Arbeidmilj kartlegging radisson blu hotel lesund 24 mars 2011
Download
1 / 16

Arbeidmiljøkartlegging Radisson Blu Hotel, Ålesund 24. Mars 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HMS-opplæring modul 3. Arbeidmiljøkartlegging Radisson Blu Hotel, Ålesund 24. Mars 2011. Møre og Romsdal fylkeskommune – ein tydeleg medspelar. Rammeprogram – HMS-opplæring modul 3, 24.03.11. 0900Registrering – og ein matbit 0930Opning v/personalsjef Dag Lervik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Arbeidmiljøkartlegging Radisson Blu Hotel, Ålesund 24. Mars 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


HMS-opplæring modul 3

ArbeidmiljøkartleggingRadisson Blu Hotel, Ålesund 24. Mars 2011

Møre og Romsdal fylkeskommune – ein tydeleg medspelar


Rammeprogram – HMS-opplæring modul 3, 24.03.11

 • 0900Registrering – og ein matbit

 • 0930Opning v/personalsjef Dag Lervik

  • Avtale om BHT – utvikling av bestillarkompetanse

  • Økonomi, rutine for fakturering og bestilling av tenester frå Hjelp24

  • ”Diagnostisere” arbeidsmiljøet som grunnlag for bestilling av BHT

 • 1000Arbeidsmiljøkartlegging som ein del av det systematiske HMS-arbeid v/ Iver Kåre Mjelve og Richard Muller frå personalseksjonen

  • HMS-systemet og ressursar/verkty

  • Arbeidsmiljøfaktorar

  • Kartleggingsmetodar

  • Handlingsplanar for oppfølging og handtering av avvik

 • 1045Pause

 • 1100Risikovurdering som metodev/Venke Dale frå Hjelp 24 og Martin Hauge frå personalseksjonen

  • HMS-retningslinje

  • Metode/verkty

 • 1200Lunsj

 •  1300Vi trener på risikovurdering (arbeid med case)

 •  1400Kaffipause

 • 1500Oppsummering – vi dreg trådane saman 

 • 1530 Slutt


 • Avtale med Hjelp24 om bedriftshelseteneste for alle tilsette

  • bedriftshelsetenesten skal bistå i det systematiske og målretta HMS-arbeidet

  • heilskapleg og førebyggande bistand i arbeidsmiljøsatsinga på eit høgt og relevant fagleg nivå innan fleire kompetanseområde

   • psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

   • arbeidshelse

   • ergonomi

   • systematisk HMS-arbeid


  • i prinsippet vil kvar enkelt driftseining bestille BHT-tenester i samsvar med lokale utfordringar i HMS-arbeidet

  • spisse bruken av BHT inn mot dei kvar tid gjeldande utfordringane og utviklingsbehova som einingane og organisasjonen har

  • Mål for denne opplæringsdagen:

  • Utvikle kompetanse til å kartlegge og ”diagnostisere” eige arbeidsmiljø som eit ledd i å utvikle bestillarkompetanse og skaffe nødvendig grunnlag for målretta arbeidsmiljøutvikling

  Mål- og behovsretta bruk av BHT


  • BHT må integrerast i hovudaktivitetane i driftseiningane sin HMS-årssyklus med vektlegging av risikovurderingar/kartlegging og oppfølging av handlingsplanar

  Rapportere

  Kartlegge og risikovurdere

  Revidere

  Systematisk

  HMS-arbeid

  Planlegge og prioritere tiltak

  Følge opp

  Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2010


  • samla er det i økonomiplana satt av ei ramme på kr. 2,5 millionar (”friske midlar”) til BHT

  • hovuddelen blir fordelt ut på driftseiningane, ein buffer på kr. 500.000,- vil ligge igjen sentralt for å møte spesielle utfordringar

  • betale ein timepris på kr. 990,- for dei tenestene som faktisk blir levert (forarbeid + gjennomføring)

  Økonomiske rammer for BHT


  Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2010

  BHT-utgiftene skal førast på eit eige prosjektnummer; 1050 BHT-driftseiningar og på konto/art 12701 - Konsulenttjenester,


  Bestilling og fakturering

  • separate fakturarar for den enkelte driftseining

  • blir sendt til fakturaadresse Møre og Romsdal fylkeskommune, økonomiseksjonen, fakturamottak, 6404 Molde.

  • timeprisen for alle fagområde Hjelp24 leverar tenester på, er kr. 990,-.

  • Av fakturaene skal det gå fram

   • tidspunkt for leveranse

   • kva tenesta/aktiviteten gjeld

  • Hjelp24 skal også kunne levere rapportar på omfang av kjøp i forhold til avsett ramme på driftseiningsnivå


  Implementering

  • Fase 1 – Forankring av strategi og overordna handlingsplan

   november og desember 2010

  • Fase 2 – Informasjons- og oppstartsmøte i alle driftseiningar – Opplæringstiltak i Fylkesakademiet: verktøy for arbeidsmiljøkartlegging, bestillerkompetanse1. kvartal 2011

  • Fase 3 – Risikovurderingar, arbeidsmiljøkartlegging og utarbeiding av handlingsplanar med bistand frå Hjelp24 2. og 3. kvartal 2011

  NB Bistand i enkeltsaker ved behov, før fase 2 og 3 er gjennomført


  Oppstartsmøte med Hjelp24

  Målgruppe: leiing, AMU, vernetenesten

  • Presentasjon av Hjelp24, aktuelle kompetanse-/tenesteområde, kontaktpunkt, kontaktperson (forholdet mellom lokal kontaktperson og fylkeskontakt).

  • Leiinga presenterer eigen arbeidsbok og lokal HMS-årskalender (jfr. fylkesrådmannens resultatmål 2 og 3).

  • Avklare Hjelp24 si deltaking i faste aktivitetar, lage utkast til aktivitets-/ periodeplan som avklarar H24s bistand til driftseininga (jf. mal for periodeplan), herunder avklare bruk av verktøy/metode (jfr. HMS-systemet, verktøy) som skal nyttast i faste 3.


  Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2010


  Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2010


  Totalkartlegging av arbeidsmiljøet i 2011

  • Gjeld: alle driftseiningar

  • Utgangspunkt i vårt HMS-system og pålegg frå Arbeidstilsynet

  • Tidspunkt: 2. og 3. kvartal (jf. eigen plan for implementering av BHT)

  • Metode/verkty:

   • Kvantitativ kartlegging av psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø

   • (i regi av fylkesnivået)

   • Vernerunde (bistand frå Hjelp24 v/behov)

   • Risikovurdering (bistand frå Hjelp24 v/behov)

  • Analysere resultat og utarbeide handlingsplanar (bistand frå Hjelp24 v/behov)

  • For meir informasjon om BHT:

  • https://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Arbeidsgivarpolitikk/HMS/Bedriftshelseteneste


  Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2010


  Tilsynsrapport frå Arbeidstilsynet (2010)

  • Det er m.a. sett på

  • Systematisk HMS-arbeid med kartlegging, risikovurdering, handlingsplan og avvikssystem for organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorar

  • Nokre konklusjonar i tilsynsrapporten:

  • Etter Arbeidstilsynets oppfatning har fylkeskommunen eit godt dekkjande system for HMS, men at praktiseringa ikkje står i forhold til systemets omfang

  • Dels manglar handlingsplanar, det vil seie at forhold ikkje blir lukka eller dokumentert lukka. Spor av systematisk og løpande avviksrapportering- og handtering manglar

  • Vanskeleg å sjå samanheng mellom arbeidsbok og kartlegging, eller arbeidsboka manglar i ei hensiktsmessig form

  • Det blir reist spørsmål om kor vidt kompleksiteten i systemet kan bli eit hinder for å oppnå best mogleg HMS-standard

  • På bakgrunn av besøk i utvalte tilsynsobjekt (kulturavdelinga, utdanningsavdelinga og Molde vgs) er det funne avvik mellom HMS-systemets skildringar og det som ser ut til å vere etablert praksis

  • Det overordna inntrykket av fylkeskommunens HMS-arbeid er at det til dels blir gjennomført som pliktløp og at lokale tilpassingar som nedprioriterar omfanget av HMS-arbeidet får lov å utvikle seg


  Arbeidsgivarpolitikk-konferansen 2010

  Pålegg frå Arbeistilsynet

  • Pålegg:

  • Verksemda må kartlegge og risikovurdere dei organisatoriske og psykososiale forholda i trår med verksemdas HMS-system.

  • Frist 31.10.2011.


  ad
 • Login