slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA' - foster


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

dane informacyjne
DANE INFORMACYJNE
 • Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum w Dubinach
 • ID grupy: 96/17_p_g1
 • Kompetencja: Przedsiębiorczość
 • Temat projektowy: Unia Europejska
 • Semestr/rok szkolny: I, rok 2009/2010
projekt unia europejska szanse i zagro enia polski jako cz onka ue po sze ciu latach cz onkostwa
Projekt: „Unia Europejska-szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa.”
 • Korzyści i zagrożenia wynikające z członkostwa we wszystkich strefach działalności UE
   • Zakres działania UE
    • Sześć lat w UE-dokonania i zaniedbania
     • Szanse i zagrożenia dla Polski na najbliższą przyszłość jako członka UE
wst p do projektu
Wstęp do projektu
 • W czasie pierwszych zajęć uczniowie zapoznali się z tematyką projektu. Dowiedzieli się-co to jest projekt. Poznali zasady pracy w grupie.
korzystanie ze strony projektu
Korzystanie ze strony projektu
 • Nauczyliśmy się logować na stronę projektu ,,Rozwój przez kompetencje” www.rozwojprzezkompetencje.eduportal.pl oraz korzystać z zasobów Internetu. Korzystaliśmy ze stron takich jak www.wikipedia.org/wiki/Polska _w_Unii_Europejskiej.pl ; www.polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo_europejskie_internet_MSZ_a.pdf.pl ; www.NBPortal.pl
gromadzenie informacji o ue
Gromadzenie informacji o UE
 • Cyklicznie gromadziliśmy i omawialiśmy opracowywane materiały. Zamieściliśmy je w formie teczki portfolio.
start

Unia gospodarcza i walutowa

Start

Fundusze

Unii Europejskiej

fundusze
Fundusze

Finanse odgrywają istotną rolę w działalności Unii Europejskiej, dlatego też problemy związane z budżetem wzbudzają największe zainteresowanie, a jednocześnie wywołują najwięcej kontrowersji. Unia dysponuje znacznymi kwotami i prowadzi szeroką działalność w zakresie ekonomicznym i finansowym. Budżet Unii Europejskiej wiąże się nie tylko ze sprawami ekonomicznymi – odgrywa on jednocześnie ogromną rolę polityczną. Jest on zatwierdzany przez Radę Europejską oraz Parlament Europejski, natomiast zarządza nim Komisja. Procedura uchwalania budżetu została określona w Traktacie Rzymskim, a przebiega ona w następujący sposób: najpierw komisja przygotowuje wstępny projekt na przyszły rok budżetowy i przedstawia go radzie. Rada Europejska może wnosić poprawki, a następnie zatwierdzić dany projekt budżetowy większością głosów. Następnie projekt trafia do Parlamentu Europejskiego i tam ponownie jest rozpatrywany. Parlament ma prawo wnieść swoje poprawki i wówczas projekt wraca ponownie do Rady. Jeśli Parlament akceptuje budżet bez żadnych nowych poprawek, wówczas projekt budżetowy zostaje przyjęty. Zmiany w uchwalonym budżecie unijnym mogą być dokonane tylko wtedy, gdy zgodzą się na to jednogłośnie wszystkie kraje członkowskie.

zasady unii
Zasady Unii

Unia Europejska opracowała specjalny regulamin finansowy, który określa najważniejsze zasady unijnego budżetu. Jedną z najważniejszych zasad jest tu zasada jedności. Zgodnie z nią wszystkie wydatki oraz wpływy Unii Europejskiej powinny być zawarte w jednym dokumencie. Reguła ta nie obejmuje jednak wszystkich instytucji unijnych. I tak na przykład wyłączone są z niej wszelkie operacje związane z zaciąganiem oraz udzielaniem pożyczek, a także Europejski Fundusz Rozwoju. Do budżetu ogólnego zaliczone zostały wszelkiego rodzaju wydatki administracyjne Unii, natomiast wydatki operacyjne są pokrywane przez poszczególne państwa wchodzące w skład tej organizacji. I tu jednak istnieją wyjątki – zdarza się bowiem czasami, iż Rada decyduje o włączeniu niektórych wydatków operacyjnych do budżetu ogólnego. Drugą bardzo ważną regułą jest zasada uniwersalności, głosząca, że wszystkie wpływy służą do finansowania wszystkich wydatków. Kolejna ważna zasada to zasada jednoroczności. Zgodnie z nią wszystkie operacje budżetowe powinny być zrealizowane w przeciągu jednego roku obrachunkowego. Rok obrachunkowy zaczyna się 1 stycznia a kończy się 31 grudnia.

zasady
zasady

Zasady Unii

Następna jest zasada specjalizacji, zgodnie z którą unijne wydatki podlegają szczegółowej klasyfikacji. Podstawą klasyfikacji wydatków jest ich charakter oraz przeznaczenie. I tak na przykład oddzielnie zapisywane są wydatki Rady, Parlamentu, Komisji oraz Trybunału Sprawiedliwości. Ostatnią ważną zasadą związaną z budżetem Unii Europejskiej jest zasada równowagi. Głosi ona przede wszystkim, że unijne wydatki muszą być równe z dochodem. Z tego powodu budżet UE jest określany „budżetem wydatków", ponieważ zatwierdzone wydatki określają sumę dochodów do budżetu. Najważniejszym źródłem dochodów Unii Europejskiej są składki państw członkowskich – to właśnie one tworzą system środków własnych UE. Najważniejsze wpłaty wnoszone przez państwa będące członkami Unii to opłaty rolne oraz cukrowe, cła, wpłaty oparte na przychodach z tytułu VAT oraz bezpośrednie wpłaty członkowskie liczone jako część Dochodu Narodowego Brutto. Wydatki Unii Europejskiej można podzielić na obowiązkowe oraz nieobowiązkowe.

dotacje
dotacje

Dotacje Unijne

Do wydatków obowiązkowych należą wydatki przeznaczone na rolnictwo, a także te wydatki zewnętrzne, które wynikają z umów finansowych zawartych z państwami trzecimi. Wydatki nieobowiązkowe obejmują natomiast głównie wydatki administracyjne, fundusze strukturalne będące podstawowym instrumentem regionalnej polityki UE oraz wydatki związane z polityką wewnętrzną. Wydatki związane z polityką wewnętrzną poszczególnych państw członkowskich obejmują przede wszystkim kształcenie zawodowe oraz edukację, rynek wewnętrzny, przemysł, sieci transeuropejskie, a także badania i rozwój technologiczny. Największa część wydatków unijnych jest pochłaniana przez rolnictwo – chodzi tu głównie o inwestycje dokonywane na rynkach rolnych oraz o środki finansowe przeznaczane na Wspólną Politykę Rolną. Potwierdzono, że największy udział w wydatkach ogólnych mają te wydatki, które są dokonywane z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

slide13

Dotacje dla bezrobotnych

 • Jaką kwotę dotacji można uzyskać ?
 • Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej:
 • „Wysokość przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej , w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia”
 • 19 tys. zł
wsparcie pomostowe
Wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe może być przeznaczone na:

składki na ubezpieczenia społeczne,

ubezpieczenie zdrowotne,

fundusze poza ubezpieczeniowe oraz

pozostałe koszty związane z prowadzoną działalnością

(reklama, obsługa księgowa, zatrudnienie pracownika itp.)

dotacje dla przedsi biorc w
Dotacje dla przedsiębiorców

Rozpoczynanie działalności:

Można ubiegać się o dotacje na stworzenie miejsca pracy dla siebie oraz stworzenie miejsca pracy osobom zamieszkującym tereny wiejskie.

Maksymalnie można uzyskać 300 tys. zł.

Dotacja pokrywa 50% poniesionych wydatków na zakup nowych maszyn i urządzeń.

dotacje dla rolnik w
Dotacje dla rolników

Na co można uzyskać dotacje ?

Na zakup:

maszyn

urządzeń

wyposażenia

i dostosowanie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej

Muszą być one niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiednio uzasadnione i faktycznie poniesione.

ile mo na uzyska
Ile można uzyskać ?

Wielkość dotacji max 300 000,00 zł (wielkość dotacji uzależniona od ilości osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwie

Do 100 tys. zł (jedna osoba pracująca) do 200 tys. zł (dwie osoby pracujące) do 300 tys. zł (trzy osoby pracujące i więcej)

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

slide19

MAPA UNII EUROPEJSKIEJ

 • Obecnie liczy 27 krajów członkowskich.
 • Powierzchnia całkowita

4,324 782 km²

 • wody śródlądowe

3,08%

 • Liczba ludności[2009]

499,7 mln 115osób km²

 • PKB[2007]

całkowite16,6 bilionów

na osobę 26,800 $

slide21

HYMN UE

,,ODA DO RADOŚCI\'\'

1.O, radości, iskro bogów,

Kwiecie elizejskich pól,

święta, na twym świętym progu

staje nasz natchniony chór.

jasność twoja wszystko zaćmi,

złączy, co rozdzielił los,

wszyscy ludzie będą braćmi

Tam, gdzie twój przemówi głos.

2.Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,

ona w splocie ludzkich rąk,

z niej najlichszy robak czerpie,

w niej największy nieba krąg.

wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,

ja nowinę niosę wam:

na gwiaździstym firmamencie

bliska radość błyszczy nam.

3. Patrz, patrz, wielkie słońce światem

biegnie, sypiąc złote skry,

jak zwycięzca i bohater

biegnij bracie, tak i ty.

radość tryska z piersi ziemi,

radość pije cały świat,

Dziś wchodzimy wstępujemy

Na radości złoty ślad.

instytucje ue
Instytucje UE

Europejska Stolica Kultury 2008

Siedziba Rady Europejskiej

europejski bank centralny
Europejski Bank Centralny

Instytucje UE

Siedziba Parlamentu Europejskiego

slide24

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

w Unii Europejskiej

 • Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Obowiązuje prawo międzynarodowe publiczne i współpracamiędzyrządowa.
 • Polityka zagraniczna
  • współpraca, wspólne stanowiska i działania – utrzymanie pokoju
  • prawa człowieka
  • demokracja
  • pomoc humanitarna
  • pomoc rozwojowa krajom trzecim
  • Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
  • Osobny artykuł: Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej
 • Polityka bezpieczeństwa:
  • wspólna polityka obronna
  • współpraca w dziedzinie zbrojeń
  • rozbrojenie
  • ekonomiczne aspekty zbrojeń
  • długoterminowo: europejski system bezpieczeństwa
  • Osobny artykuł: Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
 • 21 członków UE jest również członkiem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Rodzi to pewne komplikacje w sprawie budowy wspólnej polityki bezpieczeństwa. Główny problem to czy budować obronę unijną w oparciu o USA i NATO (ESDI), czy też może w oparciu o UZE (misje petersberskie), czy też tworzyć zupełnie nowe struktury współpracy (Europejski Cel Operacyjny z 1999 roku oraz jego uelastycznioną formułę Nowy Europejski Cel Operacyjny 2010 z 2004 roku).
slide25

Wspólna polityka sprawiedliwości

w Unii Europejskiej

Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych- do 1999 r. współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Obowiązuje praw międzynarodowe publiczne i współpraca międzyrządowa.

Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości:

swobodny przepływ osób

współpraca sądowa w materii karnej

współpraca sądowa w materii cywilnej

współpraca policyjna

walka z dyskryminacją

walka z rasizmem i ksenofobią

walka z narkomanią i przemytem broni

walka z przestępczością zorganizowaną

walka z terroryzmem

walka ze zbrodniami popełnianymi na dzieciach i z handlem żywym towarem

współdziałanie w ramach Europolu

współdziałanie w ramach Eurojustu

Europejskie Kolegium Policyjne

Europejska Sieć Sądowa ds. cywilnych i handlowych

Europejski Atlas Sądowniczy do spraw cywilnych

Europejska Sieć Sądowa ds. Karnych

Europejska Agencja ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Europejska Agencja Praw Podstawowych

wyjazdy edukacyjne grupy projektowej
Wyjazdy edukacyjne grupy projektowej
 • 17.06.2010 wyjeżdżaliśmy do ,,Euroregionu” w Hajnówce celem zapoznania się z możliwościami pozyskiwania funduszy europejskich oraz funkcjonowaniem stowarzyszenia ,,Puszcza Białowieska”.
 • 11.06.2010 byliśmy w stacji radiowej radia ,,Racja”, które również funkcjonuje dzięki funduszom europejskim.
slide30

„Zielona Szkoła”

21-23.06.2010 jeździliśmy na ,,Zieloną szkołę” w Gruszkach, która była podsumowaniem zajęć projektowych. Ćwiczyliśmy tam również umiejętności obliczania średniej arytmetycznej, mediany i mody. Korzystaliśmy z lekcji e-learningowych, portalu www.NBPortal.pl. Analizowaliśmy i opracowywaliśmy teksty źródłowe w formie raportów.

ko cowe wnioski z realizacji projektu
Końcowe wnioski z realizacji projektu

Uważamy, że

przeciętnemu Polakowi przynależność do UE daje takie korzyści jak:

-możliwość udziału Polski w rynku wewnętrznym Unii-handel między Polską i krajami Unii

-możliwość swobodnego podróżowania

-możliwość podejmowania pracy i nauki za granicą

-mniejsze bezrobocie

-więcej miejsc pracy

-możliwość starania się o fundusze z Unii

uczestnicy projektu
Uczestnicy projektu

Uczniowie:

 • Joanna Stocka
 • Anna Bołtromiuk
 • Agata Grygoruk
 • Marek Mikulicz
 • Mariola Oniszczuk
 • Mariusz Pryczynicz
 • Julita Sadowska
 • Filip Szparło
 • Karolina Szumarska
 • Justyna Tomaszuk-Spiridowicz
 • Mateusz Kruk
 • Marek Samociuk
 • Agnieszka Lewoniuk

Opiekun:

Ewa Gierasimiuk

slide34

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

ad