Raport- patologia w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim. - PowerPoint PPT Presentation

Raport- patologia w rodzinie
Download
1 / 54

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Raport- patologia w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim. Procedura „Niebieskiej Karty” w województwie kujawsko-pomorskim. Przemoc w rodzinie.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Raport- patologia w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Raport- patologia w rodzinie

w wojewdztwie

kujawsko-pomorskim.


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Procedura Niebieskiej Karty

w wojewdztwie kujawsko-pomorskim


Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Jednorazowe albo powtarzajce si umylne dziaanie lub zaniechanie naruszajce prawa lub dobra osobiste osb najbliszych oraz wsplnie zamieszkujcych lub gospodarujcych, w szczeglnoci naraajce te osoby na niebezpieczestwo utraty ycia, zdrowia, naruszajce ich godno, nietykalno cielesn, wolno, w tym psychiczn, a take wywoujce cierpienia i krzywdy moralne u osb dotknitych przemoc.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493)


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

 • Liczba interwencji domowych (ogem) 37337

 • Liczba sporzdzonych notatek urzdowych o przemocy w rodzinie

 • /Niebieskich Kart/ 4195

 • Miejsce sporzdzenia Niebieskich Kart /wedug miejsca zamieszkania ofiary:

 • miasto 2471

 • wie 1724


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

 • W 2011 r. na terenie wojewdztwa kujawsko-pomorskiego stwierdzonych zostao 1612 przestpstw w kategorii przeciwko rodzinie i opiece.

 • W poprzednim okresie sprawozdawczym odnotowano 1561 takich przestpstw. Nastpi wic wzrost dynamiki iloci przestpstw w tej kategorii o 3,3 %.


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Rozkad iloci stwierdzonych przestpstw w kategorii

przeciwko rodzinie i opiece w poszczeglnych kwalifikacjach


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Iloci interwencji domowych, zrealizowanych w ramach procedury przeciwdziaania przemocy w rodzinie przez kujawsko-pomorsk Policj wobec przemocy w rodzinie


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

 • W 2011 r., w porwnaniu z poprzednim rokiem odnotowano spadek iloci interwencji przeprowadzonych w ramach procedury przeciwdziaania przemocy w rodzinie o 17,6 % (w 2010 tez odnotowano spadek dynamiki o 12,9 %).

 • We wszystkich powiatach wojewdztwa kujawsko-pomorskiego, poza powiatem niskim odnotowano spadek iloci interwencji przeprowadzonych w ramach procedury Niebieskie Karty.

 • Podczas 4195 interwencji przeprowadzonych w ramach procedury Niebieskie Karty odnotowano 5892 pokrzywdzonych. Ilo pokrzywdzonych ujawnionych w toku tych interwencji, w porwnaniu z rokiem 2010, spada o 19,6 %.


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Ofiary przemocy -

w tym maoletni


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Sprawcy przemocy

w tym maoletni


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Ilo maoletnich pokrzywdzonych

w przestpstwach z art. 207, 208 i 211 kk


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

 • Liczba sprawcw przemocy domowej pod wpywem

 • alkoholu ogem 2940

  • kobiety 78

  • mczyni 2862

  • nieletni 0

 • w tym: przewiezionych do Izby Wytrzewie 829

  • kobiety 25

  • mczyni 804

  • nieletni 0

 • przewiezionych do policyjnych pomieszcze dla osb

 • zatrzymanych do wytrzewienia 831

  • kobiety 19

  • mczyni 812

  • nieletni 0

 • Liczba przypadkw udzielenia pomocy medycznej 122

  • pokrzywdzony/a/ 60

  • sprawca 62

 • Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placwki, oddanych pod opiek osoby

 • spokrewnionej 11


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Informacje dla pozostaych instytucji pomocowych

Liczba informacji przesanych (po sporzdzeniu Niebieskiej Karty) do:

1) orodkw pomocy spoecznej 3045

2) gminnych komisji rozwizywania problemw alkoholowych 1483

3) organizacji pozarzdowych /wykonujcych zadania zlecone z zakresu

przeciwdziaania przemocy w rodzinie, przez organy administracji rzdowej

i jednostki samorzdu terytorialnego/ 122

4) innych /placwki opiekuczo-wychowawcze, specjalistyczne orodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, itp./ 1123


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Przestpczo wrd nieletnich

w wojewdztwie kujawsko-pomorskim


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Dynamika przestpczoci nieletnich

i udzia nieletnich

w oglnej masie przestpstw

 • W 2011 roku w wojewdztwie kujawsko-pomorskim odnotowano 4617 czynw karalnych popenionych przez 22651 nieletnich.

 • W 2010 r. stwierdzono 3717 czynw karalnych oraz 2447 nieletnich sprawcw. Nastpi zatem wzrost iloci stwierdzonych czynw karalnych o 24,2 % , a take wzrost liczby nieletnich sprawcw o 8,3 %.


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Nieletni sprawcy popenili 4617 czynw karalnych, co stanowio 7,8 % w oglnej masie 59130 stwierdzonych przestpstw.


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Udziau nieletnich w poszczeglnych kategoriach przestpstw- analiza danych w aspekcie iloci przestpstw wykrytych

Takie ujcie jest bardziej miarodajne, gdy pod uwag brane s tylko te przestpstwa, w ktrych ustalono sprawc. Tego typu porwnanie daje moliwo dokadniejszej analizy udziau nieletnich

w przestpczoci, gdy nie uwzgldnia przestpstw niewykrytych, ktrych sprawcami mogli by zarwno nieletni, jak i doroli sprawcy. W tym ujciu okazuje si, e czyny karalne nieletnich stanowiy 7,8 % przestpstw stwierdzonych (w roku 2010 6,6 %).


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Procentowy udzia czynw karalnych popenionych przez nieletnich

w oglnej masie przestpstw wykrytych


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Pe i wiek nieletnich sprawcw

czynw karalnych


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Pe i wiek nieletnich sprawcw

czynw karalnych

Analiza danych dotyczcych wieku nieletnich sprawcw czynw karalnych wskazuje na wystpowanie pewnej prawidowoci. Polega ona na tym, e wraz z wiekiem wzrasta liczba nieletnich sprawcw czynw karalnych.


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Wskanik zagroenia

przestpczoci nieletnich

W 2011 r. wskanik zagroenia przestpczoci nieletnich na 100.000 mieszkacw

w wojewdztwie kujawsko-pomorskim wynis 223,1 i by wyszy od poziomu z 2010 r., kiedy wynis on 179,6 (w roku 2009 r. wynosi on odpowiednio 161,1, w 2008 r. 163,1, za

w 2007 r. wynis 157,5).


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Przestpczo szkolna

 • Analizie poddano ilo przestpstw i czynw karalnych popenionych na terenie placwek owiatowych. W analizie tej uwzgldniono nastpujce obiekty przestpstwa :

 • internat lub bursa szkolna,

 • szkoa podstawowa, gimnazjum,

 • szkoa zawodowa lub rednia,

 • szkoa wysza, placwka naukowo badawcza.


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

W okresie 2011 roku na terenie wyej wymienionych obiektw stwierdzonych zostao 1264 przestpstw, w tym 990 czynw karalnych. W 2010 r. odnotowano 1086 takich przestpstw, z tego 776 stanowiy czyny karalne (w 2009 roku odpowiednio 992 przestpstw i 634 czyny karalne). Tak wic wskanik dynamiki iloci przestpstw stwierdzonych na terenie placwek owiatowych wynis 166, 4 (w roku 2010 109,5). Natomiast wskanik dynamiki czynw karalnych stwierdzonych na terenie placwek 10 owiatowych wynis 127,6 (w roku 2010 124,4).


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Ilo przestpstw, w tym czynw karalnych, stwierdzonych w poszczeglnych rodzajach placwek owiatowych obrazuje poniszy


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Udzia poszczeglnych kategorii czynw karalnych w oglnej liczbie czynw karalnych stwierdzonych na terenie

placwek owiatowych


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Dynamik iloci czynw karalnych popenionych przez nieletnich na terenie szk obrazuje


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Wskanik zagroenia przestpczoci szkoln nieletnich na 100 ty. mieszkacw wojewdztwa

W 2011 roku wskanik zagroenia na 100 ty. mieszkacw takimi czynami wynis na poziomie wojewdztwa 47,8 (w roku 2010 odpowiednio 37,5, a 2009 wynosi 30,2). W piciu powiatach ilo czynw karalnych na 100 ty. mieszkacw osigna wskanik wyszy od redniej wojewdzkiej (zaznaczono je na mapce kolorem szarym).


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Odsetek iloci czynw karalnych dokonanych

w placwkach owiatowych w stosunku do ogu czynw karalnych stwierdzonych w poszczeglnych powiatach


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Problem alkoholowy wrd nieletnich


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Demoralizacja nieletnich spoywanie alkoholu


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Alkohol a przemoc domowa

Wrd 4222 sprawcw przemocy domowej 2940 znajdowao si pod wpywem alkoholu, co stanowio 69,7 % (w roku 2010 odsetek ten wynis 71,7 %).

Spord nietrzewych sprawcw 829, a wic 28,2 % umieszczono w izbach wytrzewie (w 2010 r. odsetek ten wynis 28,8 %).


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Sytuacja rodzin z problemem uzalenie na terenie wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Oferowana pomoc:

- spotkania edukacyjno-konsultacyjne dla czonkw rodzin - 68% (17)

- sesje rodzinne 40% (10)

- terapia rodzinna - 24% (6)

- program podstawowy dla wspuzalenionych - 52% (13)

- program zaawansowany dla wspuzalenionych - 32% (8)

- pomoc psychologiczna dla dzieci/modziey w rodzinach alkoholowych - 28% (7)

- pomoc psychologiczna dla DDA-28% (7)

- program dla ofiar przemocy 16% (4)


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Charakterystyka pacjentw walczcych

z uzalenieniem od alkoholu

 • Najliczniej reprezentowane grupy wiekowe:

  • -30-64 lata

   - ogem - 6332

   - kobiety - 1032

  • - 20-29 lat

   - ogem - 788

   - kobiety - 133

 • Osoby zobowizane do leczenia przez sd.

  - ogem- 1496

  - kobiety -284

 • Osoby, ktre podjy leczenie.

  - ogem - 969

  - kobiety - 154


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Punkty konsultacyjne prowadzone przez gminy

Liczba punktw konsultacyjnych -173

Liczba konsultacji 15 497

Liczba porad - 30349

Liczba porad udzielonych dorosym czonkom rodzin osb z problemem alkoholowym 12 128

Liczba dorosych czonkw rodzin osb z problemem alkoholowym , ktrym udzielono konsultacji w punktach konsultacyjnych- 6030


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Interwencje gminnych komisji rozwizywania problemw alkoholowych

 • Liczba czonkw rodzin osb

 • z problemami alkoholowymi z ktrymi czonkowie komisji prowadzili rozmowy 6662

 • Liczba osb uzalenionych od alkoholu, wobec ktrych gminna komisja wystpia

 • z wnioskiem do sdu o zobowizanie do podjcia leczenia - 1292


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Grupy samopomocowe

Liczba grup Al. ANON 30

Liczba samopomocowych grup DDA-7

Liczba grup AL. ANON - 3

Przeznaczone rodki - 99 910

Przeznaczone rodki - 16 100

Przeznaczone rodki- 0


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

wietlice z programem socjoterapeutycznym i opiekuczo-wychowawczym

 • Liczba wietlic socjoterapeutycznych - 120

 • Liczba dzieci z rodzin z problemem alkoholowym biorcym udzia w zajciach- 2585

 • Liczba wietlic opiekuczo-wychowawczych - 304

 • Liczba dzieci z rodzin alkoholowych biorcych udzia

 • w zajciach - 4239


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Udzielanie rodzinom, w ktrych wystpuj problemy alkoholowe pomocy psychospoecznej i prawnej, a w szczeglnoci ochrony przed przemoc

w rodzinie (Rekomendacje PARPA 2012)

 • Programy psychoterapii dla osb wspluzalenionych.

  - dofinansowanie pracy z rodzin (sesje rodzinne i spotkania konsultacyjne dla rodzin, pogbion terapi par, terapi rodzinn , treningi zachowa.

  -program pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osb z syndromem DDA (poradnictwo, interwencje kryzysowe, pomoc psychologiczna w rozwoju osobistym, psychoterapia, edukacja).

 • Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym (wietlice z programem opiekuczo-wychowawczym, socjoterapeutycznym, obozy socjoterapeutyczne, programy rozwojowe, terapia i systemowe wsparcie

  dla dzieci z FAS, zajcia dla rodzicw).

 • Przeciwdziaanie przemocy w rodzinie.


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Rodziny objte pomoc spoeczn

 • Spord ogu rodzin objtych pomoc spoeczn w 2010 roku:

 • gospodarstwa domowe 1-osobowe stanowiy 35%,

 • natomiast rodziny z dziemi stanowiy 48%,

 • w tym niecae 5% to rodziny z 5 i wicej dzieci,

 • pozostali, tj. rodziny niepene oraz rodziny emerytw i rencistw stanowiy 17%.


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Realizacja poradnictwa prawnego w wojewdztwie

kujawsko-pomorskim w roku 2010

Gminy, ktre w 2010 roku

prowadziy poradnictwo prawne - 54

Powiaty, ktre w 2010 roku

prowadziy poradnictwo prawne - 20


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Realizacja poradnictwa rodzinnego w wojewdztwie

kujawsko-pomorskim w roku 2010

Gminy, ktre w 2010 roku

prowadziy poradnictwo rodzinne - 55

Powiaty, ktre w 2010 roku

prowadziy poradnictwo rodzinne - 14


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Propozycje Rzecznika Praw Ofiar na rok praw dziecka


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Kampania spoeczna Bezpieczne dziecistwo

W zwizku z przyjciem przez Sejmik Wojewdztwa Kujawsko Pomorskiego uchway o ustanowieniu roku 2012 rokiem praw dziecka, Rzecznik Praw Ofiar proponuje przeprowadzenie w Bydgoszczy, Grudzidzu, Wocawku i Toruniu wsplnie z Komend Wojewdzk Policji kampanii spoecznej adresowanej zarwno do modziey jak i rodzicw oraz wychowawcw Bezpieczne dziecistwo zakoczonej regionaln konferencj podsumowujc efekty kampanii.


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Seminarium dla wychowawcw

i opiekunw

 • problem krzywdzenia dzieci,

 • przemoc w rodzinie,

 • euro-sieroctwo,

 • nowe ruchy religijne,

 • handel ludmi.


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Warsztaty teatralne dla modziey,

panel dyskusyjny

(uzalenienia, przemoc w rodzinie

i rodowisku,

nowe ruchy religijne)


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Rozpowszechnienie materiaw informacyjnych

(opracowania wasne):

 • broszury-mam prawo do godnego dziecistwa,

 • poradnik dla rodzicw z zakresu prawa cywilnego,

 • prezentacja multimedialna do wykorzystania

 • w szkoach


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Kujawko-pomorska Niebieska Sie

Postanowieniem Sdu Rejonowego w Toruniu z dnia 27.12.2011 r. stowarzyszenie KUJAWSKO-POMORSKA NIEBIESKA SIE

z siedzib w Toruniu uzyskao wpis

do Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem

KRS: 0000406392


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Strona internetowa

W najbliszym czasie uruchomiona zostanie strona internetowa powicona dziaalnoci biura Rzecznika Praw Ofiar. Na stronie tej bdzie mona znale informacje o Rzeczniku, Kujawsko-Pomorskej Niebieskiej Linii, przeciwdziaaniu przemocy, zespoach interdyscyplinarnych, handlu ludmi oraz mediacjach.


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Kontakt

Rzecznik Praw Ofiar

ul. Sowackiego 114

87-100 Toru

tel. (0-56) 659 13 99


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Niniejsza prezentacja powstaa w oparciu o materiay udostpnione przez Biuro Penomocnika Zarzdu Wojewdztwa

Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki Przeciwdziaania Uzalenieniom oraz HIV/AIDS , Komend Wojewdzk Policji

w Bydgoszczy oraz Regionalny Orodek

Pomocy Spoecznej w Toruniu.


Raport patologia w rodzinie w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Dzikuj za uwag


 • Login