Kie m tra ba i cu
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 51

KIEÅM TRA BAØI CUÕ PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KIEÅM TRA BAØI CUÕ. 1/ Ñònh nghóa sinh saûn voâ tính laø gì?. 2/ Choïn caâu ñuùng Phöông phaùp nhaân gioáng voâ tính naøo coù hieäu quaû nhaát hieän nay A Gieo töø haït B Chieát caønh C Giaâm caønh D Nuoâi caáy moâ. BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT. Sinh sản hữu tính ở thực vật.

Download Presentation

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kie m tra ba i cu

KIEÅM TRA BAØI CUÕ


1 nh ngh a sinh sa n vo t nh la g

1/ Ñònh nghóa sinh saûn voâ tính laø gì?

2/ Choïn caâu ñuùng

Phöông phaùp nhaân gioáng voâ tính naøo coù hieäu quaû nhaát hieän nay

A Gieo töø haït

B Chieát caønh

C Giaâm caønh

D Nuoâi caáy moâ


B i 42 sinh s n h u t nh th c v t

BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT


Kie m tra ba i cu

Sinh sản hữu tính ở thực vật

I.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN HỮU TÍNH

1.Khái niệm sinh sản hữu tính

Tại sao gọi là sinh sản hữu tính?


Kie m tra ba i cu

Sinh sản hữu tính ở thực vật

I.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN HỮU TÍNH

1.Khái niệm sinh sản hữu tính

♂ + ♀ -----> Hợp tử ------> Cơ thể mới.


Kie m tra ba i cu

Sinh sản hữu tính ở thực vật

I.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN HỮU TÍNH

1. Khái niệm sinh sản hữu tính

2.Đặc trưng của sinh sản hữu tính


Kie m tra ba i cu

 • Luôn có quá trình hình thành và kết hợp của các giao tử đực, cái.

 • Luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của 2 bộ gen.

 • Luôn gắn liền với giảm phân để tạo giao tử.

sinh sản hữu tínhcóđặc điểm gì?

Nêu điểm khác nhau giữa sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính


Kie m tra ba i cu

Phân biệt giữa sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính


Kie m tra ba i cu

Tính ưu việt của sinh sản hữu tính

 • Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau đối với môi trường sống luôn biến đổi.

 • Tạo sự đa dạng về mặt di truyền -> cung cấp nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá.


Ii sinh s n h u t nh th c v t c hoa

II.SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA.

Sinh sản hữu tính ở thực vật

I.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN HỮU TÍNH

1.Cấu tạo của hoa


Kie m tra ba i cu

1

Cánh hoa

Đầu nhụy

Bao phấn

Vòi nhụy

BỘ NHỊ

3

Chỉ nhị

4

BỘ NHỤY

Bầu nhuỵ

2

Đài hoa

Noãn

Cấu tạo của hoa


Ii sinh s n h u t nh th c v t c hoa1

II.SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA.

Sinh sản hữu tính ở thực vật

I.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN HỮU TÍNH

1.Cấu tạo của hoa

2.Sự hình thành hạt phấn và túi phôi


Ii sinh s n h u t nh th c v t c hoa2

II.SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA.

Sinh sản hữu tính ở thực vật

I.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN HỮU TÍNH

1.Cấu tạo của hoa

2.Sự hình thành hạt phấn và túi phôi

a.Sự hình thành hạt phấn


Kie m tra ba i cu

Tế bào

sinh sản

Tế bào ống

phấn

4 tiểu bào tử

Nhị

Bao phấn

cắt ngang

Tế bào trong

bao phấn

Giảm phân

Nguyên

phân 1 lần

Hạt phấn

(thể giao tử đực)

Quá trình hình thành hạt phấn


Kie m tra ba i cu

TÓM TẮT

TB mẹ hạt phấn (2n)

Giảm phân

4 TB (n)

ống phấn

TB sinh dưỡng (lớn)

Nguyên phân

2 TB

Mỗi TB (n)

Nguyên phân

2giao tử ♂

TB sinh sản (bé)


Ii sinh s n h u t nh th c v t c hoa3

Sinh sản hữu tính ở thực vật

II.SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA.

I.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN HỮU TÍNH

1.Cấu tạo của hoa

2.Sự hình thành hạt phấn và túi phôi

a. Sự hình thành hạt phấn

b. Sự hình thành túi phôi


Kie m tra ba i cu

SỰ HÌNH THÀNH TÚI PHÔI


Kie m tra ba i cu

TÓM TẮT

GP

TB mẹ của noãn (2n)

4 TB (n)

1 TB

3 TB tiêu biến

NP

3 lần

Túi phôi 8 TB


Kie m tra ba i cu

Quan sát hình sau, hãy mô tả quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi ở thực vật có hoa


Kie m tra ba i cu

HOA

Hình thành hạt phấn

Hình thành túi phôi

Bao phấn

Noãn

1 tế bào mẹ(2n) nằm gần lỗ thông của noãn

1 tế bào mẹ hạt phấn (2n)

G.Phân

G.Phân

Bốn tiểu bào tử (n)

Bốn đại bào tử (n)

N.Phân 3 lần

TB trứng

N.Phân 1 lần

TB đối cực

TB sinh sản

TB kèm

TB sinh dưỡng

TB cực

Hạt phấn

Túi phôi


Ii sinh s n h u t nh th c v t c hoa4

Sinh sản hữu tính ở thực vật

II.SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA.

I.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN HỮU TÍNH

1.Cấu tạo của hoa

2.Sự hình thành hạt phấn và túi phôi

3.Thụ phấn và thụ tinh

a.Thụ phấn


Kie m tra ba i cu

* Khái niệm: Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến nhụy của hoa.


Sinh s n h u t nh th c v t

Sinh sản hữu tính ở thực vật

3.Thụ phấn và thụ tinh

a. Thụ phấn

 • * Hình thức:

 • Tự thụ phấn.

 • Thụ phấn chéo.


Kie m tra ba i cu

Thụ phấn

Tự thụ phấn

Thụ phấn chéo

Hoa cây A

Hoa cây B


Kie m tra ba i cu

 • Hình thức thụ phấn chéo thực hiện được nhờ các tác nhân nào?


Sinh s n h u t nh th c v t1

Sinh sản hữu tính ở thực vật

3.Thụ phấn và thụ tinh

a. Thụ phấn

* Tác nhân

- Tác nhân tự nhiên.

- Tác nhân nhân tạo.


Kie m tra ba i cu

Thụ phấn nhờ động vật


Kie m tra ba i cu

Cây bắp thụ phấn nhờ gió


Kie m tra ba i cu

Thụ phấn nhân tạo


Kie m tra ba i cu

Sự nảy mầm của hạt phấn


Ii sinh s n h u t nh th c v t c hoa5

Sinh sản hữu tính ở thực vật

II.SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA.

I.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN HỮU TÍNH

1.Cấu tạo của hoa

2.Sự hình thành hạt phấn và túi phôi

3.Thụ phấn và thụ tinh

a.Thụ phấn

b. Thụ tinh


Kie m tra ba i cu

Thụ tinh là gì?

Hợp tử

Giao tử đực

Giao tử cái


Kie m tra ba i cu

3.Thụ phấn và thụ tinh

a.Thụ phấn

b. Thụ tinh

* Khái niệm: Thụ tinh là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái tạo hợp tử.


Kie m tra ba i cu

3.Thụ phấn và thụ tinh

a.Thụ phấn

b. Thụ tinh

 • * Quá trình thụ tinh kép

 • - Nhân sinh sản nguyên phân thành hai giao tử đực

 • Một giao tử đực × tế bào trứng → Hợp tử → Phôi

 • Một giao tử đực × nhân lưỡng bội → Phôi nhũ

}

Thụ tinh kép

(2n)

(n)

(2n)

(n)

(n)

(2n)

(3n)


Kie m tra ba i cu

Thụ tinh kép

Nội nhũ(3n)

Hợp tử(2n)


Kie m tra ba i cu

Đặc điểm của thụ tinh kép

 • Trong hiện tượng thụ tinh kép nội nhũ (3n) nuôi phôi được đổi mới về vật chất di truyền.

 • - Chất dinh dưỡng cung cấp nhiều cho phôi phát triển.


Ii sinh s n h u t nh th c v t c hoa6

Sinh sản hữu tính ở thực vật

II.SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA.

I.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN HỮU TÍNH

1.Cấu tạo của hoa

2.Sự hình thành hạt phấn và túi phôi

3.Thụ phấn và thụ tinh

4. Quá trình hình thành hạt, quả


Kie m tra ba i cu

4.Quá trình hình thành hạt, quả

Noãn biến đổi thành hạt. Phôi hạt phát triển đầy đủ thành cây mầm gồm: rễ mầm, thân mầm, chồi mầm và lá mầm


Kie m tra ba i cu

Bầu nhụy thành quả: bảo vệ hạt

Sự tạo quả


5 s ch n c a qu h t

5.Sự chín của quả, hạt

 • Quá trình chín của quả:là một quá trình biến đổi hoá sinh, sinh lí trong quả, gắn liền với các biến đổi về màu sắc, độ mềm và mùi vị ...

Khi quả chín có những biến đổi gì về hình thái và sinh lí?


Kie m tra ba i cu

a/ Sự biến đổi sinh lí khi quả chín

Khi đạt kích thước cực đại, những biến đổi sinh hoá trong quả diễn ra mạnh mẽ

+màu sắc: diệp lục giảm, carotenôit( gồm carôten và xantôphyl) được tổng hợp thêm

+ mùi vị: do biến đổi nên tạo các chất thơm có bản chất este, anđêhit, xêtôn

ancalôit và axit hữu cơ giảm đi, còn fructôzơ, saccarôzơ tăng lên, êtilen hình thành

Khi quả chín, pectat canxi có ở tế bào quả xanh bị phân huỷ, các tế bào rời nhau, xenlulôzơ ở thành tế bào bị thuỷ phân làm tế bào của vỏ và ruột quả mềm ra


Kie m tra ba i cu

b/Các điều kiện ảnh hưởng đến sự chín ở quả

? Có thể làm cho quả chín nhanh hay chậm đi được không? Điều kiện nào quyết định hiện tượng đó


Kie m tra ba i cu

 • Êtilen: kích thích hô hấp mạnh, làm tăng tính thấm của màng, giải phóng các enzim, làm quả chín nhanh. Trong điều kiện hàm lượng CO2 tăng lên 10% sẽ làm quả chậm chín vì hô hấp bị ức chế

 • Nhiệt độ: cao  kích thích sự chín

  thấp  làm chậm sự chín


Kie m tra ba i cu

III/ Ứng dụng trong nông nghiệp

+Dùng đất đèn sản sinh khí êtilen làm quả chín nhanh

+Auxin + nhiệt độ thấp: bảo quản quả được lâu

+Tạo quả không hạt: dùng auxin và gibêrêlin với: cà chua, bầu bi, cam, chanh, nho, táo….


Kie m tra ba i cu

Canxi cacbua- đất đèn


Kie m tra ba i cu

Dưa hấu không hạt


Kie m tra ba i cu

Củng cố

1/ nêu những biến đổi khi quả chín

2/ chất nào làm quả chín nhanh:

A. êtilen

B. auxin

C. xitôkinin

D. axit abxixic


Kie m tra ba i cu

3/ trứng được thụ tinh ở:

A. Bao phấn

B. Đầu nhụy

C. Ống phấn

D. Túi phôi


Kie m tra ba i cu

 • CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE


 • Login