slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Представяне на разработени образци на документи във връзка с изменението на ЗУЕС и Наредбата за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост София, 24.04 .201 2 г. www.mrrb.government.bg www.bgregio.eu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО' - fordon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Представяне на разработени образци на документи във връзка с изменението на ЗУЕС и Наредбата за създаване и поддържане на публичен регистър насдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

София, 24.04.2012 г.

www.mrrb.government.bg

www.bgregio.eu

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

slide2

Нови образци по ЗУЕС

 • Споразумение за създаване на сдружение на собствениците (чл. 28 от ЗУЕС)
 • Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър насдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост(чл. 44 от ЗУЕС) и приложенията към нея – Заявление за регистрация на сдружение; Регистър на сдруженията;Удостоверение за регистрация на сдружение; Регистрационна карта
 • Книга на етажната собственост
 • Правилник за вътрешния ред в етажната собственост
slide3

Споразумение за създаване на сдружение на собствениците

 • Сдружението:
  • Юридическо лице с нестопанска цел, създадено по реда на ЗУЕС.
  • Може да бъде учредено от собственици, представляващи не по-малко от 67 % идеални части от общите части на етажната собственост.
  • Учредява се с две цели, кумулативно или алтернативно: 1. усвояване на средства от фондове на ЕС и/или държавния/общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради; 2. други дейности по управлението на общите части, включително усвояване на средства от други източници на финансиране, различни от тези по т. 1.
  • Избира органи на управление – общо събрание, управителен съвет, контролен съвет.
slide4

Споразумение за създаване на сдружение на собствениците

 • Когато в сдружението членуват всички собственици на самостоятелни обекти, общото събрание на сдружението има правомощията на общо събрание на собствениците, в противен случай решенията на сдружението се гласуват от общото събрание на етажната собственост.
 • Представлява се от членовете на УС в отношенията му с органите на местната власт и други правни субекти.
 • Регистрира се в съответната общинска администрация в нарочен регистър въз основа на заявление, подадено от председателя на УС. Общината издава удостоверение за регистрация по образец.
 • За промяната в обстоятелствата, вписани в удостоверението, се подава уведомление в общинската администрация, която следва да отрази промяната в регистъра.
 • Кметът на общината определя със заповед длъжностните лица, които отговарят за воденето на регистъра.
slide5

Споразумение за създаване на сдружение на собствениците

 • Споразумението:
  • Основен документ от гледна точка на реализацията на проект “Енергийно обновяване на българските домове;
  • Има договорен характер;
  • Поражда права и задължения;
  • Създава нов правен субект;
  • Съдържа задължителни разпоредби и такива, които дават свобода на договарянето.
slide6

Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър насдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

 • Задължение за общинската администрация да създава и поддържа регистър на сдруженията на нейната територия. Справка за вписаните сдружения се подава до Министъра на РРБ ежемесечно от кмета на общината.
 • Отпада задължението на общинските/районните администрации да водят регистър на етажната собственост, но имайки предвид наличието към момента на такъв регистър и неговата полза за проект “Енергийна ефективност на българските домове”, наредбата предоставя решението за продължаването на този регистър на местните администрации.
 • Общинските/районните администрации ще поддържат справка за членовете на УС на сгради/входове в режим на етажна собственост. Тази справка се подава до Министъра на РРБ ежегодно до 31 март от кмета на общината/района.
slide7

Приложения към Наредбата

Заявление за регистрация на сдружение:

 • Подава се от председателя на УС на етажната собственост;
 • Придружено е от списък на собствениците, копие от протокол на учредителното събрание, копие от споразумението за създаване на сдружение, нотариално заверени подписи на представителите на сдружението.
 • Заявлението и приложенията съдържат всички данни, които следва да се въведат в регистъра:
slide8

Приложения към Наредбата

Регистър на сдруженията:

 • Въз основа на подаденото заявления кметът на общината/оправомощено от него лице проверява за спазване на изискванията на ЗУЕС при учредяване на сдружението;
 • При спазени изисквания същият вписва сдружението в регистъра, който съдържа следните данни:
 • Наименование на сдружението
 • Адрес
 • Срок, за който се учредява
 • Представени идеални части
 • Членове на управителния съвет
 • Начин на представителство
slide9

Приложения към Наредбата

Удостоверение за регистрация на сдружение:

 • Издава се от общинската администрация след вписване в регистъра;
 • Съдържа данните от регистъра и индивидуален регистрационен номер на сдружението;
 • При промяна на вписаните данни, общинската администрация, след като е уведомена за промяната по надлежния ред, издава ново удостоверение със същия регистрационен номер, датата на първоначалното впиване и датата на изменението. Новото удостоверение се предоставя след унищожаване на старото.

Регистрационна карта:

 • Издава се след вписване на сдружението в регистъра и се прилага към досието на сдружението, поддържано на хартиен носител в съответната община;
 • Съдържа всички данни, налични в регистъра.
slide10

Книга на етажна собственост

 • Лицата, които подлежат на вписване са собствениците, ползвателите, обитателите и членовете на техните домакинства.
 • Отговорността за вписване на данните в книгата и измененията в тях е предоставена на собствениците или ползвателите.
 • Достъпът до книгата е ограничен, тъй като тя съдържа лични данни.
slide11

Правилник за вътрешния ред в етажната собственост

 • Подробно урежда правомощията на органите за управление на етажната собственост така, както са отразени в закона.
 • Урежда начина на вземане на решения от общото събрание, като отразява промените в изискуемите мнозинства според вида на решението.
 • Прави опит изчерпателно да уреди правата и задълженията на собствениците във връзка със спазването на вътрешния ред в етажната собственост с цел да бъдат ограничени междусъседските спорове чрез уреждане на конфликтните въпроси. В същото време дава свобода за уреждане и на други ситуации в зависимост от специфичните потребности на конкретната етажна собственост.
 • Има задължителен характер и поражда права и задължения за собствениците от момента на утвърждаването му от общото събрание на етажната собственост.
slide12

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Христина Стоичкова,

Старши експерт в дирекция

“Жилищна политика”

Координати: [email protected],

02 9405 236

www.mrrb.government.bg

www.bgregio.eu

ad