Mal tablolar anal z
Download
1 / 21

MALI TABLOLAR ANALIZI - PowerPoint PPT Presentation


 • 442 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MALI ANALIZIN BASARILI OLABILMESI I

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

MALI TABLOLAR ANALIZI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


MAL TABLOLAR ANALZ


MAL ANALZN BAARILI OLABLMES N GEREKL KOULLAR

 • Analiz edilen iletmenin yer ald sektrn ve iletmenin zelliklerinin kavranmas

 • ncelenen iletmenin politikalarnn (retim finansman..)ve muhasebe yntemlerinin bilinmesi

 • nceleme dnemindeki ekonomik koullar ve eilimlerinin saptanmas, evre koullarnn bilinmesi

 • Mali analistin yeterlilii: Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, bte ve tahmin hesaplama sistem ve yntemlerini iletme finansmann ve iletme ekonomisini iyi bilmesi gerekir.


BLANONUN SINIFLANDIRILMASI

 • AKTFN SINIFLANDIRILMASI

 • Dnen Varlklar

 • Duran Varlklar

  A- DNEN VARLIKLAR

  Aktif Kalemlerden kasa ve bankalar ile bir hesap dnemi iinde nakde dnebilecei, satlabilecei sanlanlar dnen varlk grubunu oluturur. Kasa ve bankalar dnda bu gruba; hisse senedi ve tahviller; alacaklar, verilen avanslar, stoklar, dier dnen varlklar adl kalemler girer.


Dnen varlklar grubunun en byk zellii devaml dnm halinde olmasdr. Bu bakmdan grubun dnm hz iletmenin verimlilii ve karll asndan ok nemlidir. Dier bir deyile, dnen varlklar retim ve satn devam ettirilmesine, giderler ile borlarn karlanmasna yarar.

Hazr Deerler: Hazr deerler, bilano tarihi itibariyle iletme kasasndaki Trk liralarn, alnan ekleri, havaleleri, kar pay ve faiz kuponlarn, yabanc paralarn Trk liras cinsinden karlklar ile bankalardaki mevduat ierir. Bunlarn dnda gereinden az veya fazla likit deer bulundurmak dnen varlklarn verimliliini arttrr veya azaltr.


Menkul Kymetler: Gerek faiz ve kar pay eklinde gerekse satlarndan salanlacak gelir iin geici olarak yaplan yatrma geici yatrmlar denir. letmenin hazr deerlerinin giderleri ve ksa vadeli borlar karlamada veya pein allar salamada yetimemesi durumunda hisse senedi ve tahvillerin elden karlmasyla salanacak nakdin ie ne derece cevap verilecei zerinde durulabilir.

Ticari Alacaklar: Ticari alacaklar iletmelerin kredili mal ve hizmet satndan doan ve kar taraftan bir yl iinde para tahsilini gerektiren bir kalemdir. Bu kalem Alclar, Alacak Senetleri, Verilen Depozito ve Teminatlar, Dier Ticari Alacaklar, eklinde snflandrlabilir.

letmeler haslatlarn ve dolaysyla karllklarn arttrmak iin kredili satlar yaparlar. Ancak bu da, dnen varlklarn ikinci derecede likit olan kalemlerinin bymesine neden olur. Byle olunca iletmenin nakde olan ihtiyac artabilir, bu ihtiya alacan senetli veya senetsiz oluuna veya alacan tahsil kabiliyetine gre deiir.


Dier Alacaklar: Dier alacaklar, herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmi ve en ok bir yl iinde tahsil edilmesi dnlen senetli, senetsiz alacaklar ile bu gruba ait pheli alacak ve pheli ticari alacak karln ierir.

Stoklar: Stoklar kalemi ticaret iletmeleri iin maln, sanayi iletmeleri iin hammadde ve malzeme, yar mamul ve mamuln bilano tarihi itibariyle mevcudunu temsil eder.

Bu kalemin analiz asndan nemi, ar stok veya mteri taleplerinin karlanamaz duruma dlmesine neden olacak stok bulunmasnda yatar. Stoklarn satlara ve retime cevap verecek byklkte ve eitlilikte olmas gerekir.

Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gider Tahakkuklar

Dier Dnen Varlklar


B DURAN VARLIKLAR

Aktifin ikinci ana grubunu oluturan, genelde nakde dnmesi, satlmas, tketilmesi bir hesap dneminden daha uzun srede gerekleecek olan deerler ile bir hesap dneminden daha uzun sre iletme faaliyetlerinde kullanlacak olan deerlerden oluur.

Ticari Alacaklar: Paraya evrilme kabiliyetine gre duran varlklarda ilk sray alan Ticari Alacaklar, Alclar, Alacak Senetlerinden oluur. Bu alacaklar vadeleri bir yla yaklatnda dnen varlklara dnr.

Dier Alacaklar: Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmi ve bir yldan uzun srede tahsil edilmesi dnlen alacaklar kapsar.


Mali Duran Varlklar: Uzun vadeli amalarla veya yasal zorunluluk nedeniyle elde tutulan uzun vadeli veya paraya dnme niteliini kaybetmi uzun vadeli menkul kymetler bu grupta yer alr.

Maddi Duran Varlklar: letmenin kendi faaliyetlerinde uzun sre kullanabilecei tanr veya tanmaz maddi deerleri Maddi Duran Varlklar kalemiyle bilanoda grlr. Bu kalemin iine arsa ve araziler, binalar, makinalar, tat aralari demirbalar ve benzeri deerler ile bu konudaki siparilerle ilgili verilen avanslar girer.

Maddi Duran Varlklarn analiz asndan nemi tam kapasiteyle kullanlabilmeleri ile ayrlan amortismann dnemin karyla karlanarak yatrmn geri dnmesinin salanmasnda toplanr.


Maddi Olmayan Duran Varlklar: letme faaliyetlerinde uzun sre faydalanlarak kendilerinden kazan ve ticari yarar salanlacak olan haklar, imtiyazlar ve stnlkler eklindeki fiziksel olmayan deerler ile bu konuda yaplm avans demeleri olarak verilen Verilen Avanslar, Maddi Olmayan Duran Varlklar oluturur.

Analiz asndan nemi; haslat arttrma ve ticari fayda salamasdr.

Gelecek Yllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar:

Dier Duran Varlklar:


 • PASFLERN SINIFLANDIRILMASI:

 • Ksa Vadeli Yabanc Kaynaklar

 • Uzun Vadeli Yabanc Kaynaklar

 • z Kaynaklar

  A Ksa Vadeli Yabanc Kaynaklar

  Ksa Vadeli Yabanc Kaynaklari bir hesap dnemi iinde denmesi ve demeleri dnen varlklarla yaplacak olan borlardan oluur. Bu ana grup altnda Mali Borlar, Ticari Borlar, Alnan Avanslar, Gelecek Aylara Ait Gelirler, Dier Ksa Vadeli Yabanc Kaynaklar grlr.


Ksa Vadeli Yabanc Kaynaklar baz unsurlar itibariyle iletmeye faiz yk getirir. letme faaliyetlerine dnen varlklar dnda duran varlklarn finansmannda kullanlarak katlmalar veya dnen varlk kalemlerinin eite eksiklii nedeniyle denememeleri yeni borlanmalara yol aar. Bu durum bu kaynak maliyetini ykselterek iletme karlln aksi ynde etkiler.

Mali Borlar: Kredi kurumlarna olan ksa vadeli borlar ile ksa vadeli para ve sermaye piyasas aralaryla salanan krediler ve vadesine bir yldan daha az sre kalan uzun vadeli borlarn ana para taksit ve faizlerini kapsar. Bu borlar iletmeye faiz yk getirir ve denmeleri dnen varlklarn likit kalemleriyle yaplr.


Ticari Borlar:

letmenin ticari ilikileri nedeniyle ortaya kan senetli ve senetsiz borlarn kapsar. Bu alt gruba Satclar, Bor Senetleri, Alnan Depozito ve Teminatlar ve Dier Ticari Borlar girer.

Dier Borlar:

Bu hesap grubu herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmi ve en ok bir yl iinde denmesi dnlen borlardan oluur. dn para alma veya ortaklardan borlar vs..

Alnan Avanslar:

denecek Vergi ve Dier Ykmllkler:

Bor ve Gider Karlklar

Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkuklar

Dier Ksa Vadeli Yabanc Kaynaklar:


B. Uzun Vadeli Yabanc Kaynaklar

Uzun Vadeli Yabanc Kaynaklardan salanan fonlarn aktifte ncelikle duran varlklarn finansmannda kullanlmas ve eer dnen varlklarn ksa vadeli yabanc kaynaklar aan ksm z kaynaklarla finanse edilmemise onu finanse etmesi gerekir. Aksi halde bu kaynaktan istenilen fayda salanamaz.

Bu tr borcun denebilmesi iletmenin uzun vadeli yatrmlarna ve byk bir ksm ana faaliyet konusundan elde edilmi olmak artyla dnem karlarna baldr. Aksi halde iletme ya sermaye arttrmna gitmek yada borla bor demek zorunda kalr. zellikle yeni borlanmalar iletmenin finansman giderlerini arttrarak karlla aksi tesirde bulunur.


Mali Borlar:

Mali borlar kalemi, iletmenin bankalardan ald bir yldan uzun vadeli krediler ile kendisinin kard tahvillerden doan borlardr. Her iki halde de elde edilen fon ve yaplacak deme nakit eklinde olur. Bu tr borlar iletmeye faiz yk getirir. Bu borlarn vadeleri bir hesap dnemi sresine yaklatka ksa vadeli yabanc kaynak ekline dnr.

Ticari Borlar:

Bilano tarihinden itibaren vadelerine bir yldan fazla sre bulunan senetli ve senetsiz borlar bu grubu oluturur.


Dier Borlar:

Ticari nedenler dnda meydana gelmi, vadeleri bir yln zerinde olan borlardr. letmenin esas faaliyet konusu dndaki ilemleri nedeniyle ortaklarna, itiraklerine bir yldan fazla olan borlardr. Senetli yada senetsiz olabilir.

Alnan Avanslar:

Bor ve Gider Karlklar:

Gelecek Yllara likin Gelir ve Gider Tahakkuklar:

Dier Uzun Vadeli Yabanc Kaynaklar:


C . zkaynaklar

zkaynaklar ana grubu, ietme sahiplerinin aktifler zerindeki haklarn gsterir. Bu, pasif toplamndan ksa vadeli ve uzun vadeli yabanc kaynaklar toplam dldkten sonra kalan ksm ifade eder.

Bir iletmenin zkaynaklarnn byk ve otofinansman arlkl olmas yneticiler, ortaklar ve nc ahslar asndan iyidir. Yneticiler, maliyetsiz ve geri demesiz bir kaynak oluu nedeniyle rahat ederken, ortaklar aktifin byk bir ksmna sahip olacaklar gibi, iletme sermayesine yaptklar yatrmlarn deeri artar. nc ahslar asndan da zkaynaklar yabanc kaynaklar iin bir gvence oluturur. z kaynak bykl onun duran varlklarn finansmannda kullanldktan baka, dnen varlklarn ksa vadeli yabanc kaynaklar aan ksmn da finanse ettii anlamna da gelir.


denmi Sermaye: Sermaye kalemi, ortaklarn sermaye taahhtlerinin tamamn ifade etmekte olup, zkaynak toplamna denmi ksmyla dahil olur. Tamam dendiyse Sermaye bal altnda bir ksm dendiyse denmi Sermaye bal altnda incelenir.

Sermayenin denmemi ksmnn ihtiya duyulduka tahsil edilebilecek durumda olmas gerekir.

Sermaye Yedekleri: Sermaye Yedekleri iinde Hisse Senedi hra Primleri, yeniden deerleme deer artlar vb. yer alr.

Kar Yedekleri: Datlmam ve letmede alkonulmu karlar, kar yedeklerini oluturur. Bunlar; Yasal yedekler, Stat yedekleri, Olaanst Yedekler vb. olarak karmza kar.

Gemi Yllar Karlar:

Gemi Yllar Zararlar:

Dnem Net Kar(Zarar):


GELR TABLOSU

Gelir Tablosu Bir letmenin belirli bir hesap dnemindeki faaliyet sonularn gsterir.

GELR TABLOSUNUN BLMLER

Gelir Tablosu dnem karna veya zararna nasl ulaldn u be blm altnda gsterir.

 • Brt Sat Kar Blm

 • Faaliyet Kar Blm

 • Olaan Kar Blm

 • Dnem Kar Blm

 • Dnem Net Kar Blm


1. Brt Sat Kar Blm:

Brt satlar, Sat ndirimleri, Net Satlar, Satlarn Maliyeti, Brt Sat Kar veya Zarar Kalemlerinden Oluur. Bir iletmenin tamamen ana faaliyet konusundaki haslatn elde edilmesi iin katlanlan giderleri ve bu haslat ve giderler arasndaki fark Brt Sat Kar(zarar) olarak gsterir.

2. Faaliyet Kar Blm:

Aratrma ve Gelitirme Giderleri, Pazarlama Sat ve Datm Giderleri, Genel Ynetim Giderleri, Faaliyet Kar ve Zarar Giderleri kalemleri vardr. Bu blmde iletmenin temel faaliyetlerini srdrebilmesi iin katlanmas gereken giderler yeralr. Bu giderlerin Brt Sat Karndan Dlmesi Sonucu Faaliyet Karna (Zararna) ulalr.


3. Olaan Kar Blm:

Bu blmde Dier Faaliyetlerden Olaan Gelir ve Karlar, Finansman Giderleri ile Dier Faaliyetlerden Olaan Gider ve Zararlardan oluur. Faaliyet Karndan bu giderleri kartlnca Olaan Kara(zarara) ulalr.

4. Dnem Kar Blm:

Bu blm, iletmenin esas ve yan faaliyetleri dnda kalan ilemleri nedeniyle elde ettii gelirler ve karlar ile katland giderler ve zararlardan oluur. Olaan Kardan, Olaan D Gelir ve Karlar ile Olaan D Gider ve Zararlar kartlnca Dnem Karna(zararna) ulalr.

5. Dnem Net Kar Blm:

Dnem Karndan, Vergi ve Dier Yasal Ykmllklerin kartlmasyla Dnem Net Kar(zarar)na ulalr.


ZET GELR TABLOSU

 • BRT SATILAR

 • SATI NDRMLER(-)

 • NET SATILAR

 • SATILARIN MALYET(-)

  BRT SATI KARI VEYA ZARARI

 • FAALYET GDERLER(-)

  FAALYET KARI VEYA ZARARI

 • DER FAALYETLERDEN OLAAN GELR KARLAR

 • DER FAALYETLERDEN OLAAN GDER VE ZARARLAR(-)

 • FNANSMAN GDERLER(-)

  OLAAN KAR VEYA ZARAR

  I. OLAANDII GELR VE KARLAR

 • OLAANDII GDER VE ZARARLAR(-)

  DNEM KARI VEYA ZARARI

 • DNEM KARI VERG VE DER YASAL YKMLLK KARILIKLARI(-)

  DNEM NET KARI VEYA ZARARI


ad
 • Login