OBČASNÉ POBYTY NA STANICI - PowerPoint PPT Presentation

Ob asn pobyty na stanici
Download
1 / 25

 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OBČASNÉ POBYTY NA STANICI. CO JSME SI PRO VÁS PŘIPRAVILY ?. Co kosmonauti jedí Cena Kde spí Hygiena Co nosí kosmonauti Zajímavosti Kondice. CO KOSMONAUTI JEDÍ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

OBČASNÉ POBYTY NA STANICI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ob asn pobyty na stanici

OBASN POBYTY NA STANICI


Co jsme si pro v s p ipravily

CO JSME SI PRO VS PIPRAVILY ?

 • Co kosmonauti jed

 • Cena

 • Kde sp

 • Hygiena

 • Co nos kosmonauti

 • Zajmavosti

 • Kondice


Co kosmonauti jed

CO KOSMONAUTI JED

Vesmrn stanice mus bt pravideln zsobovny nkladnmi lodmi, nebo se zatm nepodailo spn vypstovat potraviny pmo na stanicch. Vesmrn jdlo nen pli dobr. Navc mus bt lehk, protoe se piv ze Zem. asto se navc obaluje jakmsi el, aby se zbyten nedrobilo. Potrava je vak v suchm stavu a voda se tak pidv jen podle poteby. Je vak ji tak monost vyrobit si zsti vodu vlastn pmo na stanici. K sndani si kosmonauti vtinou dvaj ovoce i obiloviny


J deln l stek

Jdeln lstek

Bn obd: kuec medailonky, re s mslem, makarony se srem, sladk oky a jablen mot.Vedn veee: garntov koktejl, biftek, tstoviny se srem, ovocn koktejl, jahodov va a aj s citronem. Inu, neltme do vesmru, abychom jedli, e?


Cena letenky

CENA LETENKY

 • Cena letenky je cca 20 mil.dolar

  tuto stku jsou ochotni zaplatit kadm rokem 2 lidi .

 • V roce 2015 budou uvedeny do povozu prvn kosmick hotely.


Kde sp

Kde sp

 • Kosmonauti nemohou spt jen tak jako doma, nebo by se vzneli po cel stanici, co nen pli vhodn. Proto jsou stanice vybaveny specilnmi spacmi kjemi, kter jsou vybaveny popruhy, do kterch se kosmonaut pipne, aby "neuletl". Tak je bezpen udrovn na mst po celou dobu spnku. Vyskytuje se tu vak jet jeden problm. Vesmrn stanice krou kolem Zem tak rychle, e na nich dochz k vchodu a zpadu slunce kad pldruh hodiny. Proto kosmonauti pouvaj stnidla na oi. A protoe na vesmrn stanici je stle runo, najdou uplatnn i klapky na ui.


Hygiena

Hygiena

 • Ve vesmru to nen tak lehk jako na Zemi. Na vodu nepsob dn pitalivost a tak si zkrtka dl co chce. Holen tak nen pli snadn, nebo se mohou oholen vousy dostat kosmonautm do o. Proto se tedy doporuuje holen s pnou, ale nkte kaj, e nejlep je prost si nechat narst vousy.


Z chod

Zchod

 • U vesmrnch WC je dleit, aby se zabrnilo mnoen bakteri, a tak se pevn odpad hned su a upravuje. Mo se uskladuje s ostatn pouitou vodou, kter se pot odstran.


Vysu it a ulo it

Vysuit a uloit

Velk poteba se vykonv vcemn bnm zpsobem, kdy kosmonaut sed na prknku. Opt se zapne odsvn, kter strhv exkrementy do zchodu. Dal osud vkal je trochu jin v raketoplnu a na stanici.Raketopln m v pslun ndri rotor (v podstat lopatkov kolo), kter zajist, e se exkrementy odstedivou silou pilep na vlcov bon stny ndre. Po vykonn poteby se zchod hermeticky uzave a ndoba s vkaly se odvtr do vakua. Exkrementy se sten vysu a ztvrdnou.


Ob asn pobyty na stanici

 • Na kosmick stanici ISS je ve zvltn ndri roztok kyseliny chromsrov, siln oxidujc raviny. Po vykonn poteby automatick dvkova pid trochu roztoku k exkrementm, ty se rozlo a rozpust. Ve se pak shromauje v odpadn ndri, podobn jako mo.Kosmick toaleta je promylen a dobe fungujc zazen. Bda vak, kdy pestane fungovat odsvac ventiltor...


Ob asn pobyty na stanici

 • Kosmonauti v pamprskch

 • Dal kosmonauti u alespo dostvali plenky. Tak se NASA stala prvnm odbratelem absorpnch a nepropustnch jednorzovch plenek ("pamprsek"), protoe ty prv roku 1961 Victor Mills u firmy Proctor & Gamble vynalezl.Prvn sovtt kosmonauti museli povinn ped nstupem do sv lodi rovn na zchod, ale v kosmick lodi bylo pamatovno i na speciln ndobu, kterou si kosmonaut mohl piloit ke skafandru. Po zmknut knoflku se v n vytvoil podtlak a feklie "nasl". Podle drbu, kter koloval v lkaskch kulorech, mla s tmto zazenm problmy jen prvn kosmonautka svta Valentina Terekovov, kter dajn st exkrement naopak pronikla do skafandru.


Ob asn pobyty na stanici

 • Princip podtlakovho odsvn jak kapalnch, tak i tuhch exkrement se uv dosud, jen technick proveden je dnes ji jin. V transportn lodi Sojuz, kter se nyn uv pro dopravu na orbitln stanice, jsou kosmonauti bhem startu, prvnch obh kolem Zem a tak bhem nvratu na Zemi obleeni v lehkch skafandrech Sokol, kter maj uvnit plastov pytlky. Do nich je zavedena cvka, kterou maj kosmonauti zasunutu do moovho mche. Mo odtk pmo do pytlku.Podobn je tomu i v ppad vstupu do volnho kosmickho prostoru. Nepedpokld se, e by v t dob li kosmonauti na velkou stranu, ale pro ppad nouze maj ve skafandru plenky.


Co kosmonauti nos

Co kosmonauti nos

 • V souasnosti pouvan skafandry ji potebm astronaut nevyhovuj. Za ve hovo jejich vha, s kyslkovm zsobnkem na zdech v 125 kilogram. Ostatn, byly navreny ji v edestch letech minulho stolet pro projekt Apollo. Skafandry nov generace by mly bt o polovinu leh. Uleh astronautv pohyb a zsobnk kyslku by se ml zmenit. Nov kosmick oblek veejnost spat za ti roky, v roce 2014 se dok prvnho ostrho testu a v roce 2020 v nm americk astronaut vstoup na Msc. O tom, jakbude pesn vypadat, vak NASA jet nerozhodla.


Zaj mavosti o pobytu na stanici

Zajmavosti o pobytu na stanici

 • Miliard Robert Bigelow se chyst postavit hotel kolujc kolem planety Zem. Ve stavu bezte tam budou moci lid nejen relaxovat, ale tak teba zkouet neobvykl sexuln praktiky.

 • Sm Bigelow se dajn velmi angauje ve vzkumu rozmnoovn zvat ve stavu bezte. Zvry z tto studie pak pouije pro svj ppadn projekt. Soulo ve vesmru by mohla bt lkav a uinit pebornky z tch, jim to na Zemi pli nejde. Podle nkterch odbornk by mohla bt soulo na obn drze havj a vlh. V prosted s nulovou gravitac se tlo pirozen neochlazuje.

 • Vdci se zaali sexem ve vesmru zabvat skuten realisticky. lovk si toti svoji sexuln touhu bere vude s sebou a nelze pedpokldat, e by se j na obn drze dokzal zbavit. Zatm se o souloi mimo Zemi v mlo. Jednou dokonce producenti porno prmyslu zamleli natoit film na vesmrn stanici Mir. Z neznmch dvod ale projekt na posledn chvli padl.


Kondice

KONDICE

 • Na Zemi na ns psob gravitace, co zpsobuje to, e se musme vce namhat, ne kosmonauti. A proto mus kosmonauti pravideln cviit, aby jim svaly neochably. Proto jsou stanice vybaveny napklad rotopedy.


Ob asn pobyty na stanici

 • KONEC


 • Login