Sebelum
Download
1 / 39

Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun ePangkat, sila : - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

Sebelum anda menggunakan sistem ePangkat, adalah penting untuk untuk anda memastikan perisian pelayar web di komputer anda dikemaskini ke versi yang terbaru .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun ePangkat, sila :' - floria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sebelumandamenggunakansistem ePangkat, adalahpentinguntukuntukandamemastikanperisianpelayar web di komputerandadikemaskinikeversi yang terbaru.

Sekiranyaandamenggunakanpelayar Internet Explorer versi 6 dan kebawah, andaadalahdinasihatkanmemuatturun Internet Explorer versiterbaru yang sesuaiuntukkomputerandadi http://windows.microsoft.com/en-MY/internet-explorer/download-ie

Selainitu, andabolehmenggunakanpelayar internet moden yang bersesuaianbagimencapai ePangkat.


Sila log masukkedalamsistem ePangkat. Andamemerlukanakaun ePangkat bagitujuanpermohonanjawatan PGB.


1

Sekiranyaandatidakmemilikisebarangakaun ePangkat, sila:

Rujuk manual berkenaanpendaftaranakaunbaru di ruang Manual Pengguna; dan

Daftardiriandabagimendapatkanakaun ePangkat.

2


Andaakandibawakedalammodulutama ePangkat. Silaperhatikanterdapatbeberapasegmen yang penting di dalammodul ePangkat.


3

2

1

Terdapatbeberapabahagian yang penting di modul ePangkat:

PaparanUtamamenunjukkanmaklumat-maklumatberkaitan ePangkat;

Pautan-pautanbagimembolehkanurusanberkaitankenaikanpangkatdijalankan. Silaambilmaklumbahawacapaiankepadapautanbergantungkepadajenisakaunpengguna;

Pautanuntuk log keluar dan tukar kata laluan; dan

Senaraiiklanterkini.

4


SilapilihModulPengguna

Di moduliniandaakanmemeriksamaklumatperibadiandaadalahtepat dan telahdikemaskini.

Adalahmenjaditanggungjawabandabagimemeriksamaklumatperibadiandaadalahtepat.

Kegagalanandamemastikanmaklumatandatelahdikemaskiniakanmenjejaskanpermohonananda.


Pilih ‘MaklumatPeribadi’.


AndaakandibawakeruanganSemakMaklumatPemohon.

Silaambilmaklumbahawakebanyakanmaklumat-maklumat ePangkat diselaraskandaripadapangkalan data eOperasi.


Silaperiksasetiapmaklumatperibadianda di setiappautan di bawah.


Sekiranyaterdapatkesilapan di dalammaklumat yang dikemukakan, silamaklumkankepadaKetua Jabatan anda.

SilaambilmaklumbahawaakaunandatidakdiberikankebenaranbagimengubahsuaimaklumatperibadiandawalaupunandaadalahmerupakanseorangKetua Jabatan.

Sebagaicontoh:

Guru Besar di sesebuah sekolah bolehmeminda / menambah / menghapusmaklumatpegawai-pegawai di bawahbeliautetapidibenarkanmembuatperkara yang sama bagimaklumatbeliausendiri. Sebaliknya, Pegawai Pelajaran Daerah selakuKetua Jabatan kepada Guru Besar berkenaanbolehmeminda / menambah / menghapusmaklumat Guru Besar berkenaan.


Setelahandatelahmemeriksasemuamaklumatperibadianda, pilihpautan ‘Modul MPPS’.


Pilihpautanseterusnya dan andaakandibawakeModulPenggantianPemimpin Sekolah (MPPS).


2

1

4

3

AndaakandibawakepadamukahadapanModulPenggantianPemimpin Sekolah (MPPS). Perhatikanbahawaterdapat 4 segmeniaitu:

Urusanberkaitanpermohonankenaikanpangkat dan pautanuntukkembalikesistem ePangkat;

Pautankehalamanutama. Silaambilmaklumbahawasekiranyaandamemilihpautanini di mana-manahalaman, andaakandibawateruskemukahadapan MPPS ;

Ruanganmaklumat; dan

Pautanuntuk Log KeluardariModulPenggantianPemimpin Sekolah.


Untukmemohonjawatansebagai PGB, silapilihbutang ‘MohonJawatan PGB’. Silapastikanbahawasebelumandamembuatpermohonan, segalamaklumatperibadi dan perkhidmatanandatelahdikemaskini.


2

1

3

Andaakandibawakesenaraiiklan-iklanbagijawatan Pengetua dan Guru Besar. Perhatikan:

Iklan-iklan yang telahdibuka;

Tarikhtutupbagiandamengemukakanpermohonan; dan

Pautanuntukmemohonjawatan PGB.


Silapilihmana-manaiklanbagimelihatsyarat-syaratberkenaan.


Apabilaandapilihmana-manaiklan, satu ‘pop up’ akanmunculmenunjukkanmaklumat dan syarat-syaraturusankenaikanpangkatberkenaan.


Pilihbutang ‘X’ bagimenutup ‘pop up’ syaratiklan yang sedangdilihat.


Silapilihpautanbagijawatan yang inginandapohon.


Sekiranyaandatidakmemenuhisyarat yang telahditetapkanbagimemohonjawatan PGB, sistemakanmemaparkanmesejralat dan menyatakansyarat yang tidakdipenuhi.


Sekiranyaandamemenuhisyarat yang telahditetapkanbagimemohonjawatan PGB, sistemakanmemaparkanpaparanseperti di sebelah.


AdalahmenjaditanggungjawabandabagimemastikanBorangKesihatanandadiisi dan disahkanseorangpengamalperubatanberdaftar.


Borang kesihatan
Borangkesihatan

AndabolehmendapatkanBorangPemeriksaanPerubatan di mukadepan e-Pangkat di bahagian ‘MuatTurun’ ataudapatkanborang yang sama daripadaPekelilingPerkhidmatanBilangan 1 Tahun 2013 darilamansesawang JPA. Setelahborangberkenaandiisi, andabolehimbasborangberkenaan dan simpan di dalambentuk ‘pdf’.


Pilih ‘Choose File’ bagimemuatnaikborangkesihatan.


Pilihborangkesihatanberkenaan dan pilih ‘Open’.


Pilih ‘Choose File’ bagimemuatnaiksalinan digital gambarberukuran passport anda.


Pilihikon fail berkenaan dan pilih ‘Open’.


Seterusnyapilihdaerahpertama di manaandabersediaditempatkan.


Pilih ‘Tambah’ sekiranyaandainginmenambahdaerahseterusnya.


Seterusnyapilihdaerahkedua di manaadabersediaditempatkan. Pilih‘Tambah’ sekiranyaandainginmenambahdaerahseterusnya.


Seterusnyapilihdaerahkedua di manaadabersediaditempatkan. Andahanyabolehmemilihmaksimumtiga (3) daerahsaja.


Sekiranyaandabersediauntukditempatkan di mana-mana, silapilih ‘Checkbox’ sepertiditunjukkan.

Silaambilmaklumbahawasekiranyaandamemilihuntukditempatkan di mana-mana dan kemudiannyamenolakpenempatananda, andabolehdikenakanpenaltisatuurusankenaikanpangkat.


Setelahsiap, tekanbutang ‘Mohon’ bagimembuatpermohonan. MPPS akanmenghantarpermohonanandakepadaKetua Jabatan andabagitindakanseterusnya.


Permohonanandaakandihantar dan andaakandibawakehalamandepanModulPenggantianPemimpin Sekolah.


PilihPautan ‘Sistem e-Pangkat untukkembalisemulake e-Pangkat.


Andaakandibawasemulakemodulutama ePangkat.

Seterusnya, andaakanmemeriksa status permohonananda.


Pilihsemula ‘ModulPermohonan’.


Pilih ‘Status Permohonan’.


Sekiranyapermohonandibuatdenganbetul, permohonanandaakandipaparkanseperti di bawah.


ad