REPUBLIKA HRVATSKA POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - PowerPoint PPT Presentation

Republika hrvatska povjerenstvo za odlu ivanje o sukobu interesa
Download
1 / 24

 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

REPUBLIKA HRVATSKA POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA. Sprječavanje sukoba interesa, uloga i značaj sustava imovinskih kartica u borbi protiv korupcije Rijeka , travanj 2014. SVRHA PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

REPUBLIKA HRVATSKA POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Republika hrvatska povjerenstvo za odlu ivanje o sukobu interesa

REPUBLIKA HRVATSKAPOVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Sprječavanje sukoba interesa, uloga i značaj sustava imovinskih kartica u borbi protiv korupcije

Rijeka, travanj 2014.


Svrha podno enja izvje a o imovinskom stanju

SVRHA PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O IMOVINSKOM STANJU

 • uvid i kontrola zainteresirane javnosti nad imovinom dužnosnika za vrijeme i 12 mjeseci nakon prestanka obnašanja javne dužnosti

 • transparentnost dužnosnika

 • jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti


Postupak provjere podataka

POSTUPAK PROVJERE PODATAKA

 • PRETHODNA PROVJERA

  - vrši se odmah po zaprimanju kartice prije unosa i objave podataka na Internet stranici Povjerenstva

  - provjera da li je izvješće podnio dužnosnik u smislu ZSSI-a

  - provjera da li je izvješće podneseno u propisanom roku

  - provjera da li je obrazac potpuno i pravilno ispunjen

 • REDOVITA PROVJERA

  - kontinuirana provjera koja se provodi za svako podneseno izvješće o imovinskom stanju

  - provjera istinitosti prikazanih podataka u izvješću sa podacima prikupljenim od nadležnih tijela


Obavje tavanje o imovinskom stanju te o izvorima i na inu stjecanja imovine

OBAVJEŠTAVANJE O IMOVINSKOM STANJU TE O IZVORIMA I NAČINU STJECANJA IMOVINE


Republika hrvatska povjerenstvo za odlu ivanje o sukobu interesa

ETIČKE ODREDBE ZAKONA I KONKRETNA PRAVILA, ZABRANE I OGRANIČENJA


Sukob interesa

SUKOB INTERESA

JAVNI INTERES

 • Sukob interesa

PRIVATNI INTERES

- privatni interes utječe na nepristranost dužnosnika

- osnovano se može smatrati da privatni interes utječe na nepristranost

- privatni interes može utjecati na nepristranost dužnosnika


Na ela djelovanja

NAČELA DJELOVANJA

- časno, pošteno, savjesno, i odgovorno postupanje

- očuvanje - vlastite vjerodostojnosti

- dostojanstva povjerene dužnosti

- povjerenja građana

 • zabrana korištenja javne dužnosti za osobni probitak

 • osobna odgovornost dužnosnika za svoje djelovanje

 • građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba


Zabranjena djelovanja du nosnika

ZABRANJENA DJELOVANJA DUŽNOSNIKA


Zabranjena djelovanja du nosnika1

ZABRANJENA DJELOVANJA DUŽNOSNIKA

PRIMJERI

 • primanje ili traženje koristi (mita) radi obavljanja dužnosti

 • zlouporaba posebnih prava dužnosnika

 • primanje dodatne naknade za obnašanje javnih dužnosti

 • traženje ili primanje vrijednosti ili usluge radi glasovanja

 • utjecaj na odluku tijela ili osobe radi osobnog probitka

 • obećavanje zaposlenja ili drugog prava u zamjenu za dar

  - utjecaj na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi

 • korištenje povlaštenih informacija o radu tijela javne vlasti radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe

 • korištenje položaja dužnosnika utjecanjem na odluku tijela vlasti radi postizanja osobnog probitka


Primanje darova

PRIMANJE DAROVA

Dozvoljeni darovi najviše u vrijednosti do 500 kuna od istog darivatelja

Nedozvoljeni darovi dar u novcu bez obzira na iznos, druga vijednosnica ili

dragocjena kovina


Naknade du nosnika

NAKNADE DUŽNOSNIKA

Zabranjeno je istovremeno - primanje plaće (ili naknade) za obnašanje jedne javne dužnosti i

- naknade za obnašanje druge javne dužnosti

PRIMJER

- općinski načelnik/gradonačelnik/župan koji prima plaću(ili naknadu) za obnašanje navedene dužnosti ne može istovremeno primati naknadu kao član općinskog vijeća/gradskog vijeća/županijske skupštine


Obavljanje drugih poslova

OBAVLJANJE DRUGIH POSLOVA

Istovremeno obnašanje

dvije javne dužnosti

Uz profesionalno obnašanje javne dužnosti, obavljanje drugih poslova u smislu

stalnog i redovnog

zanimanja

dopušteno je samo ukoliko je to za konkretne dužnosti zakonom iznimno dopušteno

dopušteno je samo uz prethodno odobrenje Povjerenstva

(odobrenje nije potrebno za obavljanje znanstvene, istraživačke, sportske, edukacijske, kulturne, umjetničke, samostalne poljoprivredne djelatnosti, te za stjecanje prihoda po osnovi autorskih i sl. prava, i sudjelovanja u međunarodnim projektima)


Upravna tijela i nadzorni odbori

UPRAVNA TIJELA I NADZORNI ODBORI

1. - članstvo u upravnim tijelima i nadzornim odborima trgovačkih društava

- obavljanje poslova upravljanja u poslovnim subjektima (ustanove, trgovci pojedinci, obrti, nositelji samostalnih djelatnosti, drugi poslovni subjekti osnovani na zakonu, npr. zadruge i sl.)

2. članstvo u upravnim vijećima ustanova i nadzornim odborima izvanproračunskih fondova

APSOLUTNA ZABRANA

-iznimno dopušteno u najviše do dva upravna vijeća ili nadzorna odbora u pravnim osobama od posebnog interesa

-bez prava na naknadu


Udjeli du nosnika u poslovnim subjektima

UDJELI DUŽNOSNIKA U POSLOVNIM SUBJEKTIMA

Dužnosnikkoji ima u vlasništvu više od 0,5% udjela u vlasništvu (temeljnom kapitalu) trgovačkog društva

(dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, gospodarsko interesno udruženje, javno trgovačko društvo, komanditno društvo)

obvezan prijenos upravljačkih prava na povjerenika

O stupanju u poslovni odnos takvog trgovačkog društva s državnim tijelima, JLPS ili trgovačkim društvima u kojima RH ili JLPS imaju upravljački udio mora se obavijestiti Povjerenstvo


Republika hrvatska povjerenstvo za odlu ivanje o sukobu interesa

Svi poslovni subjekti u kojima dužnosnik ima više od 0,5 % udjela u vlasništvu (temeljnom kapitalu)

te poslovni subjekti u kojima član obitelji dužnosnika ima 0,5% ili više udjela u vlasništvu - ako je udio u vlasništvu stekao od dužnosnika

- i to u razdoblju od dvije godine prije izbora/imenovanja

pa do prestanka obnašanja dužnosti

apsolutna zabrana stupanja u poslovni odnos s tijelom javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša dužnost

posljedica: ništetnost pravnog posla


Udjeli lanova obitelji du nosnika u poslovnim subjektima

UDJELI ČLANOVA OBITELJI DUŽNOSNIKA U POSLOVNIM SUBJEKTIMA

O poslovnom odnosu između:

tijela u kojem dužnosnik obnaša dužnost (općina, grad, županija)

i

poslovnog subjeta u kojem član obitelji dužnosnika (bračni/izvanbračni drug, roditelji, djeca, braća i sestre, posvojitelj, posvojenik) ima 0,5% i više udjela u vlasništvu

dužnosnik je dužan pravodobno obavijestiti Povjerenstvo

Povjerenstvo daje upute o načinu postupanja dužnosnika i tijela u kojem obnaša dužnost u cilju izbjegavanja sukoba interesa

posljedica propusta traženja upute: ništetnostpravnog posla


Obveze i ograni enja u razdoblju od 12 mjeseci nakon prestanka obna anja du nosti

OBVEZE I OGRANIČENJA U RAZDOBLJU OD 12 MJESECI NAKON PRESTANKA OBNAŠANJA DUŽNOSTI

OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA

godinu dana nakon prestanka obnašanja dužnosti

dužnosnik ne smije stupiti u radni odnos kod pravne osobe koja je za vrijeme njegova mandata bila u poslovnom odnosu s tijelom u kojem je obnašao dužnost

Povjerenstvo može dužnosniku dati suglasnost na izbor, imenovanje ili sklapanje ugovora o radu ukoliko iz okolnosti konkretnog slučaja proizlazi da ne postoji sukob interesa.

OBVEZE

zabranjena djelovanja dužnosnika, imovinska kartica, članstvo u upravnim tijelima i nadzornim odborima, ograničenja poslovanja poslovnih subjekata


Sankcije

SANKCIJE

- opomena

- obustava isplate dijela neto mjesečne plaće

(u iznosu od 2.000,00 do 40.000,00 kuna)

- javno objavljivanje odluke Povjerenstva

(objava odluke u dnevnom tisku, na trošak dužnosnika)


Hvala na pozornosti info@ sukobinteresa hr www sukobinteresa hr

HVALA NA POZORNOSTI !info@sukobinteresa.hrwww.sukobinteresa.hr


 • Login