Arkitek Kota - PowerPoint PPT Presentation

Arkitek kota
Download
1 / 10

 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Arkitek Kota. Tema Keperluan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pembangunan di kota.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Arkitek Kota

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Arkitek kota

Arkitek Kota

Tema

Keperluanpengetahuandanpengalamandalammelaksanakanpembangunandikota.

Disediakan oleh S2C3 2011


Arkitek kota

Disediakan oleh S2C3 2011


Arkitek kota

Maksud: Kawasankotasepatutnyadibangunkanolehgologan yang benar-benarbertanggungjawab. Merekamerupakangolongan yang banyakpengetahuantentangselokbelokdankeadaansertakeperluansemasakota yang hendakdibangunkan.

Persoalankeprihatinanpentingdalammemahamisesuatukeadaan. Nilaiinipentingsupayasesuatukeadaandapatdifahami.

hanyaseninmanpeka

yang fahamakanjiwalaut,

kenallambunggelombangnya,

alursungaisertadiambatu,

perasaanmusim,

fiillangitdansabarbumi

berhakmembinakota.

Pengajaran: Kita hendaklahmempunyaipengetahuandanpengalaman yang luassemasamerancangpembagunan

Senimanpeka – golongan yang benar-benarbertanggungjawab

Lambunggelombangnya – benar-benararifdanbanyakpengetahuan


Arkitek kota

keranaarkitekmatangituanaktaman,

perenungdiperpustakaan,

orangmudapulangbertandangdilorongmalam.

pemunggahbarangpasardisubuhhari,

pengadildibangkubijaksana,

dandatukbandar yang bangga.

Maksud: Hal inidemikiankeranamerekamerupakanpenghuni yang mendiaminya. Banyakkajiandibuatdanmengambilkirapandangandankepentinganpelbagaipihak yang menghunikotatersebut.

Pengajaran:

Kita hendaklahmengambilkirakepentinganrakyatketikamembangunkannegara

Kita perlulahmembuatpertimbangan yang bijaksanasebelummembuatkeputusan.

Persoalanpembangunankotaperludilihatdaripadapelbagaiaspek. Pembangunan kotaperludilihatmenerusipelbagaisudut.

Nilaibertoleransi. Nilaiinipentingdalammenjalanikehidupanseharianterutamadikota.


Arkitek kota

diaharussayangkanlaguburung,

pemancingditeduhpohon,

permerhatitasik,

pengawasbintang,

danbungamenjalardiberanda.

Maksud: Perancangkotajugaseharusnyaseorang yang mencintaialamsekitar. Kehidupan flora dan fauna perludiperlihata. Keindahanalamsemulajadiperludipertahankanmalahperludiperindahdenganlandsjap yang mempersona.

Nilaicintaakanalamsekitar. Alamsekitarperludisayangi.

Persoalankepentinganmenjagaalamsekitar. Alamsekitarperludijaga.


Arkitek kota

penciptakotaialah

pendekarmudadenganlangkahberbagai-bagai,

kelakartua yang mengampungkancerita

orangbercinta yang perlukanbulan.

Maksud:Orang yang membinakotamerupakangenerasimuda yang bukansahajaluasilmupengetahuannyamalahsaratdengan idea-idea yang bernas.

Pengajaran : Kita hendaklahmemikirkanbencanaalam yang mungkintimbulakibatpembangunankota.

Nilaibertanggungjawab. Bertanggungjawabmenjagakeindahanalamsekitar.

Penciptakota … cerita – diperindahkandenganlankskap yang mempersonakan


Arkitek kota

diapengukirruanghidup,

penghalassuasanasempurna,

membenarkanpenemuan,

memungkirkankemungkinan.

Dari SeberangDiri.

Maksud: Generasimudaluasilmupengefahaman, saratdengan idea-idea yang bernas

Nilairasionaldalamsemuaaspek. Kerasionalanpentingdalamsemuaaspek.

Nilaibijaksanadalammembuatkeputusan.Kebijaksanaanpentingapabilamembuatkeputusan.

Pengajaran: Kita hendaklahmenjadiperancang yang baik yang mempunyaipelbagai idea bernasdanalternatif.

Persoalangenerasimudamemilikipelbagai idea bernas. Golonganinimempunyai idea-idea baru yang bernas.

Disediakan oleh S2C3 2011


Bentuk

Bentuk

 • Bentukbebas

 • Jumlahrangkap - 4 rangkap

  • Rangkap 1 - 7 barisayat

  • Rangkap 2 - 6 barisayat

  • Rangkap 3 - 5 barisayat

  • Rangkap 4 - 2 barisayat

 • Rimaakhitsetiaprangkap

  • Rangkap - abaccdea

  • Rangkap - aabcdd

  • Rangkap - abcad

  • Rangkap - ab

 •  Nada

  • Sinis


Gaya bahasa

Gaya Bahasa

AsonansiContohnya: fiillangitdansabarbumi

AliterasiContohnya: perenungdiperpustakaan

KatagandaContohnya: berbagai-bagai

MetaforaContohnya: jiwalaut, diambatu, perasaanmusim

 • Ayatnyapendek-pendekContohnya: perasaanmusim

 • DIksi - mudahdifahamiContohnya: permerhatitasik

 • PerlambanganContohnya: pengadil, pemancing, pengawas, pendekar

Disediakan oleh S2C3 2011


Tamat

- TAMAT -


 • Login