Niveli i studimeve: Bachelor

DownloadNiveli i studimeve: Bachelor

Advertisement
Download Presentation
Comments
fayre
From:
|  
(151) |   (0) |   (0)
Views: 48 | Added: 29-04-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:

Niveli i studimeve: Bachelor

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Niveli i studimeve: Bachelor

2. Ligjerat? Etika dhe Profesionalizmi Kontab?l dhe Auditues Prof.dr.M.Aliu

3. Prof.dr.M.Aliu P?rmbajtja: Profesionalizmi dhe morali ?ka ?sht? profesioni ?ka ?sht? etika R?nd?sia e etik?s profesionale Parakushtet themelore etike Mendimet e hershme filozofike mbi etik?n Rregullat, idealet dhe maturia Vizioni utopik

4. Profesionalizmi dhe morali A ?sht? nj? detyrim moral p?r t? qen? profesional n? nj? pun?, mund?sisht sa t? jet? e mundur? A ?sht? nj? shenj? e profesionalizmit t? vepruarit moralisht? A mos profesionalizmi dhe morali nuk kan? asgj? t? b?jn? me nj?ri-tjetrin? A ?sht? e moralshme ndonj?her? t? k?rkojm? sjellje joprofesionale? A duhet ndonj?her? t? shkelen standardet profesionale n? em?r t? di?kaje m? t? r?nd?sishme? Prof.dr.M.Aliu

5. ?ka ?sht? nj? profesion? P?rkufizimi i ngusht?: kufizohet vet?m me profesionet e m?suara n?: mjek?si, ekonomi, drejt?si, arqitektur?, etj. P?rkufizimi i gjer?: pothuajse t? gjitha profesionet kan? nj? p?rkufizim t? p?rbashk?t: profesione t? m?suara a?p studiuara si: m?sues, inxhinier?, shkenc?tar?, kontabilist?t, specialist? t? biznesit, gazetar?, zyrtar? t? qeveris?, etj. Profesioni, ?sht? nj? aft?si apo nj? zot?si dhe paraqet bashk?sin? e aft?sive, dijeve dhe e talentit q? individin e b?n kompetent p?r nj? ose dy fysha t? caktuara. Prof.dr.M.Aliu

6. ?ka ?sht? nj? profesion? Nj? profesion i sh?rben mir?qenies s? p?rgjithshme n? nj? shoq?ri komplekse. Mir?qenja e p?rgjithshme mund t? arrihet vet?m me caktimin e pergjegjesive per aspekte t? ve?anta t? ekspert?ve t? specializuar dhe t? grupeve t? ve?ant?. Prof.dr.M.Aliu

7. ?far? ?sht? etika? I referohet idealeve dhe aspiratave, si dhe rregullave t? sjelljes Shqet?simi nuk vjen nga rregullat, por nga opinioni, konceptimi i misionit dhe p?rgjegj?sis? q? pasqyrojm? Norma gjith?p?rfshir?se q? gjenerojn? rregulla apo objektiva konkrete, ose m?nyrat e t? q?nit. T?r?sia e parimeve q? drejtojn? sjelljen e njeriut e individit ose t? nj? grupi t? caktuar njer?zish. Prof.dr.M.Aliu

8. R?nd?sia e Etik?s Profesionale Profesionist? q? z?n? nj? pozit? strategjike n? shoq?rin? moderne (bashk?kohore) form?son idet? tona t? marr? vendime q? ndikojn? n? nj? num?r t? madh njer?zish pa p?lqimin e tyre apo pa njohurin? e tyre sh?rbime q? ?mohen shum? sh?rbime t? m?dha ekonomike, politike dhe t? institucioneve kulturore e shoq?ris? industriale Prof.dr.M.Aliu

9. Dilemat etike Profesionist? t? cil?t p?rballen me dilema etike Si ata t? zgjidhin (tejkalojn?) k?to dilema t? p?rcaktuara, ata duhet t? ken?: cil?sin? morale gjat? jet?s s? tyre t? veprojn? p?r t? mir?n e atyre q? preken nga veprimi i tyre Prof.dr.M.Aliu

10. Premisa (parakushtet) themelore etike N? ?do rast, duhet t? jemi t? gatsh?m p?r t? kryer at? akt moral q? reflekton (ndikon) arsyesh?m, premton maksimalizimin e p?rfitimeve p?r komunitetin dhe b?het shp?rndarja e tyre n? m?nyr? t? drejt? Fokusi ?sht? n? karakterin personal, te p?rgjegj?sia p?r t? marr? pjes? dhe p?r bartjen e pasojave p?r veprimet individuale Prof.dr.M.Aliu

11. Tri filozofit? fillestare t? etik?s Deontologjik: p?rq?ndrohet n? detyrimet absolute q? sundojn? nj? argument t? thjesht?, si p?r nga d?shira ashtu edhe p?r pasojat e nj? veprimi. Teleologjik: p?rq?ndrohet n? shum?n krahasuese t? t? mirave t? prodhuara si rezultat i nj? veprimi. Kontraktorial: p?rq?ndrohet n? kontratat e drejtp?rdrejta dhe t? t?rthorta t? cilat krijohen - formohen shpesh si norma shoq?rore dhe n?nkuptohen qart? n? shoq?ri. Prof.dr.M.Aliu

12. Parimi i sh?rbimeve P?r t? gjykuar mbi veprimet morale, ne duhet t? vler?sojn? dobin? e tyre. Dobishm?rin? e sh?rbimeve. A do t? thot? se sa ?sht? i mundsh?m kontributi i tij/saj n? lumturi dhe n? reduktimin e hidh?rimit. Sa m? pak kontribut n? hidh?rim dhe reduktimin e lumturis? t? njer?zve. Kjo vler? p?rcaktohet mbi baza intuitive. Bruto k?naq?sia p?r kok? banori. Prof.dr.M.Aliu

13. Parimi i sh?rbimeve Ne duhet t? njohim pashmangsh?m injoranc?n ton? p?r t? tjer? t? cil?t mund t? ndikohen nga veprimet tona. N? an?n tjet?r, ne duhet t? supozojm? se interesat e caktuara jan? themelore p?r t? gjith?. P?rve? k?saj perceptimi i jon? p?r nevojat tona nuk ?sht? gjithmon? i sakt?. Prof.dr.M.Aliu

14. Parimi i sh?rbimeve Deri ne identifikimin e dallimeve n? mesin e atyre q? preken nga veprimet tona, ne duhet t'i trajtojn? ata nj?soj. Q? nga ne fillon t? menduarit n? drejtim t? nevojave baz?, ne duhet t? p?rpiqemi q? t? shohim se t? gjith? marrin nj? pjes? t? drejt? t? k?tyre t? mirave. Mallra kryesor? jan? pik?risht t? gjith? ato p?r t? cilat pothuajse t? gjith? njer?zit e plot?sojn? nevoj?n p?r lumturi. Prof.dr.M.Aliu

15. Parimi i sh?rbimeve Individ?t shikuar holl?sisht jan? zakonisht gjyqtar?t m? t? mir? t? asaj q? do t'i b?j? ata t? lumtur, edhe pse ata shpesh duhet t? p?rdorin sh?rbimet e ekspert?ve p?r t? arritur at?. Profesionist?t kompetent duhet t`i shtyjn? (p?rkrahin) klient?t p?r d?shirat e tyre. Prof.dr.M.Aliu

16. Morali i Komunitetit Komuniteti moral p?rfshin t? gjitha qeniet njer?zore me etik? t? lart?, dhe ndikon te ?do person johuman q? t? kthehet. Konsiderata morale do t? thot? marrja seriozisht me interesa t? komunitetit dhe mb?shtetja e interesave t? tij. Parimi i indiferenc?s k?rkon q? ne t`i trajtojm? personat nj?soj, kur ne e dim? q? ekzistojn? dallime. Parimi mbi individualitetin e k?rkon nga ne q? t? k?rkojm? nga dallimet. Klonimi po apo jo? Prof.dr.M.Aliu

17. Element i Drejt?sis? ?sht? nj? standard q? bie n? kund?rshtim me parimin e sh?rbimeve, sepse sanksionon sakrific?n e disa personave n? favor t? t? tjer?ve. N?se profesionalizmi si sistem shton lumturi totale t? shoq?ris?, kjo tregon se ndjenjat ton? t? drejt?sis? jan? shkelur sipas mendimit se profesionist?t jan? grup njer?zish q? sh?rbejn? dhe jan? grup m? pak i privilegjuar se t? tjer?t. Pra kjo mund t? shprehet n? tregtin? e lir? n? mes t? sh?rbimeve n? nd?rmarrje dhe drejt?sis?. N?se padrejt?sia ?sht? e madhe dhe n? rritje, kurse sh?rbimet jan? t? vogla, ne zgjedhim drejt?sin?. N?se sh?rbimet jan? m? t? madha dhe padrejt?sia ?sht? e vog?l, ne duhet t? ndikojm? n? rritjene sh?rbimeve. Prof.dr.M.Aliu

18. Element i Drejt?sis? Konfliktet n? mes t? drejt?sis? dhe t? sh?rbimeve jan? t? rralla. P?rfitimet zakonisht jan? m? t? shumta nga shp?rndarja n? m?nyr? t? barabart? e sh?rbimeve an?sore se t? nj?jtat t? koncentruara n? nj? vend t? vet?m An?tar?t moral t? nj? komuniteti e meritojn? konsiderat?n morale, sepse zakonisht vet?m ata e kan? nj? mund?si p?r t? ndikuar edhe te personat n? af?rsin? ton? Prof.dr.M.Aliu

19. Element i Drejt?sis? Ne duhet t'i trajtojn? t? gjith? personat e njejt? t? mos ket? dallime individuale, disa t? jan? m? relevant (t? r?nd?sish?m). R?nd?sia k?tu ?sht? n? funksion t? nevojave t? ve?anta personale. I r?nd?sish?m ?sht? ai q? ka nevoj? Prof.dr.M.Aliu

20. Rregullat, Idealet dhe maturia Nuk b?jm? sh?rbim vet?m n? respektimin e rregullave, por at?her? me r?nd?si kur veprojm? p?r respektimin e rasteve ku vendoset p?r nj? precedent, kur forcohet nj? praktik? ose forcohet nj? zakon (tradit?). Rregullat jan? mjete p?r t? justifikuar lumturin? e p?rbashk?t, por n? qoft? se gjenden mjete t? tjera me t? cilat punojm? m? mir?, rregullat b?hen t? neveritshme. Prof.dr.M.Aliu

21. Rregullat, Idealet dhe maturia Gjykimi mbi rregullat e kodeve profesionale nganj?her? kualifikimet ?ojn? t? supozohet se ka veprime t? p?rshkruara t? cilat nuk jan? t? obligueshme dhe t? gjitha veprimet q? nuk jan? t? ndaluara jan? t? lejuara! Shoq?ria duhet t? sjellj? rregulla vet?m p?r at? shkall? e cila ?sht? e nevojshme p?r t? siguruar ??shtjet thelb?sore, t? parandaloj? d?met e m?dha, dhe t? mb?shtes nj? sistem q? krijon pritje t? besueshme dhe detyrime t? nd?rsjella n? nj? komunitet moral. Detajet e jet?s duhet t? lihen n? gjykimin e individit dhe t? negociatave. Prof.dr.M.Aliu

22. Pik?pamja Morale Vler?sohet n? aspektin e marr?dh?nieve, kushtet, parimet, pasojat, dhe praktikat, n? ndryshimet impulsive, injoranc?n, dhe tradit?n q? ndikon n? reagimet me pasion. Dy njer?z me pozicione t? ndryshme mund t? bien dakord p?r m?nyr?n se secili nga ata si duhet t? sillet n?se duan q? t? dy t? kontribuojn? n? nj? p?rfundim t? vet?m Profesionalist?t duhet t? k?rkojn? m?nyra p?r t? ngritur nivelin e moralit te koleg?t dhe te t? tjer?t Mos harroni q?llimin e profesionit: si mund t? sh?rbej? njer?zimit? Prof.dr.M.Aliu

23. Vizioni utopik Profesionet dhe Institucionet P?rderisa ka konsiderata individuale se duhet t? b?het si nj? profesionist, parametrat p?r zgjedhje individuale dhe pasojat e tyre jan? t? p?rcaktuara nga konteksti i tyre institucional. Institucionet brenda t? cilave profesionist?t praktik? duhet t`i fuqizojn? ata t? veprojn? dhe t`u sigurojn? atyre autonomi t? konsiderueshme n? veprim, nd?rsa t? vendosen afate p?r ato veprime. Prof.dr.M.Aliu

24. Profesionet si Institucionet Individ?t q? marrin pjes? n? institucione mund t? z?vend?sohen pa prekur pritjet p?r trash?gimtar?t e tyre, institucionet e durojn? q?ndrimin e ve?ant? dhe roli i tyre q?ndron te karakteristikat e ndryshme nga t? z?vend?suarit. Prof.dr.M.Aliu

25. Profesionet si Institucionet Individ?t duhet t? zgjedhin n?se do t? hyjn? n? nj? profesion dhe ?far? profesioni p?r t? hyr?. Ata duhet t? vendosin vet? p?r t? zgjedhur profesionin e tyre dhe institucionet dhe se si t? luajn? rolin e tyre atje. Ata duhet t? vendosin dhe t? p?rpiqen p?r ndryshimin e efekteve t? profesionit, struktur?n e tij dhe praktikat. Struktura shoq?rore ?sht? nj? e dh?n?, por kjo nuk ?sht? aq e fort? dhe e ngurt? sa t? parandaloj? maturin?. Prof.dr.M.Aliu

26. Konsideratat personale ?far? ?sht? e v?rtet? n? profesionin tim? K? nuk dua ta sh?rbej? dhe si? ?far? q?ndrimi duhet t? marr ndaj praktikave t? pushtimit t? akuzuar p?r k?t? lloj pune? A duhet t? ndjek? kodin e grupit ose vet?m mendjen time? A duhet t? jem? akti n? organizata formale t? profesionit ose t`i injoroj? ato? A duhet t? ndjek? kauz?n e grupit? A duhet t`i kushtoj? koh? p?r t? ndikuar n? praktikat e saj apo t? politikave? Prof.dr.M.Aliu

27. Konsideratat personale Pyetni veten: ?A jam un? n? gjendje p?r t? vendosur n?se nj? profesion ?sht? i denj? p?r p?rkushtim gjat? gjith? jet?s n?se nuk e kam vler?suar ndikimin tim n? mir?qenien e njeriut? Prof.dr.M.Aliu

28. Profesionet, Institucionet dhe Shoq?ria Vet? shoq?ria jon? nuk ?sht? nj? organiz?m i p?rkryer dhe moral, as profesioni i jon? nuk ?sht? organiz?m i p?rsosur n? shoq?ri, por p?r drejtimin e shoq?ris? ata jan? mjaft persona ideal p?r t`i shfryt?zuar ato si mjete p?r veprim moral. Nuk ka asnj? m?nyr? p?r t? vepruar shoq?ria nga larg. Jeta morale mund t? arrihet n? nj? shoq?ri t? p?rkryer vet?m duke punuar m? tej dhe duke siguruar nga institucionet rolet e e pakryera. Prof.dr.M.Aliu

29. Disa mendime p?r veprimet etike Profesionist?t duhet t? jet? p?rgjegj?s ndaj shoq?ris? p?r vendimet e tyre. Ndoshta ky konceptim i etik?s do t? t? mjaftoj? n?se obligimet e profesionist?ve kan? qen? t? qart? dhe se duksh?m mund t? plot?sohen pa v?shtir?si apo sakrific?, n? qoft? se profesionist?t nuk ballafaqohen me dilemat etike dhe n?se gjithmon? llogarisin p?r t? b?r? at? q? ?sht? e drejt? si nj? ??shtje e rutin? (e p?rditshme). Prof.dr.M.Aliu

30. Disa mendime p?r veprimet etike Individ?t nuk mund t? strehohen (ikin) nga p?rgjegj?sia morale prapa rregullave pa marr? parasysh se sa mir? jan? t? hartuara. N? p?rgjith?si: n? qoft? se padrejt?sia e shkaktuar ?sht? e madhe dhe n? rritje, kurse sh?rbimet jan? t? vogla, zgjidhni drejt?sin?. N?se sh?rbimet jan? t? m?dha dhe padrejt?sia ?sht? zgjedhur apo ?sht? e vog?, angazhohuni p?r sh?rbime. Prof.dr.M.Aliu

31. Prof.dr.M.Aliu


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro