Ohranimo arhivsko gradivo našim zanamcem
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 90

Ohranimo arhivsko gradivo našim zanamcem PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ohranimo arhivsko gradivo našim zanamcem. Vesna Gotovina Vodja sektorja za varstvo arhivskega gradivo uprave po letu 1945. Seminar, 13.5.2013 – 14.5.2013. Predpisi.

Download Presentation

Ohranimo arhivsko gradivo našim zanamcem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ohranimo arhivsko gradivo našim zanamcem

Vesna Gotovina

Vodja sektorja za varstvo arhivskega gradivo uprave po letu 1945

Seminar, 13.5.2013 – 14.5.2013


Predpisi

 • Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07 in 63/07, 115/2007, 122/2001, 31/2008, 35/2009, 58/2010, 101/2010)

 • Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 75/2005, 86/2006)

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št.47/2008, 58/2010,)

 • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/2006)

 • Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva(Uradni list RS, št. 86/2006)

 • Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 52/2009)

2


Predpisi

 • Enotne tehnološke zahteve – ETZ 2.0, 06.04.2011

 • Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivo (Uradni list RS, št. 132/2006, št. 38/2008)

 • Zakon o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 24/2006, 105/2006, 126/2007, 65/2008, 47/2009, 48/2009, 8/2010)

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05, 96/2005, 109/2005, 113/2005, 28/2006, 51/2006, 117/2006)

3


Predpisi

 • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/2000, 30/2001, 25/2004, 73/2004, 98/2004, 61/2006)

 • Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uradni list RS, št. 77/2000, 2/2001,99/2001, 42/2007)

 • Uredba o celostni grafični podobi Vlade RS in drugih organov državne uprave (Uradni list RS, št. 58/2010, 57/2011)

 • Zakon o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/2001, št.48/2003, 101/2003, 135/2003, 28/2006, 50/2006, 9/2010, 60/2011)

 • Uredba o varovanju tajnih podatkov(Uradni list RS, št. 74/2005, 7/2011, 24/2011 popr.)

4


Mednarodni standardi in priporočila

 • ISO 15489 – 1:2001 Information and dokumentation – Records management – Part 1: General

 • ISO 15489 –2:2001 Information and dokumentation – Records management – Part 2:Tehnical report

 • ISO 14721:2003 Reference model for an open archival information system – Model odprtega arhivskega informacijskega sistema (OAIS)


 • MoReq – Model requirements for the management of electronic records (Model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov – Specifikacija MoReq ), 2001, 2008, zadnja verzij 2010


Organizacija arhivov v Sloveniji

 • Arhiv Republike Slovenije

 • 6 regionalnih arhivov

 • arhivi samoupravnih lokalnih skupnosti

7


Definicije pojmov - 1

 • dokument, priloga

 • dokument v elektronski obliki

 • dokument v fizični obliki

 • elektronska kopija dok. v fizični obliki

 • fizična kopija dok. v elektronski obliki

 • fizična kopija dokumenta v fizični obliki

 • vhodni, izhodni, lastni dokument

 • zadeva

 • dosje

 • klasifikacijski znak

 • številka zadeve, številka dokumenta

8


Definicije pojmov - 2

 • signirni (dodeljevalni) znak

 • evidenca dokumentarnega gradiva

 • uradna evidenca

 • dokumentarno gradivo

 • arhivsko gradivo, trajno gradivo, gradivo z rokom hrambe

 • zbirka nerešenih zadev

 • tekoča zbirka dokumentarnega gradiva

 • stalna zbirka dokumentarnega gradiva

 • pisarniška odredba, zaznamek

 • rokovnik

 • varovani podatki, tajni podatek

I. SPLOŠNE DOLOČBE

9


Naloge in pooblastila

Pooblastila predstojnika:

 • za sprejemanje pošte

 • za odpiranje pošte,

 • za sprejemanje vlog in vlog na zapisnik

 • za dodeljevanje zadev in dokumentov

 • za evidentiranje dokumentov

 • za skeniranje dokumentov in notranjo kontrolo pravilnosti skeniranja

 • za odpiranje ovojnice v kateri je tajni podatek

 • za imenovanje komisije za izločanje in odbiranje dokumentarnega gradiva

 • …….

  Naloge javnih uslužbencev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

10


Splošne določbe

 • Način upravljanja z dokumentarnim gradivom

 • Organiziranost:

  • samostojna notranja organizacijska enota

  • del druge notranje organizacijske enote

  • pooblaščeni javni uslužbenci

  • več glavnih pisarn enega organa na več lokacijah

  • ena glavna pisarna za več različnih organov na isti lokaciji

 • Naloge:

  • sprejem pošte

  • odpiranje pošte (fizična, elektronska)

  • evidentiranje zadev, dosjejev in dokumentov

  • odprema

  • skrb za varovanje dok.gradiva

  • vodenje in skrb za enotno vodenje evidenc

  • usklajevanje in nadzor nad upravljanjem z dok.gradivom

vodja glavne pisarne

11


UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM

HRAMBA

vhodni dokument

HRAMBA

odpiranje in pregledovanje

SPREJEM ODPREM

označevanje

EVIDENTIRANJE

signiranje in klasificiranje

priprava odpreme

reševanje

izhodni/lastni dokument


Pojem pošte

1. “Uradna” pošta:

 • prepoznavna kot sporočilo

 • jo je možno reproducirati za potrebe poslovanja

 • v elektronski obliki v predpisanem formatu;

 • jo je potrebno evidentirati

  3. Neevidenčno gradivo

  4. Specifično dokumentarno gradivo

13


SPREJEMANJE POŠTE V FIZIČNI IN ELEKTRONSKI OBLIKI

oblika način sprejem čas sprejema

fizična poštna, pooblaščeni poslovni čas

kurirska, delavec

dostavna

služba dežurna služba kadarkoli

elektronska el. pošta inf. sistem kadarkoli

telefaks

el.izmenjava

podatkov spletni obrazci


Odpiranje pošte

 • ravnanje z nevarno pošto

 • pošta, prejeta na elektronski naslov uslužbenca

 • prepoved odpiranja:

  • tajne pošiljke

  • ponudbe za razpise

  • osebne pošiljke

  • naslovljena na drug organ

 • postopek s pomanjkljivo in nepravilno pošto

 • ravnanje s prilogami

 • obrazci vlog

15


Prejemna štampiljka

 • fizična pošta

  • praviloma zgornji desni del dokumenta

  • prva stran dokumenta

  • ne prekriva teksta

  • ne na priloge

 • elektronski dokumenti

 • zapisi z drugimi tehničnimi sredstvi

 • VI. UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM 2.Sprejemanje pošte in vlog

  16


  PREJEMNA ŠTAMPILJKA - PRIMER

  Ministrstvo za kulturo RS

  ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE

  zaporedna številka dokumenta v zadevi

  številka iz načrta klasifikacijskih znakov

  zaporedna številka zadeve v okviru enega leta

  leto (izpisane morajo biti vse štiri številke, ni dovolj npr. 12)


  Razvrščanje - klasificiranje

  • klasifikacija zadev in dokumentov

   evidenca se vodi po vsebini zadev na podlagi načrta klasifikacijskih znakov

  • načrt klasifikacijskih znakov

   • določi predstojnik

   • vsebuje seznam klasifikacijskih znakov, z besedami opisan pomen in rok hrambe

   • decimalna razdelitev vsebin z delovnega področja organa

   • obvezen okvir načrta (Vlada); enoten načrt za posamezno področje (ministri)

   • številčni znaki; največ pet-mestni, brez vmesnih povezovalnih znakov (PRAVILNO: 12344; Napačno: 123-44)

   • za daljše časovno obdobje; ob spremembi (dodelitev znaka na 4. ali 5. nivoju) zapis datuma v izvod, namenjen trajni hrambi

  18


  Klasifikacijski načrt Vicedomskega urada za Kranjsko 1492 - 1747

  gradivo osrednjega državnega oziroma cesarjevega urada na Kranjskem je razdeljeno v štiri glavne skupine:

  • Splošno - upravne zadeve

  • Cerkvene zadeve

  • Kameralne in urbarialne zadeve

  • Mitninske zadeve

  19


  GLAVNE SKUPINE IZ OBVEZNEGA OKVIRA 2005

  0 DRŽAVNA IN DRUŽBENA UREDITEV

  1 DELO, DRUŽINA, ZDRAVJE IN SOCIALNE ZADEVE

  2 NOTRANJE ZADEVE

  3 GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO, GOZDARSTVO,

  PREHRANA, OKOLJE, PROSTOR, PROMET IN ZVEZE

  4 FINANCE, JAVNE FINANCE IN DRŽAVNO PREMOŽENJE

  5 ZUNANJE ZADEVE

  6 ZNANOST, KULTURA, ŠOLSTVO IN ŠPORT

  7 PRAVOSODJE

  8 OBRAMBA TER ZAŠČITA, REŠEVANJE IN POMOČ

  9 ZADEVE ZUNAJ RAZREDOV OD 0 DO 9

  20


  OBVEZNI OKVIR NAČRTA KLASIFIKACIJKSKIH ZNAKOV na podlagi katerega javnopravne osebe izdelajo svoje KN

  Obsega:

  • klasifikacijski znak

  • opis pomena klasifikacijskega znaka

  • opis vsebine klasifikacijskega znaka


  DECIMALNA KLASIFIKACIJA


  Dodeljevanje - signiranje

  glavna pisarna

  • dodeljevanje zadev in dokumentov

   • postopek predpiše predstojnik

   • popolno, nepopolno

   • presigniranje

  • dopolnilno dodeljevanje

   • v evidenci celoten signirni znak

  • načrt signirnih znakov

   • določi predstojnik – akt o notranji org. in sist.

   • vezani na delovno mesto

   • spremembe le najnujnejše - dokumentirane

  notranja org.enota

  strokovni

  23


  Načrt signirnih znakov

  ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE ( primer – del načrta)

  1 DIREKTOR

  101 Služba za splošne naloge

  101 - 01 Vodja službe

  101 - 02 Višji svetovalec - pravnik

  101 - 03 Višji svetovalec za tehnične naloge in investicije

  101 - 04 Kadrovnik VII/2

  101 - 05 Strokovni sodelavec

  101 - 06 Tajnica direktorja

  ...

  ...

  102 Sektor za varstvo najstarejšega arhivskega gradiva

  102 -01 Vodja sektorja

  102- 01 Višji svetovalec - arhivist

  102- 03 Višji svetovalec arhivist

  ....

  24


  Splošno o evidentiranju

  • pomen evidence dokumentarnega gradiva

  • način vodenja evidence

  • evidentiranje v elektronski obliki

  • specifično gradivo

  • neevidenčno gradivo

  25


  nova

  zadeva

  vhodni

  dokument

  dosigniranje

  signiranje

  stara

  zadeva

  reševanje

  Evidentiranje dokumentov

  • evidentiranje prejetih (vhodnih) dokumentov

  • evidentiranje izhodnih dokumentov

  • evidentiranje lastnih dokumentov

  26


  Evidentiranje dokumentov

  Dokument:

  • subjekt

  • datum dokumenta

  • številka dokumenta

  • kratka vsebina dokumenta

  • oznaka dokumenta (V, I, L)

  • signirni znak

  • število in kratek opis prilog

  • ključne besede

  • (drugi podatki)

 • postopek vpisa dokumenta v evidenco

 • vlaganje dokumentov v zadeve

 • kopije dokumentov

 • 27


  Evidentiranje zadev, dosjejev in dokumentnih seznamov

  Zadeva:

  • številka zadeve

   (klasif.znak – zap.št. / letnica)

  • subjekt ali tema

  • ključne besede (opcijsko)

  • kratka vsebina

  • stanje

  • datum začetka

  • signirni znak

  • rok hrambe

  • zveza (če obstaja)

  • seznam dokumentov v zadevi

  • ovoj

  • zadeve po skrajšanem postopku

  • povezane zadeve

  • dosje

  • rešitev zadev v upravnih postopkih

  • rešitev zadev v drugih postopkih

  • rešitev zadev iz splošnega poslovanja

  28


  številka

  V primeru, da je na ovoju možnih več rokov hranjenja, mora javni uslužbenec, ki reši zadevo, ustrezno označiti rok hrambe!

  29


  Sejno gradivo

  • evidenca - dosje

  • vsebina evidence sejnega dosjeja:

   • izvirnik vabila z dnevnim redom in seznamom povabljenih

   • neoverjen zapisnik prejšnje seje

   • poročilo o izvrševanju sklepov

   • gradivo k posameznim točkam dnevnega reda

  • sejno gradivo

  • evidenca sklepov

  30


  sejno gradivo

  31

  31


  Priprava dokumentov

  • enotna podoba in prepoznavnost – celostna podoba

  • pravilnost in enotnost vsebine

  • oblikovne značilnosti dokumentov

   - državni grb

   - naziv ‘Republika Slovenija’

   - naziv organa državne uprave

   - kontaktni podatki

   - številka dokumenta,

   - datum

   - drugi podatki, predpisani za poslovanje

   - žig, navedba in podpis uradne/ih oseb

  • žigi (fizična in elektronska oblika)

  32


  Primer uradnega dopisa

  33


  Grafični primer poslovne vizitke

  Primer poslovne vizitke

  34


  ZBIRKA NEREŠENIH ZADEV

  TEKOČA ZBIRKA

  STALNA ZBIRKA

  2 leti

  rešene


  Stalna zbirka

  Posledice selitve gradiva


  HRAMBA GRADIVA

  • Način hrambe (v okviru leta po klasifikacijskih znakih!).

  • Hramba gradiva v elektronski obliki.

  • Hramba gradiva s tajnimi podatki.

  • Hramba gradiva na mikrofilmu.


  Arhivsko gradivo

  • v zbirki dokumentarnega gradiva je posebej označeno

  • fizično gradivo hranimo ločeno

  • za vsak organ javne uprave ga določi pristojni arhiv

  • področje arhivskega gradiva urejajo predpisi

  ARHIV RS

  - predpisi, ki jih izdaja javnopravna oseba v okviru svoje pristojnosti,

  - uradne, javne evidence, vključno z zbirkami osebnih podatkov,

  - lastni zapisniki sej z gradivom za seje,

  • celotne pomembnejše zadeve iz upravnega postopka

  • dokumenti o ustanovitvi, organizaciji in likvidaciji javnopravne osebe,

   - zapisniki o izidu volitev in referendumov,

   - plani, poročila in analize vseh vrst (zlasti letni in pomembnejši posamezni).

  38


  Naloge javne arhivske službe pri javnopravnih osebah

  • vrednotenje dokumentarnega gradiva

  • dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede dokumentarnega gradiva

  • strokovni nadzor

  • usposabljanje uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom

  39


  -Javnopravne osebe so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.

  - Javno arhivsko gradivo je last Republike Slovenije, razen

  arhivskega gradiva, za katero so pristojni arhivi samoupravnih lokalnih skupnosti in je last samoupravne lokalne skupnosti.

  - Javno arhivsko gradivo se odbere iz dokumentarnega gradiva na podlagi pisnih strokovnih navodil pristojnih arhivov.

  40


  Sektor za varstvo arhivskega gradivo uprave po letu 1945

  skrbi za varstvo arhivskega gradiva:

  • Državnega zbora RS

  • Vlade RS

  • ministrstev in organov v sestavi

  • uradov

  • vladnih služb

  • zavodov

  • javnih agencij

  • javnih skladov

  • družb s prenesenimi pooblastili

  41


  Register ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva

  • arhivi vodijo skupni register javnopravnih oseb, za katere ugotovijo svojo pristojnost in od katerih bodo prevzemali arhivsko gradivo

  • podatki o javnopravnih osebah se pridobijo iz Poslovnega registra Slovenije in v sodelovanju z Agencijo za javnopravne evidence in storitve in ministrom za javno upravo

  42


  Register je objavljen na spletni strani Arhiv RS

  DOSJE JAVNO PRAVNE OSEBE

  https://apl.ars.gov.si/regust/index.htm


  Dolžnosti javnopravnih oseb

  Skrbeti morajo za:

  • ohranjanje

  • materialno varnost

  • celovitost in

  • urejenost dokumentarnega gradiva

   DOKLER NI ODBRANO ARHIVSKO GRADIVO

  44


  Arhivsko gradivo

  • Arhivsko gradivo je tisti del dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za znanost in kulturo ali trajen pomen za pravno varnost oseb.

  45


  Javnopravne osebe morajo pristojnemu arhivu zagotoviti:

  • ogled stanja in

  • posredovati podatke, ki jih potrebuje za vodenje evidenc o arhivskem gradivu

  46


  Javnopravne osebe morajo tudi po odbiranju arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva zagotoviti hrambo trajnega gradiva in drugega dokumentarnega gradiva do poteka rokov hrambe.

  47


  Dolžnosti javnopravnih oseb pri prehodu javnega arhivskega gradiva v arhiv so:

  • sodelovanje z arhivom pri izdelavi navodil za odbiranje javnega arhivskega gradiva iz dokumentarnega

  • odbiranje javnega arhivskega gradiva iz dokumentarnega po navodilih arhiva

  • izdelava seznama odbranega gradiva in

  • izročanje javnega arhivskega gradiva arhivu

  48


  Javnopravne osebe morajo zagotavljati ustrezne:

  • materialne pogoje

  • kadrovske pogoje

  • finančne pogoje

   DOLOČITI MORAJO OSEBO, ODGOVORNO ZA IZVAJANJE TEH OBVEZNOSTI.

  49


  Usposabljanje uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom

  • uslužbenci, ki delajo z dokumentarnim gradivom morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu

  • arhivi vodijo evidenco preizkusov strokovne usposobljenosti

  50


  Zbiranje kreditnih točk

  V roku treh let mora vsak, ki opravi preizkus strokovne usposobljenosti zbrati 2 kreditni točki!

  51


  Načela in merila za vrednotenje dokumentarnega gradiva

  • potrebe zgodovinopisja,drugih znanosti in kulture

  • potrebe oseb za trajno pravno varnost

  • pomembnost vsebine gradiva

  • pomembnost dogodkov in pojavov v določenem času

  • posebnosti kraja ali območja

  • pomen javnopravne osebe

  • pomen avtorja

  • izvirnost dokumentov in njihovo podvajanje (določi se gradivo, ki najpopolneje izraža vsebino)

  52


  • izvirnost podatkov in informacij

  • reprezentativni izbor – vzorci

  • ohranjenost in obseg nastalega gradiva

  • notranje in zunanje značilnosti gradiva (jezik, umetniška vrednost, način zapisa)

  53


  Seznam dokumentarnega gradiva, za katero se šteje, da je praviloma vedno arhivsko gradivo je objavljen v

  Uredbi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (priloga št. 1)

  54


  Vrednotenje

  Za vrednotenje dokumentarnega gradiva mora javnopravna

  oseba seznaniti pristojnega arhivista z:

  • organizacijsko strukturo

  • pristojnostmi

  • nalogami

  • predmetom poslovanja

  • funkcijami in dejavnostjo

  • načinom upravnega poslovanja

  • evidencami o dokumentarnem gradivu

  • drugimi podatki

  55


  Potrditev pisnega strokovnega navodila

  • pisno strokovno navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega sprejme komisija pristojnega arhiva, ki jo imenuje predstojnik arhiva

  • komisija je najmanj tričlanska

  • sestavljena iz predstavnikov pristojnega arhiva in predstavnika javnopravne osebe, za katero se sprejema pisno strokovno navodilo

  56


  Del strokovnega navodila

  57


  A za MPJU pomeni, da je dokumentarno gradivo arhivsko le v primeru, ko je nastalo pri delu Ministrstva za pravosodje in javno upravo RS. V nasprotnem primeru se upošteva rok hrambe, ki je zapisan v stolpcu “rok hrambe”.

  58


  ARHIVSKO GRADIVO, KI MORDA NI V CELOTI ZAJETO V NAČRTU KLASIFIKACIJSKIH ZNAKOV

  in obsega delo javnopravne osebe:

  • letaki, plakati, brošure in drugi drobni tiski o dejavnosti javnopravne osebe,

  • izvod spletnih objav

  • magnetofonski trakovi, kasete, fotografije, filmi, videokasete... z zvočnimi in slikovnimi posnetki dela poslovanja in dejavnosti javnopravne osebe, objektov, naprav, dogodkov, procesov, pojavov, oseb, prireditev, proslav, jubilejev, spominov, govorov,

  • interni časopisi in glasila,

  • publikacije o dejavnosti, zborniki...

  • vzorci tiskanih obrazcev, bonov, nakaznic...

  59


  Vrste dokumentarnega gradiva

  Arhiv lahko proglasi za arhivsko gradivo tudi trajno gradivo

  XX let

  Trajno

  10 let

  Trajno s statusom

  arhivskega gradiva

  Arhivsko

  Dokumentarno gradivo

  5 let

  60


  Dodatna strokovna navodila

  • arhivi lahko cel čas do prevzema arhivskega gradiva v arhiv izdajajo dodatna strokovna navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva

  • Arhiv RS je ob reorganizaciji državne uprave, izdal aprila 2012, posebno strokovno navodilo o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom


  • Ob spremembi pristojnosti, poslovanja ali organizacije mora javnopravna oseba obvestiti pristojni arhiv najpozneje v 30 dneh zaradi dopolnitve ali izdelave novega pisnega navodila.


  Odbiranje arhivskega gradiva

  • arhivsko gradivo se odbere iz dokumentarnega gradiva javnopravnih oseb v skladu z določbami zakona, uredbe in ETZ in po strokovnih navodilih pristojnega arhiva. To so pisna strokovna navodila in dodatna pisna strokovna navodila predstavnikov pristojnega arhiva pred ali ob samem odbiranju

  • arhivsko gradivo se odbere iz zaokroženih in kompletnih celot praviloma vsakih pet let, najpozneje pa pred izročitvijo gradiva v arhiv

  63


  • pred začetkom odbiranja je potrebno obvestiti arhiv

  • pri odbiranju je potrebno upoštevati pisna strokovna navodila

  • gradivo se mora hraniti v urejenem stanju in tehnično opremljeno do izročitve v arhiv

  64


  Izročanje arhivskega gradiva

  • javne osebe morajo izročiti javno arhivsko gradivo najkasneje 30 let po nastanku gradiva

  • 30 letni rok izročitve se lahko izjemoma podaljša na podlagi sporazuma med pristojnim arhivom in javnopravno osebo

  • v primeru spora me arhivom in javnopravno osebo odloči minister pristojen za arhive

  • če se gradivo ali del gradiva nahaja pri drugih osebah, lahko pristojni arhivi zahtevajo izročitev.

  • rok za izročitev določi pristojni arhiv

  65


  Izročanje arhivskega gradiva

  Arhivsko gradivo se izroča:

  • v izvirniku

   (izvirnik je vsak primaren oz. izviren zapis ne glede na pisno osnovo, način zapisa in pravno veljavnost) V ETZ sta predpisana oblika in način izročitve digitalnega gradiva

  • brez tehnoloških omejitev dostopa

  66


  • urejeno

   (če so dokumenti, zadeve, dosjeji v sklopu arhivskega gradiva na mestu, ki je določeno z načinom upravnega ali pisarniškega poslovanja)

  • popisano(popis mora vsebovati elemente)

   - naziv javnopravne osebe

   - obdobje

   - skupni obseg

   - zaporedno število tehničnih enot

   - opis vsebine arhivskega gradiva

   - ime in priimek delavca, ki je izdelal popis

   - datum izdelave popisa

  67


  Pred začetkom popisovanja arhivskega gradiva za izročitev v arhiv, pristojni arhivist določi podatke, ki jih je potrebno popisati. Elementi popisa so odvisni od vrste gradiva, ki je predmet izročitve.

  68


  Popis gradiva Geodetske uprave RS

  69


  70


  71


  72


  73


  V okviru kazala pravnih oseb : Mladina Slovenije – vojaška parada v Beogradu sta vpisani dve popisni enoti

  74


  • v zaokroženih celotah

   (za najmanj 5 let)

  • kompletnih celotah

   - arhivsko gradivo je kompletna celota, če vsebuje celotno arhivsko gradivo v časovnem obdobju za katero se izroča

   - vsebuje pisarniške evidence, tajno gradivo, podatke o zasebnosti in gradivo, ki ni zajeto v klasifikacijskem načrtu.

  75


  • tehnično opremljeno

   gradivo v fizični obliki

  • vloženo v papirne ovoje, mape, tehnične enote (škatle, kolute…)

  • ne sme biti speto s kovinskimi sponkami

   in vloženo v plastične mape

  • tehnične enote morajo biti opremljene z napisi

   gradivo v digitalni obliki

   - določeno v ETZ

  76


  Izročanje, prevzemanje, hramba in dostop do arhivskega gradiva v e- obliki(Standard 14721, OAIS- Open archival information system).

  Sprejemni informacijski

  paket

  Dostopni informacijski paket

  Arhivski informacijski paket


  SPREJEMNI ARHIVSKI PAKET (SIP)

  bodo morali pripraviti ustvarjalci arhivskega gradiva na podlagi dodatnih strokovnih navodil pristojnega arhiva.


  metapodatki o vsebini dokumenta


  Zapisnik o prevzemu in izročitvi arhivskega gradiva

  • Zapisnik se sestavi v 4 izvodih. Dva prejme izročitelj in dva prevzemnik.

  • Priloge k zapisniku:

   - seznam gradiva

   - seznam gradiva, ki je izjemoma ostalo pri izročitelju

   - seznam zaupnega gradiva z roki nedostopnosti

  80


  ZAPISNIK O IZROČITVI IN PREVZEMU JAVNEGA ARHIVSKEGA GRADIVA

  sestavljen dne ___________________v________________________

  Izročitelj: ________________, ki ga zastopa____________________.

  Prevzemnik: Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1127 Ljubljana, ki ga zastopa

  1. Izročitev in prevzem arhivskega gradiva sta bila opravljena na podlagi 39. in 40. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/2006).

  Prevzem za Arhiv RS je opravil(a) ________________________ Gradivo je izročil(a) _______________

  2. Predmet izročitve in prevzema je arhivski fond (del arhivskega fonda, posamezni dokumenti itd.)

  /ime fonda, začetno in končno leto gradiva, količina v tm in tehničnih enotah ali kosih/

  3. Izročitelj je začasno obdržal naslednje dele gradiva

  81


  4. Izročitelj je izdelal prevzemni popis arhivskega gradiva, ki je predmet izročitve in prevzema. Popis je priloga tega zapisnika.

  5. Izročitelj je bil opozorjen na obvezo 6. točke 40. člena zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih glede označitve vrste in rokov nedostopnosti arhivskega gradiva in

  a) ni določil vrst in rokov nedostopnosti javnega arhivskega gradiva,

  b) je določil naslednje vrste in roke nedostopnosti arhivskega gradiva

  6.

  /pripombe in pojasnila izročitelja ter prevzemnika glede ohranjenosti arhivskega gradiva/

  7. Zapisnik je sestavljen v 4 izvodih od katerih prejmeta izročitelj in prevzemnik vsak po 2 izvoda.

  Številka:

  Datum:

  Za izročitelja: Za prevzemnika:

  /podpis in žig/ /podpis in žig/

  Priloga:

  - prevzemni popis

  - seznam gradiva, ki je izjemoma ostal pri izročitelju

  - seznam zaupnega gradiva z roki nedostopnosti

  82


  Stroške odbiranja, izročanja, tehnične opreme, prevoza in dostave

  • krije javnopravna oseba

  • pokrajinski in zgodovinski arhivi lahko za pomoč pri odbiranju in izročanju arhivskega gradiva zahtevajo ustrezna finančna sredstva

  83


  Statusne spremembe, prenehanje in preoblikovanje javnopravnih oseb

  Javnopravna oseba mora obvestiti pristojni arhiv o:

  • prenehanju delovanja

  • statusnih spremembah…

   V vseh primerih je potrebno poskrbeti za odbiranje in izročanje arhivskega gradiva.

  84


  Evidenca o ustvarjalcih

  • Arhivi evidentirajo podatke o ustvarjalcih.

  • Vodijo tudi dokumentacijo o javnopravnih osebah, ki same hranijo arhivsko gradivo (npr. Univerza v Ljubljani, RTV Slovenija)

  85


  Odtujitev arhivskega gradiva

  • Javnega arhivskega gradiva ni dovoljeno odtujiti !

  • Lahko se izvozi v tretje države ali iznosi v države članice Evropske unije pod posebnimi pogoji.

  86


  Odločanje v primeru nejasnosti

  V primeru nejasnosti ali gre za:

  • arhivsko gradivo

  • muzealijo

  • knjižnično gradivo

   odloči minister pristojen za arhive.

  87


  Hramba arhivskega gradiva

  • javno arhivsko gradivo hranijo izključno pristojni arhivi (ne glede na obliko zapisa)

  • v fizični obliki se hrani v skladu s predpisi o materialnem varstvu

  • v digitalni obliki je dovoljena samo dolgoročna hramba zajetega gradiva v skladu s strokovnimi navodili pristojnega arhiva

  88


  Varstvo tajnih podatkov,

  poslovnih skrivnosti

  in varstvo osebnih podatkov

  Varovanje tajnih podatkov (stopnje tajnosti: strogo tajno, tajno, zaupno, interno), največ 40 let

  Varstvo osebnih podatkov, ki se nanašajo na zasebnost posameznika oziroma na njegovo ideološko, versko in politično prepričanje, zdravstvene zadeve, vpis v kazensko evidenco... (75 let od nastanka ali 10 let od smrti)

  Varstvo poslovnih skrivnosti in davčnih skrivnosti

  89


  [email protected] 01-24-14-293 in 031-361-311

  90


 • Login