekonomiky


Stavebníctvo - 3659 4

Charakteristika odboru:

 • Absolvent vie:

 • zhotoviť projekt a rozpočet stavby

 • vytýčiť stavbu

 • navrhovať stavebné konštrukcie

 • a technologické postupy pri stavbe

 • objednať, evidovať materiál a

 • fakturovať

 • pracovať s právnymi predpismi

 • komunikovať so zákazníkom


Technicko-ekonomický pracovník – 6476 4

Charakteristika odboru:

 • Absolvent vie:

 • vykonávať administratívne práce v

 • podniku alebo vo firme

 • sekretárske práce

 • pracovať s PC

 • spracovať písomnosti

 • viesť účtovníctvo

 • orientovať sa v právnych

 • predpisoch

 • komunikovať so zákazníkom

 • popísať technickú dokumentáciu


Mladý remeselník

 • Každý rok usporadúva škola akciu

 • „ Mladý remeselník ”, kde sú:

 • súťaže zručnosti

 • výstavy výrobkov žiakov

 • dni otvorených dverí

 • spoločenskéa kultúrne akcie

Stredná odborná škola


S

O

Š t

PREŠOV

Spolupráca s firmami


KIA MOTORS SLOVAKIA

Slávnostné odovzdanie učebnej pomôcky

automobilu KIA see´d 1,6 CDDi 12. februára 2008 v tréningovom centre firmy


Spolupráca s cechom strechárov SR


1. Európsky míting mladých ľudí v Paríži

 • V Paríži sa konal 1. míting 10 000 európskych učňov z 27.Európskych členských štátov v Palais Omnisport de Paris – Bercy

 • Prostredníctvom Cechu strechárov sa tejto akcie zúčastnilo 35 ľudí zo Slovenska

 • Školu zastupovali 2 žiaci v odbore strechár a tesár za účasti pedagógov školy


Paríž 2 – 3.10.2008


Projekty


Projekt : „Leonardo da Vinci˝ Odborná stáž študentov SOŠ v rakúskom meste Zistersdorf

 • Prostredníctvom vzdelávacieho programu Leonardo da Vinci bol zrealizovaný mobilitný projekt pod názvom „Postavenie učňov -inštalatérov v Európe“ za podpory Cechu vykurovania a tepelnej techniky

 • 15. apríla až 5. mája 2007 sa 9 študentov s pedagogickým dozorom zúčastnilo odbornej stáže, počas ktorej slovenskí študenti získali teoretické vedomosti a aj praktické zručnosti v nových technológiách technického zabezpečenia budov (TZB)


Odborná stáž v Zistersdorf


Projekt : „ Premena tradičnej školy na modernú ˝

 • Cieľom schváleného projektu je zvýšiť celkovú úroveň výučby a zmeniť metódy výchovy a vzdelávania za pomoci využitia moderných didaktických postupov


„ Moderná knižnica –nové centrum vzdelávania ˝

 • Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby žiakom a zamestnancom školy prostredníctvom výpočtovej techniky

 • Fond knižnice tvorí : literatúra umelecká, náučná, odborná i cudzojazyčné dokumenty

 • K dispozícii sú elektronické a audiovizuálne dokumenty a pripojenie na internet


„ Zvýšenie energetickej hospodárnosti ˝

Nenávratný finančný príspevok vo výške 1,1 mil. € bol poskytnutý škole na:

 • zateplenie objektov školy

 • výmenu okien

 • nákup učebných pomôcok


Spolupráca so zahraničnými školami


Medzinárodná spolupráca

 • Poľsko–Zespól Szkól Budowlanych TARNOW

  – Michalicki Zespól Szkól Ponadgimnazialnych v

  Miejscu Piastowym rok 2007 výmenný pobyt

  žiakov a súťaž zručnosti /stolári/

 • Francúzsko–Profesijná komora – Toulouse rok 2006 -

  realizácia projektu Leonardo da Vinci /tesári/

 • Rakúsko–Zistersdorf rok 2007- realizácia projektu

  Leonardo da Vinci /inštalatéri/


Naše výrobky


Naše výrobky


Naše výrobky


Naše výrobky


Naše výrobky


Naše výrobky


Naše práce


Naše práce


Naše práce


Naše práce


Ďakujeme za pozornosť

Kontakt:

Stredná odborná škola technická

Volgogradská 1

08001 Prešov

Tel : +421517714560

Fax: +421517711634

E-mail:[email protected]

Web: www.sost-po.edu.sk


 • Login