Download
1 / 24

Baybayin i pinapalagay na katutubo at kauna-unahang abakada o alpabetong Pilipino. - PowerPoint PPT Presentation


 • 1654 Views
 • Uploaded on

Baybayin i pinapalagay na katutubo at kauna-unahang abakada o alpabetong Pilipino. binubuo ng 17 titik;tatlong patinig at 14 na katinig . Alpabetong Tagalog binubuo g 5 patinig (a, e, i , o, u) at 15 katinig (b, k, d, g, h, l, m, n, ng , p, r, s, t, w, y)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Baybayin i pinapalagay na katutubo at kauna-unahang abakada o alpabetong Pilipino.' - fox


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Baybayin

 • ipinapalagaynakatutubo at kauna-unahangabakada o alpabetong Pilipino.

 • binubuong 17 titik;tatlongpatinig at 14 nakatinig.


AlpabetongTagalog

 • binubuo g 5 patinig (a, e, i, o, u) at 15 katinig (b, k, d, g, h, l, m, n, ng, p, r, s, t, w, y)

  ModernisasyonngAlpabetongWikangPambansa

 • Ang dating 20 letra ay naging 31 na (c, ch, f, j, ll, n, q, rr, u, x, z)

 • sapamamagitanng DECS Blg. 194 (1976)


1987 Alpabeto at PatnubaysaPagbaybay

BagongAlpabetongFilipno

 • AngAlpabetong Filipino ay may 28 titik, angmgaito ay:

 • A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, NG, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

  KaragdagangTitik (mula 1987)

 • C, F, J, Ñ, Q, V, X, Z


Mahahalagangtuntuninng 1987 PatnubaysapagbaybayngWikang Filipino

 • Sa pagsulatngmgakatutubongsalita at mgahiramnakaraniwangsalitananasimilanasasistemangpagbaybaysawikangpambansa ay susundin pa rinna kung anoangbigkas ay siyangsulat at kung anoangsulat ay siyangbasa.

 • Angdagdagna 8 letra ay gagamitinsapagbaybayng:

 • pantangingngalantuladngtao, lugar, gusali, sasakyan

 • SalitangkatutubomulasaibangwikasaPilipinas


3. Sa panghihirammulasa Ingles at iba pang banyagangwika, angpagbabaybay ay naaayonsasumusunodnaparaan:

a. Kung konsistentsa Filipino angbaybayngsalita, hiraminitonangwalangpagbabago.

halimbawa:

reporter editor

memorandum soprano


b. Kung hindikonsistentangbaybayngsalita, hiraminito at baybayinnangkonsistent, ayonsasimulaing kung anoangbigkas ay siyangsulat at kung anoangsulat ay siyangbinasa.

halimbawa:

control – kontrol

leader – lider


c. May mgasalitasa Ingles o iba pang banyagangwikanamakabubutingpansamantalanghiraminsaorihinalnaanyotuladngmgasalitangmalayonaangbaybayayonsaalpabetong Filipino.

halimbawa:

clutch brochure doughnut


2001 Alfabeto at binagongPatnubaysaPagbaybay

 • nangunasapag-aaralngatingalfabetosi Dr. Rosario E.Maminta, kilalangedukador at iskolarsa applied linguistics

 • Hinatisa 2 pangkatang 8 letrangidinagdag

  Unangpangkat: f, j, v, z –may sarilingtunognahindinagbabago-bagokayasapagbaybayngmgahiramnasalitasa Filipino, gagamitinlamangangmgaletrangnabanggit

  Halimbawa: Formalismosabjek

  varaytivolyum


Ikalawangpangkat: c, n, q, x – ay kumakatawansamahigit pa saisangtunognaangibigsabihin ay hindiitokumakatawansaiisa at tiyaknayunitngtunogsapalatunugang Ingles kundinakatutunog pa ngisa pang letra.

halimbawa:

central – sentral (c nakutawansaletrangs)

cabinet – kabinet (c nakumatawansaletrangk)


MgaTuntuninsaPanghihiram

1. Gamitinangmgasumusunod:

 • Gamitinangkasalukuyangleksikonng Filipino bilangpanumbassamgasalitangbanyaga.

  Halimbawa:

  attitude – saloobin ability – kakayahan

  rule – tuntunin west – kanluran

 • Kumuhangmgasalitamulasaiba’t –ibangkatutubongwikangbansa.

  Halimbawa:

  husband – bana (Hiligaynon)

  Muslim priest – imam (Tausug)


c. BigkasinsaorihinalnaanyoanghiramnasalitamulasaEspanyol, Ingles, at ibapangwikangbanyaga at sakabaybayinsa Filipino.

halimbawa:

commercial – komersyal

radical – radikal

cheque – tseke

liquid – likido


 • Gayunpaman,sapagpilingsalitanggagamitin, isaalang-alang din angmgasumusunod:

  a. kaangkupanngsalita

  b. katiyakansakahuluganngsalita

  c. prestihiyongsalita

  2. Gamitinangmgaletrang C, N, Q, X, F, J, V, Z kapagangsalita ay hiniramnangbuoayonsamgasumusunodnakondisyon:


 • Pantangingngalan

  Halimbawa: Quirino Canada Julia

  El Nino State Condominium

  b. Salitangteknikal o siyentipiko

  Halimbawa: enzyme quartz Marxism

  x-ray joules zoom

  c. Salitang may natatangingkahulugangkultural

  Halimbawa: hadji – lalaking Muslim nanakapuntasa Mecca


masjid – moske

vakul – panakipsaulonayarisapalmera o dahonngsaging

d. Salitang may iregualrnaispeling o gumagamitngdalawangletra o higit pa nahindibinibigkas o angmgaletra ay hindikatumbasngtunog.

Halimbawa:

champagne bouquet rendezvous


3. Gamitinangmgaletrang F, J, V, Z parakatawaninangmgatunog /f/, /j/, /v/, /z/ kapagbinaybaysa Filipino angmgasalitanghiram.

Halimbawa: fixer – fikser

subject – sabjek

vertical – vertikal

zipper – ziper

4. Gamitinangmgaletrang C, N, Q, X samgasalitanghiniramnangbuo.

Halimbawa:

cell reflex requiem


Mga Batas at MahahalagangPangyayarisaWika

 • Saligang Batas ng 1935 Art. 9 sek. 3

  -- pagpapaunlad at pagpapatibayngisangwikangpambansabataysaisasamgaumiiralnakatutubongwika

 • Oktubre 27, 1936 – Batas Komonweltblg. 184

  -- pagtatatagngSurianngWikangPambansa


 • Nobyembre 9, 1937 – ResolusyonngWikangPambansa

  -- TagaloganggagawingsaliganngWikangPambansa

 • Disyembre 30, 1937 – KautusangTagapagpaganapBlg. 134

  -- Tagalogangipinatupadni Manuel L. Quezon bilangbatayanngWikangPambansa


 • Abril 1, 1940 – KautusangTagapagpaganapBlg. 263

  -- binigyang-pahintulotangpagpapalimbagngDiksyunaryongTagalog-Ingles at BalarilangWikangPambansaupangmagamitsamgapaaralansabuongkapuluan

 • Marso 26, 1954 – ProklamasyonBlg. 12 (nilagdaanni Ramon Magsaysay)

  -- pagpapahayagnaangpagdiriwangngLinggongWikangPambansa ay magaganapsimulasaMarso 29 –Abril 4 bilangpagbibigay-kahalagahansakaarawanniBalagtas (Abril 2)


 • Setyembre 23, 1955 – ProklamasyonBlg. 187 (nilagdaanni Pang. Ramon Magsaysay)

  -- paglilipatngpetsangLinggongwikasimula ika-13 – 19 ngAgostobilangpagbibigay-kahalagahansakaarawanni Pang. Manuel L. Quezon (Agosto 19)


 • Agosto 13, 1959 – KautusangPangkagawaranBlg. 7 (inilabasniKalihim Jose E. Romero ngKagawaranngEdukasyon)

  --tatawaging Pilipino angwikangPambansa

 • Hunyo 19, 1974 – KautusangPangkagawaranBlg. 25 (nilagdaanniKalihim Juan Manuel ngEdukasyon at Kultura)

  -- pagpapatupadngPatakarangEdukasyongBilinggwalsamgapaaralannamagsisimulasataongaralan 1974-1975 (alinsunodsaSaligang Batas ng 1972)


 • Pebrero 2, 1986 – Artikulo XIV, Sek. 6-9 ngBagongKonstitusyon

  -- pagpapahayagnaangWikangPambansangPilipinas ay Filipino nadapatpayabunginbataysaumiiralnamgawikasaPilipinas at iba pang wika.


 • 1996 – ibinigayangbatayangdeskripsyonng Filipino

 • 2001 – ipinalabasngKomisyonsaWikang Filipino ang 2001 RevisyonngOrtograpiyang Filipino at PatnubaysaIspelingngWikang Filipino.


 • Setyembre 9, 1989 – KautusangPangkagawaranBlg. 84 (ipinalabasniKalihim Lourdes R. QuisumbingngEdukasyon, Kultura at Palakasan

  -- nag-atassalahatngopisyalng DECS naisakatuparanangKautusangTagapagpaganapBlg. 335 na nag-uutosnagamitinang Filipino salahatngkomunikasyon at transaksyonngpamahalaan

 • 1989 – nagkaroonngpatnubaysaispelingngwikang Filipino


ad