Starten met een doorlopende leerlijn taal
Download
1 / 35

Starten met een doorlopende leerlijn taal - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Starten met een doorlopende leerlijn taal. 1 februari 2011 Lydia van Deelen-Meeng, managing consultant CPS Email: [email protected] M: 06-55898565. Programma. De referentieniveaus als kapstok voor een doorlopende leerlijn taal De referentieniveaus: Wat? en Hoe?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Starten met een doorlopende leerlijn taal' - forest


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Starten met een doorlopende leerlijn taal

Starten met een doorlopende leerlijn taal

1 februari 2011

Lydia van Deelen-Meeng, managing consultant CPS

Email: [email protected]

M: 06-55898565


Programma
Programma

 • De referentieniveaus als kapstok voor een doorlopende leerlijn taal

 • De referentieniveaus: Wat? en Hoe?

 • Starten: de schoolleider

 • Starten: de teamleider en de taalcoördinator

 • Starten: de docent

 • Evaluatie en afsluiting


Welke vragen hebt u
Welke vragen hebt u?

 • Noteer de vragen die u hebt over de doorlopende leerlijn taal en de referentieniveaus.


Waarom referentieniveaus
Waarom referentieniveaus?

 • Wat kan beter voor taal en rekenen?

 • Eisen overheid variëren per sector (termen, domeinen, mate detail) en sluiten onvoldoende aan

 • Onvoldoende onderhoud of verdieping van basisvaardigheden

 • Onderwijsprogramma’s niet doorlopend

 • Onvoldoende aansluiting lesmethoden

 • Onvoldoende aansluiting toetsen en examens

 • Onvoldoende (gespecificeerde) informatie over instromende leerling

 • eenduidige ijkpunten taal en rekenen

referentieniveaustaal en rekenen


Achtergrond

onderzoek huidige situatie

advies over gewenste situatie

niveau moet omhoog

drempels geslecht

referentiekader taal en rekenen

Achtergrond

 • Expertgroep

 • veldraadpleging naar gevoelige onderdelen advies

 • referentiekader taal en rekenen bijgesteld en vastgesteld


Opbouw referentieniveaus

 • fundamentele niveaus en streefniveaus

 • hoe onderdelen aansluiten

 • te onderhouden kennis en vaardigheden

 • te verdiepen kennis en vaardigheden


Toewijzing aan onderwijstypen door overheid
Toewijzing aan onderwijstypen door overheid

 • Taal

 • 1F en 2F: primair en speciaal onderwijs

 • 2F: mbo 1, 2, 3, vmbo

 • 3F: mbo 4, havo

 • 4F: vwo

 • Rekenen

 • 1F en 1S: Primair en speciaal onderwijs

 • 2F: mbo 1, 2, 3, vmbo

 • 3F: mbo 4, havo, vwo


Doorlopende leerlijn taal
Doorlopende leerlijn taal

 • PO: leerlingvolgsysteem en eindtoets (vanaf 2013?)

 • PO-VO: de warme overdracht

 • VO onderbouw -bovenbouw: de afstemming

 • VO: rekentoets als eindexamen onderdeel en gewijzigd examen Nederlands(2013-2014) en alle examens geijkt aan referentieniveau

 • VO-vervolgonderwijs: de samenwerking

 • De landelijke plannen: een elektronisch leerlingvolgsysteem over de drempels van de schooltypen heen


Referentieniveaus en de doorlopende leerlijn taal
Referentieniveaus en de doorlopende leerlijn taal

 • Wat gaat er veranderen aan het eind van de basisschool?

 • In 2011-2012 bestaat informatieplicht van het PO naar VO (alle leerlingen met een uitgebreid reken- en taalprofiel naar vo)

 • De verwachting is dat er een verplichte eindtoets komt in 2013 aan het eind van de basisschool waarmee het reken- en taalniveau van de groep 8 leerlingen wordt vastgesteld.


Referentieniveaus en de doorlopende leerlijn taal1
Referentieniveaus en de doorlopende leerlijn taal

Wat gaat er veranderen in het eindexamen van het voortgezet onderwijs?

Rekenen

 • aparte rekentoets als onderdeel van eindexamen per 2013-2014

 • cijfer telt mee voor slaag/zak regeling

  Taal

 • examen Nederlands per 2013-2014 gebaseerd op de referentiekaders

 • waarschijnlijk meer aandacht voor schrijven/taalverzorging (grammatica en spelling)

 • alle eindexamens van alle vakken worden qua taalgebruik geijkt aan de referentieniveaus taal


Welke vragen hebt u nog
Welke vragen hebt u nog?

 • Gelegenheid tot het stellen van vragen over eerste deel presentatie.


Referentieniveaus wat en hoe
Referentieniveaus: Wat en Hoe?

 • Referentieniveaus zijn beschrijvingen van wat een leerling op welk moment moet kennen en kunnen.

 • De vertaling van de referentieniveaus moet plaatsvinden in de klas door de docent met behulp van o.a. een lesmethode en (diagnostisch) testmateriaal.


De referentieniveaus
De referentieniveaus

 • Wat moet iedere docent weten en kunnen?

 • Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

 • Wat kunnen kinderen lezen (fictie)?


Opdracht
Opdracht lezen)

 • Bepaal welk referentieniveau hoort bij welke tekst.


Taalbeleid en opbrengstgericht werken hoe doe je dat wat staat u te doen
Taalbeleid en opbrengstgericht werken: lezen)hoe doe je dat?Wat staat u te doen?

 • Bewustte worden van en ervaren dat er noodzaak is om het taal- en rekenbeleid (opnieuw) te doordenken;

 • Belanginzien dat een vernieuwd taal-en rekenbeleid voor uw schoolorganisatie, de docenten en leerlingen kansen biedt tot een verbetering van het onderwijsaanbod en het leerrendement;

 • Betrokkenraken bij deze ontwikkeling en hierin uw eigen verantwoordelijkheid nemen;

 • Bekwaamte worden om bewust en met kennis van zaken verantwoorde interventies te plegen ten behoeve van het vernieuwen van het taal-en rekenbeleid binnen uw schoolorganisatie.


Taalbeleid en opbrengstgericht werken hoe doe je dat betrokken
Taalbeleid en opbrengstgericht werken: lezen)hoe doe je dat?Betrokken.

Doorlopende leerlijn taal in de praktijk

Bewust?

 • Overdracht aan nieuwe leerkracht/docent;

 • Doelen op eindniveau, jaarniveau en lesniveau

 • Bereid?

  • Open gesprek met collega’s;

  • Leren van elkaar (tijdens sectie en teamvergaderingen)

 • Bekwaam?

  • Pedagogisch-didactisch;

  • Zelfkritisch.


 • Taalbeleid en opbrengstgericht werken hoe doe je dat bekwaam de vier b s op elk niveau
  Taalbeleid en opbrengstgericht werken: lezen)hoe doe je dat?Bekwaam De vier B’s op elk niveau!

  • strategisch niveau

  • tactisch niveau

  • operationeel niveau


  Taalbeleid en opbrengstgericht werken hoe doe je dat bekwaam
  Taalbeleid en opbrengstgericht werken: hoe doe je dat? lezen)Bekwaam

  Strategisch niveau

  • Hoe past het taal/rekenbeleid in het schoolplan?

  • Welke keuzes maken we om de referentiekaders te implementeren?

  Tactisch niveau

  • Wat moet er worden gedaan, geregeld en afgesproken om de

   referentieniveaus effectief in te voeren?

  • Wie gaat wat en hoe doen op welk moment op welk niveau?

  Operationeel niveau

  • Wat betekent de invoering van de referentiekaders voor onze vaksectie, voor mij als docent (kennis, overdracht en monitoring)?

  • Wat hebben de leerlingen nodig om het bij hen passende referentieniveau te halen?


  Aandacht voor taal vraagt om een schoolbrede aanpak
  Aandacht voor Taal vraagt om een schoolbrede aanpak lezen)

  • Middelen:

  • Kennis van en scholing in taalgerichte vakdidaktiek

  • Afstemming en afspraken over aanpak op het niveau van de secties en de teams

  • Inbedding van het taalbeleid in het schoolprofiel en het schoolplan


  Opdracht monitoring
  Opdracht monitoring lezen)

  • Noteer welke taalgegevens op school al beschikbaar zijn.

  • Waar en door wie worden deze gegevens verzameld?

  • Waar en door wie worden de gegevens besproken?

  • Wat gebeurt er concreet in de lespraktijk met de gegevens?


  Opdracht effectiviteit monitoring
  Opdracht effectiviteit monitoring lezen)

  • Wat is nodig om de PO gegevens over het taal-en rekenprofiel per leerling succesvol en effectief te gebruiken in de brugklas?

  • Wat moet er inhoudelijk gebeuren?

  • Wie moet wat uitvoeren?

  • Wie is waarvoor verantwoordelijk (strategisch-tactisch en operationeel)?

  • Wat moet er organisatorisch gebeuren?


  De schoolleider strategisch niveau
  De schoolleider, strategisch niveau lezen)

  • Schoolleiding toont zichtbaar haar betrokkenheid bij de taalactiviteiten

   • Geeft prioriteit aan taalbeleid;

   • is voorbeeldig,

   • opent bijeenkomsten,

   • schrijft in de nieuwsbrief,

   • vraagt regelmatig hoe het gaat,

   • evalueert het beleid met de uitvoerders.


  De teamleider tactisch niveau
  De teamleider, tactisch niveau lezen)

  • De teamleiders zijn betrokken bij de uitvoering van beleid door taal in hun team prioriteit te geven en intervisie te organiseren.

  • De teamleiders zetten taal op de agenda in de teambesprekingen en tijdens de voortgangsgesprekken.


  De taalco rdinator tactisch niveau
  De taalcoördinator, tactisch niveau lezen)

  • Voert de opdracht van de schoolleiding uit,

  • adviseert de schoolleiding over taalbeleid,

  • organiseert activiteiten die het draagvlak vergroten,

  • organiseert het uitwisselen van ‘good practices’ en scholingsbijeenkomsten,

  • draagt zorg voor afstemming en samenwerking tussen de teams en tussen de docenten en de schoolleiding.


  De docent operationeel niveau wat te doen
  De docent, operationeel niveau lezen)Wat te doen?

  • Aansluiten bij voorkennis op een taalondersteunende manier;

  • onbekende woorden uitleggen;

  • aandacht geven aan lezen (leesstrategieën);

  • aandacht geven aan schrijven;

  • aandacht geven aan mondelinge taalvaardigheid;

  • aandacht geven aan studievaardigheden.


  Opdracht1
  Opdracht lezen)

  • Bedenk een activiteit voor een bewustwordingsbijeenkomst op

   jouw school.

  • Eisen:

   • Motiverend

   • Bewustwording bevorderend

   • Met een grote groep uit te voeren


  Opdracht2
  Opdracht lezen)

  • Maak een ‘to do list’: beschrijf wat je, in jouw functie, als eerste gaat ondernemen op school.

  • Formuleer acties op de verschillende niveaus (strategisch, tactisch, operationeel).


  Vragen
  Vragen? lezen)

  • Lydia van Deelen-Meeng

  • [email protected]

  • M:06-55898565


  Cps onderwijsontwikkeling en advies

  CPS lezen)Onderwijsontwikkeling en advies

  www.cps.nl

  Plotterweg 30

  3821 BB Amersfoort

  Postbus 1592

  3800 BN Amersfoort

  T [033] 453 43 43

  F [033] 453 43 53

  E [email protected]

  www.cps.nl


  ad