Pensamentu
Download
1 / 38

Pensamentu na akshon - PowerPoint PPT Presentation


  • 221 Views
  • Uploaded on

Pensamentu na akshon. Made by Steven .C. Penamentu na akshon. MAT 5:28 ma Ami ta bisa boso ku ken ku wak un muhé pa dese'é , ya kaba el a kometé adulterio kuné den su kurason. Hesus a papia aki nan di desea ( Kudisha ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pensamentu na akshon' - fia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pensamentunaakshon

Made by Steven .C


Penamentunaakshon

MAT 5:28 ma Ami tabisabosoku ken kuwak un muhé pa dese'é, yakaba el a kometéadulteriokuné den sukurason.


Hesus a papia aki nan di desea kudisha
Hesus a papiaakinandidesea (Kudisha)

Ta nifika “ anghela” ,” deseaintensamente”, “kudisha”. E ta wordu uza tantu den e sentido bon komo den e sentido malu. Hesus a bisa na e 12 nan ku e tin un gran deseo pa kome e pasku ku nan ( luk 22:15) . Den e sentido positivo ei e ta aparese den

Mat 13:17 , luk 17:22 heb 6:11 1pedro 1:12


E sustantivo di e mesun rais “ deseo “ ta aparese den fili 1:23 1tes 2:17 . Un di e ekivalentenan Hebreo di e verbo epothumeo ta JAMAD kual ta “ desea” , “komplase” . Esaki ta e palabra ku ta wordu tradusi komo “ kudisha” den e di diesmandamentu (eksodo 20:17, Deu 5:21 ) y “desea: den isa 53:2

Kristu sin duda a pensa riba e di dies mandamentu ora ku ela adverti kontra mira “ un muhe pa dese’e “ Ta nifika ku e homber ku pone su afektonan I su boluntad den armonia ku e dies mandamentu, di e manera aki e ta protégé su mes di viola e di 7

He’ e eta bon

Om mare mi por

Hañepamihasi

Ectectect


Esta fili 1:23 1tes 2:17 . Un di e ekivalentenan Hebreo di e verbo epothumeo ta JAMAD kual ta “ desea” , “komplase” . Esaki ta e palabra ku ta wordu tradusi komo “ kudisha” den e di diesmandamentu (eksodo 20:17, Deu 5:21 ) y “desea: den isa 53:2dushi no? si mi

Hañe e no taskapa

Mi taprimi’e no he’eee!


E’H mi fili 1:23 1tes 2:17 . Un di e ekivalentenan Hebreo di e verbo epothumeo ta JAMAD kual ta “ desea” , “komplase” . Esaki ta e palabra ku ta wordu tradusi komo “ kudisha” den e di diesmandamentu (eksodo 20:17, Deu 5:21 ) y “desea: den isa 53:2hañe mi ta

Kauw ‘E!!!


Kiko ta kai bou di dese a
Kiko fili 1:23 1tes 2:17 . Un di e ekivalentenan Hebreo di e verbo epothumeo ta JAMAD kual ta “ desea” , “komplase” . Esaki ta e palabra ku ta wordu tradusi komo “ kudisha” den e di diesmandamentu (eksodo 20:17, Deu 5:21 ) y “desea: den isa 53:2takaiboudiDese’a

  • Pa onebokurason riba algu , kudisha, desea, placer , un deseo vervientepaalgu

  • Deseo taworduuzapa e bon sentido of tambe den e mal sentido

  • Wakna un muhe i dese’e den e kasoakiHesustabatakemenku ora bowak i wak i kuminsa imagina deseo nan sexual jabo a komete adulterio den bokurason, Pues kubowakna un muhe i a dese;e sexual mente jabo a komete adulterio.

  • Deseo(a ) ( un grangana pa of kudisha ) den e kasoakitamira un otro persona komo un ophetodi sex .


Unda e deseo ta kuminsa
Unda fili 1:23 1tes 2:17 . Un di e ekivalentenan Hebreo di e verbo epothumeo ta JAMAD kual ta “ desea” , “komplase” . Esaki ta e palabra ku ta wordu tradusi komo “ kudisha” den e di diesmandamentu (eksodo 20:17, Deu 5:21 ) y “desea: den isa 53:2 e deseotakuminsa ?

MAT 15:19 Pasobra for dikurasontasalipensamentumalu, matamentu, adulterio, fornikashon, ladronisia, testimoniofalsu, kalumnia.

Kurasontanifika e partiintelekto , e deseo pahasi

( di kualtakuminsa di paden)


Kurason ta referi mas bien na e pensamentu e afektonan i e boluntad
Kurason fili 1:23 1tes 2:17 . Un di e ekivalentenan Hebreo di e verbo epothumeo ta JAMAD kual ta “ desea” , “komplase” . Esaki ta e palabra ku ta wordu tradusi komo “ kudisha” den e di diesmandamentu (eksodo 20:17, Deu 5:21 ) y “desea: den isa 53:2tareferimasbienna e pensamentu, e afektonan I e boluntad

PRO 23:7 pasobra manera e tapensa den su kurason, asina e ta. E tabisabo: "Kome i bebe!" ma su kurason no takubo.”

Kristutadestakaku e karaktertawordu determina no solamente pa e aktonanvisibel pero tambe pa e sentimentunankuta pone e aktonansosode . E partiextero meramente tarefleshaekresementu di e sentimentunan. Esunkukometeakshonananmalu si tasiguir di kuniunhendesa i tambe ku e


Kristu kier pa nos kompronde ku tantu e echo komo e aktitud ta pika. Hustisiatayamanos pa miraturhendekubalor, Nosmestersirbiotro I no uzaotro.

E lei di Dios no tawordu viola( kibra) solamente pa akshonnanexternoperosinotambeku e aktituddi e kurason I mentekutahibanosnaakshon , Pues e akshon I tambe e intenshon pa hasitur dos tahibanaviolashondi e lei di Dios.

Den e dishetemandamentu ( no kometeadulterio) Hesus a hinka e miradakudeseoi e imaginashonpekaminoso . Tin adulteriodikurpa I adulteriodimente


Job a ta pika. papiadidje :

JOB 31:1 "Mi a sera un aliansaku mi wowonan; konanto mi por a wak un birgen?

Pedro tambe a papiadidje :

2Pedronan 2:14 kuwowo yen diadulterioikununkatastòpdihasipiká; sedusiendoalmananinkonstante, teniendo un kurasonentrená den golosidat, yunanmaldishoná.

Pablo tambe a pa piadidje :

Galationan 5:16 Ma mi ta bisa, kanasegun e Spiritu, i boso lo no kumpliku deseo di e karni

Huan tambe a papia di dje:

1 Huan 2:16 Pasobraturlokeku tin den mundu, e deseodikarnii e deseodiwowoi e orguyodibida, no ta bin di e Tata, sinodi e mundu.


Beyesa ta pika. atraktivo


E ta pika. beyesafemeninata un don di E amoroso Kreador, dikualtaprosededitur e bejesacompletu ( ta e taprodusi e bejesanan (wakkreashon) , E aparishonlimpidi e bunitesaakitakorekto, Ademas, E atrakshonkukadasekso tin pa otro a worduimplanta den hendehomber I muhedordi Dios, I oraku e tawordumanifesta den e limitenanordenadordi Dios, E tahopi bon , perooraku e takorumpi pa sirbiinteresnanimpio I egohista , e tatransforma den un djeforsanandestruktivo I masgrandidimundu


GEN 2:18 E ora ta pika. ei SEÑOR Dios a bisa: "No ta bon pa e hòmberta so; lo Mi traha un yudadóp'ékutapaskuné.“

GEN 2:21 Asina SEÑOR Dios a hasi e hòmber pega un soño profundo, i el a drumi; e ora ei El a tuma un di su repchinan i a sera e karnina e lugáei.22 I SEÑOR Dios a traha un muhéku e repchiku El a tumafor di e hòmber i a hib'épa e hòmber.

23 I e hòmber a bisa: "Esakitaaworwesu di mi wesunan, i karni di mi karni; e lo wòrduyamáMuhé, pasobra el a wòrdutumáfor di Hòmber.“24 Pesei un hòmber lo bandoná su tata i su mama i lo uniku su esposa. I nan lo biraúnkarni.25 I e hòmber i su esposa tur dos tabatasunú i no tabatinbèrguensa.


Otro vershon di beibel
Otro ta pika. vershondibeibel

Den e vershon di beibel (cwr) e ta bisa ku “amita bisa boso ku si bo asta wak un muhe i desea su kurpa, ya bo a tenesekskune kava den bo mente”


Genesis 39:7 I a ta pika. sosodékudespuesdi e kosnanaki e esposadisushontabatawak Jose kudeseoi el a bisa: "Drumiku mi."


(10)" ta pika. No kudishá kas di bo próhimo; no kudishá esposa di bo próhimo, ni su sirbidó hòmber, ni su sirbidó muhé, ni su buey, ni su buriku, ni nada ku ta pertenesé na bo próhimo."

E di dies mandamentu


2SA 11:2 ta pika. Awororaku a biratardi David a lanta for disukamai a kana ròntribadakdireisukas, i for diribadak el a mira un muhétabaña; i e muhétabatamashabunita pa mira.

2SA 11:3 Anto David a mandabuskainformashontokantedi e muhé. I un hende a bisa: "No taBètsabé, yumuhédiEliam, esposadiUrias e heteo?"

2SA 11:4 I David a mandamensaheronan pa tres'é, ioraku el a bin serka David, el a drumikuné; idespuesku el a purifikásumesdisuimpuresa, el a baisukasbèk.


PRO 6:25 No ta pika. deseásubunitesa den bokurason, nilagu'égarabokusuklèpdiwowo

SAN 1:14 Makada un tawòrdutentá ora ku e wòrduatraí i sedusídor di su mes pashon.15 Anto ora pashonkonsebí, e ta duna lusnapiká; i ora pikákedakumplí, e taprodusímorto

EKS 20:14 "No kometé adulterio. ( tanifika tambe ku den testamentbieuw e ta bisa kuta robes patinrelashon sexual ku un hendeku no tabokasa asta si bo desea esei den bo mente jakababakomete adulterio mentalmente , Hesustareferiakinanku si e aktota robes asina tambe ta e intenshon. Pa ta fiel nabo KASA kubokurpa i no bo mente , e takibra e konfiansa den e matrimonio .


Nota ! ta pika.

E lei di Dios tatantu externo komo spiritual (interno) Pues tur deseo pahasialgu contra voluntad di Dios kualtabaibira un pikakubo no a hañachens di hasita un PIKA peseiHesus a bisa ku nos lo worduhuzgaabase di nos echonan i nos pensamentunan

ROM 2:16 riba e diaku Dios lo huzga e sekretonan di hendepa medio di Cristo Jesus, segun mi evangelio.

Si e leita di paden , obedensiatabiniautomatikamente i tabiraplasentero no algukubotaforsapahasi. Dor di e Sermon riba e seruHesus a bisa e skuchadonanpanankambia di un obedesedo externo baina e obedesedo interno motiva pa e leikuta graba den e kurason

HEB 8:10 Pasobraesakita e aliansaku lo Mi seraku e kas di Israel despues di e diananei, SEÑOR ta bisa: lo Mi pone Mi leinan den nan mente, i lo Mi skirbinan riba nankurason. I Ami lo tanan Dios, i nan lo ta Mi pueblo.


1 korintionan 14 25
1 ta pika. Korintionan 14:25

e sekretonan di su kurasontasalinakla; i asina e lo tira su kurpaabouku su kara te na suela i adorá Dios, deklarandokusigur‑sigur Dios tameimei di boso


Pika ta pika. takuminsa den e kurason.(den pensamentu/mente)

Dorkupikatawordudestrui finalmente ora kristubini nos mester wak nos pensamentunan , nos motibunan i e tentashonnan , ora ku nos mira un habito destruktivo nos mester desasi di dje .

“MAT 5:29 I si bowowodrechihasibotrompeká, sak'étir'afó, pasobratamihópaboku un di e miembronan di bokurpabaipèrdí, i no henterbokurpawòrdutirá den fièrnu.30 I si bomandrechihasibotrompeká, kap é tir'afó; pasobratamihópaboku un di e miembronan di bokurpabaipèrdí, i no henterbokurpawòrdutirá den fièrnu.”

Hesus no tbtkemen literalmente sakabowowoectect , pero e tbtkemenkita e mal habito ku por destrui nos , tamihodesasi di djekuperdeshelu . Saminabo vida i wak sin tinkualkekosku por kausabunapeka i tuma medida nanpakitanan .

Dios no ta mara dor di nos privasidat, nos pensamentunan i nos emoshonnantavisibeldilanti Dios mes koskomo nos akshonann pues den e perspektiva Divino nantaakshonan


G nesis 3 1 6
Génesis 3:1-6 ta pika.

6 Ora ku e muhé a mira ku e palutabata bon pakuminda, i ku e tabata un delisiapabista, i ku e palutabatadeseabelpahasihendebirasabí, el a kohe di su fruta i a kome; i el a duna su esposo tambe kutabatahuntukuné, i el a kome.


Kiko ta pika. nan a puntraHesus?

Luk 18:26 I esnanku a tendeesaki a puntra: "Ta ken porwòrdusalbáanto?"


Kiko ta pika. nos tin kukomrponde

Awe nochi ?

  • Lukas18:13 "Ma e publikano, parána un distansia, no kier a hisanisuwowonashelu, ma tabatabatiribasupechu, bisando: 'Dios, tenemiserikòrdiadi mi, pekadó!'

  • Lukas 18:14 "Mi tabisaboso, e hòmberaki, kontrariodi e otro, a baisukashustifiká; pasobra ken kuhalsasumes lo wòrduumiyá, ma esunkuumiyásumes lo wòrduhalsá."


Nos ta pika. tin un naturalesa

Pekaminoso ,Peseinos

MesterKristuHesusdiariamente

Huan 15


Romanonan ta pika. 7:14 Pasobra nos sakuLeita spiritual; maamita di karni, bendíkomoesklabunapiká.15 Pasobraloke mi tahasi, mi no takomprendé; pasobra mi no tapraktikáloke mi kierhasi, ma mi tahasieksaktamenteloke mi taaboresé.16 Ma si mi tahasieksaktamenteloke mi no tadeseá di hasi, mi tabai di akuèrdokuLei, ku e sí ta bon.

17 Maawor, no taamitaesun mas kutahasié, mapikákutabiba den mi.18 Pasobra mi saku no tin nada bon tabiba den mi, esta, den mi karni; pasobra e deseo ta presente den mi, ma e hasimentu di bon sí no t'ei.19 Pasobra e bon ku mi tadeseá di hasi, mi no tahasi; ma mi tapraktikáeksaktamente e maldatku mi no tadeseá di hasi.20 Ma si mi tahasieksaktamenteloke mi no tadeseá di hasi, anto no taamitaesun mas kutahasié, sino pikákutabiba den mi.21 Asina mi tadeskubrí e leiaki: ora mi tadeseá di hasiloketa bon, maldatta presente den mi.22 Pasobrasegun e hende interior mi tadeleitá mi mes den e lei di Dios,


Mi’n ta pika. pormas no !!!!


23 ta pika. ma den e miembronan di mi kurpa mi ta mira un otro leikutabatayákontra e lei di mi mente i tahasimiprezo di e lei di piká, kualta den mi miembronan.24 Hendemiserabelku mi ta! Ken lo librami di e kurpa di mortoaki?

25 Mi ta duna gradisimentuna Dios dor di Jesu‑Cristo, nos Señor! Asinaanto, ami mes, di un banda, ku mi mente mi tasirbi e lei di Dios, ma di otro banda, ku mi karni e lei di piká.

Rom 8:1 Peseiawor no tinkondenashonpaesnankuta den Cristo Jesus.2 Pasobra e lei di e Spiritu di bida den Cristo Jesus a hasimiliber di e lei di piká i di morto.3 PasobralokeLei no por a hasi, komoku e tabatadebildor di e karni, Dios a hasi: mandando Su mes Yu den e semehansa di karni di piká i komo un ofrenda papiká, El a kondenápiká den karni,


4 ta pika. pa e eksigensia di Lei por wòrdukumplí den nos, kendenan no takanasegun e karni, masegun e Spiritu.

5 Pasobraesnankutasegun e karnitafihanan mente riba e kosnan di karni, maesnankutasegun e Spiritu, riba e kosnan di e Spiritu.6 Pasobra e mente fihá riba e karnitamorto, ma e mente fihá riba e Spiritutabida i pas 7 pasobra e mente fihá riba e karnitaenemistatkontra Dios; pasobra e no tasometé su mes na e lei di Dios, komoku e no takapaspahasieseitampoko;8 i esnankuta den karni no por agradá Dios.9 Sinembargo, boso no ta den karni, sino den e Spiritu, si di bèrdat e Spiritu di Dios tabiba den boso. Ma si un hende no tin e Spiritu di Cristo, e no tapertenesénadjE.


Nos mester kompronde ku ta pesei hesus a bini
Nos ta pika. mesterkomprondekutapeseiHesus a bini


ROM 12:2 I no sea ta pika. konforme e munduaki, ma sea transformápa medio di e renobamentu di boso mente, pa boso por komprobákikota e bon i agradabel i perfektoboluntat di Dios.


Kiko nos tin ku kompronde awe nochi
Kiko ta pika. nos tin kukomprondeawe nochi ?

1TImoteo 1:14 i e grasia di nos Señor tabata mas ku abundante, ku e fe i amor, kualnanta den Cristo Jesus.15 Esakita un palabra fiel, kutameresépawòrduaseptákompletamente, ku Cristo Jesus a binnamundupasalbapekadó, entre kendenanamitaesun di promé.16 I tahustamentepa e motibuaki mi a hañamiserikòrdia, paasina den mi, komoesun di promé, Jesu‑Cristo por a demostrá Su pasenshiperfekto, komo un ehèmpelpaesnanku lo a kere den djEpabidaetèrno.


Mateo 9:12 Ma ta pika. oraku El a tendeesaki, El a kontestá: "No taesnankutasalú tin mesterdidòkter, sinoesnankutamalu.

Mateo 9:13 Ma baiisiñakikoesaki kier men: 'Mi tadeseákompashoni no sakrifisio,' pasobra Mi no a bin pa yama e hustunan, sinopekadónan."


Ken ta pika. portira

E promepiedra


ad