ΗΜΥ
Download
1 / 46

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

ΗΜΥ -210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 200 7. VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων. Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ. Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. VHDL (revisited).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων' - forrest-richards


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός

Ψηφιακών Συστημάτων

Χειμερινό Εξάμηνο 2007

VHDL για ΣχεδιασμόΣυνδυαστικών Κυκλωμάτων

Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών


Vhdl revisited
VHDL (revisited)

 • VHDL is a hardware description language used to specify logic designs.

 • Sponsored (early 80s) by IEEE and DoD.

 • Features:

  • Hierarchical designs

  • Interface andbehavior specified precisely (and separately)

  • Algorithmic or hardware-oriented behavior spec

  • Concurrency, timing, clocking can be modeled; design can be simulated accurately.

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Vhdl model components
VHDL Model Components

 • A complete VHDL component description requires a VHDL entityand a VHDL architecture:

  • The entity defines a component’s interface (name, inputs, outputs).

  • The architecture defines a component’s function.

 • Several alternative architectures may be developed for use with the same entity.

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Simple example entity
Simple example: Entity

entity My_Component is-- “My_Component”: name of item

port(X,Y:inBIT;-- interface specification

Z:outBIT);

end My_Component;

port statement defines inputs and outputs

X

My_Component

Z

Comments

Y

VHDL keywords

Identifiers

Port Mode

Data Type

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Simple example architecture
Simple example: Architecture

entity My_Component is-- “My_Component”: name of item

Port(X,Y:inBIT;-- interface specification

Z:outBIT);

end My_Component;

Architecture My_Component_Arch of My_Component is

begin

Z <= ‘1’ when X=‘1’ and Y=‘0’ else ‘0’;

end My_Component_Arch;

Comments

VHDL keywords

Corresponding entity

Identifiers

Z = X•Y’

Port Mode

Data Type

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Vhdl language elements
VHDL Language elements

 • Comments: start with --, go to end of line

 • Keywords (reserved words): entity, port, is, in, out, end, architecture, begin, end, when, else,etc.

 • Identifiers (user-defined ‘variables’)

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Identifiers
Identifiers

 • May contain A-Z, a-z, 0-9, _

 • Must start with letter

 • May not end with _

 • May not include two consecutive _

 • VHDL is case insensitive

  • Sel, sel and SEL refer to same object

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Identifier examples
Identifier Examples

 • A2G

  • valid

 • 8bit_counter

  • invalid -- starts with number

 • _NewValue

  • invalid -- starts with _

 • first#

  • invalid -- illegal character

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Vhdl data objects
VHDL Data Objects

 • Constant

 • Variable

 • Signal

 • File*

* Not supported by synthesis tools

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Characters and strings
Characters and Strings

 • Characters

  • ‘A’, ‘0’, ‘1’, ‘$’, ’x’, ‘*’

 • Strings

  • “string of characters”

  • “00101101”

  • “0X110ZZ1”

 • Bit Strings

  • B”011111010110”

  • O”3726”

  • X”7D6”

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Vhdl data types
VHDL Data Types

 • Scalar

  • Integer

  • Enumerated

  • Real (floating point)*

 • Composite

  • Array

  • Record

 • Access (pointers)*

* Not supported by synthesis tools

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Scalar data types
Scalar Data Types

 • Integer:

  • Minimum range for any implementation as defined by standard: - 2,147,483,647 to 2,147,483,647

  • Example: assignments to a variable of type integer :

ARCHITECTURE test_int OF test IS

BEGIN

PROCESS (X)

VARIABLE a: INTEGER;

BEGIN

a := 1; -- OK

a := -1; -- OK

a := 1.0; -- illegal

END PROCESS;

END test_int;

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Scalar data type cont
Scalar Data Type (cont.)

 • Integer (cont.):

  • We can also define range of integers.

  • Examples:type CountValue isrange 0 to 15;type Twenties isrange 20 to 29;type Thirties isrange 39 downto 30;

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Scalar data types cont
Scalar Data Types (cont.)

 • Enumerated:

  • User specifies list of possible values

  • Example declaration and usage of enumerated data type :

TYPE binary IS ( ON, OFF );

... some statements ...

ARCHITECTURE test_enum OF test IS

BEGIN

PROCESS (X)

VARIABLE a: binary;

BEGIN

a := ON; -- OK

... more statements ...

a := OFF; -- OK

... more statements ...

END PROCESS;

END test_enum;

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Booleans
Booleans

 • typebooleanis (false, true);

 • variable A,B,C: boolean;

 • C := not A

 • C := A and B

 • C := A or B

 • C := A nand B

 • C := A nor B

 • C := A xor B

 • C := A xnor B

VHDL Object

Assignment operator for variables

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Bits

typebitis (‘0’, ‘1’);

signal x,y,z: bit;

x <= ‘0’;

y <= ‘1’;

z <= x and y;

VHDL Object

Assignment operator for variables

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Standard logic
Standard Logic

type std_logic is ( ‘U’, -- Uninitialized

‘X’ -- Forcing unknown

‘0’ -- Forcing zero

‘1’ ); -- Forcing one

 • std_logic is part of the ieeepackage

 • Packages: precompiled VHDL code stored in a directory referred to as library

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

Must be included in your source code before declaring std_logicdata types

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Composite data types

0

31

... element indices...

0

1

...array values...

Composite Data Types

 • Array:

  • Used to group elements of the same type into a single VHDL object

  • Range may be unconstrained in declaration

   • Range would then be constrained when array is used

  • Example declaration for one-dimensional array (vector) :

TYPE data_bus IS ARRAY(0 TO 31) OF BIT;

VARIABLE X : data_bus;

VARIABLE Y : BIT;

Y := X(12); -- Y gets value of element at index 12

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Vhdl architecture structure
VHDL Architecture Structure

architecture name_arch of name is

begin

end name_arch;

Signal assignments

Processes contain sequential

statements, but execute

concurrently within the

architecture body

Concurrent statements

Process 1

Concurrent statements

Process 2

Concurrent statements

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Optional process label

VHDL Process

P1: process (<sensitivity list)

<variable declarations>

begin

<sequential statements>

end process P1;

Within a process:

Variables are assigned using :=

and are updated immediately.

Signals are assigned using <=

and are updated at the end of

the process.

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


2 to 4 decoder in vhdl gate level diagram
2-to-4 decoder in VHDL: Gate-level diagram

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


2 to 4 decoder in vhdl interface
2-to-4 decoder in VHDL: Interface

-- 2-to-4 Line Decoder: Structural VHDL Description

-- (See Figure 3-13 for logic diagram)

library ieee, lcdf_vhdl;

use ieee.std_logic_1164.all, lcdf_vhdl.func_prims.all;

entity decoder_2_to_4 is

port(E_n, A0, A1: in std_logic;

D0_n, D1_n, D2_n, D3_n: out std_logic);

end decoder_2_to_4;

Import library functions

Inputs & outputs

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


2 to 4 decoder in vhdl structural architecture
2-to-4 decoder in VHDL: Structural Architecture

architecture structural_1 of decoder_2_to_4 is

component NOT1

port(in1: in std_logic;

out1: out std_logic);

end component;

component NAND3

port(in1, in2, in3: in std_logic; out1: out std_logic);

end component;

Declare available components

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


2 to 4 decoder in vhdl structural architecture cont
2-to-4 decoder in VHDL: Structural Architecture (cont.)

Local signals

signal E, A0_n, A1_n: std_logic;

begin

g0: NOT1 port map (in1 => A0, out1 => A0_n);g1: NOT1 port map (in1 => A1, out1 => A1_n);g2: NOT1 port map (in1 => E_n, out1 => E);g2: NAND3 port map (in1 => A0_n, in2 => A1_n, in3 => E, out1 => D0);

g3: NAND3 port map (in1 => A0, in2 => A1_n, in3 => E, out1 => D1);

g4: NAND3 port map (in1 => A0_n, in2 => A1, in3 => E, out1 => D2);

g5: NAND3 port map (in1 => A0, in2 => A1, in3 => E, out1 => D3);

end structural_1;

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


2 to 4 decoder in vhdl dataflow architecture
2-to-4 decoder in VHDL: Dataflow Architecture

-- 2-to-4 Line Decoder: Dataflow VHDL Description

-- (See Figure 3-14 for logic equations)

library ieee, lcdf_vhdl;

use ieee.std_logic_1164.all, lcdf_vhdl.func_prims.all;

entity decoder_2_to_4 is

port(E_n, A0, A1: in std_logic;

D0_n, D1_n, D2_n, D3_n: out std_logic);

end decoder_2_to_4;

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


2 to 4 decoder in vhdl dataflow architecture cont
2-to-4 decoder in VHDL: Dataflow Architecture (cont.)

architecture dataflow_1 of decoder_2_to_4 is

signal A0_n, A1_n: std_logic;

begin

A0_n <= not A0;

A1_n <= not A1;

E_n <= not E;

D0_n <= not (A0_n and A1_n and E);

D1_n <= not (A0 and A1_n and E);

D2_n <= not (A0_n and A1 and E);

D3_n <= not (A0 and A1 and E);

end dataflow_1;

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Another example an n line 4 x 1 multiplexer

Sel y

“00” a

“01” b

“10” c

“11” d

Another example:An n-line 4 x 1 multiplexer

a(n-1:0)

8-line

b(n-1 :0)

4 x 1

y(n-1 :0)

c(n-1 :0)

MUX

d(n-1 :0)

sel(1:0)

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


An n line 4 x 1 multiplexer entity declaration
An n-line 4 x 1 multiplexer:Entity Declaration

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mux4g is

generic(width:positive);

port (

a: in STD_LOGIC_VECTOR (width-1 downto 0);

b: in STD_LOGIC_VECTOR (width-1 downto 0);

c: in STD_LOGIC_VECTOR (width-1 downto 0);

d: in STD_LOGIC_VECTOR (width-1 downto 0);

sel: in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

y: out STD_LOGIC_VECTOR (width-1 downto 0)

);

end mux4g;

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Sel y

“00” a

“01” b

“10” c

“11” d

An n-line 4 x 1 multiplexer:Dataflow architecture declaration using a CASE statement

architecture mux4g_arch of mux4g is

begin

process (sel, a, b, c, d)

begin

case sel is

when "00" => y <= a;

when "01" => y <= b;

when "10" => y <= c;

when others => y <= d;

end case;

end process;

end mux4g_arch;

Must include ALL posibilities

in case statement

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Half adder
Half Adder

 • Problem: Model a single bit half adder with carry and enable.

 • Specifications

  • Inputs and outputs are each one bit

  • When enable is high, result gets x plus y

  • When enable is high, carry gets any carry of x plus y

  • Outputs are zero when enable input is low

x

carry

y

Half Adder

result

enable

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Half adder entity declaration
Half Adder: Entity Declaration

 • As a first step, the entity declaration describes the interface of the component

  • input and output ports are declared

ENTITY half_adder IS

PORT( x, y, enable: IN bit;

carry, result: OUT bit);

END half_adder;

x

carry

Half

Adder

y

result

enable

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Half adder behavioral architectural specification
Half Adder: Behavioral Architectural Specification

 • A high level description can be used to describe the function of the adder

ARCHITECTURE half_adder_a of half_adder IS

BEGIN

PROCESS (x, y, enable)

BEGIN

IF enable = ‘1’ THEN

result <= x XOR y;

carry <= x AND y;

ELSE

END IF;

END PROCESS;

END half_adder_a;

 • The model can then be simulated to verify correct functionality of the component

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Half adder structural architectural specification

x

y

carry

enable

result

Half Adder: Structural Architectural Specification

 • As a second method, a structural description can be created from pre-described components

 • These gates can be pulled from a library of parts, and the functionality, again, can be simulated

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Half adder structural architectural specification cont
Half Adder: Structural Architectural Specification (cont.)

ARCHITECTURE half_adder_c of half_adder_Nty IS

COMPONENT and2

PORT (in0, in1 : IN BIT;

out0 : OUT BIT);

END COMPONENT;

COMPONENT and3

PORT (in0, in1, in2 : IN BIT;

out0 : OUT BIT);

END COMPONENT;

COMPONENT xor2

PORT (in0, in1 : IN BIT;

out0 : OUT BIT);

END COMPONENT;

FOR ALL : and2 USE ENTITY gate_lib.and2_Nty(and2_a);

FOR ALL : and3 USE ENTITY gate_lib.and3_Nty(and3_a);

FOR ALL : xor2 USE ENTITY gate_lib.xor2_Nty(xor2_a);

-- description is continued on next slide

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Half adder structural architectural specification cont1
Half Adder: Structural Architectural Specification (cont.)

-- continuing half_adder_c description

SIGNAL xor_res : bit; -- internal signal

-- Note that other signals are already declared in entity

BEGIN

A0 : and2 PORT MAP (enable, xor_res, result);

A1 : and3 PORT MAP (x, y, enable, carry);

X0 : xor2 PORT MAP (x, y, xor_res);

END half_adder_c;

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Half adder dataflow architectural specification
Half Adder: Dataflow Architectural Specification

 • A 3rd method is to use logic equations to develop a data flow description

ARCHITECTURE half_adder_b of half_adder_Nty IS

BEGIN

carry <= enable AND (x AND y);

result <= enable AND (x XOR y);

END half_adder_b;

 • Again, the model can be simulated at this level to confirm the logic equations

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


4 bit adder entity declaration
4-bit adder:Entity declaration

-- 4-bit Adder: Behavioral Description

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity adder_4_b is

port(B, A : in std_logic_vector(3 downto 0);

C0 : in std_logic;

S : out std_logic_vector(3 downto 0);

C4: out std_logic);

end adder_4_b;

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


4 bit adder behavioral arch specification
4-bit adder:Behavioral Arch. Specification

architecture behavioral of adder_4_b is

signal sum : std_logic_vector(4 downto 0);

begin

sum <= ('0' & A) + ('0' & B) + ("0000" & C0);

C4 <= sum(4);

S <= sum(3 downto 0);

end behavioral;

0A3A2A1A0

0B3B2B1B0

0000C0

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Simple combinational function dataflow description
Simple combinational function: Dataflow description

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity func2 is

port (x1,x2,x3: in std_logic;

f: out std_logic );

end func2

architecture dataflow of func2 is

begin

f <= (not x1 and not x2 and x3) or (x1 and not x2 and not x3) or (x1 and not x2 and x3) or (x1 and x2 and not x3);

end logicfunc;

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Dataflow full adder
Dataflow: Full Adder

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity fulladd is

port (Cin, x, y: in std_logic;

s, Cout: out std_logic);

end fulladd;

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Dataflow full adder cont
Dataflow: Full Adder (cont.)

architecture logicfunc of fulladd is

begin

s <= x xor y xor Cin;

Cout <= (x and y) or (Cin and x) or

(Cin and y);

end logicfunc;

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Structural 4 bit adder
Structural: 4-bit adder

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity adder4 is -- s = x+y

port (Cin: in std_logic;

x3,x2,x1,x0: in std_logic;

y3,y2,y1,y0: in std_logic;

s3,s2,s1,s0: out std_logic;

Cout: out std_logic );

end adder4;

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Structural 4 bit adder cont
Structural: 4-bit adder (cont.)

architecture structural of adder4 is

signal c1,c2,c3: std_logic;

component fulladd

port (Cin,x,y: in std_logic;

s,Cout: out std_logic);

endcomponent;

begin

stage0: fulladd port map (Cin,x0,y0,s0,c1);

stage1: fulladd port map (c1,x1,y1,s1,c2);

stage2: fulladd port map (c2,x2,y2,s2,c3);

stage3: fulladd port map (Cin=>c3,Cout=cout,x=>x3,y=>y3,s=>s3);

end structural;

Same order as declaration

Custom order

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


2 to 1 mux
2-to-1 MUX

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux2to1 is

port (d0,d1,s: in std_logic;

y: out std_logic);

end mux2to1;

architecture behavioral of mux2to1 is

begin

with s select

y <= d0 when ‘0’,

d1 when others;

end behavioral;

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Decoder
Decoder

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity dec2to4 is

port (w: in std_logic_vector(1 downto 0);

e: in std_logic;

y: out std_logic_vector(0 to 3));

end dec2to4;

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


Decoder cont
Decoder (cont.)

architecture behavioral of dec2to4 is

signal ew: std_logic_vector(2 downto 0);

begin

ew <= e & w; -- concatenation!

with ew select

y <= “1000” when “100”,

“0100” when “101”,

“0010” when “110”,

“0001” when “111”,

“0000” whenothers;

end behavioral;

VHDL για Σχεδιασμό Συνδυαστικών Κυκλωμάτων


ad