Pred trukt rna jazykoveda 19 storo ie
Download
1 / 38

Predštruktúrna jazykoveda (19. storočie) - PowerPoint PPT Presentation


 • 341 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Predštruktúrna jazykoveda (19. storočie). 6. 10. 2014 Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. Predštruktúrne uvažovanie o jazyku 19. storočie. 1. historicko-porovnávacia jazykoveda 2. Wilhelm von Humboldt 3. mladogramatici. Prečo sa niektoré slová z rôznych jazykov podobajú?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Predštruktúrna jazykoveda (19. storočie)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pred trukt rna jazykoveda 19 storo ie

Predštruktúrna jazykoveda(19. storočie)

6. 10. 2014

Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.


Pred trukt rne uva ovanie o jazyku 19 storo ie

Predštruktúrne uvažovanie o jazyku 19. storočie

 • 1. historicko-porovnávacia jazykoveda

 • 2. Wilhelm von Humboldt

 • 3. mladogramatici


Pre o sa niektor slov z r znych jazykov podobaj

Prečo sa niektoré slová z rôznych jazykov podobajú?

 • one, un, ein, uno, um

 • môj, mein, mon, my, mio

 • teta, aunt, Tante, tante, tia


1 historicko porovn vacia jazykoveda hpj

1. Historicko-porovnávacia jazykoveda (HPJ)

 • impulz pre rozvoj HPJ – „objavenie“ sanskrtu pre Európu

  • sanskrt – jazyk staroindických literárnych pamiatok (ml. fáza)

 • lingvistov upútala podobnosť medzi sanskrtom na jednej strane a gréčtinou, latinčinou na strane druhej


Sanskrt staroindick jazyk

Sanskrt – staroindický jazyk


Pred trukt rna jazykoveda 19 storo ie

 • podobnosť medzi jazykmi viedla k predstave, že:

  • jazyky majú spoločné východisko, z ktorého vznikli

  • spoločný prajazyk

  • jazyky, ktoré majú spoločné východisko tvoria jazykovú rodinu, napr.

   • indoeurópska rodina jazykov

   • ugrofínska rodina jazykov

   • altajská rodina jazykov

   • semitsko-hamitská rodina jazykov


Pred trukt rna jazykoveda 19 storo ie

 • slovenčina

  • indoeurópska rodina jazykov

   • v Európe a západnej Ázii (siaha až do Indie)


Eur pska as indoeur pskej rodiny jazykov

európska časť indoeurópskej rodiny jazykov

 • románske

 • keltské

 • germánske

 • slovanské

 • baltské

 • gréčtina

 • albánčina

 • arménčina


Zijsk as indoeur pskej rodiny jazykov

ázijská časť indoeurópskej rodiny jazykov

 • slovanské jazyky

 • indické jazyky

 • iránske jazyky


1 historicko porovn vacia jazykoveda

1. Historicko-porovnávacia jazykoveda


Rasmus rask

Rasmus RASK

 • dánsky filológ

 • priekopník porovnávacieho štúdia jazykov

 • na posúdenie príbuznosti jazykov je najvhodnejšia gramatická stavba

 • položil základy porovnávania fonetických zmien

 • jeho dielo bolo „objavené“ po viac než 100 rokoch po jeho smrti

  • objavil ho L. Hjelmslev


Historicko porovn vacia jazykoveda

historicko-porovnávacia jazykoveda

F. Bopp

J. Grimm

A. Schleicher


Franz bopp 1791 1867

nemecký filológ

obdobie romantizmu

snaha podať dôkazy o tom, že nemecká kultúra je porovnateľná s francúzskym klasicizmom a antickým dedičstvom

zvýšil sa záujem o minulosť národného jazyka

Franz Bopp (1791 – 1867)


Pred trukt rna jazykoveda 19 storo ie

Franz Bopp

 • Konjugačný systém sanskrtu (1816)

 • Porovnával morfologické systémy jazykov

 • Snaha zrekonštruovať „prvotný prajazyk“, ktorý bol podľa neho najdokonalejší

 • Jazykový vývoj – dekadentný

 • Hlavná zásluha:

  • položil základy porovnávacej jazykovedy


 • Jakob grimm

  Nemecký filológ

  Zakladateľ historickej gramatiky

  Porovnáva fonetické systémy jazykov

  Grimmov zákon o spoluhláskovej rotácii

  Jakob Grimm


  Z ver grimmovho pozorovania

  Záver Grimmovho pozorovania

  • na určitom území, kde sa hovorilo indoeurópsky, došlo k zmene výslovnosti okluzívnych (záverových) spoluhlások b, d, g, p, t, k

   • znelé okluzívy b, d, g stratili znelosť

   • z neznelých okluzív p, t, k sa stali frikatívy (trené spoluhlásky)


  August schleicher

  jeho dielo dovŕšilo vývoj porovnávacej gramatiky

  botanik a jazykovedec

  Darwinova teória a jazykoveda

  August Schleicher


  Pred trukt rna jazykoveda 19 storo ie

  • jazyk

   • živý organizmus, ktorý sa rodí, vyvíja, starne a umiera;

   • jazyk ako prírodný jav

  • dve obdobia vo vývine jazyka:

   • rozvoj

    • vrchol je vo flektívnej podobe podobe jazyka

   • úpadok


  Pred trukt rna jazykoveda 19 storo ie

  • predstavil schému historického vývinu indoeurópskych jazykov v podobe stromu

   • kmeň – indoeur. jazyk

   • vetvy – jednotlivé jazyky


  Pred trukt rna jazykoveda 19 storo ie

  Kritika:

  teória vĺn

  jazykové javy sa šíria z centra na perifériu, pričom postupne zanikajú


  Pred trukt rna jazykoveda 19 storo ie

  • Bol som pri tom, keď sa uvádzal do života Slovník súčasného slovenského jazyka. Je to monumentálne dielo, ktoré presahuje oblasť jazykovedy a zasahuje do celej našej kultúry a kultúrnosti. Hádam prvý raz sa uplatnil moderný prístup k jazyku ako k živému organizmu.


  Pred trukt rna jazykoveda 19 storo ie

  • Jazyk je živý organizmus, o ktorého existencii nikdy nemôžu rozhodovať úradníci a dokonca ani odborníci.


  Pred trukt rna jazykoveda 19 storo ie

  • Jazyk je živý organizmus, ktorý sa vyvíja bez ohľadu na to, kto je práve pri moci.


  Pred trukt rna jazykoveda 19 storo ie

  • Bol som pri tom, keď sa uvádzal do života Slovník súčasného slovenského jazyka Je to monumentálne dielo, ktoré presahuje oblasť jazykovedy a zasahuje do celej našej kultúry a kultúrnosti. Hádam prvý raz sa uplatnil modernýprístup k jazyku ako k živému organizmu.

  • Jazyk je živý organizmus, o ktorého existencii nikdy nemôžu rozhodovať úradníci a dokonca ani odborníci.

  • Jazyk je živý organizmus, ktorý sa vyvíja bez ohľadu na to, kto je práve pri moci.


  2 wilhelm von humboldt

  hlavný cieľ

  štúdium porovnávacej antropológie

  štúdium jazykov bolo len prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa

  jazyk ako brána poznania národov

  2. Wilhelm von Humboldt


  Wilhelm von humboldt

  Wilhelm von Humboldt


  Pred trukt rna jazykoveda 19 storo ie

  • mentalita národa sa odráža v jazyku

   • čím dokonalejšia štruktúra jazyka, tým dokonalejšia mentalita národa

  • existujú rôzne pohľady na svet, a preto existujú rôzne jazyky


  Pred trukt rna jazykoveda 19 storo ie

  • jazyk nie je ergon (hotový útvar, produkt), ale energeia (činnosť, tvorenie)

  • antinómie:

   • jazyk a myslenie

   • produkcia reči a jej porozumenie

   • jazyk

    • jednota kolektívneho a individuálneho (neskôr F. de Saussure)

    • stálosť a pohyb (neskôr Pražská škola)

  • jazyk študoval ako celok, nielen jeho izolované časti

  • dnes vzťah jazyka a myslenia skúma kognitívna lingvistika

   • lingvistický relativizmus (Whorf – Sapir)

    • jazyk determinuje osobitosti etník (vrátane myslenia myslenia)

   • teória jazykového obrazu sveta

    • Poznámka: pozri samostatnú prednášku o vzťahu jazyka a myslenia


  3 mladogramatizmus hermann otto theodor paul princ py hist rie jazyka

  3. MladogramatizmusHermann Otto Theodor Paul: Princípy histórie jazyka


  Pre o mladogramatizmus

  Prečo mladogramatizmus?


  Mladogramatici

  Mladogramatici

  • Bezvýnimočná zákonitosť v oblasti zvukovej stavby jazyka

   • ak sa nejaká hláska zmenila, zmena prebehla vo všetkých slovách

  • akcent na fonetické zmeny

  • dejiny jazyka sú dejinami fonetických zmien, ktoré prebiehajú bez výnimiek


  Mladogramatici1

  Mladogramatici

  • diachrónny prístup

   • vypracovanie princípov historicko-porovnávacej metódy

   • princíp:

    • základná myšlienka (zákon, predpoklad), z ktorej možno vyvodiť podstatu jazyku

    • princíp analógie, verifikácie, asociačný


  Mladogramatici2

  Mladogramatici

  • Jazyk ako prírodný jav

   • odmietanie jazyka ako produktu spoločensko-historického vývinu

   • existuje toľko jazykov, koľko je indivíduí (individuálne jazyky)


  Dve protire enia

  individuálne jazyky

  jazyk jednotlivca sa rodí len vo vzájomnom kontakte jednotlivca s inými členmi spoločnosti

  čiže v sociálnej interakcii

  Dve protirečenia


  Pred trukt rna jazykoveda 19 storo ie

  bezvýnimočnosť zmien

  analógia – ako krycí názov pre výnimky


  ad
 • Login