Budownictwo podziemne wiczenia projektowe
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Budownictwo Podziemne Ćwiczenia projektowe PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Katedra Geotechniki i Mechaniki Budowli WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Budownictwo Podziemne Ćwiczenia projektowe. dr inż. Ireneusz Dyka – pok. 6 [„Pentagon”] http://wbl.uwm.edu.pl/prac/dyka/www/dyka.htm e-mail: [email protected] Literatura:

Download Presentation

Budownictwo Podziemne Ćwiczenia projektowe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Katedra Geotechnikii Mechaniki Budowli

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Budownictwo PodziemneĆwiczenia projektowe

dr inż. Ireneusz Dyka – pok. 6 [„Pentagon”]http://wbl.uwm.edu.pl/prac/dyka/www/dyka.htme-mail: [email protected]


Literatura:

 • Błaszczyk W., Stamatello M.: „Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych”. Arkady, W-wa 1976.

 • Barecki M.: „Mechanika budowli podziemnych. Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice 1980.

 • Bartoszewski J., Lessear S.: „Tunele i przejścia podziemne w miastach”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, W-wa 1971.

 • Dawydow S. S.: „Obliczanie i projektowanie konstrukcji podziemnych”. Wydawnictwo MON, W‑wa 1954.

 • Dembicki E., ... - praca zbiorowa: „Fundamenty”. Arkady, W-wa 1976.

 • Gałczyński S.: „Budowle podziemne. Zarys projektowania i wykonawstwo”. Skrypt Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1979.

 • Gałczyński S.: „Podstawy budownictwa podziemnego”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.

 • Glinicki S. P.: „Podstawy budowli podziemnych”. Skrypt Politechniki Białostockiej, Białystok 1986.

 • Glinicki S. P.: „Budowle podziemne”. Skrypt Politechniki Białostockiej, Białystok 1994.

 • Kuczyński J.: „Miejskie budowle sanitarne i podziemne”. PWN, W-wa 1980.

 • Lessear S.: „Miejskie tunele, przejścia podziemne i kolektory”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, W-wa 1979.

 • Stamatello M.: „Tunele i miejskie budowle podziemne”. Arkady, W-wa 1970.

 • Kisiel I.: „Mechanika skał i gruntów”. PWN, W-wa 1982.


Normy:

PN-S-02203:1997 „Tunele komunikacyjne. Terminologia i klasyfikacja”

PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”

PN-88/B-02014 „Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem”

PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”

PN-82/B-02004 „Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami”

PN-83/B-03010 „Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie”


Budowla podziemna

- obiekt inżynierski usytuowany poniżej powierzchni terenu (skorupy ziemskiej) otoczony ustabilizowanym ośrodkiem

(podstawowe źródło obciążenia stanowi otaczający go ośrodek: skalny, gruntowy, wodny)

Do budowli podziemnych nie zalicza się fundamentów i podpiwniczeń budowli naziemnych, także rurociągów i kolektorów instalacji sanitarnych, energetycznych i przemysłowych, jeśli nie przebywają w nich ludzie w czasie budowy, eksploatacji lub remontu obiektu.


Terminologia

a)tunel – budowla podziemna o charakterze liniowym, która służy celom komunikacyjnym lub transportowym, niezależnie od metody wykonania.

b)tunel komunikacyjny – podziemna budowla służąca do przeprowadzenia określonej drogi przez pasma górskie, wysokie wzniesienia lub pod zabudowaną powierzchnią terenu, a także pod przeszkodą wodną (rzeką, kanałem, morzem). Celem tunelu jest z zasady skrócenie drogi (bezpośrednie i bezkolizyjne) oraz umożliwienie szybkiego, masowego i bezpiecznego transportu.

c)tunel płytki – tunel, dla którego stosunek zagłębienia stropu poniżej powierzchni terenu do szerokości wyrobiska jest mniejszy niż 5.

d)tunel głęboki – tunel, dla którego stosunek zagłębienia stropu poniżej powierzchni terenu do szerokości wyrobiska jest umownie przyjęty większy lub równy 5.


 • metody odkrywkowe,stosowane w masywach gruntowych na małych głębokościach;

 • fragmenty tunelu lub cała obudowa stała powstaje w otwartym wykopie; przykładowe metody: berlińska klasyczna, berlińska-odmiana hamburska, wąskich wykopów deskowanych, ścian szczelinowych (rozpartych lub kotwionych), ścian szczelinowych-odmiana mediolańska (stropowa).


Przejście podziemne

– rodzaj tunelu komunikacyjnego, służy do bezkolizyjnego i bezpiecznego przejścia w miejscach intensywnego ruchu, pod pasami ruchu kołowego (szynowego i bezszynowego), zwiększając przez to przepustowość przejść i szybkość eksploatacyjną.


Przejście podziemne


Przejście podziemne


Schematy statyczne


Obciążenia budowli podziemnych

PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”

„... do obiektów mostowych zalicza się także przepusty, przejazdy i przejścia pod torami kolejowymi lub jezdniami drogowymi oraz płytkie tunele pod szlakami komunikacyjnymi ...”, a więc także i przejścia podziemne dla pieszych.


Obciążenia budowli podziemnych

Obiekty mostowe projektuje się na kombinacje obciążeń:

 • układ podstawowy P – obciążenia podstawowe,

 • układ dodatkowy PD – obciążenia podstawowe i niektóre dodatkowe, które mogą wystąpić równocześnie,

 • układ wyjątkowy PW – obciążenia podstawowe i jedno z wyjątkowych oraz te z dodatkowych, które występują lub mogą wystąpić równocześnie z obciążeniem wyjątkowym.

 • obciążenia podstawowe – obciążenia stałe lub zmienne, których przeniesienie jest głównym celem projektowanego obiektu lub jego części (P),

 • obciążenia dodatkowe – obciążenia zmienne występujące jednocześnie z obciążeniami podstawowymi w określonych warunkach środowiska, eksploatacji i budowy, których przeniesienie nie jest głównym celem obiektu lub jego części (D),

 • obciążenia wyjątkowe – obciążenia zmienne przekraczające wartości normowe dla obiektu lub jego części, występujące w warunkach nietypowych lub awaryjnych (W).


Obciążenia budowli podziemnych

 • obciążenie stałe lub zmienne w całości długotrwałe, spowodowane ciężarem nawierzchni, ciężarem gruntu, ciężarem własnym budowli oraz parciem i wyporem wody gruntowej;

 • obciążenie zmienne, wynikające z obciążenia naziomu oraz obciążeń technologicznych (użytkowych) budowli


Klasa drogi

Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430


Klasa drogi

Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430


Klasa obciążenia taborem samochodowym

– wg PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia”.

Schemat obciążenia naziomu od obciążeń zmiennych, ruchomych czyli taborem samochodowym składa się z obciążenia równomiernie rozłożonego q oraz obciążenia K w postaci sił skupionych nałożonych na obciążenie q w miejscu najniekorzystniejszym dla obliczanej wielkości.


Kategoria ruchu - KR

Kategoria ruchu - określenie obciążenia drogi ruchem samochodowym wyrażone w osiach obliczeniowych na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

Oś obliczeniowa - zastępcza oś pojedyncza o kołach pojedynczych i o obciążeniu 100 kN.

Obliczeniowy pas ruchu - pojedynczy, najbardziej obciążony przez pojazdy ciężkie, pas ruchu projektowanej jezdni.

Pojazd ciężki - pojazd samochodowy, którego ciężar całkowity jest większy niż 35 kN.

Klasyfikacja dróg według kategorii ruchu:

KR1, KR2, KR3, KR4, KR5, KR6.


Kategoria ruchu - KR

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” wydany przez IBDiM w 1997 r. jako załącznik do Zarządzenia Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych.

„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych” wydany przez IBDiM w 2001 r. jako załącznik do Zarządzenia Nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych.


Kategoria ruchu - KR


 • Login