Raport- patologia w rodzinie
Download
1 / 54

Raport- patologia w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim. - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Raport- patologia w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim. Procedura „Niebieskiej Karty” w województwie kujawsko-pomorskim. Przemoc w rodzinie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Raport- patologia w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim. ' - fredericka-gaines


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Raport- patologia w rodzinie

w województwie

kujawsko-pomorskim.


Procedura „Niebieskiej Karty”

w województwie kujawsko-pomorskim


Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym psychiczną, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493)


 • Liczba sporządzonych notatek urzędowych o przemocy w rodzinie

 • /Niebieskich Kart/ 4195

 • Miejsce sporządzenia Niebieskich Kart /według miejsca zamieszkania ofiary:

 • miasto – 2471

 • wieś – 1724


 • W 2011 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego stwierdzonych zostało 1612 przestępstw w kategorii przeciwko rodzinie i opiece.

 • W poprzednim okresie sprawozdawczym odnotowano 1561 takich przestępstw. Nastąpił więc wzrost dynamiki ilości przestępstw w tej kategorii o 3,3 %.


Rozkład ilości stwierdzonych przestępstw w kategorii stwierdzonych zostało 1612 przestępstw w kategorii przeciwko rodzinie i opiece.

przeciwko rodzinie i opiece w poszczególnych kwalifikacjach


Ilości interwencji domowych, zrealizowanych w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez kujawsko-pomorską Policję wobec przemocy w rodzinie


 • W 2011 r., w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano spadek ilości interwencji przeprowadzonych w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 17,6 % (w 2010 tez odnotowano spadek dynamiki o 12,9 %).

 • We wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego, poza powiatem żnińskim odnotowano spadek ilości interwencji przeprowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

 • Podczas 4195 interwencji przeprowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty” odnotowano 5892 pokrzywdzonych. Ilość pokrzywdzonych ujawnionych w toku tych interwencji, w porównaniu z rokiem 2010, spadła o 19,6 %.


Ofiary przemocy - spadek ilości interwencji przeprowadzonych w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 17,6 % (w 2010 tez odnotowano spadek dynamiki o 12,9 %).

w tym małoletni


Sprawcy przemocy – spadek ilości interwencji przeprowadzonych w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 17,6 % (w 2010 tez odnotowano spadek dynamiki o 12,9 %).

w tym małoletni


Ilość małoletnich pokrzywdzonych spadek ilości interwencji przeprowadzonych w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 17,6 % (w 2010 tez odnotowano spadek dynamiki o 12,9 %).

w przestępstwach z art. 207, 208 i 211 kk


 • Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem spadek ilości interwencji przeprowadzonych w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 17,6 % (w 2010 tez odnotowano spadek dynamiki o 12,9 %).

 • alkoholu ogółem – 2940

  • kobiety – 78

  • mężczyźni – 2862

  • nieletni – 0

 • w tym: przewiezionych do Izby Wytrzeźwień – 829

  • kobiety – 25

  • mężczyźni – 804

  • nieletni – 0

 • przewiezionych do policyjnych pomieszczeń dla osób

 • zatrzymanych do wytrzeźwienia – 831

  • kobiety – 19

  • mężczyźni – 812

  • nieletni – 0

 • Liczba przypadków udzielenia pomocy medycznej – 122

  • pokrzywdzony/a/ – 60

  • sprawca – 62

 • Liczba dzieci przewiezionych do szpitala, placówki, oddanych pod opiekę osoby

 • spokrewnionej – 11


Informacje dla pozostałych instytucji pomocowych spadek ilości interwencji przeprowadzonych w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 17,6 % (w 2010 tez odnotowano spadek dynamiki o 12,9 %).

Liczba informacji przesłanych (po sporządzeniu Niebieskiej Karty) do:

1) ośrodków pomocy społecznej – 3045

2) gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 1483

3) organizacji pozarządowych /wykonujących zadania zlecone z zakresu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przez organy administracji rządowej

i jednostki samorządu terytorialnego/ – 122

4) innych /placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, itp./ – 1123


Przestępczość wśród nieletnich spadek ilości interwencji przeprowadzonych w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 17,6 % (w 2010 tez odnotowano spadek dynamiki o 12,9 %).

w województwie kujawsko-pomorskim


Dynamika przestępczości nieletnich spadek ilości interwencji przeprowadzonych w ramach procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 17,6 % (w 2010 tez odnotowano spadek dynamiki o 12,9 %).

i udział nieletnich

w ogólnej masie przestępstw

 • W 2011 roku w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 4617 czynów karalnych popełnionych przez 22651 nieletnich.

 • W 2010 r. stwierdzono 3717 czynów karalnych oraz 2447 nieletnich sprawców. Nastąpił zatem wzrost ilości stwierdzonych czynów karalnych o 24,2 % , a także wzrost liczby nieletnich sprawców o 8,3 %.


Nieletni sprawcy popełnili 4617 czynów karalnych, co stanowiło 7,8 % w ogólnej masie 59130 stwierdzonych przestępstw.


Udziału nieletnich w poszczególnych kategoriach przestępstw- analiza danych w aspekcie ilości przestępstw wykrytych

Takie ujęcie jest bardziej miarodajne, gdyż pod uwagę brane są tylko te przestępstwa, w których ustalono sprawcę. Tego typu porównanie daje możliwość dokładniejszej analizy udziału nieletnich

w przestępczości, gdyż nie uwzględnia przestępstw niewykrytych, których sprawcami mogli być zarówno nieletni, jak i dorośli sprawcy. W tym ujęciu okazuje się, że czyny karalne nieletnich stanowiły 7,8 % przestępstw stwierdzonych (w roku 2010 6,6 %).


Procentowy udział czynów karalnych popełnionych przez nieletnich

w ogólnej masie przestępstw wykrytych


Płeć i wiek nieletnich sprawców nieletnich

czynów karalnych


Płeć i wiek nieletnich sprawców nieletnich

czynów karalnych

Analiza danych dotyczących wieku nieletnich sprawców czynów karalnych wskazuje na występowanie pewnej prawidłowości. Polega ona na tym, że wraz z wiekiem wzrasta liczba nieletnich sprawców czynów karalnych.


Wskaźnik zagrożenia nieletnich

przestępczością nieletnich

W 2011 r. wskaźnik zagrożenia przestępczością nieletnich na 100.000 mieszkańców

w województwie kujawsko-pomorskim wyniósł 223,1 i był wyższy od poziomu z 2010 r., kiedy wyniósł on 179,6 (w roku 2009 r. wynosił on odpowiednio 161,1, w 2008 r. – 163,1, zaś

w 2007 r. wyniósł 157,5).


Przestępczość szkolna nieletnich

 • Analizie poddano ilość przestępstw i czynów karalnych popełnionych na terenie placówek oświatowych. W analizie tej uwzględniono następujące obiekty przestępstwa :

 • internat lub bursa szkolna,

 • szkoła podstawowa, gimnazjum,

 • szkoła zawodowa lub średnia,

 • szkoła wyższa, placówka naukowo badawcza.


W okresie 2011 roku na terenie wyżej wymienionych obiektów stwierdzonych zostało 1264 przestępstw, w tym 990 czynów karalnych. W 2010 r. odnotowano 1086 takich przestępstw, z tego 776 stanowiły czyny karalne (w 2009 roku odpowiednio – 992 przestępstw i 634 czyny karalne). Tak więc wskaźnik dynamiki ilości przestępstw stwierdzonych na terenie placówek oświatowych wyniósł 166, 4 (w roku 2010 – 109,5). Natomiast wskaźnik dynamiki czynów karalnych stwierdzonych na terenie placówek 10 oświatowych wyniósł 127,6 (w roku 2010 – 124,4).


Ilość przestępstw, w tym czynów karalnych, stwierdzonych w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych obrazuje poniższy


Udział poszczególnych kategorii czynów karalnych w ogólnej liczbie czynów karalnych stwierdzonych na terenie

placówek oświatowych


Dynamikę ilości czynów karalnych popełnionych przez nieletnich na terenie szkół obrazuje


Wskaźnik zagrożenia przestępczością szkolną nieletnich na 100 tyś. mieszkańców województwa

W 2011 roku wskaźnik zagrożenia na 100 tyś. mieszkańców takimi czynami wyniósł na poziomie województwa 47,8 (w roku 2010 odpowiednio 37,5, a 2009 wynosił 30,2). W pięciu powiatach ilość czynów karalnych na 100 tyś. mieszkańców osiągnęła wskaźnik wyższy od średniej wojewódzkiej (zaznaczono je na mapce kolorem szarym).


Odsetek ilości czynów karalnych dokonanych na 100 tyś. mieszkańców województwa

w placówkach oświatowych w stosunku do ogółu czynów karalnych stwierdzonych w poszczególnych powiatach


Problem alkoholowy wśród nieletnich na 100 tyś. mieszkańców województwa


Demoralizacja nieletnich – spożywanie alkoholu na 100 tyś. mieszkańców województwa


Alkohol a przemoc domowa na 100 tyś. mieszkańców województwa

Wśród 4222 sprawców przemocy domowej 2940 znajdowało się pod wpływem alkoholu, co stanowiło 69,7 % (w roku 2010 odsetek ten wyniósł 71,7 %).

Spośród nietrzeźwych sprawców 829, a więc 28,2 % umieszczono w izbach wytrzeźwień (w 2010 r. odsetek ten wyniósł 28,8 %).


Sytuacja rodzin z problemem uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Oferowana pomoc:

- spotkania edukacyjno-konsultacyjne dla członków rodzin - 68% (17)

- sesje rodzinne – 40% (10)

- terapia rodzinna - 24% (6)

- program podstawowy dla współuzależnionych - 52% (13)

- program zaawansowany dla współuzależnionych - 32% (8)

- pomoc psychologiczna dla dzieci/młodzieży w rodzinach alkoholowych - 28% (7)

- pomoc psychologiczna dla DDA-28% (7)

- program dla ofiar przemocy – 16% (4)


Charakterystyka pacjentów walczących województwa kujawsko-pomorskiego

z uzależnieniem od alkoholu

 • Najliczniej reprezentowane grupy wiekowe:

  • -30-64 lata

   - ogółem - 6332

   - kobiety - 1032

  • - 20-29 lat

   - ogółem - 788

   - kobiety - 133

 • Osoby zobowiązane do leczenia przez sąd.

  - ogółem- 1496

  - kobiety -284

 • Osoby, które podjęły leczenie.

  - ogółem - 969

  - kobiety - 154


Punkty konsultacyjne prowadzone przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego

Liczba punktów konsultacyjnych -173

Liczba konsultacji – 15 497

Liczba porad - 30349

Liczba porad udzielonych dorosłym członkom rodzin osób z problemem alkoholowym 12 128

Liczba dorosłych członków rodzin osób z problemem alkoholowym , którym udzielono konsultacji w punktach konsultacyjnych- 6030


Interwencje gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 • Liczba członków rodzin osób

 • z problemami alkoholowymi z którymi członkowie komisji prowadzili rozmowy – 6662

 • Liczba osób uzależnionych od alkoholu, wobec których gminna komisja wystąpiła

 • z wnioskiem do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia - 1292


Grupy samopomocowe alkoholowych

Liczba grup Al. ANON – 30

Liczba samopomocowych grup DDA-7

Liczba grup AL. ANON - 3

Przeznaczone środki - 99 910

Przeznaczone środki - 16 100

Przeznaczone środki- 0


Świetlice z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo-wychowawczym

 • Liczba świetlic socjoterapeutycznych - 120

 • Liczba dzieci z rodzin z problemem alkoholowym biorącym udział w zajęciach- 2585

 • Liczba świetlic opiekuńczo-wychowawczych - 304

 • Liczba dzieci z rodzin alkoholowych biorących udział

 • w zajęciach - 4239


Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

w rodzinie (Rekomendacje PARPA 2012)

 • Programy psychoterapii dla osób wspóluzależnionych.

  - dofinansowanie pracy z rodziną (sesje rodzinne i spotkania konsultacyjne dla rodzin, pogłębioną terapię par, terapię rodzinną , treningi zachowań.

  -program pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem DDA (poradnictwo, interwencje kryzysowe, pomoc psychologiczna w rozwoju osobistym, psychoterapia, edukacja).

 • Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym (świetlice z programem opiekuńczo-wychowawczym, socjoterapeutycznym, obozy socjoterapeutyczne, programy rozwojowe, terapia i systemowe wsparcie

  dla dzieci z FAS, zajęcia dla rodziców).

 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.


Rodziny objęte pomoc społeczną alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

 • Spośród ogółu rodzin objętych pomocą społeczną w 2010 roku:

 • gospodarstwa domowe 1-osobowe stanowiły 35%,

 • natomiast rodziny z dziećmi stanowiły 48%,

 • w tym niecałe 5% to rodziny z 5 i więcej dzieci,

 • pozostali, tj. rodziny niepełne oraz rodziny emerytów i rencistów stanowiły 17%.


Realizacja poradnictwa prawnego w województwie alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

kujawsko-pomorskim w roku 2010

Gminy, które w 2010 roku

prowadziły poradnictwo prawne - 54

Powiaty, które w 2010 roku

prowadziły poradnictwo prawne - 20


Realizacja poradnictwa rodzinnego w województwie alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

kujawsko-pomorskim w roku 2010

Gminy, które w 2010 roku

prowadziły poradnictwo rodzinne - 55

Powiaty, które w 2010 roku

prowadziły poradnictwo rodzinne - 14


Propozycje Rzecznika Praw Ofiar na rok praw dziecka alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą


Kampania społeczna „Bezpieczne dzieciństwo” alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

W związku z przyjęciem przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwały o ustanowieniu roku 2012 rokiem praw dziecka, Rzecznik Praw Ofiar proponuje przeprowadzenie w Bydgoszczy, Grudziądzu, Włocławku i Toruniu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji kampanii społecznej adresowanej zarówno do młodzieży jak i rodziców oraz wychowawców „Bezpieczne dzieciństwo” zakończonej regionalną konferencją podsumowującą efekty kampanii.


Seminarium dla wychowawców alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

i opiekunów

 • problem krzywdzenia dzieci,

 • przemoc w rodzinie,

 • euro-sieroctwo,

 • nowe ruchy religijne,

 • handel ludźmi.


Warsztaty teatralne dla młodzieży, alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

panel dyskusyjny

(uzależnienia, przemoc w rodzinie

i środowisku,

nowe ruchy religijne)


Rozpowszechnienie materiałów informacyjnych alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

(opracowania własne):

 • broszury-mam prawo do godnego dzieciństwa,

 • poradnik dla rodziców z zakresu prawa cywilnego,

 • prezentacja multimedialna do wykorzystania

 • w szkołach


Kujawko-pomorska Niebieska Sieć alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 27.12.2011 r. stowarzyszenie KUJAWSKO-POMORSKA NIEBIESKA SIEĆ

z siedzibą w Toruniu uzyskało wpis

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000406392


Strona internetowa alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

W najbliższym czasie uruchomiona zostanie strona internetowa poświęcona działalności biura Rzecznika Praw Ofiar. Na stronie tej będzie można znaleźć informacje o Rzeczniku, Kujawsko-Pomorskej Niebieskiej Linii, przeciwdziałaniu przemocy, zespołach interdyscyplinarnych, handlu ludźmi oraz mediacjach.


Kontakt alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

Rzecznik Praw Ofiar

ul. Słowackiego 114

87-100 Toruń

tel. (0-56) 659 13 99


Niniejsza prezentacja powstała w oparciu o materiały udostępnione przez Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS , Komendę Wojewódzką Policji

w Bydgoszczy oraz Regionalny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Toruniu.


Dziękuję za uwagę udostępnione przez Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa


ad