slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun ePangkat, sila :

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun ePangkat, sila : - PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on

Sebelum anda menggunakan sistem ePangkat, adalah penting untuk untuk anda memastikan perisian pelayar web di komputer anda dikemaskini ke versi yang terbaru .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sekiranya anda tidak memiliki sebarang akaun ePangkat, sila :' - floria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Sebelumandamenggunakansistem ePangkat, adalahpentinguntukuntukandamemastikanperisianpelayar web di komputerandadikemaskinikeversi yang terbaru.

Sekiranyaandamenggunakanpelayar Internet Explorer versi 6 dan kebawah, andaadalahdinasihatkanmemuatturun Internet Explorer versiterbaru yang sesuaiuntukkomputerandadi http://windows.microsoft.com/en-MY/internet-explorer/download-ie

Selainitu, andabolehmenggunakanpelayar internet moden yang bersesuaianbagimencapai ePangkat.

slide2

Sila log masukkedalamsistem ePangkat. Andamemerlukanakaun ePangkat bagitujuanpermohonanjawatan PGB.

slide3

1

Sekiranyaandatidakmemilikisebarangakaun ePangkat, sila:

Rujuk manual berkenaanpendaftaranakaunbaru di ruang Manual Pengguna; dan

Daftardiriandabagimendapatkanakaun ePangkat.

2

slide4

Andaakandibawakedalammodulutama ePangkat. Silaperhatikanterdapatbeberapasegmen yang penting di dalammodul ePangkat.

slide5

3

2

1

Terdapatbeberapabahagian yang penting di modul ePangkat:

PaparanUtamamenunjukkanmaklumat-maklumatberkaitan ePangkat;

Pautan-pautanbagimembolehkanurusanberkaitankenaikanpangkatdijalankan. Silaambilmaklumbahawacapaiankepadapautanbergantungkepadajenisakaunpengguna;

Pautanuntuk log keluar dan tukar kata laluan; dan

Senaraiiklanterkini.

4

slide6

SilapilihModulPengguna

Di moduliniandaakanmemeriksamaklumatperibadiandaadalahtepat dan telahdikemaskini.

Adalahmenjaditanggungjawabandabagimemeriksamaklumatperibadiandaadalahtepat.

Kegagalanandamemastikanmaklumatandatelahdikemaskiniakanmenjejaskanpermohonananda.

slide8

AndaakandibawakeruanganSemakMaklumatPemohon.

Silaambilmaklumbahawakebanyakanmaklumat-maklumat ePangkat diselaraskandaripadapangkalan data eOperasi.

slide10

Sekiranyaterdapatkesilapan di dalammaklumat yang dikemukakan, silamaklumkankepadaKetua Jabatan anda.

SilaambilmaklumbahawaakaunandatidakdiberikankebenaranbagimengubahsuaimaklumatperibadiandawalaupunandaadalahmerupakanseorangKetua Jabatan.

Sebagaicontoh:

Guru Besar di sesebuah sekolah bolehmeminda / menambah / menghapusmaklumatpegawai-pegawai di bawahbeliautetapidibenarkanmembuatperkara yang sama bagimaklumatbeliausendiri. Sebaliknya, Pegawai Pelajaran Daerah selakuKetua Jabatan kepada Guru Besar berkenaanbolehmeminda / menambah / menghapusmaklumat Guru Besar berkenaan.

slide12

Pilihpautanseterusnya dan andaakandibawakeModulPenggantianPemimpin Sekolah (MPPS).

slide13

2

1

4

3

AndaakandibawakepadamukahadapanModulPenggantianPemimpin Sekolah (MPPS). Perhatikanbahawaterdapat 4 segmeniaitu:

Urusanberkaitanpermohonankenaikanpangkat dan pautanuntukkembalikesistem ePangkat;

Pautankehalamanutama. Silaambilmaklumbahawasekiranyaandamemilihpautanini di mana-manahalaman, andaakandibawateruskemukahadapan MPPS ;

Ruanganmaklumat; dan

Pautanuntuk Log KeluardariModulPenggantianPemimpin Sekolah.

slide14

Untukmemohonjawatansebagai PGB, silapilihbutang ‘MohonJawatan PGB’. Silapastikanbahawasebelumandamembuatpermohonan, segalamaklumatperibadi dan perkhidmatanandatelahdikemaskini.

slide15

2

1

3

Andaakandibawakesenaraiiklan-iklanbagijawatan Pengetua dan Guru Besar. Perhatikan:

Iklan-iklan yang telahdibuka;

Tarikhtutupbagiandamengemukakanpermohonan; dan

Pautanuntukmemohonjawatan PGB.

slide17

Apabilaandapilihmana-manaiklan, satu ‘pop up’ akanmunculmenunjukkanmaklumat dan syarat-syaraturusankenaikanpangkatberkenaan.

slide20

Sekiranyaandatidakmemenuhisyarat yang telahditetapkanbagimemohonjawatan PGB, sistemakanmemaparkanmesejralat dan menyatakansyarat yang tidakdipenuhi.

slide21

Sekiranyaandamemenuhisyarat yang telahditetapkanbagimemohonjawatan PGB, sistemakanmemaparkanpaparanseperti di sebelah.

slide22

AdalahmenjaditanggungjawabandabagimemastikanBorangKesihatanandadiisi dan disahkanseorangpengamalperubatanberdaftar.

borang kesihatan
Borangkesihatan

AndabolehmendapatkanBorangPemeriksaanPerubatan di mukadepan e-Pangkat di bahagian ‘MuatTurun’ ataudapatkanborang yang sama daripadaPekelilingPerkhidmatanBilangan 1 Tahun 2013 darilamansesawang JPA. Setelahborangberkenaandiisi, andabolehimbasborangberkenaan dan simpan di dalambentuk ‘pdf’.

slide29

Pilih ‘Tambah’ sekiranyaandainginmenambahdaerahseterusnya.

slide30

Seterusnyapilihdaerahkedua di manaadabersediaditempatkan. Pilih‘Tambah’ sekiranyaandainginmenambahdaerahseterusnya.

slide31

Seterusnyapilihdaerahkedua di manaadabersediaditempatkan. Andahanyabolehmemilihmaksimumtiga (3) daerahsaja.

slide32

Sekiranyaandabersediauntukditempatkan di mana-mana, silapilih ‘Checkbox’ sepertiditunjukkan.

Silaambilmaklumbahawasekiranyaandamemilihuntukditempatkan di mana-mana dan kemudiannyamenolakpenempatananda, andabolehdikenakanpenaltisatuurusankenaikanpangkat.

slide33

Setelahsiap, tekanbutang ‘Mohon’ bagimembuatpermohonan. MPPS akanmenghantarpermohonanandakepadaKetua Jabatan andabagitindakanseterusnya.

slide34

Permohonanandaakandihantar dan andaakandibawakehalamandepanModulPenggantianPemimpin Sekolah.

slide36

Andaakandibawasemulakemodulutama ePangkat.

Seterusnya, andaakanmemeriksa status permohonananda.

slide39

Sekiranyapermohonandibuatdenganbetul, permohonanandaakandipaparkanseperti di bawah.

ad