Download

Kuo Dekalogas yra aktualus šiandien?


Advertisement
/ 16 []
Download Presentation
Comments
flower
From:
|  
(1101) |   (0) |   (0)
Views: 144 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Kuo Dekalogas yra aktualus šiandien? . III gimn. klasė. Parengė tikybos vyr. mokytoja Nijolė Pankratovaitė . Pamokos uždavinys.
Kuo Dekalogas yra aktualus šiandien?

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kuo dekalogas yra aktualus iandien l.jpgSlide 1

Kuo Dekalogas yra aktualus šiandien?

III gimn. klasė

Parengė tikybos

vyr. mokytoja Nijolė Pankratovaitė

Pamokos u davinys l.jpgSlide 2

Pamokos uždavinys

Remdamiesi savo patirtimi, padaloma medžiaga, Šv. Raštu teisingaiįvardinsite 10 Dievo įsakymų,savarankiškai nusakysite Dekalogo reikšmę ir įtaką žmonijai ir sau bei pagrįsite Jo šiuolaikiškumą.

Pokalbis l.jpgSlide 3

Pokalbis

 • Ar šiuolaikinis žmogus laimingas? Kodėl?

 • Kas trukdo žmogui būti laimingu? Kodėl?

 • Ar šiandien Dekalogas yra aktualus? Kodėl?

Individualus darbas l.jpgSlide 4

Individualus darbas

 • Eilės tvarka sunumeruok ir atrink Dievo įsakymus.

Slide5 l.jpgSlide 5

Šv. Augustinas juos suskirstė taip:

 • neturėk kitų dievų, tik mane vieną,

 • netark Dievo vardo be reikalo,

 • švęsk sekmadienį,

 • gerbk savo tėvą ir motiną,

 • nežudyk,

 • nepaleistuvauk,

 • nevok,

 • nekalbėk netiesos,

 • negeisk svetimo vyro ir svetimos moters,

 • negeisk svetimo turto.

De imt dievo sakym dekalogas l.jpgSlide 6

Dešimt Dievo įsakymų, Dekalogas

 • Įsakymai buvo Dievo apreikšti Mozei ant Sinajaus/Horebo kalno ir įrėžti dviejose akmens plokštėse.

 • Biblijoje hebrajų kalba jie pavadinti עשרת הדברים, o skaitoma 'Aseret ha-Dvarîm'. Išvertus tai reiškia „dešimt teiginių“.

Slide7 l.jpgSlide 7

 • Dešimt Dievo įsakymų yra religinių ir dorinių reikalavimų visuma, pagrįsta žydų monoteistine Dievo samprata.

 • Išdėstyti Senajame Testamente dviem variantais (Iš 20, 1-17, Įst 5, 6-21).

 • Pirmieji trys įsakymai draudžia kitų dievų bei atvaizdų garbinimą ir reikalauja švęsti šabo dieną.

 • Kiti septyni reglamentuoja socialinius santykius, artimo meilę.

Darbas grup se l.jpgSlide 8

Darbas grupėse

Negatyviai skambančius Dievo įsakymus pakeiskite į pozityvius teiginius, kurie atspindėtų įsakymo prasmę:

pvz.: nežudyk – brangink, gink ir saugok gyvybę.

Slide9 l.jpgSlide 9

Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.

Netark Dievo vardo be reikalo.

Švęsk sekmadienį.

Gerbk savo tėvą ir motiną.

Nežudyk.

Nepaleistuvauk.

Nevok.

Nekalbėk netiesos.

Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters.

Negeisk svetimo turto.

 • Garbink vienintelį tikrąjį Viešpatį, dangaus ir žemės kūrėją.

 • Tark Viešpaties vardą tik su pagarba.

 • Skirk Viešpačiui laiko.

 • Gerbk savo tėvus ir vyresniuosius.

 • Brangink, gink ir saugok gyvybę.

 • Lik ištikimas savo įsipareigojimams.

 • Gerbk darbą, nuosavybę ir kitų teises.

 • Vedamas Viešpaties žodžio išlik teisingas ir sąžiningas.

 • Bendrauk su kitais skaisčia širdimi ir tyromis mintimis.

 • Melskis ir dėkok Dievui už visas gautas dovanas.

Darbas porose l.jpgSlide 10

Darbas porose

 • Parinkite ir užrašykite Šv. Rašto ištraukoms tinkamą Dievo įsakymą.

De imt dievo sakym l.jpgSlide 11

Dešimt Dievo įsakymų

 • Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.Sir 43, 30-33

 • Netark Dievo vardo be reikalo.Ps 113, 1-4

 • Sekmadienį švęsk.Ps 118, 24-25

 • Gerbk savo tėvą ir motiną.Sir 3, 3-5

 • Nežudyk. (Neskriausk kitų, nekankink paukščių ir gyvūnų).Mt 5, 21-22

 • Nepaleistuvauk. (Nežiūrėk bjaurių paveikslų, filmų ir neklausyk šlykščių kalbų).Mt 15, 17-18

 • Nevok. (Neimk nė vieno daikto, kuris tau nepriklauso. Neišnaudok kitų žmonių darbo). Ne piniguose laimė. Kas ars – nepavargs, kas vogs – nepralobs.

 • Nemeluok. (Nekalbėk netiesos. Nesigirk.)Jn 18, 37

 • Negeisk svetimo vyro ir svetimos motersMk 10, 11-12; Mt 5, 28

 • Negeisk svetimo turo. (Nepavydėk.)Mk 10,25

  Didysis įsakymas

  Mylėk savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis, o savo artimą, kaip save patį.

Darbas su v ra tu l.jpgSlide 12

Darbas su Šv. Raštu

 • Perskaitykite Šv. Rašto Įst 6, 4-9 ištrauką.

  • Ją pakomentuokite ir suformuluokite išvadą.

Slide13 l.jpgSlide 13

4 Klausykis, Izraeli! VIEŠPATS yra mūsų Dievas, vien tik VIEŠPATS. 5Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis.6 Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. 7 Įdiek juos savo vaikams. Kartok juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi. 8 Prisirišk juos kaip ženklą ant rankos. Tebūna jie kaip žymė tau ant kaktos. 9 Užrašyk juos ant durų staktų savo namuose ir ant vartų.

Įst 6, 4-9

Pamokos u davinys14 l.jpgSlide 14

Pamokos uždavinys

Remdamiesi savo patirtimi, padaloma medžiaga, Šv. Raštu:

 • teisingaiįvardinsite 10 Dievo įsakymų,

 • savarankiškai nusakysite Dekalogo reikšmę ir įtaką žmonijai ir sau,

 • pagrįsite Jo šiuolaikiškumą.

  • Kodėl aš turiu laikytis Dekalogo?

  • Ką nauja atradau Dekaloge?

  • Kaip tai padeda gyventi?

  • Kuo šiandien Dekalogas yra aktualus? Kodėl?

  • Kokia Dievo įsakymų paskirtis?

Eil s tvarka sunumeruok dievo sakymus l.jpgSlide 15

Eilės tvarka sunumeruok Dievo įsakymus

Negeisk svetimo turto

Nepaleistuvauk

Nežudyk

Nekalbėk netiesos

Gerbk savo tėvą ir motiną

Netark Dievo vardo be reikalo

Neturėk kitų dievų, tik mane vieną

Švęsk sekmadienį

Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters

Nevok

Altiniai l.jpgSlide 16

Šaltiniai

 • http://www.handofgod.com.au/page133.php

 • http://www.maldos.lt/katekizmas/

 • http://bibleunderground.blogspot.com/

 • http://www.balsas.lt/naujiena/517693/20-didziausiu-pasaulio-paslapciu-ii


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro