Marketingov mix
Download
1 / 44

Marketingový mix - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Marketingový mix. Marketingový mix. „… je soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu.“. Složky marketingového mixu. 4P: Product (produkt), Price (cena), Place (distribuční cesty),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Marketingový mix

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Marketingov mix

Marketingový mix


Marketingov mix1

Marketingový mix

 • „… je soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých marketingových cílů na cílovém trhu.“


Slo ky marketingov ho mixu

Složky marketingového mixu

 • 4P:

 • Product (produkt),

 • Price (cena),

 • Place (distribuční cesty),

 • Promotion (marketingová komunikace).

  Jednotlivé složky marketingového mixu se mohou ještě dále členit.


Marketingov mix

 • Na prvním místě je vždy výrobní a výrobková politika – které produkty mají být vyráběny a prodávány, jaké musí mít produkt vlastnosti, jaký jeho design, obal, značka, image výrobce,

 • Druhou významnou je cena a cenová politika – cena může usměrňovat proporce mezi nabídkou a poptávkou, zprostředkovaně vede k vyšší hospodárnosti; patří sem i poskytování slev, stanovení platebních podmínek a lhůt apod.,


Marketingov mix

 • Úlohou distribučního mixu je vytváření vhodných distribučních cest s ohledem na charakter trhu, výrobků, na distribuční mezičlánky,

 • Komunikační mix – informovat spotřebitele , stimulovat ho, aby učinil kupní rozhodnutí.


V robek jako n stroj marketingu

Výrobek jako nástroj marketingu


V robek produkt

Výrobek (produkt)

 • V rámci marketingových nástrojů dominantní pozice,

 • „Výrobek je cokoli, co lze na trhu nabídnout, co získá pozornost, co může sloužit ke spotřebě, co může uspokojit nějaké přání nebo potřebu.“

 • Všechno, co lze nakupovat a prodávat.


Charakteristiky v robku

Charakteristiky výrobku

A) funkční charakteristiky: hmotné (fyzikální a chemické vlastnosti), služby (vlastní výrobek doplňují – bezplatný odvoz do bytu zákazníka; nebo tvoří podstatu výrobku – služby cestovní kanceláře),

B) charakteristiky spojené s image – značka, design.


Komplexn v robek

Komplexní výrobek

 • Jádro výrobku – souhrn základních fyzikálních a chemických charakteristik, které jsou objektivně měřitelné,

 • Služby – mohou prodeji předcházet, doprovázet ho, být poskytovány v průběhu užívání výrobku (poradenství, servis, záruky atd.),

 • Image – založena na tom, co spotřebitelé o výrobku vědí, co si myslí, co k němu cítí.


Marketingov mix

 • Čím je trh vyspělejší a rozvinutější, tím ztrácejí na váze funkční charakteristiky výrobku (především hmotné), naopak na významu nabývají charakteristiky spojené s image.

  Příklad: automobily, televizory, chladničky – dosažená technická úroveň rozhodujících producentů téměř stejná, chce-li podnikatel svůj výrobek odlišit od konkurence, musí využít další charakteristiky (služby, image).


Marketingov mix

 • Z hlediska marketingu dále významné spotřebitelské vnímání výrobku – podnikatel, jež chce na trhu uspět, musí být schopen potlačit svůj názor a vlastní hodnocení, naopak se musí snažit dívat se na svůj výrobek očima spotřebitele.


Ivotn cyklus v robku

Životní cyklus výrobku


Ivotn cyklus v robku1

Životní cyklus výrobku

= závislost prodeje výrobku na čase,

 • Jeho etapy se liší objemem prodeje, tempem jeho růstu, ziskem, péčí, kterou vyžaduje od podnikatele.


Zaveden v robku na trh

Zavedení výrobku na trh

 • Období, kdy musí podnikatel věnovat výrobku maximální pozornost,

 • Informovat potenciální spotřebitele, že se na trhu výrobek objevil, přesvědčit je, aby ho vyzkoušeli, zajistit jeho distribuci,

 • Příčiny případných neúspěchů: nedostatečná odlišnost od obdobných výrobků, chybné použití ostatních nástrojů marketingu, špatně zvolený čas pro zavedení výrobku na trh, nedostatečná výroba neumožňující plynulý a dynamický rozvoj nabídky.


R st a rozvoj prodeje

Růst a rozvoj prodeje

 • Nejdynamičtějším obdobím z hlediska přírůstků prodeje,

 • Výrobek se stává zdrojem zisku,

 • Na trhu se začínají objevovat konkurenční výrobky.


Zralost

Zralost

 • Absolutní růst prodeje, ale snižování jeho tempa,

 • Výrobek je na trhu známý, vyrábí se a prodává ve velkých množstvích,

 • Výrobek je diferencován – výroba různých modifikací základního výrobku,

 • Vstup dalších konkurentů na trh – většinou nutnost snížit cenu.


Padek

Úpadek

 • Prudký pokles prodeje,

 • Možnosti podnikatele – rychle prodej ukončit a zaměřit se na jinou oblast; setrvání na původním trhu – maximálně „vyždímat“ trh (může existovat silný konzervativní segment, který na upadajícím výrobku lpí).


Z kladn modifikace ivotn ho cyklu

Základní modifikace životního cyklu

1. tzv. nestárnoucí výrobky – v životním cyklu dominuje fáze zralosti, chybí úpadek,

2. výrobky typu růst–úpadek – chybí stádium zralosti, prudký růst přechází rovnou v pokles,

3. výrobky s obnoveným cyklem – úpadek je vystřídán novým zavedením na trh – renesancí,

4. výrobky přecházející z fáze zavedení přímo do úpadku – signalizuje neúspěšnou inovaci.


Faktory pr b hu ivotn ho cyklu

Faktory průběhu životního cyklu

 • Reakce spotřebitelů – projevují se v rozsahu a rychlosti akceptování výrobku,

 • Aktivita konkurence – její četnost, rychlost,

 • Marketingová politika firmy – schopnost optimálně koordinovat marketingové nástroje,

 • Stupeň novosti daného výrobku – míra změny oproti stávajícím výrobkům vnímaná spotřebiteli,

 • Druh výrobku – např. oblečení mají tendenci ke kratšímu životnímu cyklu než základní potraviny.


Inovace a nov v robky

Inovace a nové výrobky

 • Pokud chce podnikatel uspět, musí být schopen nabídnout kupujícímu nějakou výhodu (něco jiného, lepšího, nového),

 • Změna se může týkat: výrobku, jiného marketingového nástroje (např. ceny), technologie, organizace, řízení aj.,


P iny rostouc ho v znamu inovace

Příčiny rostoucího významu inovace

1. stále více trhů se vyznačuje relativní nasyceností – např. pokud je 99% domácností vybaveno chladničkami, zájem o ně budou mít jen nově vznikající domácnosti nebo ti, kterým dosloužila; když výrobce uvede na trh nový typ chladničky (jinou, lepší, dokonalejší), je šance, že se k nákupu rozhodnou i dosavadní vlastníci (budou se domnívat, že nový výrobek uspokojí dokonaleji jejich potřeby);


Marketingov mix

2. inovace umožňuje obnovit ziskovost výrobku – zavedení nového výrobku je nákladné a riskantní, je ale spojeno se šancí, že zisk bude vyšší, než to může zajistit dosavadní výrobek,

3. inovace vytváří příznivější postavení výrobců – i ve vztahu k distributorům,

4. lidé si uvědomují nepříznivé ekologické důsledky výroby i spotřeby – význam ekologicky šetrných inovací.


Zav d n nov ch v robk na trh

Zavádění nových výrobků na trh

 • Na trh vedou 2 základní cesty:

  1. podnik získá právo vyrábět nový výrobek od jiného podnikatelského subjektu, např. nákup patentu, licence, spojení s jinou firmou;

  2. podnik nový výrobek zavede na trh vlastními silami.


Uveden v robku na trh vlastn mi silami

Uvedení výrobku na trh vlastními silami

1. fáze výzkumu – co nového vyrábět a prodávat, získat co nejvíce námětů,

2. fáze vývoje – myšlenku převést do hmotné podoby – prototyp výrobku,

3. fáze komercializace – jak to nové, co bylo vyrobeno, dostat na trh.


Cena v marketingov m mixu

Cena v marketingovém mixu


Cena jako sou st marketingov ho mixu

Cena jako součást marketingového mixu

 • Vyjadřuje hodnotu výrobku pro zákazníka,

 • Je nejdůležitějším činitelem ovlivňujícím poptávku,

 • Vytváří příjmy podniku, ostatní součásti marketingového mixu představují náklady,

 • Z hlediska času představuje nejpružnější proměnnou.


Cenov politika

Cenová politika

 • Souhrn základních rozhodnutí a opatření vztahujících se k trhu; prostřednictvím ceny umožnit či podpořit dosažení podnikatelských cílů,

 • Řešeny otázky: úroveň cenové hladiny, cena nových výrobků, změny cen u stávajícího výrobního programu, diferenciace cen dle tržních segmentů, hodnocení cen konkurence, výše ceny pro výrobce, velkoobchod, maloobchod a zákazníka.


Faktory ovliv uj c v i cen

Faktory ovlivňující výši cen

 • Externí faktory – charakter trhu (dokonalá konkurence, monopol apod.), charakter poptávky (cenová pružnost, důchodová pružnost, vliv změn cen komplementů a substitutů), konkurence, další faktory (hl. ekonomické – míra inflace, úrokové sazby aj.),

 • Interní faktory – vliv marketingových cílů podniku (cíl přežití, maximalizace zisku, tržního podílu, vůdcovství v kvalitě atd.), náklady.


Metody tvorby ceny

Metody tvorby ceny

 • Metoda vycházející z poptávky (poptávkově orientovaná cena),

 • Metoda vycházející z cen konkurence (konkurenčně orientovaná cena),

 • Metoda založená na nákladech (nákladová cena).


Popt vkov orientovan cena

Poptávkově orientovaná cena

 • Vychází z hodnoty, kterou přikládá zákazník výrobku,

 • Je cena orientovaná na trh, na potenciální zákazníky,

 • Faktory: substituovatelnost výrobku, cenová pružnost poptávky, důchodová pružnost poptávky, cenové představy zákazníků, význam image a kvality.


Konkuren n orientovan cena

Konkurenčně orientovaná cena

 • Téměř nezávislá na individuálních nákladech i na poptávce, vychází z cen konkurentů,

 • Možnost orientace na cenu v oboru (pro trhy s velmi homogenním zbožím), orientace na cenového vůdce (stanovení ceny, kterému se ostatní přizpůsobují.


N kladov orientovan cena

Nákladově orientovaná cena

 • Vychází z nákladů na výrobek včetně určité přirážky k těmto nákladům.


Cenov strategie

Cenové strategie

 • Cenové strategie nově zaváděných výrobků na trh,

 • Cenové strategie celého výrobního sortimentu,

 • Změny stanovených cen.


Cenov strategie nov zav d n ch v robk

Cenová strategie nově zaváděných výrobků

 • Zvážit mezi politikou vysokých cen či politikou nízkých cen, zvážit využívání tržní cenové politiky;

 • Cenová politika vysokých cen: ve formě prémiové cenové strategie či jako strategie „sbírání smetany“:

 • Prémiová cenová strategie – sleduje dlouhodobé dosahování vysoké ceny (dáno jedinečnou pozicí výrobku na trhu a nízkou cenovou elasticitou poptávky),


Marketingov mix

 • Strategie „sbírání smetany“ – vysoká úvodní cena za značné podpory reklamy, stupňovité „sbírání smetany“ postupným snižováním ceny pro vrstvy zákazníků připravené na různé úrovně cen; podmínkou – výrobek musí alespoň krátkodobě představovat určitou novinku.


Cenov politika n zk ch cen

Cenová politika nízkých cen

 • Cílem je rychlé proniknutí na trh s novým výrobkem, získání velkého tržního podílu, rychlého obratu, zvyšování objemu výroby; umožňuje vytlačení konkurence, zabránění vstupu na trh novým konkurentům


Tr n cenov politika

Tržní cenová politika

 • Neurčuje se jediná cena, ale vytváří se celá cenová struktura tak, aby respektovala odlišnosti poptávky a nákladů v různých segmentech, v různém čase apod.,

 • Možné využít dva způsoby diferenciace – diskriminační tvorba ceny, propagační tvorba ceny,


Marketingov mix

 • Diskriminační tvorba ceny – formy: různé ceny pro odlišná teritoria (tuzemsko a zahraničí, hlavní město a ostatní města), časová diferenciace cen (snížit kolísání poptávky v čase), osobní diferenciace dle věku, povolání, dle určitých oprávnění (např. studenti VŠ), dle modifikace výrobků (umožnit zájem zákazníků v různých příjmových třídách – vedle luxusní verze nabízet i levnější provedení), dle distribučních článků (odměna za včasný nákup, za hromadný nákup, za mimosezonní nákup, pravidelným zákazníkům atd.),


Marketingov mix

 • Propagační tvorba ceny – dočasné snížení cen výrobků pod úroveň ceníkových cen; velkoprodejny a obchodní domy prudce sníží ceny značkových výrobků s cílem přilákat další zákazníky (X výrobci jsou vystavováni nebezpečí ztráty image), snížení ceny v případě sezonního poklesu prodeje, kupon na získání dodatečné slevy, prodej na úvěr s nízkým úrokem, bezplatná záruka, stanovení přemrštěné ceny a následné poskytnutí podstatné slevy.


Tvorba ceny v robn ho sortimentu

Tvorba ceny výrobního sortimentu

 • Cílem tvorby ceny výrobního sortimentu je maximalizace zisku za celý výrobní sortiment:

 • Tvorba ceny výrobkové řady – vyrábí-li výrobce více než jeden výrobek, je třeba určit cenové rozdíly mezi jednotlivými výrobky,

 • Tvorba ceny zvláštních doplňků – ot., které doplňky budou zahrnuty v ceně výrobku, které budou oceněny samostatně,


Marketingov mix

 • Tvorba cen vázaných výrobků – rozhodování o ceně výrobků, které jsou naprosto nezbytné pro funkci hlavních výrobků,

 • Využití tvorby dvoudílných cen – obdobné jako u vázaných cen, určit, jakou cenu má základní výrobek a jakou výši bude mít pohyblivý poplatek (za přidružené úkony),

 • Nabídka souboru výrobků za cenu výrazně nižší než představuje souhrn cen jednotlivých výrobků.


Zm ny stanoven ch cen

Změny stanovených cen

 • Snižování cen – nadbytečná kapacita, konkurence (až cenová válka), nadměrná nabídka výrobků a jejich nedostatečná diferenciace, snížení cen v důsledku poklesu tržního podílu; snížení ceny může vyvolat u zákazníků představu finančních těžkostí firmy, která nebude moci v budoucnosti zajistit servis apod., snížení ceny může být motivováno snahou o ovládnutí trhu,


Marketingov mix

 • Zvyšování cen – inflace, převaha poptávky nad nabídkou, výrazná odlišnost od konkurenčních výrobků, exkluzivita výrobku, vysoká image.

  Z hlediska firmy je třeba posoudit důvody, proč konkurence změnila cenu.


ad
 • Login