IZMENE I DOPUNE
Download
1 / 16

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU - ZARADA - - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU - ZARADA -. JPM Jankovi ć Popović Mitić Avgust 2014. godine. Obra čun i isplata zarada. Relevantni propisi: Zakon o radu Posebni zakoni (Zakon o platama državnih službenika i nameštenika, Zakon o platama u državnim organima i javnim službama i dr.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU - ZARADA -' - felicia-clay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

IZMENE I DOPUNE

ZAKONA O RADU

- ZARADA -

JPM Janković Popović Mitić

Avgust 2014. godine


Obra un i isplata zarada
Obračun i isplata zarada

Relevantni propisi:

Zakon o radu

Posebni zakoni (Zakon o platama državnih službenika i nameštenika, Zakon o platama u državnim organima i javnim službama i dr.)

Opšti akt (Kolektivni ugovor / Pravilnik o radu)

Ugovor o radu

Zarada = Plata


Ugovor o radu
Ugovor o radu

 • Obavezni elementi ugovora o radu koji se tiču zarade i drugih novčanih davanja su:

 • Novčani iznos osnovne zarade (bruto zarada) na dan zaključenja ugovora o radu;

 • Elementi za utvrđivanje radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog;

 • Rokovi za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo

 • Ugovor o radu ne mora da sadrži elemente navedene pod tačkom 2) i 3) ukoliko su oni utvrđeni zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca u skladu sa zakonom, u kom slučaju u ugovoru o radu mora biti naznačen akt kojim su ta prava utvrđena u momentu zaključenja ugovora o radu.


Rad jednake vrednosti
Rad jednake vrednosti

 • Zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

 • Zaposlenima se garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod poslodavca.

 • Drugačije je definisan rad jednake vrednosti:

  „Pod radom jednake vrednosti podrazumeva se rad za koji se zahteva isti stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja, znanja i sposobnosti, u kome je ostvaren jednak radni doprinos uz jednaku odgovornost.“

 • Odluka poslodavca, ili čak i sporazum sa zaposlenim, koji nisu u skladu sa stavom 2. ovog člana – ništavi su.

 • U slučaju povrede prava zaposlenog da se njegov rad jednake vrednosti jednako vrednuje kao i rad drugog zaposlenog, zaposleni ima pravo na naknadu štete.


Ta smatra zaradom
Šta smatra zaradom

 • Zarada iz člana 104. stav 1. sastoji se od :

 • Zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

 • Pod zaradom u smislu stava 1. ovog člana smatra se zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade.


Ta se ne smatra zaradom
Šta se ne smatra zaradom

 • Naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada;

 • Dnevnice za službeni put u inostranstvo;

 • Naknada troškova i prevoza na službeni put u zemlji i inostranstvu;

 • Smeštaj i ishrana za rad i boravak na terenu, ukoliko zaposlenom nisu obezbeđeni smeštaj i ishrana;

 • Naknada za korišćenje službenog automobila u službene svrhe;

 • Otpremnina pri odlasku u penziju ili u slučaju tehnološkog viška;

 • Naknada troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice zaposlenog;

 • Naknada štete zbog povrede na radu ili profesionalanog oboljenja;

 • Poklon deci zaposlenog do 15 godina života za Božić i Novu Godinu, do neoporezivog iznosa;

 • Premija za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje;

 • Kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija;

 • Jubilarna nagrada;

 • Solidarna pomoć;

 • Učešće zaposlenog u dobiti;

 • Naknada troškova za upotrebu sredstava za rad i drugih troškova rada.


Uve ana zarada
Uvećana zarada

 • Smenski rad više ne predstavlja osnov za uvećanje zarade.

 • Minuli rad obračunava se samo za godine staža provedene na radu kod poslodavca, odnosno poslodavca prethodnika, te sa poslodavcem povezanih lica.


Minimalna zarada
Minimalna zarada

 • 18.07.2014 - utvrđena minimalna cena rada po satu

  („Sl. Glasnik RS“ , br. 74/2014)

 • Važiće za period od 29.07.2014. -31.12.2014. godine

 • Minimalna zarada bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period jul - decembar 2014. godine, iznosi RSD 115,00 („neto“) po radnom času

 • Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

 • Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.


Minimalna zarada1
Minimalna zarada

 • Zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i vreme provedeno na radu.

 • Minimalna zarada određuje se na osnovu minimalne cene rada utvrđene u skladu sa Zakonom o radu, vremena provedenog na radu i poreza i doprinosa koji se plaćaju iz zarade.

 • Opštim aktom, odnosno ugovorom o radu utvrđuju se razlozi za donošenje odluke o uvođenju minimalne zarade.

 • Po isteku roka od šest meseci od donošenja odluke o uvođenju minimalne zarade poslodavac je dužan da obavesti reprezentativni sindikat o razlozima za nastavak isplate minimalne zarade.

 • Poslodavac je dužan da minimalnu zaradu isplati zaposlenom u visini koja se određuje na osnovu odluke o minimalnoj ceni rada koja važi za mesec u kojem se vrši isplata.

 • Zaposleni koji prima minimalnu zaradu, ima pravo na uvećanu zaradu, na naknadu troškova i druga primanja koja se smatraju zaradom u skladu sa zakonom.

 • Osnovica za obračun uvećane zarade je zarada zaposlenog.


Minimalna cena rada
Minimalna cena rada

 • Minimalna cena rada utvrđuje se odlukom Socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije .

 • AkoSocijalno-ekonomskisavet ne doneseodluku u roku od 15 (petnaest)dana od danapočetkapregovora, odluku o visiniminimalneceneradadonosiVladaRepublikeSrbije u narednih 15 (petnaest) dana.

 • Čl. 112 ZOR – nudi novo rešenje za utvrđivanje minimalne cene rada – i propisuje da se pri utvrđivanju minimalne cene rada polazi naročito od:

 • egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe,

 • kretanje stope zaposlenosti na tržištu rada,

 • stope rasta bdp,

 • kretanjepotrošačkih cena,

 • kretanjeproduktivnostii

 • kretanje prosečne zarade u RS.


Naknada zarade
Naknada zarade

 • Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u sledećim slučajevima:

 • Za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan;

 • Godišnjeg odmora;

 • Plaćenog odsustva;

 • Vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa; (Poslodavac – p. na refundaciju)

 • Privremene sprečenosti za rad do 30 (trideset) dana;

 • Prekid rada bez krivice zaposlenog;

 • U drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom.

 • Naknadazarade se obračunava u visiniprosečnezaradeu prethodnih12 (dvanaest)meseci(ranije rešenje - 3 (tri) meseca).


Naknada tro kova
Naknada troškova

 • Dolazak i odlazak sa rada: Postoji mogućnost daposlodavacnaknaduzaprevozobezbeditako štoćezaposlenimaobezbeditiprevoz.

 • Ishrana tokom rada (topli obrok): Ostavljenaje mogućnostposlodavcu da ishranu u tokuradauredi i nadruginačinosimnovčanimdavanjima (npr.organizovanje cattering-a za zaposlene), ali visinatroškovasvejedno morabitiadekvatno izraženau novcu.

 • Naknada za službena putovanja u inostranstvo: Ukinuta je obavezapoštovanjaodredbiUredbe o naknaditroškova i otpremninidržavnihslužbenika i nameštenikazaslužbenaputovanja u inostranstvo.

 • Uvedenaje odredba da se promenamestastanovanjazaposlenognakonzaključenjaugovora o radunećesmatratirelevantnomzauvećanje prava zaposlenog po osnovu naknade na ime naknadetroškovaprevozazaposlenom.

  NIJE IZMENJENA NAKNADA TROŠKOVA ZA:

 • Vremeprovedenonaslužbenomputu u zemlji;

 • Regreszakorišćenjegodišnjegodmora


Obra un zarade
Obračun zarade

 • Uvedena je mogućnost da se obračunzarade i naknadezaradezaposlenomdostaviu elektronskojformi.

 • Obračunzarade i naknadezaradepredstavljaizvršnuispravu, a zaposleniimamogućnostda osporavazakonitostinavedenog obračunaprednadležnim sudom.

 • Sadržaj obračuna zarade propisuje nadležni ministar u formi Pravilnika o sadržaju obračuna zarade odnosno naknade zarade, za čije donošenje je predviđen rok od 30 dana od dana stupanja na snagu Izmena i dopuna Zakona o radu – danas - 29.08.2014. godine.


Otpremnina
Otpremnina

 • Visina otpremnine se utvrđuje opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim da ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca (+ poslodavčevih prethodnika ili sa poslodavcem povezanih lica) kod koga zaposleni ostvaruje pravo na otpremninu.

 • Visina otpremnine računa se za:

 • Vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca;

 • Vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca prethodnika u slučaju statusne promene i promene poslodavca;

 • Vreme provedeno kod povezanih lica sa poslodavcem u skladu sa zakonom (ZPD).

 • Promena vlasništva nad kapitalom ne smatra se promenom poslodavca u smislu ostvarivanja prava na otpremninu.


 • Opštim aktom ili ugovorom o radu poslodavac ne može da utvrdi duži period za isplatu otpremnine od perioda utvrđenog Zakonom o radu –

  - takva odredba smatrala bi se direktno suprotnom Zakonuo radu;

 • Zašto? – Jer Zaposleni ne može da ostvari pravo na otpremninu za isti period za koji mu je već isplaćena otpremnina kod istog ili drugog poslodavca.

 • Poslodavac je dužan da u slučaju otkaza ugovora o radu po osnovu viška isplati zaposlenom otpremninu u minimalnoj visini u skladu sa Zakonom o radu.

  Otpremninaprilikomodlaska u penziju

 • Poslodavac je dužan da zaposlenom pri odlasku u penziju isplati najmanje 2 (dve) prosečne zarade (do izmena je postojala obaveza isplate 3 (tri) prosečne zarade).


VAŠA utvrdi duži period za isplatu otpremnine od perioda utvrđenog Zakonom o radu – PITANJA?

Hvala na pažnji!


ad