digit lna kni nica a digit lny arch v dikda
Download
Skip this Video
Download Presentation
Digitálna knižnica a Digitálny archív (DIKDA)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Digitálna knižnica a Digitálny archív (DIKDA) - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Digitálna knižnica a Digitálny archív (DIKDA). Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., - GR SNK, ŽU PhDr. Radoslav Ragač, PhD., riad. SNA Ing. Jozef Dzivák, riad. IKDC IKT, SNK Mgr. Martin Katuščák, doktorand ŽU. Realizované projekty SNK. KIS3G (1 mil €), (nová služba) TEL ( nová služba)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Digitálna knižnica a Digitálny archív (DIKDA)' - finley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
digit lna kni nica a digit lny arch v dikda

Digitálnaknižnica a Digitálny archív (DIKDA)

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., - GR SNK, ŽU

PhDr. Radoslav Ragač, PhD., riad. SNA

Ing. Jozef Dzivák, riad. IKDC IKT, SNK

Mgr. Martin Katuščák, doktorand ŽU

Mediatheka_prezentácia

realizovan projekty snk
Realizované projekty SNK
 • KIS3G (1 mil €), (nová služba)
 • TEL (nová služba)
 • Informácie pre inovácie (7.5 mil €) (nová služba)
 • Informatizácia knižníc (1 mil €) (nová služba)
 • Getty CI L.A. konzervovanie a rešt fotografií
 • SDK (prebieha - 1 mil €) (nová služba)
 • KIS MASK
 • KNIHA SK (1 mil €) (nová technológia)

INFOS 2009

obsah prezent cie
Obsah prezentácie
 • Schválenie národného projektu
 • Európske súvislosti a Europeana
 • Cieľ projektu
 • Objekty digitalizácie a konzervovania
 • Metódy implementácie
 • Miesto a spôsob realizácie
 • Aktivity projektu
 • Indikatívny rozpočet aktivít projektu

Mediatheka_prezentácia

schv lenie n rodn ho projektu
Schválenie národného projektu
 • OP Informatizácia spoločnosti (OPIS)
 • Schválenie 2006-2007 (RO, EK, vláda SR)
 • RO- január 2010 OPIS 2 – Schválená Štúdia uskutočniteľnosti
 • Vláda SR – uzn.192/2011 (24.7 mil. pro rata)
 • RO- 31.3. 2011 Zoznam národných projektov OPIS na roky 2007 – 2013
 • 28.3.2011 – D. Krajcer - poverenie SNK pripraviť a implementovať projekt DIKDA (2011-2015)

Mediatheka_prezentácia

eur pske s vislosti
Európske súvislosti
 • Európska stratégia 2020
 • Sedem „vlajkových“ prioritných iniciatív
 • Pre spoločenstvo informačných, pamäťových a fondových inštitúcií je významná najmä iniciatíva známa ako Digitálna agenda pre Európu(The Digital Agenda for Europe).
  • http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Mediatheka_prezentácia

europeana
Europeana
 • Strategickýa metodologickývzorslovenskejDIKDA
 • Iniciatívaeurópskychnárodnýchknižníc v roku 2005,
 • List6 hláv štátov prezidentoviEurópskejkomisieJ.M.D.Barrosovi
 • Návrh - vybudovaťEurópskudigitálnuknižnicu
 • Cieľ -sprístupnenieeurópskehokultúrneho a vedeckéhodedičstvaverejnostizosektorovknižníc, archívov, múzeií, audio a video z jednéhomedzisektorovéhomiesta, ktorým je Europeana.
 • 2007 - prototypEuropeana
 • 20. novembra 2008 spustenie EuropeanyvBelgickejkráľovskejknižnici v Bruseli(VivianeReding, José Manuelom Barrosom)
 • Aj Slovenská národná knižnica
 • Holandskánárodnáknižnica v Haagu a NadáciaEuropeana
 • Comité de Sages
 • Europeana: IMAGE, TEXT, SOUND, VIDEO.
 • DIKDA – len TEXT

Mediatheka_prezentácia

cie projektu dikda
Cieľ projektu DIKDA
 • Digitalizáciaa sprístupneniepísomnéhokultúrneho a vedeckéhodedičstvavšetkýmobčanomSlovenska, Európy a sveta
 • Špecifickýcieľ - digitalizáciavšetkýchslovacikálnychdokumentov
 • Slovacikálnepísomnédokumenty,čižediela, ktorých
  • a) autormisúSlováci,
  • b) bolivydané, vyrobené, nájdené a nachádzajúcesa na územídnešnéhoSlovenska,
  • c) saobsahovodotýkajúSlovenskaaleboSlovákovalebo
  • d) súnapísanév slovenskomjazyku
 • Sociálnycieľ- poskytnúťvšetkýmobčanomnovéslužby
 • PFI užnebudúposkytovaťlenzáznamyo dokumentoch ale úplnétextysamotnýchdokumentov

Mediatheka_prezentácia

projekt k lovate nej architekt ry digitaliz cie v snk
Projekt škálovateľnej architektúry digitalizácie v SNK

Pracovný postup a manažment súborov

Klasifikácie

IndexovanieŠtruktúrovaniee

Skenovanie

Úprava obrazu

OCR

Online

publikovanie

Papierový

obsah

Digitálny

obsah

Škálovateľné

kapacity

Automatické

spracovanie

Mediatheka_prezentácia

pecifik cia a kvantifik cia
Špecifikácia a kvantifikácia
 • Počet objektov, strán, produkcia

SNK+SNA = 2 800 000 objektov

1 400 000 + 1 400 000

cca 250 000 000 strán

Denná produkcia digitalizácie cca 1,8 TB

Kapacita pracovného úložiska v SNK cca 7 PB

Požiadavka na dlhodobé archivovanie cca 13 PB

Mediatheka_prezentácia

profesion lny a soci lny v znam projektu a nezvratn trendy
Profesionálny a sociálny význam projektu a nezvratné trendy
 • Poskytujeefektívnejšiespôsobysprístupneniaobsahudokumentov,
 • Vyhľadávaniea získanieplnýchtextov,
 • Nové výzvy pre knižničnú a informačnúvedu a prax, systémya služby
 • Nové kompetencie profesionálov
 • Od „analógových“systémov a služiebku„digitálnym“systémom a službám
 • „Digitálni knihovníci“ – Majú pochopiťa zvládnuťnarastajúciobjemdigitálnychzdrojov
  • Informačnýprieskum, orientáciav digitálnychinformačnýchzdrojoch, klasifikáciadigitálnychdokumentov a digitálnehoobsahu, riadenéslovníky, deskriptívnemetadáta, právaduševnéhovlastníctvaakoajinformačné a komunikačnétechnológie, orientácia na komunity
 • Zmenísa a postupnezaniknetradičný system výpožičiek so všetkýmizložitými “výpožičnými” transakciami, zaniká článková bibliografia, mení sa katalogizácia atd.

Mediatheka_prezentácia

profesion lny v znam
Profesionálny význam
 • Praktický význam –
  • ťažko dostupné, poškodené, krehké, chránené tituly kníh, archiválií, učebníc, zborníkov, novín a časopisov
  • okamžite sprístupniť používateľom v digitálnej forme v lokálnej sieti, alebo, ak je to právne možné, cez internet
 • prístup cez stabilné alebo mobilné zariadenia prakticky kdekoľvek a kedykoľvek

Mediatheka_prezentácia

v znam dikda
Význam DIKDA
 • Digitálny obsah - majetok štátu v správeSlovenskejnárodnejknižnice a partnerov
 • ObsahDigitálnejknižnicevšeobecnedostupnývšetkýmsubjektom na Slovensku a v zahraničí v súlade s právnymipredpismi
 • Minimálne30% digitálnychobjektovbudevoľnedostupných pre všetkých
 • Jazykovednývýskum- masívdigitálnychtextov pre národnýkorpusslovenskéhojazyka - lexikografia, etymológia
 • Zdrojpoznatkov a informácií pre historickývýskum,
 • Zdroj pretvorbuencyklopédií, výkladovýchslovníkov, odborných a vedeckýchsyntetickýchdiel
 • Sprístupnívšetkydiela, akosúnapríkladučebniceakoajvšetkuvedeckú a odbornúliteratúrupotrebnú pre vzdelávanie na všetkýchstupňochškôl
 • Využitiena vysokýchškoláchv antiplagiátorskýchsystémoch a týmpodporíetikupublikovania
 • Tvorbaosobnýchdigitálnychknižníc a zdieľaniepoznatkovpodľatematickéhoalebokomunitnéhoprincípu (Web 2.0, Web 3.0 a súvisiaceslužby).

Mediatheka_prezentácia

miesto a sp sob realiz cie digitaliz cie
Miesto a spôsob realizácie digitalizácie
 • Masovápriemyselnádigitalizácia
 • 80% digitalizáciesauskutoční s použitímrobotov
 • 20 % sauskutoční s použitímmanuálnychskenerov
 • Integrovanékonzervačné a digitalizačnécentrum
 • Digitalizáciaa konzervovanieakojedensofistikovanýtechnologickýproces
 • Kritickýmasívslovacikálnychobjektovsanachádza v Slovenskejnárodnejknižnici v Martine a v Slovenskom národnom archíve v Bratislave

Mediatheka_prezentácia

digitaliz cia
Digitalizácia
 • Masová priemyselná digitalizácia v špecializovanom digitalizačnom centre, organizačnom útvare SNK s názvom -
 • Integrované konzervačné a digitalizačné centrum SNK Martin – Vrútky

Mediatheka_prezentácia

v stupy projektu 2011 2015
Výstupy projektu 2011-2015
 • Kompletná digitalizácia a konzervovanie textových archívnych a knižničných materiálov (2.800 000 objektov), najmä:
 • príprava, identifikácia, klasifikácia materiálu do technologických tried,
 • digitalizácia, prevádzka pracovného úložiska, úprava obrazu, optické rozlíšenie písma,
 • deskriptívne metadáta,
 • prevádzka pracovného úložiska
 • príprava na dlhodobé archivovanie,
 • lokálne sprístupnenie digitálneho obsahu,
 • 30% digitálneho obsahu -sprístupnenie cez internet
 • 78 nových pracovných miest - vytvorenie a udržanie
 • kontrola kvality,
 • sektorové agregovanie a sprístupnenie digitálneho obsahu do systému Europeana a portálu Slovakiana.

Kapacita:konzervačná príprava do 20 ton/rok knižničných materiálov, do 20 ton/rok archívnych materiálov, do 80 ton/rok sterilizácia

Mediatheka_prezentácia

slide22

Príklad sprístupnenia digitálneho obsahu

http://ebooks.schk.sk/#

Mediatheka_prezentácia

dusan katuscak @ snk sk

[email protected]

Mediatheka_prezentácia

ad