Generator Wniosków Płatniczych GWP - PowerPoint PPT Presentation

Generator wniosk w p atniczych gwp
Download
1 / 37

 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Generator Wniosków Płatniczych GWP. Bartosz Noworyta Koordynator SIMIK UW Kraków RIF Kraków. Przeznaczenie GWP:. Generator pozwala Beneficjentom: Przygotować Sprawdzić / zweryfikować Zatwierdzić Wydrukować Złożyć … wniosek płatniczy do Urzędu Wojewódzkiego.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Generator Wniosków Płatniczych GWP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Generator wniosk w p atniczych gwp

Generator Wniosków PłatniczychGWP

Bartosz Noworyta

Koordynator SIMIK

UW Kraków

RIF Kraków


Generator wniosk w p atniczych gwp

Przeznaczenie GWP:

 • Generator pozwala Beneficjentom:

  • Przygotować

  • Sprawdzić / zweryfikować

  • Zatwierdzić

  • Wydrukować

  • Złożyć

 • … wniosek płatniczy do Urzędu Wojewódzkiego


Generator wniosk w p atniczych gwp

Tworzenie wniosku o płatność – przed zmianami w projekcie

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie UW wprowadza dane do systemu SIMIK

Z bazy SIMIK generowany jest plik umowy dla GWP

UW przesyła emailem plik umowy do beneficjenta

Beneficjent wczytuje plik umowy do GWP

Po wypełnieniu danymi w GWP tworzony jest wniosek płatniczy, który jest drukowany i przesyłany w formie elektronicznej i papierowej wraz z załącznikami do UW


Generator wniosk w p atniczych gwp

Tworzenie wniosku o płatność – po wprowadzeniu zmian w projekcie

Niezwłocznie po wprowadzeniu zmian wymagających aktualizacji UW przesyła emailem nowy plik umowy do BENEFICJENTA

Beneficjent wczytuje plik umowy do GWP

Po wypełnieniu danymi w GWP tworzony jest wniosek płatniczy, który jest drukowany i przesyłany w formie elektronicznej i papierowej wraz z załącznikami do UW


Generator wniosk w p atniczych gwp

Skąd generator GWP?

www.simik.gov.pl

Na stronie www.simik.gov.pl znajduje się łącze które umożliwia pobranie aktualnej wersji GWP


Generator wniosk w p atniczych gwp

Zapisujemy GWP najlepiej na pulpicie


Generator wniosk w p atniczych gwp

Po pobraniu pojawia się ikona GWP, w nazwie podana jest wersja np. 1.0.1.2

W celu uruchomienia instalacji GWP należy dopisać do nazwy pliku: .exe

Uruchamiamy

Instalację GWP


Generator wniosk w p atniczych gwp

GWP

Zainstalowany


Generator wniosk w p atniczych gwp

Po poprawnym zainstalowaniu GWP na pulpicie pojawia się skrót do aplikacji

Przycisk ‘Nowy wniosek’ używamy do importu (wczytania) umowy o dofinansowanie - pliku xml otrzymanego od WUP

Przycisk ‘Wczytaj wniosek’ używamy do importu (wczytania) utworzonego już w GWP wniosku płatniczego


Generator wniosk w p atniczych gwp

Widok po uruchomieniu GWP

Menu aplikacji GWP

Panel zakładek GWP

Pasek stanu informuje o wersji GWP, lokalizacji zaimportowanego pliku xml


Generator wniosk w p atniczych gwp

Menu Aplikacji

Zapis zmiany danych

Walidacja pozwala na sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych

Zamyka edytor Wniosków

Export Wniosku z GWP w formacie xml

Drukowanie wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku płatniczego


Generator wniosk w p atniczych gwp

Panel zakładek

Informacje ogólne dot. projektu,

pkt. (1-12, 23-24)

Dane beneficjenta pkt. (17-18)

Rachunek bankowy pkt. (19)

Oświadczenie Beneficjenta

pkt. (25, 27)

Informacje finansowe,

pkt (13-16, 20, 21-22)

Załączniki,

pkt. 26

Suma kontrolna pozwala na stwierdzenie zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową wniosku


Generator wniosk w p atniczych gwp

Pola szare zablokowane przed edycją, wypełnia je instytucja wdrażająca - WUP

Pola białe wypełnia beneficjent, wszystkie białe pola muszą być wypełnione !

Wyświetla informacje i wskazówki dot. Wypełniania danego punktu


Generator wniosk w p atniczych gwp

1. Wniosek za okres

Należy wpisać okres za jaki składany jest wniosek:


Generator wniosk w p atniczych gwp

2 – 6. Poziomy wdrażania

Pola te są zablokowane przed edycją, ich zawartość wczytana jest z umowy o dofinansowanie


Generator wniosk w p atniczych gwp

7 - 8 . Nazwa i nr projektu

Należy pozostawić to pole jako oznaczone

Pola te są zablokowane przed edycją, ich zawartość wczytana jest z umowy o dofinansowanie


Generator wniosk w p atniczych gwp

9 – 11. Umowa o dofinansowaniu

12. Okres realizacji projektu

Pola te są automatycznie wypełniane przez system SIMIK na podstawie danych z umowy


Generator wniosk w p atniczych gwp

13. Płatność

 • beneficjenci ZPORR nie składają wniosku o pierwszą płatność

 • Płatność pośrednia – przy rozliczaniu środków finansowych na kolejne transze dotacji/grantu

 • Płatność końcowa – dla środków otrzymanych z góry stanowi rozliczenie ostatniej transzy środków na dofinansowanie projektu, a dla refundacji stanowi końcowe rozliczenie projektu


Generator wniosk w p atniczych gwp

14 - 16. Płatność

Zawartość pola kopiowana jest z punktu 20 (równa jest sumie kolumny 12)

W przypadku środków przekazanych z „góry” należy wpisać kwotę zgodną z punktem 9.

Kwota kolejnej transzy do wypłacenia zgodnie z harmonogramem załącznika nr 2 do niniejszego wniosku

Od wersji .33 pole to pozosteje niewypełnione


Generator wniosk w p atniczych gwp

17. Dane beneficjenta

Pola te są automatycznie wypełniane przez system SIMIK na podstawie danych z umowy


Generator wniosk w p atniczych gwp

18. Osoba do kontaktu

Powinna to być osoba, która sporządziła wniosek i która będzie w stanie udzielić wyjaśnień


Generator wniosk w p atniczych gwp

19. Rachunki bankowe

Należy zaznaczyć przynajmniej jeden rachunek

 • Rachunki bankowe są wczytywane z umowy o dofinansowanie projektu z bazy SIMIK.

 • Dla kilku rachunków należy wskazać je w załączniku ze wskazaniem podziału kwot


Generator wniosk w p atniczych gwp

20. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

 • Wszystkie wydatki kwalifikowane w danym miesiącu wraz z wkładem własnym

 • Mogą być uwzględnione wydatki z poprzednich okresów rozliczeniowych o ile nie zostały rozliczone wcześniej


Generator wniosk w p atniczych gwp

20. c.d. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

Zatwierdza wprowadzone dane (każdy wiersz musi być zatwierdzony)

Usuwa dane z kolumny

Usuwa wiersz

Dodaje kolejny wiersz


Generator wniosk w p atniczych gwp

20. c.d. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

Uwaga:

Począwszy od wersji .33 GWP posiara rozbudowany mechanizm importu/eksportu tabeli 20 z/do Excela.


Generator wniosk w p atniczych gwp

20. c.d. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

Kolumna 6

Data zapłaty za fakturę (wyłącznie w całości zapłacone dokumenty), jeżeli faktura płacona ratami należy wskazać wszystkie daty płatności, można podawać również zakres dat


Generator wniosk w p atniczych gwp

20. c.d. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

Kolumna 12

Kwota odnosząca się do wydatków kwalifikowanych

Kolumna 13

Kwota podatku VAT. Należy pamiętać, że wysokość podatku VAT wykazywanego w kolumnie 13 odnosi się do kwoty kwalifikowanej, a nie do kwoty dokumentu księgowego. W przypadku gdy kwota kwalifikowana jest mniejsza niż kwota dokumentu, wysokość podatku VAT, który będzie mógł zostać wykazany w kolumnie 13 jako wydatek kwalifikowany, powinna zostać proporcjonalnie pomniejszona.


Generator wniosk w p atniczych gwp

21. Źródła finansowania wydatków

 • Można dodać wiersze do:

 • Krajowe środki publiczne – inne środki publiczne,

 • Pozostałe źródła - inne

Nieaktywne


Generator wniosk w p atniczych gwp

22. Przychód w okresie objętym wnioskiem

Należy wskazać każdy przychód uzyskany w ramach realizowanego projektu w okresie objętym wnioskiem np.: odsetki bankowe, sprzedaż dóbr wytworzonych w ramach realizowanego projektu itd.


Generator wniosk w p atniczych gwp

23. Zakres wykonywanych prac/usług

Nieaktywne

 • Należy opisać stopień zaawansowania projektu pod względem osiągnięcia planowanych rezultatów w danym miesiącu.

 • W przypadku projektów skierowanych do osób należy przedstawić:

 • komu zostało udzielone wsparcie, jak liczne były to grupy

 • jakiego wsparcia udzielono w ramach środków finansowych rozliczanych w danym wniosku

 • jakie są dostrzegalne rezultaty w odniesieniu do rezultatów zakładanych

 • czy istnieją opóźnienia w realizacji projektu a jeżeli tak należy wskazać ich przyczyny

 • Opis powinien odnosić się do wydatków wskazanych w tabeli 20 i zawierać nie mniej niż pół strony


Generator wniosk w p atniczych gwp

24. Zakres wykonywanych prac/usług

Należy zakreślić pole określające czy wydatki i postęp prac są zgodne z umową o dofinansowanie projektu w szczególności z harmonogramem realizacji projektu

Jeżeli nie, należy wyjaśnić przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu


Generator wniosk w p atniczych gwp

25. Oświadczenie beneficjenta

Należy wpisać miejsce, gdzie dokumentacja dotycząca rozliczanego projektu jest przechowywana.

Wniosek należy czytelnie podpisać i opatrzyć pieczątką.


Generator wniosk w p atniczych gwp

Suma kontrolna

Suma kontrolna pozwala na stwierdzenie zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową


Generator wniosk w p atniczych gwp

Walidacja

Po wypełnieniu wniosku należy przeprowadzić walidacje wniosku, która ma na celu sprawdzenie poprawności wypełnienia wniosku

! czerwony wykrzyknik – wniosek niepoprawny

! żółty wykrzyknik - wniosek poprawny, ostrzega przy imporcie do SIMIK

UW zaakceptuje tylko i wyłącznie wnioski płatnicze po pozytywnej walidacji!!!


Generator wniosk w p atniczych gwp

Export wniosku o płatność z GWP

Po pozytywnej walidacji można utworzyć plik wniosku o płatność za pomocą przycisku: zapisz jako


Generator wniosk w p atniczych gwp

Dziękuję za uwagę !

Bartosz Noworyta

Telefon: 501 382 392

Email: bartek@pds.pl


 • Login