Patofyziol gia imunitn ho syst mu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Patofyziológia imunitného systému PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Patofyziológia imunitného systému. Prof. MUDr. Ján Hanáček Csc. Úlohy imunitného systému. Je to systém zabezpečujúci rozpoznanie telu vlastných a cudzorodých látok, ochranu vnútorného prostredia hostiteľa voči cudzorodým antigénom, predovšetkým antigénom infekčnej povahy

Download Presentation

Patofyziológia imunitného systému

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Patofyziológia imunitného systému

Prof. MUDr. Ján Hanáček Csc


Úlohy imunitného systému

 • Je to systém zabezpečujúci rozpoznanie telu vlastných a cudzorodých látok, ochranu vnútorného prostredia hostiteľa voči cudzorodým antigénom, predovšetkým antigénom infekčnej povahy

  Patofyziologické zmeny v činnosti IS sa prejavia

  nerovnováhou v zmysle

 • zvýšenej reaktivity IS

 • zníženej reaktivity IS


Formy neadekvátnej odpovede imunitného systému

Hypersenzitivita

 • Zosilnená reaktivita voči environmentálnym antigénom (alergie

 • Reaktivita namierená voči telu vlastným antigénom (autoimunita

 • Aktivita zameraná voči tkanivám telu prospešným – transfúzia krvi, transplantáty (isoimunita.

  Hyposenzitivita

 • Činnosť imunitného systému je nedostatočná vzhľadom na „potreby ochrany“ organizmu pred cudzorodými antigénmi (imunodeficientné procesy


Typy hypersenzitivity

Klasifikujú sa na základe zdroja antigénu, voči ktorému je

hypersenzitívna reakcia namierená

Alergia:

 • Def.: Reakcia tkanív organizmu zapríčinená škodlivými účinkami hypersenzitívnej reakcie imunitného systému jedinca vyvolaná environmentálnymi antigénmy

 • Má dva aspekty:

 • - imunitná reakcia, ktoré je telu prospešná

 • - imunitná hypersenzitívna reakcia, ktorá je škodlivá pre

 • organizmus

 • príklady: atopická dermatitída, alergická rinitída, potravinové alergie, kožné kontaktné alergie, profesionálna expozícia – astma,

  Autoimunita

 • porucha v imunologickej tolerancii – reakcia proti antigénom vlastných tkanív

 • imunitný systém reaguje proti vlastným antigénom tvorbou autoprotilátok, alebo namierením bunkami sprostredkovanej imunitnej odpovede voči telu vlastným štruktúram


Autoimunitné ochorenia

Endokrinný systém

 • hypertyreoidizmus (Grawesova choroba, autoimunitná tyreoditída, primárny myxedém, DM typ 1, Addisonova choroba, mužská a ženská sterilita, idiopatický hypopituitarizmus, parciálna pituitárna insuficiencia

  Koža

 • pemphigus vulgaris, vitiligo, dermatitis herpetiformis

  Neuromuskulárny systém

 • dermatomyozitída, roztrúsená skleróza, myasténia gravis, postvakcinačná a postvírusová encefalitída, polyneuritída, reumatická horúčka, kardiomyopatia

  GIT

 • celiakia, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, atrofická gastritída, primárna biliárna cirhóza, protilátky proti intrinsic faktoru

  Oko

 • Sjogrenov syndróm, uveitída


Spojivové tkanivo

 • spondylitis, reumatoidná artritída, systémový lupus erytematodes, polyarteritis nodosa, sklerodermia

  Obličky

 • Imunokomplexová glomerulonefritída, Goodpasterov syndróm,

  Hemopoetický systém

 • idiopatická neutropénia, lymfopénia, autoimunitná hemolytická anémia, autoimunitná trombocytopenická purpura, perniciózna anémia

  Respiračný systém

 • Goodpasterov syndróm – interalveolárne septá

 • Autoprotilátky sú produkované aj u zdravých jedincov, predovšetkým vo vyššom veku, toto je jeden z mechanizmov zodpovedných za proces starnutia - v dôsledku zníženej tolerancie k vlastným antigénom

 • Organizmus mladších jedincov tiež produkuje autoprotilátky avšak bez vzniku autoimunitného ochorenia (tu je reakcia slabšia


Izoimunitné ochorenia

 • imunitný systém jedinca reaguje proti tkanivám, alebo bunkám iného jedinca, ktoré boli podané za terapeutickým účelom – napríklad reakcia proti transfundovaným Er, štepu pochádzajúceho z darcovského organizmu

 • za cudzorodé antigény môže IS matky považovať aj tkanivá plodu počas intrauterinného života


Patogenéza hypersenzitivity

Patogenéza hypersenzitivity nie je presne známa, v patogenéza sa predpokladá účasť nasledovných faktorov:

 • genetická predispozícia

 • opakované infekcie

 • iné environmentálne faktory – znečisteniny v ovzduší, vode, potrave, rôzne psychogénne faktory


Patogenéza hypersenzitivity

Väčšina chorôb zapríčinených hypersenzitívnou reakciou vzniká v dôsledku interakcie najmenej troch faktorov:

a/ počiatočného stimulu/inzultu narúšajúceho imunitnú homeostázu

b/ genetickej výbavy jedinca, ktorá determinuje „vnímavosť“ na počiatočný stimul

c/ imunitný proces, ktorý zosilňuje počiatočný stimul


Mechanizmy imunitnej hypersenzitivity

 • Typ I: IgE mediovaná alergická reakcia

 • Typ II: tkanivovo špecifická reakcia

 • Typ III: imunokomplexová reakcia

 • Typ IV: bunkami sprostredkovaná reakcia

  Podľa časového hľadiska môže ísť o:

 • včasnú hypersenzitívnu reakciu - vzniká rádovo do niekoľkých minút od kontaktu s antigénom

 • neskorú hypersenzitívnu reakciu - vzniká do niekoľkých hodín, prípadne dní po expozícii antigénu


Typ I hypersenzitívnej reakcie

 • IgE mediovaná reakcia

 • - ide o produkciu IgE proti špecifickému antigénu,

 • - po opakovanom stretnutí organizmu s daným antigénom dochádza k degranulácii mastocytov na základe reakcie IgE s antigénom a uvoľneniu histamínu ako aj ďalších cytokínov


Typ I hypersenzitívnej reakcie

2. Atopia – vlastnosť organizmu vyjadrujúca zvýšenú

pohotovosť k alergickým reakciám

 • atopický jedinec produkuje viac IgE a má aj viac receptorov pre Fc fragmenty IgE na povrchu žírnych buniek v porovnaní so zdravým jedincom

 • jeden z mechanizmov participujúci na zvýšení produkcie IgE je aj znížená aktivita /deficiencia/ špecifických supresorových buniek tlmiacich produkciu IgE

  3. Anafylaxia – rýchla a silná reakcia, ktorá sa rozvinie

  v priebehu niekoľkých minút

  Generalizovaná forma zahŕňa: svrbenie, erytém, zvracanie, kŕče GIT-u, hnačka, sťažené dýchanie, edém laryngu, angioedém, cievny kolaps, šok, smrť

  Kožná forma – znaky lokálneho zápalu


Typ II hypersenzitívnej reakcie

Charakteristika:

deštrukcia cieľových buniek prostredníctvom protilátok, ktoré sú namierené proti antigénom prítomným na povrchu týchto buniek – na ich membráne

Vysvetlenie:

 • Okrem HLA systému antigénov majú bunky jednotlivých tkanív tzv. TSA – tkanivovo špecifické antigény, ktoré sú exprimované len na určitom type buniek.

 • V dôsledku limitovanej distribúcie TSA je tento typ ochorenia „ohraničený“ na tkanivo, ktoré uvedené antigény exprimuje.


Mechanizmy participujúce na deštrukcii buniek pri type II hypersenzitívnej reakcie:

 • Protilátka sa naviaže na TSA cieľových buniek, vzniká komplex antigén+protilátka, čo vedie ku aktivácii komplementu a iniciuje sa kaskáda komplementovej reakcie, ktorej výsledkom je lýza buniek nesúcich na povrchu už spomenutý komplex.

  Príklady: autoimunitná hemolytická anémia, transfúzna reakciu voči bunkám darcu

 • Protilátka sa naviaže na TSA „cieľových buniek“ (opsonizácia), makrofágy sú schopné takéto bunky identifikovať ako „cudzie“, následne ich fagocytujú

  a likvidujú


Mechanizmy participujúce na deštrukcii buniek pri type II hypersenzitívnej reakcie:

 • Protilátka naviazaná na TSA

  – Fc receptory cytotoxických buniek sú schopné rozpoznávať antigén na „cieľových“ bunkách, následne dochádza k väzbe cytotoxických buniek na cieľové bunky, cytotoxické bunky uvoľnia substancie, ktoré spôsobia lýzu „cieľovej“ bunky

 • Protilátka naviazaná na TSA

  – autoprotilátka napodobujúca TSH obsadí receptor pre TSH na membráne cieľových buniek, čo sa prejaví zvýšením funkcie cieľových buniek – napríklad Grawes – Basedovova choroba


Typ III hypersenzitívnej reakcie

Charakteristika:

 • Pri tomto type hypersenzitívnych reakcií dochádza k tvorbe komplexov antigén protilátka v cirkulácii (v krvi a následne dochádza k depozícii cirkulujúcich imunokomplexov do cievnej steny na rôznych miestach, prípadne sa deponujú extravaskulárne na rôznych miestach v organizme.Tento typ hypereaktivity nie je orgánovo špecifický

 • Škodlivý efekt cirkulujúcich imunokomplexov spočíva opäť v aktivácii komplementu, v stimulácii fagocytárnej aktivity neutrofilných leukocytov, ktoré fagocytujú imunokomplexy. V procese fagocytózy dochádza k uvoľneniu lysozomálnych enzýmov z NE -LE, ktoré následne môžu poškodiť tkanivo.


Ochorenia spôsobené III. typom hypersenzitívnej reakcie

Sérová choroba

 • - ochorenie nazvané podľa druhu cudzorodého antigénu vpraveného do organizmu človeka

 • - generalizovaná depozícia imunokomplexov v cievnej stene, kĺboch a obličkách

 • - symptómy a znaky tohto ochorenia zahŕňajú horúčku, začervenanie povrchu kože, bolesti, zväčšenie lymfatických uzlín

  Raynaudov fenomén

 • - od teploty závislá depozícia imunokomplexov v cievach periférnych tkanív vystavených pôsobeniu chladu (kryoglobulíny

  Arthusov fenomén

 • Je to príklad lokalizovanej imunokomplexami spôsobenej zápalovej reakcie. Vzniká v dôsledku opakovanej lokálnej expozície cudzorodým antigénom, ktoré reagujú s preformovanými protilátkami v cievnej stene.


Typ IV hypersenzitívnej reakcie

Charakteristika: tento typ reakcie je sprostredkovaný špecifickými senzibilizovanými T- lymfocytmi, protilátky tu nezohrávajú úlohu

Typy senzibilizovaných T buniek sú:cytotoxické T- lymfocyty

lymfokíny produkujúce T- lymfocyty

Patologické procesy spôsobené týmto typom hypersenzitivity:

 • rejekcia transplantátu, tuberkulínová reakcia

 • rejekcia tumorov, kontaktná alergia na kovy, brečtan

  Ochorenia spôsobené týmto typom hypersenzitivity

 • Reumatoidná artritída – antigénom je kolagén typu II v kĺbovom tkanive

 • Hashimotova tyreoditída – antigénom je proteín nachádzajúci sa v bunkách štítnej žľazy

 • Diabetes mellitus typ 1 – antigénom je proteín B buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu


Patogenéza hyposenzitivity

Táto porucha vyplýva z nedostatočnej činnosti imunitného systému a vedie k jej klinickej manifestácii v podobe imunodeficitu

Deficiencia vo funkcii imunitného systému sa môže týkať jedného, alebo viacerých komponentov imunitného systému - napríklad B buniek, T buniek, fagocytujúcich buniek, komplementu

Klasifikácia:

 • Vrodené (primárne imunodeficity – v dôsledku genetickej poruchy

 • Získané (sekundárne imunodeficity – vzniknuté v dôsledku inej choroby – napríklad nádorového ochorenia, vírusového ochorenia,

  intenzívneho a dlhodobého stresu alebo vzniknuté v dôsledku fyziologických zmien, napríklad starnutia


Ochorenia spôsobené imunodeficienciou

Primárne defekty T buniek

 • SCID – severe combined immune defficiency (SCID

 • Di Georgeov syndróm - aplázia alebo hypoplázia týmusu

  Primárne poruchy B buniek

 • agamaglobulinémia

 • selektívne deficiencie v produkcii IgA, IgM, IgE

  Poruchy fagocytózy

 • a/ kvantitatívne defekty – napríklad kongenitálna aplázia sleziny, kosáčikovitá anémia, alebo kongenitálna neutropénia

 • b/ poruchy chemotaxie – sy. lenivých LE,

 • c/ poruchy mikrobicídnej aktivity – chronická granulomatózna choroba, znížená aktivity myeloperoxidázy

  Poruchy komplementu


 • Login