Pu apki komunikacji interpersonalnej psychologiczna sylwetka z odzieja archiwali w l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

PUŁAPKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW PowerPoint PPT Presentation


 • 301 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PUŁAPKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW. CB i UP . ANDRZEJ MARKOWSKI e-mail: [email protected] PUŁAPKI PERCPCJI I AUTOPERCEPCJI. CB i UP . Notatka prasowa z 25 kwietnia 2008 roku:

Download Presentation

PUŁAPKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PUŁAPKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJPSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW

CB i UP

ANDRZEJ MARKOWSKI

e-mail: [email protected]


PUŁAPKI PERCPCJI I AUTOPERCEPCJI

CB i UP

Notatka prasowa z 25 kwietnia 2008 roku:

Sąd w Pardubicach skazał Jożina B. na wysoką karę grzywny i karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież archiwaliów. Działalność skazanego trwała co najmniej 3 lata na terenie całych Czech. Wpadł przez przypadek. Przedstawiał się jako historyk poszukujący materiałów do publikacji. Z reguły odwiedzał jedną placówkę kilka, kilkanaście razy. Kradł podczas ostatnich odwiedzin. Okradł archiwa w Ostrawie, Opawie, Terezinie, Teplicach, Mladej Bolesław, Pradze, Pardubicach, Sumperku, Chrudimi oraz wielu innych miejscowościach.


PUŁAPKI PERCPCJI I AUTOPERCEPCJI

CB i UP

 • Kim jest Jożin B., że przez trzy lata okradał szacowne instytucje, a wpadł przez przypadek?

 • A może to nie Jożin B. jest jedynym

  i głównym sprawcą przestępczego zawłaszczania archiwaliów?

 • Czy ma jakieś specjalne cechy ułatwiające mu wykonywania przestępczego procederu?


PUŁAPKI PERCPCJI I AUTOPERCEPCJI

CB i UP

 • Cechy, dyspozycje do czego?

 • Do hipnotyzowania archiwisty?,

 • Do sprawnego chowania w kieszeni na oczach

 • archiwisty wynoszonych archiwaliów?,

 • Do umiejętnego szantażowania archiwisty?,

 • Do bezpiecznego dla siebie manipulowania

 • archiwistą?,

 • Do sprawnego wykorzystania wiedzy o pułapkach psychologii społecznej?


PUŁAPKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

CB i UP

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania należy dokonać analizy:

* Charakterystycznych cech psychologicznych

złodzieja i pracownika archiwum* Podstawowych błędów komunikacyjnych* Technik wzbudzania zainteresowania

i utrzymywania uwagi interlokutora* Zgodności przekazu werbalnego i mowy ciała

* Pułapek percepcji i autokreacji


PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW

CB i UP


PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ARCHIWISTY

CB i UP


WYKSZTAŁCENIE a KOMPETENCJE i KWALIFIKACJE ARCHIWISTY

 • KOMPETENCJE i KWALIFIKACJE

 • to co w rzeczywistości

 • potrafi robić w ramach czynności

 • zawodowych

 • (Potwierdzaneodnawianymcertyfikatem)

 • FORMALNE WYKSZTAŁCENIE

 • dokument stwierdzający

 • przygotowywanie się do wykonywania czynności

 • zawodowych w danej dziedzinie np. dyplom, rekomendacja

KOMPETENCJE PRAKTYCZNEnp.: metodyka praktyki archiwistycznej,

CB i UP

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNEw zakresie kontaktu z klientem(np umiejętność funkcjonowania w relacjach osobowych., pułapki komunikacji interpersonalnej, technika manipulacji itp.)

KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE

wg koncepcji Jerzego Wojciechowskiego


Kompetencje psychologiczne archiwisty

 • pozytywne nastawienie do ludzi ; autentyczność; szacunek dla innych;

 • umiejętność komunikowania się i unikania najczęstszych przyczyn zakłóceń w komunikowaniu się ludzi;

 • umiejętność porozumiewania się w ogóle, a

  z klientem w szczególności;

 • umiejętność rozpoznawania u klienta rodzaju motywacji w jego zainteresowaniu archiwaliami;

 • elastyczność w dostosowywaniu własnego stylu działania do wymogów pragmatyki zawodowej;

 • umiejętność kontrolowania przeciążeń własnych i klienta;

 • ………..


ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ SAMEGO SIEBIE – PUŁAPKI PERCEPCJI

ZACHOWANIE

EMOCJE NASTAWIENIE

SYTUACJA

ZADANIOWA


PUŁAPKI PERCEPCJI…


ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ SAMEGO SIEBIE – PUŁAPKI AUTOPERCEPCJI

Jakie nastawienie masz wobec osób na zdjęciach?

 • Pewność siebie, pozytywne nastawienie

 • Obojętność

 • Zaciekawienie

 • Wrogość, agresja

 • Zakłopotanie

 • Zdenerwowanie,

 • Trema, strach

 • Znużenie

 • Miłość

 • ……………


PUŁAPKI PERCEPCJI…

Dobór zdięć: Zuzanna Wiśniewska


ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ SAMEGO SIEBIE – PUŁAPKI AUTOPERCEPCJI

Jakie nastawienie masz wobec osób na zdjęciach?

 • Pewność siebie, pozytywne nastawienie

 • Obojętność

 • Zaciekawienie

 • Wrogość, agresja

 • Zakłopotanie

 • Zdenerwowanie,

 • Trema, strach

 • Znużenie

 • Miłość

 • ……………


Pułapki psychologii społecznej

CB i UP

 • Efekt „halo”

  • Automatyczne przypisywanie cech osobowościowych na podstawie

   pozytywnego lub negatywnego wrażenia

efekt Galatei,

efekt aureoli,

efekt nimbu,

anielski efekt halo

efekt Golema,

szatański efekt halo

Opracowanie: Zuzanna Wiśniewska


Pułapki psychologii społecznej

CB i UP

 • Efekt „halo” c.d.

  • Przypisanie jednej ważnejpozytywnej lub negatywnej właściwości wpływa na skłonność do przypisywania innych, nie zaobserwowanych właściwości, które są zgodne ze znakiem emocjonalnym pierwszego przypisanego atrybutu.


ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ KLIENTA – PUŁAPKI PERCEPCJI

 • Błąd pierwszego rzutu oka

  • Informacje, które odbieramy jako pierwsze wydają się ważniejsze i bardziej reprezentatywne niż następne.

  • Skłonność do oceniania ludzi na podstawie pierwszego wrażenia (pierwszych 10 sekund).


PUŁAPKI PERCEPCJI…


ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ KLIENTA – PUŁAPKI PERCEPCJI

Potwierdzenie wrażenia

30 sekund


ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY

OBRAZ KLIENTA – PUŁAPKI PERCEPCJI

CB i UP

MOWA

CIAŁA

/GESTY, MIMIKA/

60%

TON

GŁOSU

25%

SŁOWA

15%

To ostatnie

To drugie

To odbierane jest pierwsze


Mowa ciała – umiejętności

 • Wyraz twarzy –w tym uśmiech

 • Ruchy głowy

 • Gesty i ruchy ciała

 • Postawa i poza

 • Dystans i kierunek

 • Kontakt fizyczny

 • Wygląd zewnętrzny i budowa ciała

 • Wyczucie czasu i synchronizacja - chronemika

 • Mowa ciała i język mówiony


ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ KLIENTA– PUŁAPKI AUTOKREACJI

Co decyduje o pierwszym wrażeniu?

Nie to co mówimy, ale

 • Mimika i gestykulacja

 • Wygląd

 • Ubiór

 • Fizyczny dystans wobec drugiej osoby

 • Sylwetka

 • Ton głosu

 • Kontakt wzrokowy


Wymiary komunikowania się proksemicznego


Zależności przestrzenne

(proksemika)

Publiczna (3,6-25 m)

Społeczna

(1,2-3,6 m)

Osobista

(45-120 cm)

Intymna

(0–45 cm)


ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ SAMEGO SIEBIE – PUŁAPKI AUTOKREACJI

Co zrobić, aby wywrzeć dobre wrażenie na kliencie, współpracownikach?

 • Nawiązać kontakt wzrokowy

 • Uśmiechnąć się, rozluźnić mięśnie twarzy

 • Mówić wyraźnie, spokojnie, naturalnie

 • Stosować otwarte, miękkie, poziome gesty

 • Być dynamicznym, ale bez przesady

 • ………………………

 • ………………………


Pułapki psychologii społecznej

Reguły wywierania wpływu:

 • Reguła wzajemności (ja tobie to, co ty mnie)

 • Reguła zaangażowania i konsekwencji (skłonić do przyjęcia drobnego zobowiązania, a potem łatwiej o skłonienie do kolejnego coraz większego i kolejnego….)

 • Społeczny dowód słuszności (wszyscy tak robią, im bardziej znani, bądź podobni, tym skuteczniejszy dowód. Zachowanie innych jest dla nas punktem odniesienia)

 • Reguła lubienia i sympatii (siła komplementów, uznania)

 • Reguła autorytetu (ludzie podporządkowują się autorytetom)

 • Reguła ograniczonej dostępności (należycie do elity, zajęcia reglamentowane)


niedojrzałość emocjonalna

niedojrzałość społeczna

dominowanie emocji w rozwiązywaniu sytuacji zadaniowych

nietrafna ocena kompetencyjna

niedostateczna koncentracja, podzielność i przerzutność uwagi

zaburzone sprawności psychofizyczne

wysoki poziom agresji/lęku

WYSTĘPUJĄCE U NIELICZNYCH PRACOWNIKÓW ARCHIWÓW PSYCHOLOGICZNE DYSFUNKCJE WYKORZYSTYWANE PRZEZ ZŁODZIEI ARCHIWALIÓW

CB i UP


CB i UP C


CB i UP C

Opracował: Andrzej Markowski


ZACHOWANIE ARCHIWISTY

OCZEKOWANIA ZWIĄZANE Z ROLĄ FORMUŁOWANE PRZEZ

WŁADZE ARCHIWUM /PRAGM. ZAW. ARCHIWISTĘ KLIENTA/ZŁODZIEJA

KONFLIKT RÓL

-JEDNOZNACZNOŚĆ/

DWUZNACZNOŚĆ ROLI

-PRZYSTAWALNOŚĆ/

NIEPRZYSTAWALNOŚĆ ROLI

-NIEDOCIĄŻENIE/

PRZECIAŻENIE ROLI

MOTYWACJA DO PEŁNIENIA

ROLI

POSTRZEGANIE PELNIONEJ

ROLI

STRES ZWIĄZANY Z PEŁNIONYMI ROLAMI

BRAK STRESU ZWIĄZANEGO Z PEŁNIONYMI ROLAMI

AKTUALNY WZORZEC ZACHOWANIA

® Andrzej Markowski


CB i UP C


ŻYCZENIOWY A RZECZYWISTY OBRAZ SAMEGO SIEBIE – PUŁAPKI AUTOKREACJI

CB i UP

 • Podatność na wpływ innych

  mała duża

 • Znają swoją wartość

 • Są pewne siebie

 • Są asertywne

 • Kierują się własnym zdaniem

 • Znają ludzi i ich zachowanie

 • Znaj reguły wywierania wpływu

 • Mają niska samoocenę

 • Są niepewne siebie

 • Są zależne emocjonalnie od innych

 • Potrzebują potwierdzenia

 • Potrzebują kierowania przez innych

 • Nie mają wiedzy o zachowaniu ludzi

 • Nie znają reguł wywierania wpływu


Redukcja poczucia zagrożenia

Brak istotnych kosztów psychologicznych:

zmęczenia, lęku, wyczerpania,

rozkojarzenia, poczucia krzywdy, winy, rozczarowania, niespełnienia nadziei, wstydu wobec siebie lub wobec otoczenia

Efektywne radzenie sobie przez skoncentrowanie na zadaniu

Redukcja stresu

wg. Z. Ratajczak


Wzrost poczucia zagrożenia

Znaczny wzrost kosztów psychologicznych:

zmęczenia, wyczerpania,

rozkojarzenia, lęku, dolegliwości psychosomatycznych, poczucia krzywdy, winy, rozczarowania, niespełnienia nadziei, wstydu wobec siebie lub wobec otoczenia

Nieefektywne radzenie sobie przez skoncentrowanie na sobie lub emocjach

Wzrost stresu

wg z. Ratajczak


STRES U PRACOWNIKA ARCHIWUM

CB i UP C

STAN OBNIŻONEJ CZUJNOŚCI ORGANIZMU PROWADZĄCY DO:

 • OSŁABIENIA WYDOLNOŚCI POZNAWCZEJ

 • CO Z KOLEI PROWADZI DO ZABURZENIA ZDOLNOŚCI KRYTYCZNEJ SAMOOCENY, CZYLI CZUJNOŚCI

  SENNOŚĆ OSPAŁOŚĆ MIKRODRZEMKI

  OBNIŻONY POZIOM UWAGI I GOTOWOŚCI DO DZIAŁANIA

  WACHANIA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA

  SKŁONNOŚĆ DO POPEŁNIANIA BŁĘDÓW


PSYCHOLOGICZNA SYLWETKA ZŁODZIEJA ARCHIWALIÓW

Jeszcze nie raz się spotkamy!

Jożin B.

(adres kontaktowy:

e-mail: [email protected])


 • Login