Organizacija i uloga pravne slu be na univerzitetu u banjoj luci
Download
1 / 12

Univerzitet u Banjoj Luci - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Organizacija i uloga pravne službe na Univerzitetu u Banjoj Luci. Univerzitet u Banjoj Luci. Univerzitet u banjoj luci.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Univerzitet u Banjoj Luci' - gafna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Univerzitet u banjoj luci
Univerzitet u Lucibanjoj luci

Univerzitet u Banjoj Luci osnovan je 1975.godine, a od 2008.godine, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, Univerzitet ima status pravnog lica u okviru koga je, danas, integrisano 15 fakulteta, Akademija umjetnosti i Institut za genetičke resurse

Organ upravljanja Univerzitetom je Upravni odbor

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je Senat

Organ rukovođenja Univerzitetom je rektor


Univerzitet u Banjoj Luci Luci

Senat

Upravni odbor

Rektor

Sekretarijat

Generalni sekretar

Služba za pravne i kadrovske poslove

Služba za administrativnu podršku organa upravljanja i senata

Dekan

Sekretar fakulteta/Akademije umjetnosti


Sekretarijat univerziteta
SEKRETARIJAT UNIVERZITETA Luci

Sekretarijatom rukovodi generalni sekretar, koji je za svoj rad odgovoran rektoru i Upravnom odboru Univerziteta

U sastavu Sekretarijata su :

 • Služba za pravne i kadrovske poslove

 • Služba za administrativnu podršku organa upravljanja i Senata

 • Univerzitetska bibliotetka

 • Centri za podršku vannastavnim aktivnostima


Generalni sekretar
GENERALNI SEKRETAR Luci

 • Rukovodi radom Sekretarijata

 • Organizuje izradu prijedloga akata, informacija, izvještaja, analiza i drugih akata Univerzitet

 • Učestvuje u priprema i radu sjednica Senata, Upravnog odbora, Kolegijuma i drugih organa Univerziteta

 • Daje stručna mišljenja i tumačenja

 • Organizuje stručno-konsultativne sastanke sa sekretarima organizacionih jedinica i rukovodiocima službi i centara


Slu ba za pravne i kadrovske poslove
SLUŽBA ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE Luci

 • Praćenje i primjena zakonskih propisa iz djelokruga rada Univerziteta

 • Iniciranje donošenja novih i izmjene i dopune postojećih akata Univerziteta

 • Izrada odluka, rješenja, ugovora i drugih akata iz oblasti pravnih i kadrovskih poslova


Slu ba za administrativnu podr ku organa upravljanja i senata
SLUŽBA ZA ADMINISTRATIVNU PODRŠKU ORGANA UPRAVLJANJA I SENATA

 • Priprema i zakazivanje sjednica Upravnog odbora i Senata Univerziteta

 • Izrada odluka, rješenja i drugih akata iz nadležnosti Upravnog odbora, Senata i strukovnih vijeća

 • Korespodencija sa organizacionim jedinicama u cilju realizacije odluka i zaključaka Upravnog odbora, Senata i strukovnih vijeća


Sekretar fakulteta
SEKRETAR FAKULTETA SENATA

 • Saradnja sa generalnim sekretarom Univerziteta

 • Rukovođenje administrativnim poslovima na nivou organizacione jedinice

 • Izrada odluka i rješenja iz nadležnosti vijeća organizacione jedinica

 • Priprema i slanje prijedloga za konkurse na osnovu prijedloga vijeća organizacione jedinice

 • Organizacija poslova oko upisa, prelaza i ispisa studenata

 • Sastavljanje svih vrsta ugovora i sporazuma na nivou fakulteta/akademije


Uloga sekretarijata u procesu dono enja odluka na univerzitetu
ULOGA SEKRETARIJATA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA NA UNIVERZITETU

 • Priprema tekstove nacrta odluka i zaključaka za sjednice Senata, Upravnog odbora i Kolegijuma, kao i konačne verzije

 • Prati realizaciju odluka i zaključaka i priprema izvještaje po istim

 • Daje uputstava kod izrade odluka i rješenja rektora i prorektora kojima se odlučuje o pravima, obavezama i materijalnoj odgovornosti zaposlenih i studenata


Problemi u funkionisanju sekretarijata
PROBLEMI U FUNKIONISANJU SEKRETARIJATA UNIVERZITETU

Prelazni period integracije

Donošenje internih procedura oko raspodjele nadležnosti

Kadrovi

Obezbjeđenje adekvatnih radnih uslova (prostorije, i oprema)


HVALA NA PAŽNJI UNIVERZITETU


Duško Lazić UNIVERZITETU

Direktor-menadžer Univerziteta u Banjoj Luci

E-mail: [email protected]

www.unibl.org

+387 65 885 806

VanjaTodorović

Služba za administrativnupodršku organa upravljanja i Senata

www.unibl.org

+387 65 284 392


ad