Narada dyrektorów szkół
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Narada dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Narada dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Radom, 26 sierpnia 2013. Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Terminy egzaminów Organizacja i przeprowadzanie egzaminów. 2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Download Presentation

Narada dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowo wychowawczych

Narada dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Radom, 26 sierpnia 2013


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowo wychowawczych

Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2013/2014

 • Terminy egzaminów

 • Organizacja i przeprowadzanie egzaminów

2


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowo wychowawczych

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 • 14 stycznia – 31 stycznia 2014 (zgłoszenia do 30 września 2013)

 • 23 czerwca – 8 sierpnia 2014 (zgłoszenia do 10 stycznia 2014)

  Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2013r.

3


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowo wychowawczych

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

15 października – 18 listopada 2013

3 stycznia – 28 lutego 2014 (zgłoszenia do 10 września 2013)

…………… - 27 czerwca 2014

Komunikat dyrektora OKE w Warszawie

z 14 maja i 1 sierpnia 2013r.

4


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowo wychowawczych

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Na podstawie

rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania,

kwalifikowania i promowania uczniów i słuchaczy

oraz przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów w szkołach publicznych

(Dz.U. nr 83 z 2007 r., poz. 562

5


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowo wychowawczych

§118. ust. 1 rozporządzenia MEN

Za organizację i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego odpowiada przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE), którym jest dyrektor szkoły lub placówki.

§127. ust. 1 rozporządzenia MEN

Za organizację i przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego (KOE) - dyrektor upoważnionej szkoły lub placówki lub pracodawca.

6


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowo wychowawczych

§116. ust. 1 rozporządzenia MEN

Do części pisemnej egzaminu zawodowego uczeń (słuchacz) przystępuje w szkole, do której uczęszcza, a absolwent – w szkole, którą ukończył.

§127. ust. 1 rozporządzenia MEN

Do części praktycznej egzaminu zawodowego uczeń (słuchacz) przystępuje w szkole, do której uczęszcza, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu, a absolwent – w szkole, którą ukończył lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczna naukę zawodu.

7


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowo wychowawczych

UPOWAŻNIENIE DO ZORGANIZOWANIA EGZAMINU

 • Nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzone część pisemna egzaminu w formie elektronicznej złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu

8


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowo wychowawczych

UPOWAŻNIENIA DO ZORGANIZOWANIA EGZAMINU

 • Nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzone część praktyczna egzaminu złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

9


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowo wychowawczych

Organizacja części pisemnej egzaminu

 • część pisemną przeprowadzają ZN powołane przez PZE (na miesiąc przed terminem egzaminu),

 • w skład ZN wchodzi co najmniej 3 nauczycieli, w tym przynajmniej jeden z nich jest zatrudniony w innej szkole lub placówce,

 • w skład ZN nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających.

 • jeżeli w sali jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających.

 • w wyjątkowych przypadkach, gdy zaistnieje konieczność opuszczenia sali, do sali wchodzi PZE.

10


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowo wychowawczych

Organizacja części praktycznej egzaminu

z udziałem egzaminatora

 • część praktyczną przeprowadzają ZNCP powołane przez KOE ,

 • w skład ZNCP wchodzi 2 nauczycieli zatrudnionych w szkole/placówce (lub nauczyciel i instruktor praktycznej nauki zawodu),

 • w skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi,

 • obecny w sali egzaminator nie wchodzi w skład ZNCP (nie może być zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin),

 • jeżeli w sali jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się dodatkowo egzaminatora.

11


Egzaminator ocenia

Egzaminator ocenia

 • jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji, pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym,

 • jakość rezultatu pośredniego, w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego,

 • przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego pod względem:

  • przestrzegania przepisów bhp,

  • zgodności z metodami lub technologiami.


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowo wychowawczych

Organizacja części praktycznej egzaminu z udziałem nauczyciela z zakresu kształcenia zawodowego

 • obecny w sali nauczyciel wchodzi w skład ZNCP (nie może być zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin),

 • jeżeli w sali jest więcej niż 20 zdających, dla każdych kolejnych 10 zdających powołuje się dodatkowo 1 nauczyciela zatrudnionego w innej szkole.

13


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowo wychowawczych

Ustawa o systemie oświaty

z dnia 7 września 1991r. z późn. zmianami

Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami

Art. 68a

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:

1) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą;

2) niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą;

3) publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

14


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowo wychowawczych

Zgłoszenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego

 • w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu,

 • informacja do OKE:

  • podmiot prowadzący kurs,

  • nazwa i symbol zawodu,

  • nazwa i oznaczenie kwalifikacji,

  • termin rozpoczęcia i zakończenia kursu,

  • wykaz słuchaczy (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL).

15


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowo wychowawczych

Zgłoszenie na egzamin po kwalifikacyjnym kursie zawodowym

Osoba uczęszczająca na kwalifikacyjny kurs zawodowy, którego termin zakończenia określono nie później niż na miesiąc przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego dostarcza do komisji okręgowej niezwłocznie po ukończeniu kursu.

 • (na egzamin w styczniu 2014 deklaracje osób z KKZ do OKE do 3 września 2013)

16


Kiedy egzamin z kwalifikacji

Kiedy egzamin z kwalifikacji?

jedna kwalifikacja w zawodzie – egzamin pod koniec ostatniego semestru

dwie kwalifikacje w zawodzie – np. w zsz: egzamin pod koniec klasy drugiej i pod koniec klasy trzeciej

trzy kwalifikacje w zawodzie – np. w technikum: egzamin pod koniec klasy drugiej i trzeciej oraz pod koniec siódmego semestru


Narada dyrektor w szk i plac wek o wiatowo wychowawczych

ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa

tel. 457-03-35 tel./fax 457-03-45

e-mail: info@oke.waw.pl

www.oke.waw.pl

Wydział Egzaminów Zawodowych

tel. 457-03-28, 457-03-19,

457-04-74, 457-03-53

e-mail: kierownik.wez@oke.waw.pl

e-mail: wez@oke.waw.pl

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

tel. 457-03-38, 457-03-36

e-mail: zawodowe@oke.waw.pl

Wydział Badań i Analiz

tel. 457-03-22, 457-03-12

18


 • Login