Polityka unii europejskiej odno nie energetycznego wykorzystania biomasy
Download
1 / 20

Polityka Unii Europejskiej odnośnie energetycznego wykorzystania biomasy - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Polityka Unii Europejskiej odnośnie energetycznego wykorzystania biomasy. Bogusław SONIK Poseł do Parlamentu Europejskiego Kraków, 8.09.2006. Biomasa - ramy instytyucjonalne. Komisja Europejska. Nieformalne działania. Parlament Europejski. Rada UE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Polityka Unii Europejskiej odnośnie energetycznego wykorzystania biomasy' - fawzia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Polityka unii europejskiej odno nie energetycznego wykorzystania biomasy

Polityka Unii Europejskiej odnośnie energetycznego wykorzystania biomasy

Bogusław SONIK

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Kraków, 8.09.2006


Biomasa ramy instytyucjonalne
Biomasa - ramy instytyucjonalne wykorzystania biomasy

Komisja Europejska

Nieformalne działania

Parlament Europejski

Rada UE

 • Grupy lobbingowe(AEBIOM, Fundacja Partnerstwa dla Środowiska)

 • - Komisja Środowiska NaturalnegoKomisja Przemysłu, Bad. Nauk. i Energii


Grupy lobbingowe
Grupy lobbingowe wykorzystania biomasy

 • Zainteresowanie energią odnawialną w UE już na początku lat 90 tych - powstaje organizacja European Biomass Association

  (Europejskie Stowarzyszenie Biomasy)

 • Inicjatorzy: Austria, Belgia, Niemcy, Finlandia, Francja, Dania, Szwecja - członkowieEuropean Biomass Association (AEBIOM)

 • AEBIOM skupia 27 związkóww roku 2006 co daje 4000 członków, zarówno firm, centrów naukowo-badawczych oraz jednostek indywidualnych.

 • Najważniejszym celem stowarzyszenia jest promocja produkcji biomasy i rozpowszechniania jej w Europie.


Podstawy traktatowe
Podstawy Traktatowe wykorzystania biomasy

 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

  art. 175 :

  „Rada uchwala (...) środki wpływające znacząco na wybór Państwa Członkowskiego między różnymi źródłami energii i ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię.”

 • Traktat z Maastricht art.3t i art..130r

 • Europejska Karta Energetyczna, Lizbona 17 grudnia 1994 r.

  Art.19 :

  „Umawiające się strony powinny:(...) szczególnie uwzględniać poprawę efektywności energetycznej, rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także promować używanie czystszych paliw oraz stosowanie technologii i środków technologicznych zmniejszających zanieczyszczenia” Art.19 pkt.

  Traktat Akcesyjny Polski – wprowadzenie okresów dostosowawczych w zakresie wykorzystania źródeł energii odnawialnej


R d a prawne
Źródła prawne wykorzystania biomasy

 • Dyrektywa 2001/77/WE PE i RUE z 27 września 2001 roku

  Termin „biomasa” oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich

 • DYREKTYWA 2002/91/EC PE I RADYz dnia 16 grudnia 2002

  w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

 • Dyrektywa 2003/30/WE PE i RUE z 8 maja 2003 roku – wykorzystanie biomasy do produkcji biopaliw: „(...) istnieje szeroka gama biomasy, która mogłaby być użyta do produkcji biopaliw, pochodzących z produktów rolniczych i leśnych, a także z pozostałości i odpadów leśnych oraz z przemysłu leśnego oraz przemysłu rolniczych produktów spożywczych.”

 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

  w sprawie drewna jako źródła energii w poszerzającej się Europie (2006/C 110/11)

 • Zielona Księga 2000„Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego”

 • Zielona Księga2006 „Europejska Strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii”


Wykorzystanie biomasy
Wykorzystanie biomasy wykorzystania biomasy

 • W transporcie przetworzona jako biopaliwa

 • Biomasę łatwo przetwarza się w paliwo do postaci stałej, płynnej i gazowej

 • W Ogrzewanictwie i chłodzeniu

 • W produkcji energii elektrycznej

 • Koncepcje bio-rafinerii.


Rynek biomasy cd
Rynek biomasy cd. wykorzystania biomasy

 • Ostatnie szacunkowe obliczenia potencjału biomasy wynoszą w zasięgu 150-180 Mtoe. Aktualnie zużywamy około 50-55 Mtoe.

 • Udział odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata wynosi około 18%

 • Od 1990 r. UE zaangażowana jest w ambitny i skuteczny plan zmierzający do objęcia pozycji światowego lidera w dziedzinie energii odnawialnej.

 • Rynek energii odnawialnej w UE notuje obrót rzędu 15 mld EUR (połowa rynku światowego), zatrudnia około 300 000 osób i jest znaczącym eksporterem. Energia odnawialna zaczyna być konkurencyjna cenowo względem paliw kopalnych.

 • W 2001 r. UE ustaliła, że udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w konsumpcji energii w UE powinien osiągnąć 21 % do 2010 r.

 • Obecnie Unia Europejska zaspokaja biomasą 4 % swego zapotrzebowania na energię.


Sektor elektroenergetyczny aktualny stan
Sektor elektroenergetyczny wykorzystania biomasy- aktualny stan


Sektor elektroenergetyczny przewidywany stan w roku 2010
Sektor elektroenergetyczny wykorzystania biomasyprzewidywany stan w roku 2010


Plan dzia ania dla biomasy z 7 12 2005 roku biomass action plan

Skoordynowanie polityk odnośnie biomasy w krajach UE wykorzystania biomasy

Efektywne wykorzystanie

Tworzenie krajowych planów działań w sprawie biomasy

Finansowe wsparcie UE dla energii odnawialnej

Uniezależnienie od paliw kopalnych

Plan działania dla biomasyz 7.12.2005 rokuBiomass Action Plan


Korzy ci z planu dzia a dla biomasy
Korzyści z Planu działań dla biomasy: wykorzystania biomasy

 • Nowe wyzwania energetyczne i bezpieczeństwo:

  „Koszty i korzyści :

  • dywersyfikacja zaopatrzenia Europy w energię, poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej o 5 % i obniżenie uzależnienia od energii importowanej z 48 % do 42 %;12

  • obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 209 milionów ton CO2eq rocznie;13

  • bezpośrednie zatrudnienie do 250-300 tysięcy osób, w większości na obszarach wiejskich. Inne analizy podają znacznie odmienne dane;14

  • potencjalny nacisk na obniżenie cen ropy naftowej w wyniku mniejszego zapotrzebowania na ropę.”


Przysz o biomasy
Przyszłość biomasy wykorzystania biomasy:

 • Potencjał biomasy- plany wykorzystania biomasy ponad dwukrotnie w perspektywie do 2010 roku

 • Wykorzystanie biomasy w ogrzewnictwie – dostosowanie prawodawstwa UE w tym zakresie

 • Nowe technologie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy

 • Wprowadzenie biopaliw a rynek pojazdów (nowe normy)

 • Finansowe wsparcie UE dla energii z biomasy z funduszy strukturalnych i spójności

 • BADANIA nad biomasą:

  -„Biomasa dla celów produkcji paliw, energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia”

  -„Inteligentne sieci energetyczne”

  -„Nauki o życiu i biotechnologia na rzecz zrównoważonych produktów i procesów

  niespożywczych”

 • Wspólna Polityka Rolna i leśnictwo

 • zniżki dla rolników, uprawy energetyczne


Polskie postulaty w ue i
Polskie postulaty w UE, I wykorzystania biomasy

 • W Biomass Action Plan powinna się znaleźć szczegółowa analiza dostępności biomasy by zoptymalizować jej wykorzystanie

 • Objęcie upraw roślin energetycznych systemem płatności obszarowej, dopłaty do upraw energetycznychzwiększą ich konkurencyjność co pozwoli na wykorzystanie potencjału biomasy do celów nieenergetycznych – rolnictwo

 • Zwiększenie limitu 1,5 mln ha jako pułapu budżetowego produkcji upraw energetycznych. Pułap ten był wyznaczony dla krajów UE-15, których obecnie jest 25 (Polska wnosi o rozważenie możliwości docelowego zwiększenia limitu 1,5 mln ha jako pułapu budżetowego dla produkcji upraw energetycznych. W wielu krajach, również w Polsce nie ma możliwości szybkiego zwiększania udziału energetyki odnawialnej inaczej niżprzez wykorzystanie biomasy


Polskie postulaty w ue ii
Polskie postulaty w UE, II wykorzystania biomasy

 • Prowadzenie badań nad nowymi technologiami pozyskiwania i wykorzystania paliw odnawialnych, szczególnie poprzez zagospodarowanie produktów ubocznych pochodzenia rolniczego oraz pozostałych odpadów biomasy w tym również biodegradowalnych odpadów przemysłowych

 • Pożądana byłaby zasada opracowywania i wydawania norm w zakresie paliw i biopaliw ciekłych przez CEN zanim ukażą się przepisy, które obligują Państwa Członkowskie do ich stosowania bezpośredniego lub pośredniego

 • Monitoring wpływu upraw energetycznych na środowisko rolnicze oraz wprowadzenie regulacji zapobiegających rozszerzaniu upraw gatunków roślin uznanych za inwazyjne


Instrumenty wspieraj ce rozw j rynku biomasy
Instrumenty wspierające rozwój rynku biomasy wykorzystania biomasy:

 • Programy ramowe :

  - 6 PROGRAM RAMOWY BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO -

  PRIORYTET ZROWNOWAŻONE SYSTEMY ENERGETYCZNE

  - 7 PROGRAM RAMOWY BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO- PRIORYTET ENERGIA (2007-2013)

 • Zielona Księga – planowanie mapy drogowej na rzecz energii odnawialnej w 2007 roku.

 • „Inteligentna Energia – Europa” 2006 program mający na celu wspieranie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Będzie obejmował trzy programu szczegółowe:

  -SAVE promowanie efektywności energetycznej i racjonalne wykorzystanie zasobów

  -ALTENER promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii

  -STEER promowanie efektywności i zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie


Wydarzenia w brukseli konferencje i debaty
Wydarzenia w Brukseli wykorzystania biomasy- konferencje i debaty:

 • First Meeting on National Biomass Action Plans Brussels - 6th July 2006

 • Third conference European Legislation to Promote BioenergyEuropean Bioenergy Business Forum6 - 7 November 2006 Brussels

 • 2007 European Renewable Energy Policy Conference Security of Supply,Environmental Protection, CompetitevenessBrussels 29 - 31 January 2007

 • European Biomass-Days of the Regions 2006

 • BBE-CONFERENCE FOR WOOD ENERGY Augsburg, Germany, 28 -29 September 2006


Polska a biomasa
Polska a biomasa? wykorzystania biomasy

 • POLSKA IZBA BIOMASY powstała 26 lutego 2004 roku w Warszawie

 • POLBIOM (Polish Biomass Association) powstał w 1998r. a w kwietniu 1999 stał się członkiem AEBIOM (European Biomass Association)

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 roku

  „Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji”(Dz. U. Nr 267, poz. 2656).

  •Projekt Rządu Polskiegofinansowany z Funduszu Globalnego Środowiska(GEF), zarządzanego przezUNDP w Polsce.

  „Zintegrowane podejście do wykorzystania odpadów drzewnych do produkcji energii cieplnej w Polsce” POL/01/G35/A/1G/99


Dzia ania dotycz ce biomasy w polsce
Działania dotyczące biomasy w Polsce wykorzystania biomasy

 • Działania ogólnopaństwowe

  - Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej wrzesień 2000 roku

  -Udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju wynosi około 2,5% (EC BREC, 2000), czyli 104 PJ

  - "Polityka energetyczna Polski do 2025 roku" przyjętego przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005

  „Celem strategicznym polityki państwa jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii i uzyskanie 7,5% udziału energii, pochodzącej z tych źródeł, w bilansie energii pierwotnej. (...) Udział energii elektrycznej wytwarzanej w OZE w łącznym zużyciu energii elektrycznej brutto w kraju powinien osiągnąć 7,5% w roku 2010.”

  -Rada Ministrów 16.08.2005r. przyjmuje: "Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej w latach 2005-2014"

 • Działania regionalne


Podsumowanie
Podsumowanie wykorzystania biomasy

 • Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii i uzyskanie 7,5% udziału energii pochodzącej z tych źródeł, w bilansie energii pierwotnej

 • Realizacja Planu może przyczynić się do osiągnięcia celu strategicznego promując tym samym źródła najbardziej efektywne ekonomicznie

 • Dokument Biomass action planwskazuje właściwe kierunki działań dla zawnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację zaopatrzenia w energię, zmniejszy to uzależnienie Europy od paliw kopalnych

 • Zmodyfikowaniem regulacji prawnych dotyczących biomasy by stworzyć optymalne warunki wykorzystaniabiomasy (jasne zasady systemów wsparcia oraz zwiększenie nakładów finansowych)


Dziękuje za uwagę wykorzystania biomasyBogusław SONIKPoseł do Parlamentu [email protected]: 0048-12-290-69-34


ad