Zagadnienia polityczno prawne w polsce na tle unii i wiata w horyzoncie czasowym do 2050 r
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Zagadnienia polityczno- prawne w Polsce na tle Unii i świata w horyzoncie czasowym do 2050 r. PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zagadnienia polityczno- prawne w Polsce na tle Unii i świata w horyzoncie czasowym do 2050 r. Dr inż. Sławomir Pasierb Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050r. Spotkanie robocze ekspertów, Katowice 02.07.2009.

Download Presentation

Zagadnienia polityczno- prawne w Polsce na tle Unii i świata w horyzoncie czasowym do 2050 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zagadnienia polityczno- prawne w Polsce na tle Uniii świata w horyzoncie czasowym do 2050 r.

Dr inż. Sławomir Pasierb

Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050r.

Spotkanie robocze ekspertów, Katowice 02.07.2009


Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 r.( kwiecień 2000 r.)

Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju:

 • podstawy prawne do racjonalnego gospodarowania zasobami odnawialnymi i nie odnawialnymi

 • struktury instytucjonalne zarządzania środowiskiem

 • ekonomizacja-użytkownik i zanieczyszczający płacą

 • instytucje finansowania ochroną środowiska

 • redukcja ilości i jakości zanieczyszczeń

 • świadomość ekologiczna społeczeństwa


Strategia energetyczna Unii Europejskiej

 • Zielona księga z 2006r wykłada europejską strategię na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii

 • Cele strategii

  - Trwałość: konkurencyjne źródła OZE i niskoemisyjne nośniki energii, ograniczenie popytu na energię, przodowanie w ochronie klimatu ziemi;

  -Konkurencyjność: otwarte rynki, zachęty dla czystej energii i racjonalnego wykorzystania energii, łagodzenie wpływu wzrostu cen, liderem w rozwoju nowych technologii;

  -Bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię: zintegrowane zarządzanie popytem i podażą energii, pobudzanie inwestycji, przygotowanie do sytuacji kryzysowych, dostęp do ogólnoświatowych zasobów, dostęp wszystkich do energii


Co wnosi pakiet klimatyczno-energetyczny

 • Propozycja KE z 10.01.2007, wynegocjowana przez liderów krajów członkowskich 12.12.2008, zaadoptowana przez Radę UE 06.04.2009 i przez Parlament Europejski 22.04.2009 w formie 3-ciego zliberalizowanego pakietu klimatyczno-energetycznego

 • Cele:

  -zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych (EGC) o 20% w 2020 w stosunku do 1990r przez każdy kraj członkowski

  -zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2020r, w tym osiągnąć 10% udziału biopaliw


Jakie mechanizmy pakietu

 • Dyrektywa o odnawialnych źródłach energii (RES)

 • Dyrektywa o Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji GC w UE (EU ETS)

 • Dyrektywa o wychwytywaniu i magazynowaniu CO2 (CCS)

 • Decyzja o równym rozłożeniu wysiłków w redukcji EGC (ESD) w sektorach nie objętych EU ETS


Największe wyzwanie – nowa Dyrektywa EU ETS

 • Po 2013 roku uprawnienia do emisji GC w sektorach objętych EU ETS (wytwarzanie energii elektrycznej, koksownie, rafinerie, produkcja metali, cementu, ceramika, szkła, pulpy i papieru) nie będą rozdzielane za darmo

 • Sektory ETS w przemyśle zaczną od kupna w drodze aukcji 20% ogółu uprawnień w 2013r, stopniowy wzrost do 70% w 2020r, aż do kupowania 100% w 2027r (możliwość zwolnień – wypływ węgla)

 • W wytwarzaniu energii elektrycznej 100% uprawnień do emisji będzie kupowane w drodze aukcji od 2013r. Nowa dziesiątka EU-10, w tym Polska ma złagodzone wymogi: 30% zakupu uprawnień w 2013, stopniowy wzrost do 100% w 2020r

 • W sektorach EU ETS musi być w 2020r osiągnięta 21% redukcja emisji GC w stosunku do 2005r


Efekty decyzji o równych wysiłkach dla Polski

 • Kraje UE w sektorach nie objętych systemem EU ETS (transport, budynki, usługi małe przemysłowe instalacje, rolnictwo, odpady) są zobowiązane do 10% redukcji emisji GC w 2020r w stosunku do 2005 roku

 • -Polska (w grupie krajów o PKB/mieszkańca i poniżej 10% od średniej UE) uzyskała możliwość zwiększenia emisji o14% do 2020r w sektorach poza systemem EU ETS

  -Transport gwałtownie rozwijający się skonsumuje tę możliwość, reszta musi zredukować

  (3)Zobowiązania udziału OZE w zużyciu finalnej w 2020r zostały zredukowane do 15% (niższy potencjał, mniejsza zamożność)


Krajowe rozwiązania – implementacja celów UE

 • Polityka energetyczna Polski do 2030 r – projekt z marca 2009 roku:

  -przyjęcie celów pakietu klimatyczno-energetycznego

  -zeroenergetyczny rozwój kraju do 2030 roku

  -wypracowanie ścieżki dojścia do 15% udziału OZE w zużyciu energii finalnej

 • Ustawa o efektywności energetycznej (wejście w życie 2009r)

 • Krajowy plan na rzecz efektywności energetycznej – przeniesienie obowiązku lokalnych planów w Ustawie o efektywności energetycznej (Dyrektywa UE)

 • Plan działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE do 2020 roku (Dyrektywa UE)


Prognozy zapotrzebowania na energię pierwotną


Prognozy zapotrzebowania na energię elektryczną


Prognozy emisji CO2


Dyrektywy UE związane z energetyką


Dyrektywy UE związane z energetyką


Rekomendacje. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

 • Wzrost długookresowego tempa rozwoju do co najmniej 5% PKB w okresie 2009 – 2030

 • Wzrost udziału produktów high-tech, np. w eksporcie do 40%, 25% udział gospodarki teleinformatycznej w PKB

 • Wzrost efektywności energetycznej o 20%, osiągnięcie poziomu UE15 z 2005r

 • Zwiększenie OZE do 20% w strukturze wytwarzania energii i cel 50% redukcji emisji CO2


Sygnały po 2030 roku

 • 4 raport IPCC: Scenariusz na 2100r (2oC wzrostu temperatury), koncentracja CO2 400 – 440 ppm, 490 – 535 CO2ekw, pik w latach 2000 – 2020, redukcja CO2 80 do 30% w stosunku do roku 2005

 • Jeżeli będzie światowe porozumienie COP w Kopenhadze w 2009r, to Unia przyjmie 30% redukcję w 2020r i 50% redukcję w 2050r

 • Ustawa ograniczająca emisję CO2 w USA, np. duże firmy redukcja CO2 o 17% do 2020r i o 83% redukcji w 2050r w stosunku do 2005r.


Na koniec

Dziękuję za uwagę

s.pasierb@fewe.pl

s.pasierb@wp.pl


 • Login