Modul
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) KURSUS i -THINK DALAM TALIAN (PENGENALAN ) 2014 PowerPoint PPT Presentation


 • 373 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) KURSUS i -THINK DALAM TALIAN (PENGENALAN ) 2014. Kandungan. 1. Latar Belakang. 2. Mengapa Pembelajaran Dalam Talian ?. 3. Komponen MPK. 4. Sistem Komputer yang Minimum. 5. Peranan Pembimbing &e- fasi. Latar Belakang. Program i -THINK

Download Presentation

Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) KURSUS i -THINK DALAM TALIAN (PENGENALAN ) 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ModulPembelajaranKendiri (MPK)

KURSUS i-THINK DALAM TALIAN

(PENGENALAN)

2014


Kandungan

1

LatarBelakang

2

MengapaPembelajaranDalamTalian?

3

Komponen MPK

4

SistemKomputer yang Minimum

5

PerananPembimbing &e-fasi


LatarBelakang

 • Program i-THINK

 • InisiatifbersamaKementerianPendidikan Malaysia (KPM) danAgensiInovasi Malaysia (AIM)

 • Membudayakankemahiranberfikirdalamkalangan guru danmurid

 • Memupuk & membangun modal insanberinovatif

 • Meningkatkankemahiranberfikirmurid

 • MelengkapkangenerasimasadepandenganKemahiranBerfikir Aras Tinggi (KBAT)

 • Guru


Apakahitu MPK?

ModulPengajaranKendiri (MPK) ialahsebuah Portal Guru (Platform Pembelajaran+ Kandungan Digital) yang dibangunkanuntukmembawainisiatifi-THINK (Proses Pemikiran) kedalamtalian(online).

Gabunganinisiatif

+

BahasaInggeris / Bahasa Malaysia


Hasil Yang Diharapkan


Kandungan

1

LatarBelakang

2

MengapaPembelajaranDalamTalian?

3

Komponen MPK

4

SistemKomputer yang Minimum

5

PerananPembimbing &e-fasi


Apakahitu e-Pembelajaran?

DalamTalian


MengapaPembelajaranDalamTalian?


Perubahan Cara Pembelajaran

MOOC – Massive Open Online Course

Percuma, Terbuka & Kandungan Yang DijanaOlehPengguna

Video, iTunes U, Multimedia

MudahAlihSentrik

Source: http://www.mastercom.me/2011/09/online-video-sharing-facts-and-figures-infographic/online-video-sharing-infographic/


Kandungan

1

LatarBelakang

2

MengapaPembelajaranDalamTalian?

3

Komponen MPK

4

SistemKomputer yang Minimum

5

PerananPembimbing &e-fasi


Komponen MPK

ModulPengajaranKendiri (MPK)

Interaktif

Contohpanduan

Latihan

Penilaian

Kandungan Digital

KandunganDalamTalian

AlatanPembelajaran

AlatanKolaborasi

AlatanPerancangan

AlatanPengesan

Platform PembelajaranKolaboratif

PembelajaranKolaboratif

Selamat

BolehSkala

Tersediaada

Web & MudahAlih

Infrastruktur & Akses

PenghantaranSecara

Cloud Based


CartaAlihKerjaPengguna MPK

Log masuk

Belajar(TerarahKendiri)

KandunganInteraktifDenganContohBerpandu

Belajar Proses Pemikiran, GunaAlatanLatihan & MengambilPenilaian

Kerjasama(Kumpulan)

RangkaianSosialPeribadiDenganSuapanBerita

Kongsikandungan multimedia, Pungutansuara, Membinapelanpelajaranbersama

Lulus Penilaian?

Laporan

Tidak

Ya

Muatturun

e-sijil

Log Keluar


MudahAkses MPK

MPK dibangunkandengankeupayaankesesuaiansebarangteknologi (lama danterkini), bolehdipertingkatkandantidakbergantungkepadajenisperanti. Inimembolehkanpenggunamembuataksestanpamengirawaktuatautempat.

* (PelaksanaanPenuh)


Rekabentuk MPK

MPK terdiridaripadakomponen yang membantupembelajaransecarakolaboratif & yang menyeronokkan, belajar & pelibatandiridenganaktif, meningkatkanprestasi & tingkahlaku. 

Kandungan Digital Interaktif

Contoh & AlatanLatihan

Komuniti Guru Seluruh Negara

PengesananPrestasi

MiripRangkaianSosial Yang Biasa

Laporan

PapanPemuka

MembolehkanPengkongsianPelanPembelajaran

Kajian&LaporanKeberkesananMPK

ModulPembelajaranKendiri


Penggunaan MPK yang lebihmenyeronokan…

 • Antaramuka yang mesrapengguna

 • Navigasimudah

 • Interaktif & Melibatkandiri

 • Menarik & Seronok

 • BerasaskanInsentif

 • Lencana

 • Markah & CartaKedudukan

 • Sijil


MemberikanGanjaran!

*Sampeltemplatsijil


Maklumattambahan:

 • Bantuanteknikaldibuatmelaluipentadbirsistem.

 • AplikasimiripRangkaianSosialyang biasa. Penggunadimintatidakmenggunakansebagailamansosial. Kemudahan yang diberidigunakanuntukberkaitandenganpelaksanaan KBAT di sekolah.

 • Bantuanteknikalataumaklumbalasmengenai MPK diajukanmelaluipautanSokonganatauBantuan yang terdapat di bahagianbawah (footer)danbukan di dalamBeritaSuapan (Newsfeed).

 • Bantuansokonganteknikalialahdari jam 9 pagihingga 6 petang.

 • BeritaSuapanadalahuntukpenggunaberbincangdanberkongsimaklumat, pandangandanpendapatmengenaimodulataupelaksanaan KBAT di bilikdarjah.


Kandungan

1

LatarBelakang

2

MengapaPembelajaranDalamTalian?

3

KomponenMPK

4

SistemKomputer yang Minimum

5

PerananPembimbing &e-fasi

6

GarisWaktu & PelaksanaanMasaDepan


SistemKomputer yang Minimum

KomputerPeribadi– MejaatauRiba

SistemOperasi – Windows XP / Mac OS X (10.6) ataukeatas

CPU & Memori – 1.5 GHz dan 1 GB RAM

Pelayar Web – IE 7.0, Chrome 20.0, Firefox 14.0 & Safari 6.0

Sambungan Internet – Sekurang-kurangnya 512 kbps

Flash – Sekurang-kurangnyaversi 9

Javascript - Dibolehkan di pelayar web


Kandungan

1

Background

2

Why Online Learning?

3

Components of the MPK

4

Importance of Pilot

5

PerananPembimbing & e-Fasi


PerananPembimbing & e-Fasilitator


Sokongananda…

…adalahamatpentingbagi kami!


 • Login