Marija sk odowska kiri akcije u okviru programa horizont 2020
Download
1 / 28

Marija Skłodowska Kiri akcije u okviru programa HORIZONT 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Marija Skłodowska Kiri akcije u okviru programa HORIZONT 2020. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET INFO DAN - 1 4 . februar 201 4 . Gordana Vlahovi ć Kancelarija za međunarodnu saradnju. MSCA BUZZ WORDS. IZVRSNOST ISTRAŽIVANJE TRENING / OBUKA STICANJE VEŠTINA MOBILNOST.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Marija Skłodowska Kiri akcije u okviru programa HORIZONT 2020' - florence-marcus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Marija sk odowska kiri akcije u okviru programa horizont 2020

Marija Skłodowska Kiriakcijeu okviruprogramaHORIZONT 2020

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

INFO DAN - 14. februar 2014.

Gordana VlahovićKancelarija za međunarodnu saradnju


Msca buzz words
MSCABUZZ WORDS

 • IZVRSNOST

 • ISTRAŽIVANJE

 • TRENING/OBUKA

 • STICANJE VEŠTINA

 • MOBILNOST


H2020 izvrsnost u nauci i ms c a
H2020, Izvrsnost u naucii MSCA

Ključniciljevi:

 • Promovisatiizvrsnostuevropskojnauciiistraživanju, podržatinajboljeidejeitalente, načinitiEvropudovoljno atraktivnomda privuče najboljesvetskeistraživače.

  Omogućiti razvoj i dinamičnu upotrebu evropskog intelektualnog kapitala kako bi se stvorile nove veštine, novo znanje i inovacije.

 • Podsticati najtalentovanije i najkreativnije pojedince i timove da sprovode vrhunsko istraživanje u okviru Evropskog istraživačkog saveta (ERC);

 • Finansirati zajednička istraživanja da bi se otvorila nova polja istraživanja i inovacija kroz podršku Budućih i novih tehnologija (FET);

 • Obezbeditiistraživačimaodličnemogućnosti za obukuirazvojkarijere u okviruMarijaSkłodowska-Kiri Akcija;

 • Osigurati da Evropa ima vrhunsku istraživačku infrastrukturu (uključujući i e-infrastrukturu) dostupnu svim istraživačima u Evropi i šire.


H2020 izvrsnost u nauci mari ja sk odowska kiri a kcije
H2020, Izvrsnost u nauciMarijaSkłodowska-Kiri Akcije

 • MSCA - nastavakdosadašnjeg, jošuvekaktuelnog, FP7 programa„LJUDI”, aliuz...

  Promeneu strukturi= 8 postojećihšemafinansiranja transformisano je u 4 novealiprepoznatljivešeme (ITN, IF, RISE,COFUND);

 • Budžet (2014-2020) = 6.2 milijardi EURza dostizanjesledećihciljeva:

 • Sticanjenovihveštinakrozodličnuinicijalnu obukuistraživača;

 • Podsticanjeizvrsnostikroztransnacionalnui međusektorsku mobilnost;

 • Stimulisanjeinovacijakrozmeđusektorski transfer znanja(industrija, visokoobrazovanje, privreda, neakademskisektor);

 • Bolje korišćenje strukturnih fondova kroz aktivnosti sufinansiranja;

 • Specifična podrška i definisanje politika;


Klju ne karakteristike msca
KLJUČNE KARAKTERISTIKE MSCA

 • Otvoreneza sveoblastiistraživanjaiinovacijaodosnovnogistraživanja do tržišno-orjentisanihinovacijaiusluga;

 • Pristupodozdona gore u predlaganjutemaiideja (bottom-up approach);

 • Učešćeneakademskogsektorase izuzetnopreporučuje (negde je obavezno),posebnokompanijaimalihisrednjihpreduzeća (MSP);

 • Mobilnostkaoključniuslov-učesnicimoraju prelaziti izjedne u druguzemlju i/ili sektor;

 • Promovisanjeodrživograzvoja karijereu istraživanjuiinovacijama, kao i konkurentnihuslova za radizapošljavanje;

 • Posvećivanjeposebnepažnjekvalitetu PhD studija;

 • Posvećivanjeposebnepažnjerodnojravnopravnosti;

 • 2014-2015:

  10 predviđenihpoziva: jedanpozivposvakoj MSC akciji pogodini + jedanpozivkojipokrivadvogodišnjuEvropskunoćistraživača

  RESEARCHERS’ NIGHT 2014 & 2015 


Podsetnik na eme finansiranja m c a u okviru fp7
PODSETNIK NA ŠEME FINANSIRANJAMCA U OKVIRU FP7


Od fp7 m c a d o h2020 ms c a
OD FP7-MCA DO H2020-MSCA


Od fp7 m c a do h2020 ms c a ta ostaje
OD FP7-MCA DO H2020-MSCAŠTA OSTAJE?

 • Nivoifinansiranja;

 • Širokspektaršema i odabir tema odozdo-na-gore, kao i sve glavne karakteristike: mobilnost, razvoj karijere, rodnaravnopravnost, konkurentni uslovizapošljavanja;

 • Objavljivanje poziva na godišnjem nivou;

 • Podnošenjepredlogapreko Participant Portal-a;

 • UključivanjemrežeNACIONALNIH KONTAKT OSOBA (Ministarstvoprosvete, naukeitehnološkograzvoja): da bi pružilisaveteipomoglipripodnošenjupredlogaprojekta.


Od fp7 m k a do h2020 ms k a ta je novo
OD FP7-MKA DO H2020-MSKAŠTA JE NOVO?

 • Pojednostavljenaimplementacija - delimično upravljanje projektompreko Participant Portal-a (izveštavanje, uključivanje L.E.A.R.-a), only electronic submissions tj. samo elektronsko potpisivanje FORM C (bez papirne verzije);

 • Uključivanjeindustrije: učešćebiznissektora(uključujućiMSP) i drugih socio-ekonomskihaktera;

 • Učešće EU baziranonajediničnimtroškovima (unit costs)izračunatimnaosnovuistraživač-mesecaX važeći korektivni koeficijent države (RS 67.1% tokom celog H2020);

 • Naknadaza istraživače(troškoviživota, putovanjaiporodičnitroškovi);

 • Jediničnitroškoviza istraživanje, obukuiuspostavljanjekontakata (umrežavanje);

 • Jediničnitroškoviza upravljanjeprojektomi za indirektnetroškove (overheads).


Inovativ ne mre e za obuku research networks support for innovative training networks itn
INOVATIVNE MREŽEZA OBUKUResearch networks: support for Innovative Training Networks(ITN)

Ciljevi

 • Podrška konkurentnim programima obuke istraživača i/ili programima doktorskih studija, koje će zajednički implementirati evropski univerziteti, istraživačke institucije i organizacije iz neakademskog sektora;

 • Poboljšati kvalitetistraživanjaiobuketokom doktorskihstudija;

 • Obučitinovugeneracijukreativnih, preduzetničkiorjentisanihiinovativnihmladihistraživača;

  Obuhvaćeno je sledeće:

 • Evropskemreže za obuku(ETN), Evropskiindustrijskidoktorati (EID) ili Evropskizajedničkidoktorati (EJD);

 • Trostruka 'i' dimenzijamobilnostisaposebnimfokusomnainovativnesposobnosti (international, intersectoral, interdisciplinary);

  Očekivaniuticaj

 • Strukturisanoistraživanjeiobuka tokom doktorskih studijau Evropi;

 • Umrežavanje i razmenadobre prakse međuučesnicima;

 • Poboljšanjemogućnosti za zapošljavanjeistraživačairazvojkarijere.


Itn glavne odlike
ITN – GLAVNE ODLIKE

 • Trajanjeprojekta: maksimum 4 godine;

 • Sporazumnanivoukonzorcijuma: zahteva se samo za EID;

 • Podrškasamo za mladeistraživače– istraživače bez ili sa malo iskustva*

 • Trajanjeugovora(stipendije) od 3 do 36 meseci;

 • Maximum 540 istraživač-mesecipokonzorcijumu (180 za EID sa 2 partnera);

 • Neevropske orgnaizacije mogu biti partneri u ITN i time omogućiti PhD kandidatima da steknu obuku i veštine van EU;

 • Posebnimultidisciplinarni paneliza EID i EJD(važno kod evaluacije predloga);

 • Kod EJD, završetak zajedničkog PhD programa kandidatu donosi zajedničku ili dvojnu diplomu doktora nauka.

  * Early Stage Researcher: Less than 4 years of research experience, and without a doctoraldegree


Country 1

Country 1

Academia

Non-academia

Academia

≥ 50%

Non-academia

Academia

Country 2

Country 1

Country 2

Country 2

Country 3

Country 3

European

Joint

Doctorates

European Industrial Doctorates

European Training Networks

ITN - konzorcijumi

Academia

Non-academia

Academia

Non-academia

Academia

Non-academia

Academia

Non-academia

Academia

Non-academia

Academia

Non-academia

Academia

Academia

Academia

Non-academia

Non-academia

Academia


INDIVIDUALNE STIPENDIJE(IF) Individual fellowships: support for experienced researchers undertaking mobility between countries, optionally to the non-academic sector

Ciljevi

 • Podrška mobilnosti istraživača sa iskustvom*;

 • Obezbeditimogućnosti za usvajanjenovih znanja, radnaistraživačkimprojektima u Evropi ilivan nje, ponovozapočetikarijeru u nauciili se vratiti u Evropu;

  Obuhvaćeno je sledeće:

 • Individualne, transnacionalnestipendijezanajbolje ilinajperspektivnije istraživače;

 • Stipendijena nivou Evrope ili celog sveta;

 • Panel za ponovnipočetakkarijerei Panel za reintegraciju(važno kod evaluacije

  predloga projekata);

  Očekivaniuticaj

 • Iskoristiti pun potencijalistraživačaiubrzati razvojnjihovekarijere,

  bilo da dolaze iz akademskog bilo iz neakademskog sektora (industrija, MSP);

 • Ojačatimrežukontakataistraživačainjihovih institucija domaćina (Host Institution);

  *Experienced Researcher: In possession of a doctoral degree or at least 4 years of full-time research experience


If glavne odlike
IF – GLAVNE ODLIKE

 • Trajanjeprojekta: 2 godine(IF Global: 3 godine);

 • Dodatnamogućnost je 3 do 6 mesecirazmene (secondment)unutarEvropeilidrugogsektora;

 • Finansira se plata istraživača tokom trajanja projekta, troškovi mobilnosti, istraživanja i indirektni troškovi institucije-domaćina (HI).

 • Istraživač podnosi predlog projekta zajedno sa odabranom HI;

 • Predlozi projekata se ocenjuju prema kvalitetu istraživanja, fokusu narazvojkarijerei podršci na koju se obavezala HI;

 • Za sve predloge projekata važe jednaki potkriterijumi za dodelusredstava;


European Fellowships

IF – EVROPSKI I GLOBALNI

 • Obaveznamobilnost u TC i faza povratka u EU u trajanju od 12 m.

Global Fellowships


RAZMENA OSOBLJA U DOMENU ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA (RISE)International and inter-sectoral cooperation through the Research and Innovation Staff Exchanges

Ciljevi

 • Promovisatiinternacionalnuimeđusektorsku saradnju krozrazmenuistraživačkog kadra u svim fazama karijere, ali i tehničkog i administrativnog osoblja;

 • Promovisati partnerstva između univerziteta, istraživačkih institucija, neakademskog sektora u Evrope i van nje (uključivanje zemalja Trećeg sveta);

  Obuhvaćeno je sledeće:

 • Internacionalniimeđusektorskitransfer znanjairazmenaideja kroz zajedničke istraživačke iinovacioneprojekte;

 • Visokokvalifikovaniistraživači;

 • UnutarEvrope su moguće isključivomeđusektorske razmeneistraživača dok je

  u globalnim partnerstvima dozvoljena mobilnost iz akademskog u neakademski sektor;

 • Nemarazmeneizmeđuinstitucija van EvropeiliunutaristeMS/AC;


Rise glavne odlike
RISE – GLAVNE ODLIKE

 • Trajanjeprojekta: maksimum 4 godine;

 • Minimalniuslov kvalifikovanosti: učesniciiz 3 različitezemlje(najmanje2 moraju biti MS/AC);

 • Preporučuje se postojanje Ugovora o partnerstvu (PA);

 • Podrškarazmeniistraživača(1-12 meseci);

 • Pravilo omobilnosti* ovde ne važi;

 • Neophodniuslovi za istraživače: 6 meseciangažovanja u instituciji pre prve razmene;

 • Maksimalno540 istraživačkihmesecipokonzorcijumu;

 • 8 različitihevaluacionihpanela.

  * Pročitati više o MOBILITY RULE u FP7 (ograničenja boravka itd.)


RISE – TOKOVI RAZMENE

MS/AC

MS/AC

TC

Academia

Academia

Academia

Non-academia

Non-academia

Non-academia


COFUNDCo-funding of regional, national and international programmes that finance fellowships involving mobility to or from another country

Cilj

 • Finansijska podrška radi dodatne stimulacije regionalnim, nacionalnimiinternacionalnim programima za podrškuizvrsnosti u obuci, mobilnostiirazvojukarijereistraživača;

 • Iskoristitisinergijuizmeđuakcijana nivou Evropskeunijeiakcijanaregionalnom, nacionalnomiliinternacionalnomnivou tako što će se objedinitifondovi iizbećifragmentacija.

  Obuhvaćeno je sledeće:

 • Internacionalni, međusektorskiiinterdisciplinarnitreningistraživača, kaoitransnacionalnaimeđusektorskamobilnostistraživača u svimfazamanjihovekarijere;

 • Mogućnostsinergijesastrukturnim fondovima(ERDF i ESF);

 • Mogućnosti zaistraživačeizsvihzemalja;

 • Istraživačitrebadazadovoljepravilamobilnostiu okviru MSCA;

 • Otvorenitransparentanpostupakzapošljavanjauz javno oglašavanje radnih mesta u medijima;


Cofund

Fellowship Programmes

Doctoral Programmes

COFUND

 • Jednainstitucijapodnosilac predloga u koju stiže dotacija EC;

 • Pravnisubjekat (javniiprivatni) poreklom iz MS ili AC iliMeđunarodne organizacije od evropskog interesa*

* International European Interest Organisation = internationalorganisation, the majority of whose members are Member States or Associated countries, and whose principal objective is to promote scientific and technological cooperation in Europe.


Cofund glavne odlike
COFUND – GLAVNE ODLIKE

 • Maksimum10 MEURpojednomaplikantupopozivu;

 • Trajanjeprojekta: maksimum 5 godina;

 • Stipendije: minimum 3 meseca;

 • EU učešćepokriva troškoveživotaistraživačaitroškoveupravljanjaprojektom;

 • 50% sufinansiranjazaustanovljene jediničnetroškove;

 • Minimum sredstava za troškoveživotaistraživačasudefinisani u Radnomprogramu (HORIZON 2020 – Work Programme 2014-2015Marie Skłodowska-Curie Actions).


Msca tro kovi
MSCA troškovi:

 • Godišnja stopa za životne troškove na osnovu ugovora o radu;

 • RS korektivni koeficijent: RS 67.1% u H2020;Ms c a o ekivani rezultati za period od 2014 2020
MSCA - OČEKIVANI REZULTATI ZA PERIOD OD 2014-2020.

~ 65 000 istraživačakojićebitifinansirani, uključujući25 000 PhD studenata;

~ 200 000 naučnihpublikacijau vodećimmeđunarodnimčasopisima;

~ 1 500 patentnihprijava;

~ 100 novih kompanija;

~ 350-400novih regionalnih / nacionalnih / internacionalnih programa kojićebitikreiranidapodrže internacionalnuimeđusektorskuobukuirazvojkarijereistraživačkogkadra.


D inamika poziva za 2014
DINAMIKA POZIVA ZA 2014.Preporu eni ms c a veb sajtovi
PREPORUČENI MSCA VEB SAJTOVI

 • H2020 MSCA home page:

  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions

  2) Participant Portal: info o pozivima, najvažnija dokumenta za download:

  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 • Blog o Marija Kiri Akcijama kroz Q & A – veoma korisno http://mariecurieactions.blogspot.com/

  4) Finance Helpdesk (korisne info + skidanje dokumenata + najava događaja)

  http://www.finance-helpdesk.org/Front/ShowCategory.aspx?CatId=30

  ... i sve ostalo što ćete sami otkrivati... 


Hvala na pa nji
Hvalana pažnji 


ad