De eerste niet-Amerikaanse, niet-Russische
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

Foto’s: ESA/NASA PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De eerste niet-Amerikaanse, niet-Russische. boordcommandant van het ISS. Vertaald uit het Frans – Freddy Storm 12/2009. Foto’s: ESA/NASA. 29/10/2009.

Download Presentation

Foto’s: ESA/NASA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De eerste niet-Amerikaanse, niet-Russische

boordcommandant van het ISS

Vertaald uit het Frans – Freddy Storm 12/2009

Foto’s: ESA/NASA

29/10/2009


 • Frank De Winne was van 11 oktober 2009 tot aan zijn terugkeer einde november de EERSTE niet-Amerikaanse, niet-Russische boordcommandant van het ISS.

Frank De Winne


Uitgebreide

kennismakingmet

FRANK DE WINNE


 • Beknopt curriculum

 • In 1979 behaalde Frank De Winnezijndiplomaaan de KoninklijkeCadettenschool in LIER.

 • In 1984 behaaldehijhetdiplomaBurgerlijkIngenieur en een maîtrise in telecommunicatieaan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Voorzijnuitmuntendeeindthesiskreeghij de Prijs AIA, (Association Royale des des Ingénieurs Civils) voorbehoudenaaningenieurs die aan de PolytechnischeFaculteit van de Koninklijke Militaire Schoolzijnafgestudeerd.

 • In 1991 voltooidehij met de grootsteonderscheidingzijnopleidingalspilootaan de ElementairePilotenschool . Tijdenszijn training vlooghij met de jachtjet Mirage V.

 • In 1989 werdhijgedetacheerdbij de Franseonderneming Sagem om zich in te zettenvoor de verbetering van de veiligheid van de Mirage. Hijkreegopdracht om de operationele en technischespecificatiesvoor te bereiden.

 • In 1992 behaaldehijhetdiploma van testpilootaan de Empire Test Pilots School (ETPS) in Boscombe Down (VerenigdKoninkrijk). Hijkreeg de trofeeMcKenna.


 • In december 1992 werd De Winnetstpilootbij de Belgischeluchtmacht. In die functiewashijbetrokkenbijhoogtechnologischeactiviteiten: CARAPACE, eenelektronischoorlogsprogrammavoor de jager F16 op de luchtmachtbasisEglin in de VS, ookeen programma van zelfbeschermingvoorhettransporttoestel C-130. Hijmaaktevluchten in Gosseliesvoor de ingebruikname van merderevliegtuigtypes.

 • Van januari 1994 totapril 1995 washijverantwoordelijkvoor de veiligheidtijdens de vlucht van het 1e jachteskader op de basis van Beauvechain. Daarna, van april 1995 totjuli 1996, washijgedetacheerd op de Edwards luchtmachtbasis in Californie alstestpilootvoor EPAF (EuropeanParticipating Air Forces). Daardroeghijbijtot de verbetering van de jager F16, meerbepaald op hetvlak van radartesten.

 • Van 1996 totaugustus 1998 washijseniorpilootbij de Belgischeluchtmacht. Bij de sectie « Tests en Evaluatie », washijverantwoordelijkvooralletestprogramma’s en de interfaces mens-machine in het op punt stellen van de vliegtuigsoftware.

 • Van augustus 1998 totjanuari 2000 was Frank De Winne commandant van het 349eeskader op de BelgischeluchtmachtbasisKleineBrogel. Tijdens de operaties van de geallieerdestrijdkrachten, uitgevoerddoor de NAVO in de Balkan, washij commandant van hetBelgisch-Nederlandsdetachementdatgedurende die oorlogzo’n 2.000 vluchtendeed. Hijnamdeelaan 17 gevechtsmissies.


 • Onderscheidingen - titels

 • President van de Vluchtpersoneelsvereniging van de Belgischeluchtmacht. Frank De Winneheeftmeer dan 2.300 vluchturen met eengrotevariëteitaan militaire vliegtuigen met hogeprestaties, zoalsMirage, F16, Jaguar en Tornado.

 • In 1997 washij de eerste niet-Amerikaansepiloot die de « Joe Bill Dryden Semper ViperAward» kreegomdathijeenuitzonderlijkevaardigheidhadgetoondtijdenseenmissie. Op 12 februari1997, tijdenseenvlucht met eenF16, heeftzijntoestelmotorproblemen en de boordcomputervalt in panne. Hijheeftweinigmogelijkheden om dit te overleven: in het IJsselmeer terechtkomenen na de ejectie van zijnzetelofweleennoodlandingmakenmethogerisico’s in eendichtbevolkte zone bij de NederlandsestadLeeuwarden. De Winnegeeftblijk van koelbloedigheiddoorzijntoestelveiligaan de grond te zetten.

 • In juli 1999 werd hem door de Nederlandsekoningin de titel «Officier van de OrdeOranje-Nassau» verleend na de operaties van de geallieerdestrijdkrachten.


 • Na zijnruimtevluchtverleende de BelgischekoningAlbert II hem in december 2002 de titel van burggraaf. Hijis officier van de ordes van Leopold I en Leopold II en van de Kroonorde. Hijkreeg de Vriendschapsmedaille van de RussischeFederatie. Hijisdoctorhonoris causa van de Hasseltseuniversiteit (Belgisch Limburg).

 • Van 2005 tot 2008 animeerde en leiddehijhet Forum Ruimte & Onderricht van hetprinsFilip fonds. Hijwaakte over hetopvolgen van de educatieveacties in de schoot van het ESERO (EuropeanSpace Education Resource Office) in België. Hijhad de eer goodwill ambassadeur te zijnvoor UNICEF België.

 • Ervaringalsastronaut

 • In april 1991 maakteFrank De Winnedeeluit van de selectie van kandidaat-astronauten die Belgiëvoorsteldeaanhet ESA (EuropeanSpaceAgency – EuropeesRuimtevaartagentschap) in hetkader van de programma’s Columbus-Hermesvoorbemanderuimtevluchten. Hijwas de enigegeselecteerdekandidaat in de categorie « specialistruimtevliegtuig ».

 • In oktober 1998 kooshet ESA hem uitvoorzijnastronautenkorps. Vanafdat moment toondeFrank De Winnezijncompetentie in de technischesteun van de DirectieBemandeVluchten en Micrograviteit in het ESTEC (EuropeanSpaceResearch & Technology Centre) in Noordwijk (Nederland). Hijwerdonderanderebetrokkenbijhetdoor de NASA en het ESA bestudeerdespaceshuttleproject X38/CRV.


 • In januari 2000 vervoegdehijhetEuropeesastronautenkorps van het EAC in Keulen (Duitsland). In augustus 2001 begonFrank De WinneaanzijnopleidingaanhetGagarinOpleidingscentrumvoorKosmonauten in de «sterrenstad» (Zvezdny Gorodok) bijMoskou, met hetvooruitzicht op eenruimtemissie. Zijnvoorbereidingomvatte de basiselementen van de training voorhetInternationaalRuimtestation(ISS) evenals de opleidingvooringenieuraanboord van hetRussischeruimtevaartuigSoyoez.

 • Van 30 oktobertot 10 november 2002 namFrank De Winnedeelaan de missieOdISSea - Soyoez TMA-1/Soyoez TM-34 tijdens de taxivlucht nr. 4 naarhet ISS om de reddingssloepdaarheen te brengen. Hijwasvluchtingenieuraanboord van d enieuweSoyoezTMA (op de heenreis) en de oudeSoyoezTM (op de terugreis). HijhadtweeverschillendeSoyoez-motorenmoetenlerenkennen.

 • De vlucht van Frank De Winnewerdgefinancierddoor de BelgischeFederaleDienstvoorWetenschappelijkePolitiek. Gedurende de negendagen die hij in het ISS doorbrachtrealiseerdehij met succeseeninternationaalwetenschappelijk programma, tegelijkertijd in hetRussische en Amerikaansegedeelte van het station. Dat programma behelsde23 experimenten op hetvlak van de kennis van hetleven en de fysica. Hijbesteeddespecialeaandachtaaneducatieveactiviteiten met hetoog op onderricht.


En nu genieten

van de

BEELDEN


 • Gerobotiseerde commandopost


 • Volop aan het werk in de Destiny module


 • Nicole Stott helpen aan de controlepost van de Canadarm 2 in de Destiny module


 • Zarya en Zvezda, de Russische modules van het Internationaal Ruimtestation


 • De bemanningsleden van de Expeditie 20 en de STS-128


 • Interieur van de module 1


 • Interieur van de module 3


 • Een opname van dichtbij van het Internationaal

  Ruimtestation (ISS)


 • De bemanning van de STS-128 arriveert


 • De Canadarm 2 verplaatst de adaptor onder druk 3


 • Het camerasysteem in de aanlegcentrale


 • De astronauten Bob Thirsk en Frank De Winne


 • De uiteinden van de twee Dexterarmen


 • Zicht buiten het station


 • De leden van de missie Expeditie 20


 • De Belgischeastronautverzamelt de waterstalenaanboord van het station


 • Frank De Winne in hetEuropeeslaboratoriumCOLUMBUS


 • Frank in de Destiny module, werkendaanhetrecyclagesysyeem

 • van het water


6 oktober 2009:

Frank de Winne wordt de EERSTE EUROPEAAN die de functie van boordcommandant van het internationaal Ruimtestation (ISS) krijgt.


Prettige dag !


 • Login