Produktion mot lager diskret tillverkningsindustri
Download
1 / 22

Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri - PowerPoint PPT Presentation


 • 263 Views
 • Uploaded on

Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri. SAP Best Practices. Syfte och fördelar och huvudprocesser. Syfte Detta scenario beskriver ett verksamhetsflöde som är typiskt för företag med partistorleksorienterad produktion.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri' - fuller


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Syfte och f rdelar och huvudprocesser
Syfte och fördelar och huvudprocesser

 • Syfte

  • Detta scenario beskriver ett verksamhetsflöde som är typiskt för företag med partistorleksorienterad produktion.

  • Produktionsscenariot producerar en slutprodukt och alla beroende komponenter i produktion mot lager (MTS).

  • Dessutom stöds scenariot av de viktigaste nödvändiga controllingfunktionerna för kostnadsbärare, t.ex. förkalkyl och periodbokslut.

 • Fördelar

  • Produktion utlöst av en produktionsplan

  • Inklusive serienummer och partihantering

  • Valfritt med: Kvalitetsstyrning, konsignationslager, extern bearbetning

 • Huvudprocesser

  • Skapaplaneradeoberoendebehov

  • Materialbehovsplaneringpå PE-nivå

  • Egentillverkning (delmontage)

  • Egenslutmontering (slutprodukt)

  • Kapacitetsutjämning

  • Bekräftelseavmonteringsaktiviteter


 • Sap applikationskrav och f retagsroller
  SAP-applikationskrav och företagsroller

  • SAP-applikationskrav

   • SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0

 • Företagsroller

  • Produktionsplanerare

  • Produktionsansvarig

  • Verkstadsspecialist

  • Lagerhandläggare

  • Strategisk planerare

  • Konstruktör


 • Detaljerad processbeskrivning
  Detaljerad processbeskrivning

  • Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri

  • Detta scenario beskriver ett verksamhetsflöde som är typiskt för företag med partistorleksorienterad produktion. Produktionsscenarier består av både materialrörelser (godsuttag och -mottagning) och bekräftelse av slutförande av produktionsorder.

   • Dessutom stöds scenariot av de viktigaste nödvändiga controllingfunktionerna för kostnadsbärare, t.ex. förkalkyl och periodbokslut.

   • En typisk planeringsprocess börjar med försäljningskvantitetsplanering. Föregående periods faktiska försäljningssiffror kan användas som underlag för framtida planering.

   • För att säkerställa att produktionen sker i takt med försäljningen kan du skapa en produktionsplan i Sälj- och verksamhetsplaneringen som är synkroniserad med försäljningen. Planeringsdata överförs från SOP till efterfrågeadministration. Efterfrågeadministrationen genererar oberoende behov som används i den efterföljande MRP-körningen.

   • Vid materialbehovsplanering bryts stycklistan ned för materialbehovet på övre nivå och planering av produktionen utförs ända ned på komponentnivå. MRP resulterar i generering av planorder för det material som ska produceras.

   • Om det inte finns tillräckligt med råmaterial i lager skapas beställningsanmodanden för detta. När ordern skapas beräknas målkostnader för orderns partistorlek (förkalkyl).

   • Under produktionsprocessen uppdateras ordern med kostnader som har uppstått, vilket gör det möjligt för dig att spåra och jämföra målkostnader och verkliga kostnader när du vill.

   • Periodbokslutsaktiviteter utförs på ordern. Detta inkluderar beräkning av produkter i arbete och variansberäkning.

   • Efter detta avräknas produkter i arbete mot redovisning, och produktionsavvikelser avräknas mot administration och redovisning.


  Processfl desdiagram

  Nej

  Ja

  Ja

  Nej

  Processflödesdiagram

  Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri

  Händ-else

  Periodisk planerings-översyn

  Start av planerings-cykel

  Strategiskplanerare

  Logistik-planering (144)

  Produktionsplanerare

  Kapacitets-utjämning OK?

  Materialbehovs-planering på PE-nivå samt lagervärdering/ behovslista

  Uppdatera kapacitet

  Skapa planerade oberoende behov

  1

  MRP-lista

  Orderutskrift

  Frisläpp produktions-order

  Material tillgäng-ligt?

  Kapacitets-utjämning

  Omvandla planorder till produktions-order

  Beställ-ningsan-modan

  Planorder

  Tillverkning

  Bekräfta monterings-aktiviteter/ slutrapportering

  Gods-mottagning halvfabrikat

  Lager @ standard. Kostnad

  Plocklista

  Materialsamman-ställning för planorder

  Lagerförbrukning @ standard. Kostnad

  Godsuttag/ automatisk lageravräkning

  Gods-mottagnings-dokument

  Lagerhand-läggare

  Gods-mottagning slutprodukt

  Gods-mottagnings-dokument

  Prod.-enh.-controller

  Periodbokslut “allmän” prod-uktionsenhet

  (181)

  Inköpare

  Anskaffning utan kvalitets-styrning

  (130)

  Anskaffning av lagermaterial med kvalitets-styrning (127)

  MM-legobear-betning (138)

  PP-legobear-betning (extern bear-betning)

  (150)

  Anskaffning och förbrukning av konsignations-lager (139)


  Processfl desdiagram1
  Processflödesdiagram

  Produktion mot lager – diskret tillverkningsindustri

  Händ-else

  • Produktions-ansvarig

  Granska orderoperationer

  1


  F rklaring

  Diagram-länk

  Förklaring

  <Funktion>

  Utskrift/ dokument

  Extern till SAP

  Redovisnings-data

  Affärsaktivite / händelse

  Budget-planering

  Enhetsprocess

  Manuell process

  Process-referens

  Befintlig version/data

  Delprocess-referens

  System-beslut godk./ej godk.

  Process-beslut


  Materialbehovsplanering mrp
  Materialbehovsplanering - MRP

  Planerat oberoende behov

  Material

  Behov

  Planering

  Beroendebehov

  Reservationer

  Planerad

  Order

  Omvandla

  Produktions-

  order

  Lager  Produktionsgrupp
  Produktionsgrupp

  Produktionsgrupp: Montage

  Leveransindeln.data

  Kapacitetsdata

  Standardvärden

  Operationslistor

  Kalkyldata

  Operations-listor

  Kalkyl

  Tidplanering

  och kapacitet

  1010,-

  2150,-

  3160,-


  Operationslista f r produktionsgrupp operation

  Produktionsgrupp

  Styrnyckel

  Standardvärden

  Aktivitetstyper

  Beskrivning

  ....

  Operationslista för produktionsgrupp / operation

  Operations-listehuvud

  Operation 10: Slutmontering

  Materialkomponenter


  Konvertering av planorder

  Produktions-

  order

  Konvertering av planorder

  Planerade

  order

  Enskildkonvertering

  Enskild konvertering

  Planerade

  Produktions-

  order

  order

  Samlad konvertering

  Samlad konvertering


  Skapa produktionsorder

  Fr25 jan2008

  Ti15 jul 2008

  Skapa produktionsorder

  Manuellt

  Behovsplanering

  Automatiskt

  Ange ordertyp

  Definiera orderposition

  Kopiera operationslista

  Ledtidsplanering

  Kopiera stycklista

  Tillgänglighetskontroll

  Valfria ändringar

  Spara produktionsorder

  Valfritt (anpassa)


  Produktionsorderhantering

  Orderhuvud

  20

  100

  50

  Produktionsorderhantering

  Orderförslag (planorder)

  Orderavräkning

  Produktionsorder

  Operationer

  Skapa order

  Godsmottagning

  Komponenter

  Tillgänglighets-

  kontroll

  Bekräftelser

  Kostnader

  Orderfrisläppning ochpartibestämning för komponenter

  Materialuttag


  Materialr relse

  Redovisnings-

  dokument

  Materialrörelse

  Prod.order

  Lager

  Operation

  Mat. komp.

  Material

  Kostnader

  Materialrörelse

  Material-dokument

  • Uppdateralagerkvantiteter

  • Uppdateralagervärden

  • material kanpartikontrolleras


  Godsuttag

  Uppdateralagerkvantiteter

  Uppdateralagervärden

  Reducerareservationer

  Beräknaverkligakostnaderochuppdateraordern

  Godsuttag

  Godsuttags-

  bokning

  Material-dokument

  Bokf.-dokument


  Terraporteringar av produktionsorder

  Produktions-

  order

  Återraporteringar av produktionsorder

  Manuell inmatning

  Operation 0010

  Operation 0020

  Operation 0030

  Orderbekräftelse

  ...

  Operation . . . .


  Produktionsorder f rkalkyl
  Produktionsorder - förkalkyl

  Planerade kostnader

  Planerade kostnader

  Faser

  Materialkomponenter

  Materialkomponenter

  Faser

  Kostnadsslag

  :

  Kostnadsslag

  :

  Ind. “Rel. till kalkyl”

  Gen.

  operationsvärden

  l

  l

  Material

  kostnader

  Pris

  Standardvärden

  l

  l

  l

  Styrnyckel ”kalkyl-indikator”

  Kostnader för extern

  anskaffning

  Produktions-kostnader

  Ordertyp/produktionsenhet

  Ordertyp/produktionsenhet

  Resurser

  Resurser

  Kalkylvariant

  l

  Formelnyckel för

  l

  Material

  indirekta

  kalkyl

  kostnader

  Kostnadsställe

  l

  Visa planerade/verkliga kostnader

  Aktivitetstyp

  l

  Indirekta produktions-

  Formelkonstanter

  l

  kostnader

  Kostnadsberäk-ningslogg

  Kostnader för externa

  Kostnadsslag

  l

  bearbetning

  Kostnadsspecifikation

  l

  Kostnadsuppdelning

  l


  Kostnad f r produktionsorder
  Kostnad för produktionsorder

  Material-komponenter

  Produktions-grupp

  Kostnadsställe

  Operation

  - Produktionsgrupp

  - Standardvärde

  - Kvantiteter

  - Kostnadsställe

  - Aktivitetstyper

  - Formler

  - Aktivitetstyper

  - Kvantiteter

  - Priser

  Aktivitets-kostnader

  - Perioder

  Materialkostnader

  Interna aktivitetskostnader

  Beräkning av indirekta kostnader

  Kostnader för produktionsorder


  Pia och differensanalys i partibaserad analys av kostnadsb rare
  PIA och differensanalys i partibaserad analys av kostnadsbärare

  Verkliga

  kostnader

  Verkliga

  kostnader

  -

  -

  Verkliga

  kostnader

  Leverans-värde

  Leverans-värde

  =

  =

  =

  PIA för

  Verkliga kostnader

  PIA för

  Verkliga kostnader

  Avvikelser

  Order-

  status

  DLV

  TECO

  PREL

  REL

  PDLV

  Preliminärt frisläppt eller frisläppt

  Delvis levererad

  Slutlevererad eller tekniskt slutförd


  Avr kning av order exempel

  CO- kostnadsbärarePC

  CO-PA

  FI

  Redovisning

  Avräkning av order (exempel)

  Produktionsorder Mat. F126

  Produktkostnadsplanering

  Partistorlek 1 st

  800

  1.200

  400

  2.400

  -2.000

  400

  CO-

  PC

  Verkliga kostnader

  Material

  600

  Material

  Produktion

  Pålägg

  GM

  Avvikelser

  Pålägg

  300

  Målversion 0

  Pris 150

  Kvantitet 150

  Struktur 100

  Kassation 0

  Partistorlek 0

  Produktion

  1100

  Materialbasdata

  Standardpris = 2 000

  Avräkning

  Lager

  Prisdifferens

  2000

  400


  ad