Компют
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Компют ъ рни мрежи PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

Компют ъ рни мрежи. Старопрестолна гимназия по икономика Велико Търново 2007 год. Компютърна мрежа. Компютърна мрежа – това е съвкупност от компютри и различни устройства, обеспечаващи информационен обмен между компютрите без използване на меж динни носители на информация.

Download Presentation

Компют ъ рни мрежи

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Компютърни мрежи

Старопрестолна гимназия по икономика

Велико Търново

2007 год.


Компютърна мрежа

Компютърна мрежа – това е съвкупност от компютри и различни устройства, обеспечаващи информационен обмен между компютрите без използване на междинни носители на информация.

Мрежите предоставят на потребителите възможност не само за бърз обмен на информация, но и съвместна работа на принтери и други периферни устройства, и даже едновременна обработка на документи.


Класификация на компютърните мрежи

В своето многообразие компютърните мрежи може да се класифицират по различни признаци:

 • Територията, върху която се разпростират;

 • Ведомствената принадлежност;

 • Скоростта на предаване на информацията;

 • Типът на преносната среда;


КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

Локални

LAN

Регионални

MAN

Глобални

WAN

Класификация на компютърните мрежи

Според територията, върхукоято се разпростират


КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

ведомствени

държавни

Класификация на компютърните мрежи

Според собствеността


КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

низкоскоростни

средноскоростни

високоскоростни

Класификация на компютърните мрежи

Според скоростта на предавне на информацията


КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

коаксиални

оптични

по радиоканал

усукана двойка

в инфрачервения диапазон

Класификация на компютърните мрежи

Според типа на преносната среда


Локална мрежа

Локалната мрежа обединява компютрите, намиращи се в едно помещение (например, училищен компютърен клас, състояща се от 8—12 компютъра) или в една сграда (например, в училище могат да бъдат обединени в локална мрежа няколко десятки компютри, намиращи се в различни предметни кабинети).

Всеки компютър, подвключен към локалната мрежа, трябва да има специална платка (мрежов адаптер). Между себе си компютрите се (мрежови адаптери) съединяват с помоща накабели.


Топология на мрежата

Общата схема на съединявяне (свързване) на компютрите в локалните мрежи се нарича топология на мрежата .

звезда

кръг

шина


Регионални компютърни мрежи

Локалните мрежи не позволяват да се осигури съвместен достъп към информация от потребителите, намиращи се, например, в различни части на града. На помощ тук идват регионалните мрежи, обединяващи компютрите в пределите на един регион (град, няколко сгради, квартал, страни, континенти).


Корпоративни компютърни мрежи

Много организации, заинтересовани от защита на своята информация от несанкциониран достъп (например, воени, банкови и др.), създават собствени, така наречените корпоративни мрежи. Корпоративната мржа може да обедини хиляди и десетки хиляди компютри, разположени в различни страни и градове ( като пример може да се приведе мрежана на сеть корпорацията Microsoft, MSN).


Глобалната компютърна мрежа Интернет

През 1969 год. в САЩ е била създадена компютърната мрежа ARPAnet, обединяваща компютрите на центровте на министерство на отбраната и редица академични организации. Тази мрежа е била предназначена за тесен кръг потребители и малко цели: главно за изучаване как се поддържа връзката в случай на ядерно нападение и за помощ на изследователите при обмен на информация. Още преди настъпване ерата на персоналните компютри създателите на ARPAnet пристъпили към разработка на програмата Internetting Project ("Проект за обединяване на мрежите"). Успехът на този проект довел до следния резултат. Най-напред, била създадена крупната мрежа в САЩ – мрежата internet (с малка буква i). На второ място, били изпробвани различни варианти на взаимодействие на тази мрежа с редица други мрежи в САЩ. Това създало предпоставки за успешна интеграция на много мрежи в единна световна мрежа. Такава «мрежа на мрежите» сега навсякъде се нарича Internet (в родните публикации широко се използва и българоезичното изписване - Интернет).


Интернет

Интернет — това е глобална компютърна мрежа, обединяваща много локални, регионални и корпоративни мрежи и включваща в себе си десетки милиона компютри.

Основата, «гръбнака» на Интернет се състои от стотици милиони сървари, постоянно подвключени към мрежата.

Към сърварите на Интернет могат да се подвключат с помоща на локални мрежи или комутируеми телефонни линии стотици милиони потребители на мрежата.


Адресация в Интернет

Съществуват два еднакво ценни формата адреси, които се различават само по своятя форма:

IP - адрес и DNS - адрес.

IP- адрес - състои се от четири блока цифри, разделени с точки. Той може да има такъв вид:

84.42.63.1

192.168.3.11

DNS - адрес – включва по – удобни за потребителите буквени съкращения, които също са разделени с точки на отделни информационни блокове (домейни). Например:

www.edu-bg.net

www.hit.bg


Домейни

gov - правителствено учреждение или организация

mil - военно учреждение

com – комерсиална (търговска) организация

net - мрежова организация

org - организация, която не се отнася към никое от гореизброените


Домейни

at - Австрия

au - Австралия

ca - Канада

ch - Швейцария

de - Германия

dk - Дания

es - Испания

fi - Финландия

fr - Франция

it - Италия

jp - Япония

nl - Нидерландия

no - Норвегия

nz - Новая Зеландия

ru - Русия

se - Швеция

uk - Украйна

za - Южна Африка


World Wide Web

Популярното обозначение наИнтернет - World Wide Web (съкращението WWW или Web), още се нарича Световна паяжина. Представянето на информацията в WWW е основано на възможностите за хиперткстови препратки (връзки).

Хипертекст – това е текст, в който се съдържа връзка (препратка) към други документи. Това дава възможност при преглед на даден документ леко и бързо да се премине към друга свързана с него по смисъл информация, която може да бъде текст, изображение, звуков файл или има произволен друг вид, приет за използване в WWW. При това свързаните с препратки документи могат да бъдат разпространени по цялото земно кълбо.


World Wide Web

World Wide Web е предназначен за достъп към електронни документи от особен вид, които се наричат Web-документи или, съкратено, Web-страници. Web-страница — това е електронен документ, в който освен текста се съдържат специални команди за форматиране, а също и вградени обекти (картинки, аудио- и видеоклипове и др.).

Преглеждането на Web-страниците става с помоща на специални програми, наречени браузери, така че браузера - това не е просто клиент на WWW, служещ за взаимодействие с отдалени Web-сървари, това е още и средство за преглед на Web-документи.

Web-страниците имат не абсолютно, а относително форматиране.


Унифициран указател на ресурса URL

Всеки Web-документ (и даже всеки объект, вграден в такъв документ) в Интернет има свой уникален адрес — той се нарича унифициран указател на ресурс URL (Uniformed Resource Locator) или, съкратено, URL-адрес. Обръщайки се към този адрес, е възможно да получиш съхраняващия се там документ.

Пример за URL:

http://sgi.net-bg.info/index.php?option=com_paxgallery

http://www.klyaksa.net/htm/exam/answers/images/a23.htm


Унифициран указател на ресурса URL

Пример за URL:

http://www.klyaksa.net/htm/exam/answers/images/a23_1.gif

http://www.klyaksa.net/htm/exam/answers/images/a23.htm

URL-адреса на документа се състои от три части и за разлика от домейн имената се чете от лява на дясно.

 • В первата част е указано името на използвания протокол, по който се осъществява доступ към дадения ресурс. При използване на World Wide Web това е протокол за предаване на хипертекст HTTP (HyperText Transfer Protocol). Името на протокола се отделя от останалитеу части на адреса с двуеточие и две наклонени черти.

 • Втория елемент— е домейн името на компютъра, на който се съхранява дадения документ.

 • Последния елемент от адреса — пътя за достъп към файла, съдържащ Web-документа, на указания компютър. В Windows е прието да се разделят каталози и папки със символа обратна наклонена черта «\», а в Интернет е прието да се използова обичайната наклонена черта «/».


Въпроси:

?

 • Какво е това компютърна мрежа ?

 • Какво представлява топология на мрежата ? Каква е топологията на мрежата при нас в 22 кабинет ?

 • Какви могат да бъдат компютърните мрежи ?

 • Защо Интернет продължава нормално да функционира при излизане от строя на отделен сървър или линия за връзка ?

 • Какъв е IP-адреса на компютъра на вашето работно място ?

 • Какво е това браузер?

 • Защо WWW е наречена световна паяжина ?


Анекдоти

Сатаната пише писмо до Всевишния: Господи, моля те, вземи си го този хакер, откакто е при мене, си мисли, че е в поредната версия на DOOM и ми изпотрепа половината дeмони!

Малко момче пита баща си:

-Татко, как се пише "адрес" - с едно "с" или с две ?

-Напиши "URL" и отивай да спиш...


 • Login