Likeverdige rammevilk r for fornybar varme og kraft
Download
1 / 16

Likeverdige rammevilkår for fornybar varme og kraft - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Likeverdige rammevilkår for fornybar varme og kraft. Fjernvarmedagene 27. september 2011. Likeverdige rammevilkår for fornybar kraft og varme. Xrgia har gjennomført et prosjekt for Norsk Fjernvarme Tre tema i prosjektet Vurdering av dagens investeringsstøtteregime

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Likeverdige rammevilkår for fornybar varme og kraft' - forbes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Likeverdige rammevilk r for fornybar varme og kraft

Likeverdige rammevilkår for fornybar varme og kraft

Fjernvarmedagene 27. september 2011


Likeverdige rammevilk r for fornybar kraft og varme
Likeverdige rammevilkår for fornybar kraft og varme

Xrgia har gjennomført et prosjekt for Norsk Fjernvarme

Tre tema i prosjektet

Vurdering av dagens investeringsstøtteregime

Vurdere mulighetene for nye produksjonsrettede støtteordninger

Vurdere konsekvenser for fjernvarme dersom en ikke oppnår like rammevilkår som elektrisitet


St tteniv er i investeringsst tte vs sertifikatpriser
Støttenivåer i investeringsstøtte vs. sertifikatpriser

 • Enovas støttenivå er betydelig lavere enn elsertifikatprisen

 • Svak stigning i støttenivåene

 • Hvorfor er elsertifikat- prisen så høy?

  • Høye tiltakskostnader?

  • Lav inntekt?

  • Vanskelig å verdsette sertifikatinntekt?

  • Svak konkurranse?

  • Administrasjon?


Fornybar el vs fornybar varme
Fornybar el vs. fornybar varme

Tiltak hos sluttbruker har høyere energipris

Tiltak i engrosmarkedet har lavere energipris


Hva kan man gj re for forbedre dagens st tteordning
Hva kan man gjøre for å forbedre Dagens støtteordning

 • Viktige rammer for varmesatsningen

 • Sikre stabil finansiering

  – f.eks påslaget på nettariffen

 • Varmemål

  – målet på 4 TWh/år var svært viktig for prioritering av fornybar varme

 • Lønnsomhet i enkelt prosjekter

 • Avkastningskrav som er tilpasset bransjen – fjernvarme har et risikoelement knyttet til volum

 • Referansepris bør ta hensyn til transaksjonskostnader ved konvertering.

 • Forenkle søknadsprosessen – bedre forklaring på hva søknadsinformasjonen brukes til

→ Det må fremmes faglig gode argumenter for fornybar varme


Gode argumenter for fornybar varme
Gode argumenter for fornybar varme

 • En mer robust energiforsyning

 • Mer kostnadseffektivt enn støtte til fornybar elektrisitet. Samfunnet får mer energi pr støttekrone

 • Mulighet for full effektreserve på kaldeste dag, og dermed avlastning av el-nettet og reduserte nettap

 • Reduserer behovet for nettinvesteringer

 • Regulerbar og forutsigbar energiforsyning – mindre volatile priser

 • Klimaeffekten av mer fornybar kraft er usikker, dette fordi kraftsektoren er inkludert i kvoteregimet. Fornybar varme substituerer i mange tilfeller lokal oljefyring som i hovedsak er utenfor kvoteregimet.

 • Små inngrep i natur

 • Kan utnytte ressurser med liten eller ingen alternativ verdi

 • Mulig avtaker av fornybar kraft i perioder med overskudd


Del ii forslag til nye produksjonsrettede ordninger
Del II – Forslag til nye produksjonsrettede ordninger

 • Driftsstøtteordninger, og investeringsstøtte til små prosjekter

 • Krever mye informasjon før man etablerer ordningen, men lite informasjon i søknadsbehandlingen

 • Dårligere effektivitet, særlig dersom det er en bratt kostnadskurve

 • Investeringsstøtte til store prosjekter

 • Krever mye informasjon i søknad, evt god konkurranse mellom prosjekter

 • God effektivitet


Vurdering av st tteordninger
Vurdering av støtteordninger

Kriterier:

 • Likviditetsegenskaper

 • Risikofordeling mellom støttemottager og myndigheter

 • Dynamikk i forhold til fremtidige kostnadsnivåer

 • Politisk risiko og konsekvenser av kutt eller omprioriteringer

 • Administrative kostnader for aktørene

 • Administrative kostnader for myndigheter

 • Mulighet for strategisk tilpasning

 • Kostnader for forbrukerne

 • Investeringsstøtte

 • Fast tillegg til energipris

 • Garantert minstepris

 • Pliktig marked for sertifikater


Statsst tte
StatsstøttE

1 Statsstøttekriterier:

 • kommer fra en stat eller med statsmidler

 • utgjør en fordel for mottaker

 • gis til gir enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer

 • vrir konkurransen eller truer med å vri konkurransen

 • påvirker samhandelen mellom landene i EØS-området

Miljøstøtteretningslinjer – lovlig støtte til fornybar energi, energieffektivisering og fjernvarme

 • Investeringsstøtte:

  • Støtte kan utgjøre en andel av differansen i investeringskost mellom konvensjonell energi og fornybar energi

 • Driftsstøtte - 3 muligheter:

  • Differanse mellom kostnad og inntekt (mest vanlig)

  • Auksjon

  • Nedtrapping over 5 år (uklar)
Anbefalt produksjonsrettet st tteordning
Anbefalt produksjonsrettet støtteordning

 • Fast tillegg til energipris er den enkleste for alle parter

 • Finansieringsmekanismen er det vanskeligste elementet

 • Brukes statens midler må den oppfylle miljøstøtte retningslinjene

 • Notifikasjon tar lang tid

  • 2 år ?

 • Investeringsstøtte har flere gode egenskaper

 • Kan forbedres

 • Oppfyller miljøstøtteretningslinjene

  • Er godkjent fram til 2016

 • Dagens auksjonsordning for infrastruktur fungerer godt,

  • Usikkert om den kan beholdes i dagenes form under ny ESA-godkjenning


Del iii konsekvenser for fjernvarme
DEL III Konsekvenser for fjernvarme

 • To faktorer:

  1. Oppmerksomheten som følger av etablering av nytt virkemiddel kan redusere interessen for fjernvarme:

  • Ressursene flyttes dit man forventer høy avkastning

  • Norges fornybar mål på 67,5 % - Vil det kunne nås bare med elsertifiakter?

   2. Endring i sluttbrukerprisen på elektrisitet

  • Sertifikatkostnadene deles reelt sett mellom produsent og forbruker

  • Om det samlet sett blir noen endring er usikkert

  • Endringer i sluttbrukerpris på el slår både ut i fjernvarmes inntektsside og kostnadsside – endringen i inntekssiden er viktigst.


Oppfylles m lene med bare elsertifikater
Oppfylles målene med bare elsertifikater?

67,5 % kan nås:

Fortsatt jevnt lav økning i forbruk

13,2 TWh mer fornybar el i perioden 2012 til 2020

- med et støttenivå som er nesten tre ganger høyere enn fornybar varme og energieffektivisering i bygg og industri?


Kostnadene deles mellom forbrukerne og produsentene
kostnadene deles mellom forbrukerne og produsentene

 • Konsumentene får et tillegg på regningen (direkte kostnad)

  • Dette gjelder også fjernvarme

 • Engrosprisen vil kunne gå ned pga økt tilbud

 • Den samlede effekten er usikker.

  • Mange andre faktorer på virker prisen

 • Endringer i sluttbrukerpris vil endre lønnsomhet i eksisterende fjernvarme

 • Alle endringer vil tas hensyn til i behandling av søknader hos Enova

  • Uendret lønnsomhet etter støtte for enkeltprosjekt


Anbefalinger for norsk fjernvarme
Anbefalinger For norsk Fjernvarme

 • Mål på varme i avtale med Enova og i handlingsplan for fornybar varme og kjøling (fornybardirektivet)

 • Stabil finansiering gjennom påslag på nettariffen

 • Hva er riktig avkastning og referansepris for fjernvarmeprosjekter:

  • Volumrisiko

  • Transaksjonskostnader ved konvertering

 • Fremme gode faglige argumenter for fjernvarme

  • Gode systemegenskaper

  • Billig måte å nå Norges fornybarmål


ad