Równowaga budżetowa - PowerPoint PPT Presentation

R wnowaga bud etowa
Download
1 / 15

 • 205 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Równowaga budżetowa. Finanse publiczne. Nierównowaga budżetu. Równowaga bud ż etowa rozumiana dos ł ownie nie wyst ę puje nigdy. Najcz ęś ciej mamy do czynienia z odchyleniami od stanu równowagi.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Równowaga budżetowa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


R wnowaga bud etowa

Równowaga budżetowa

Finanse publiczne


Nier wnowaga bud etu

Nierównowaga budżetu

 • Równowaga budżetowa rozumiana dosłownie nie występuje nigdy. Najczęściej mamy do czynienia z odchyleniami od stanu równowagi.

 • Przyjmuje się jednakże, że nierównowaga budżetu występuje tylko wówczas, gdy w budżecie pojawia się deficyt.


Mo liwe rodzaje sald bud etowych

Możliwe rodzaje sald budżetowych

Pierwotne

Nominalne

Realne


Czy wyst powanie nier wnowagi bud etowej bywa uzasadnione

Czy występowanie nierównowagi budżetowej bywa uzasadnione?

 • Koncepcja interwencjonizmu państwowego,


Deficyt bud etowy

Deficyt budżetowy

 • Deficyt budżetowy – dodatnia różnica między strumieniami wydatków a strumieniami dochodów,


Rodzaje deficytu

Rodzaje deficytu

 • Deficyt podstawowy (pierwotny) – określony przez dochody i wydatki budżetu państwa z pominięciem wszelkich odsetek,

 • Deficyt rzeczywisty – faktyczna różnica między dochodami i wydatkami,


Rodzaje deficytu1

Rodzaje deficytu

 • Deficyt strukturalny – wielkość hipotetyczna,

 • Deficyt cykliczny – skutek wpływu cyklu koniunkturalnego


Metody obliczania deficytu bud etowego

Metody obliczania deficytu budżetowego

 • GFS stosowany przez MFW,

 • ESA 95 Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych.


Gfs a esa 95 podobie stwa i r nice

GFS a ESA 95 – podobieństwa i różnice

Podobieństwa

 • Całościowe podejście do salda finansów publicznych,

  Różnice

 • w metodzie GFS saldo podawane w ujęciu kasowym,

 • W metodzie ESA 95 w ujęciu memoriałowym.


Deficyt bud etowy w mln z

Deficyt budżetowy w mln zł


Deficyt bud etowy w mln z1

Deficyt budżetowy w mln zł


Bilans finans w sektora publicznego za 2006r w mln z

Bilans finansów sektora publicznego za 2006r. (w mln zł)


Deficyt sektora instytucji rz dowych i samorz dowych w mln z

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w mln zł


Deficyt sektora instytucji rz dowych i samorz dowych w pkb

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w % PKB


Relacja wyniku bud etowego do pkb w poszczeg lnych krajach w 2007r w

Relacja wyniku budżetowego do PKB w poszczególnych krajach w 2007r. (w %)


 • Login