windows xp
Download
Skip this Video
Download Presentation
Windows XP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Windows XP - PowerPoint PPT Presentation


  • 218 Views
  • Uploaded on

Windows XP. Sisteme Shfrytezimi Leksion 13. Windows XP. Sistem operimi 32-bit multitasking Nderpreres Per mikroprocesoret Intel Qellimet kryesore te sistemit portability security multiprocessor support extensibility international support

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Windows XP' - fleta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
windows xp

Windows XP

SistemeShfrytezimi

Leksion 13

Iralda Mitro

windows xp1
Windows XP
  • Sistemoperimi
    • 32-bit
    • multitasking
    • Nderpreres
    • Per mikroprocesoret Intel
  • Qellimetkryesoretesistemit
    • portability
    • security
    • multiprocessor support
    • extensibility
    • international support
    • compatibility with MS-DOS and MS-Windows applications.
  • Perdornjearkitekture micro-kernel
  • Versionet: Professional, Server, Advanced Server, National Server

Iralda Mitro

historik
Historik
  • Ne 1988, Microsoft vendositezhvillojenjeteknologjite re “new technology” (NT), njesistemoperimiportabel
  • NT do teperdorte OS/2 API simjedispune, porgjatezhvillimit NT u ndryshuadheperdori Win32 API, duke reflektuarpopullaritetin e Windows 3.0

Iralda Mitro

principet e dizenjimit
Principet e dizenjimit
  • Extensibility(shtrirja)— arkitekture me shtresa
    • Ekzekutivi, icilivepron ne protected mode, mundesonsherbimetbazetesistemit
    • Mbiekzekutivinveprojnedisanensisteme ne user mode
    • Strukturamodularelejonshtimin e nensistemevetetjere, pa ndikuartekekzekutivi
  • Portability(mbartshmeria)—XP mundtevendosetnganjeakritekture hardware ne tjetren me relativishtpakndryshime
    • Eshteshkruar ne gjuhe C dhe C++
    • KodiProcessor-dependent (ivarurngallojiiprocesorit) eshteiizoluar ne njedynamic link library (DLL) e quajtur “hardware abstraction layer” (HAL)

Iralda Mitro

principet e dizenjimit1
Principet e dizenjimit
  • Reliability(Siguria)—XP perdormekanizmambrojtjejete hardware per kujtesenvirtualedhete software
  • Compatibility(Perputhshmeria)— aplikacionetqendjekinstandardin IEEE 1003.1 (POSIX) mundteekzekutohen ne XP pa ndryshuarkodinburim
  • Performance(Performanca)— nensistemet XP mundtekomunikojne me njeritjetrinnepermjetkalimittemesazheve me performance telarte
    • Ndalimii thread me prioritettelartemundesonqesistemitepergjigjetshpejtndajngjarjevetejashtme
    • Dizenjuar per multiprocessing simetrik
  • International support (suportnderkombetar) — mbeshtetlokalitetetendryshmenepermjetsuportittegjuhes (NLS) API

Iralda Mitro

arkitektura e xp
Arkitektura e XP
  • Module teshtresezuara
  • Protected mode — HAL(hardware abstraction layer), kernel, executive
  • User mode — bashkesinensistemesh
    • Nensistemet e mjedisit (Environmental subsystems) mundte ‘emulate’ sistemetendryshmeoperimi
    • Nensistemet e mbrojtjesmundesojnefunksionembrojtjeje

Iralda Mitro

xp architecture
XP Architecture

Iralda Mitro

kernel
Kernel

Iralda Mitro

kernel1
Kernel
  • Themeli per ekzekutivindhenensistemet
  • Nukvendosetkurrejashtekujtesesdheekzekutimiitijnuknderprehetkurre
  • Katerpergjegjesi:
    • Skedulimii threads
    • Trajtimii interrupt-eve dhe exception
    • Sinkroniziminivelitteuletteprocesorit
    • Ringritje pas fikjes se energjiseelektrike
  • Kernel eshte object-oriented, dheperdordybashkesiobjektesh
    • dispatcher objects– kontrollojneshperndarjendhesinkronizimin (ngjarjet, semaforet, thread-s, etj)
    • control objects- (thirrjet e proceduraveasinkrone, interrupt-et, njotimetdhestatusin e energjiseelektrike, objektet e procesevedheteprofilit)

Iralda Mitro

kernel proceset dhe thread et
Kernel — Procesetdhe Thread-et
  • Procesi ka njehapsirekujtesevirtuale, informacionin (siprioritetibaze)
  • Thread-et janenjesia e ekzekutimit e skeduluarnga dispatcher iKernelit
  • Cdo thread ka gjendjen e tij, duke perfshireprioritetin, dheinformacionin e numerimit
  • Nje thread mundtejete ne njenga 6 gjendjet: ready, standby, running, waiting, transition, terminated

Iralda Mitro

kernel scheduling
Kernel — Scheduling
  • Dispatcher-iperdornjeskemeprioriteti me 32 nivele per tepercaktuarrradhen e ekzekutimitte thread-eve
  • Prioritetetndahen ne dyklasa
      • Klasareal-timepermban thread-e me prioritetenga 16 ne 31
      • Klasavariablepermban thread-e me prioritetenga 0 to 15
  • Karakteristikatestrategjise se prioritetitte XP
    • Tendenca per tedhenepergjigjeshumete mire thread-eve interaktiveqepoperdorin mouse-in dhedritaret
    • Mundeson thread-et I/O-bound qetembajnetezenapajisjet e I/O

Iralda Mitro

kernel scheduling1
Kernel — Scheduling
  • Skedulimimundtendodhekurnje thread
    • hyn ne gjendjen ready ose wait
    • Perfundon
    • Pesonndryshim ne prioritetin e tij
  • Thread-et Real-time kaneaksespreferencialndaj CPU; por XP nukgarantonqenje thread real-time do teniseekzekutiminbrendanjelimitikohetepercaktuar
    • Kynjihet me terminsoft realtime

Iralda Mitro

kernel trap handling trajtimi i trap
Kernel — Trap Handling (trajtimii Trap)
  • Kernelimundesontrap handling kurgjenerohen exception dheinterruptenga hardware dhe software
  • Exception qenukmundtetrajtohenngatrap handler do tidergohenexception dispatcher-it tekernelit per tutrajtuar

Iralda Mitro

ekzekutivi
ekzekutivi

Iralda Mitro

executive object manager ekzekutivi manaxhuesi i objekteve
Executive — Object Manager (Ekzekutivi - manaxhuesiiobjekteve)
  • XP perdorobjekte per tegjithesherbimetdheentitetet
  • Manaxhuesiiobjektevesupervizonperdorimin e tegjitheobjekteve
    • Gjenerontrajtimin e njeobjekti
    • Kontrollonsigurine
    • Mbangjurme se ciletprocesepoperdorinciletobjekte
  • Objektetmanipulohennganjebashkesistandardemetodash: create, open, close, delete, query name, parse,security

Iralda Mitro

executive emertimi i objekteve
Executive — emertimiiobjekteve
  • EkzekutiviiXP ijepemracdoobjekti, teciletmundtejeneteperkohshemoseteperhershem
  • Emrat e objektevestrukturohensiemraskedaresh ne MS-DOS apo UNIX
  • XP implementonnjesymbolic link object, qelejonvendosjen e disa nickname-veapo alias per t’ireferuartenjejtitskedar
  • Cdoobjektmbrohetnganjelistekontrolli per aksesin

Iralda Mitro

executive manaxhuesi i proceseve
Executive — manaxhuesiiproceseve
  • Mundesonsherbime per tekrijuar, fshire, dheperdorur thread-et dheproceset
  • Ceshtjetsimarredhenietprind/birosehierarkia e proceseveilihennensistemevetevecanteqekane ne pronesiprocesin

Iralda Mitro

executive manaxhuesi i i o
Executive — manaxhuesii I/O
  • Manaxhuesii I/O eshtepergjegjes per
    • Sistemin e skedareve
    • Manaxhimin e cache
    • device driver
    • network driver
  • Mbangjurme se ciletskedaresistemijanengarkuardhemanaxhon buffer-at per kerkesat e I/O
  • Punon me manaxhuesin e kujtesesvirtuale per teperftuarskedare I/O
  • Kontrollonmanaxhuesin e cache se XP, qetrajton caching per tegjithesistemin I/O
  • Mbeshtetveprimetsinkronedheasinkrone, mundesonskadimin e kohes per driveratdhe ka mekanizma per tethirrurnjerinosetjetrin

Iralda Mitro

skedaret i o
Skedaret I/O

Iralda Mitro

file system
File System
  • Strukturathemelore e sistemitteskedareve ne XP (NTFS) eshtenjevolume
    • Krijuarngautilitetii XP disk administrator
    • Bazuar ne njeparticionlogjiktediskut
    • Mundtezerenjeporciontediskut, gjithediskun, oseteshtrihet ne disadisqe
  • Te gjithametadata, siinformacioni per volumin, ruhen ne njeskedartezakonshem
  • NTFS perdorclusterssinjesihuazimi
    • Njecluster eshtenjenumersektoridisqesh ne fuqite 2

Iralda Mitro

file system recovery
File System — Recovery
  • Cdomodifikimisistemitteskedarevekryhetbrendatransaksioneveqembahen ne log
    • Para se njestrukturetedhenashtemodifikohet, transaksionishkruannjerekord log-u me informacione per redo dheundo
    • Pasieshtendryshuarstruktura e tedhenave, ne log shkruhetnjerekord Commit, per teshenuarsuksesin e transaksionit
    • Nesendodhnje crash, tedhenatrikthehen ne gjendjen e meparshme me ndihmen e logut.

Iralda Mitro

file system security
File System — Security
  • Siguria e njevolumiNTFS vjenngamodeliiobjektevete XP
  • Cdoskedar ka njeatribut per sigurine e tijteruajtur ne rekordin MFT

Iralda Mitro

networking
networking

Iralda Mitro

networking1
Networking
  • XP suportonrrjetin peer-to-peer dhe client/server
  • XP ka edhefacilitete per manaxhimin e rrjetit
  • Per tepershkruar networking ne XP, ne ireferohemi 2 prejnderfaqevetebrendshmete networking:
    • NDIS (Network Device Interface Specification) — ndan network adapters ngaprotokollet e transportit ne menyreqesecilitemodifikohet pa prekurtjetrin
    • TDI (Transport Driver Interface) — I mundesoncdokomponentiteperdoremekanizmat e transportit
  • XP implementonprotokollet e transportitsi drivers qemundtengarkohendhehiqenngasistemidinamikisht

Iralda Mitro

networking ridrejtuesit dhe serverat
Networking — ridrejtuesitdheServerat
  • Ne XP, njeaplikacionmundteperdore XP I/O API per teaksesuarskedaretnganjekompjuter remote sikurteishinlokale, duke u siguruar se kompjueri remote porunohet me nje MS-NET server
  • Njeridrejtueseshteobjekti client-side qedergonkerkesat I/O per skedaret remote
  • Per performance dhesiguri, ridrejtuesitdheserveratekzekutohen ne kernel mode

Iralda Mitro

ad