R wnowaga bud etowa
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Równowaga budżetowa PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Równowaga budżetowa. Finanse publiczne. Nierównowaga budżetu. Równowaga bud ż etowa rozumiana dos ł ownie nie wyst ę puje nigdy. Najcz ęś ciej mamy do czynienia z odchyleniami od stanu równowagi.

Download Presentation

Równowaga budżetowa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Równowaga budżetowa

Finanse publiczne


Nierównowaga budżetu

 • Równowaga budżetowa rozumiana dosłownie nie występuje nigdy. Najczęściej mamy do czynienia z odchyleniami od stanu równowagi.

 • Przyjmuje się jednakże, że nierównowaga budżetu występuje tylko wówczas, gdy w budżecie pojawia się deficyt.


Możliwe rodzaje sald budżetowych

Pierwotne

Nominalne

Realne


Czy występowanie nierównowagi budżetowej bywa uzasadnione?

 • Koncepcja interwencjonizmu państwowego,


Deficyt budżetowy

 • Deficyt budżetowy – dodatnia różnica między strumieniami wydatków a strumieniami dochodów,


Rodzaje deficytu

 • Deficyt podstawowy (pierwotny) – określony przez dochody i wydatki budżetu państwa z pominięciem wszelkich odsetek,

 • Deficyt rzeczywisty – faktyczna różnica między dochodami i wydatkami,


Rodzaje deficytu

 • Deficyt strukturalny – wielkość hipotetyczna,

 • Deficyt cykliczny – skutek wpływu cyklu koniunkturalnego


Metody obliczania deficytu budżetowego

 • GFS stosowany przez MFW,

 • ESA 95 Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych.


GFS a ESA 95 – podobieństwa i różnice

Podobieństwa

 • Całościowe podejście do salda finansów publicznych,

  Różnice

 • w metodzie GFS saldo podawane w ujęciu kasowym,

 • W metodzie ESA 95 w ujęciu memoriałowym.


Deficyt budżetowy w mln zł


Deficyt budżetowy w mln zł


Bilans finansów sektora publicznego za 2006r. (w mln zł)


Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w mln zł


Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w % PKB


Relacja wyniku budżetowego do PKB w poszczególnych krajach w 2007r. (w %)


 • Login