1
Download
1 / 80

4 ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

1 องค์กรบริหารงานบุคคล. 2 สายการบังคับบัญชา. 3 การบรรจุและแต่งตั้ง. 4 ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ. 5 ปรับเงินเดือนตามวุฒิ. 6 เลื่อนขั้นเงินเดือน. 7 เลื่อนระดับ. 8 วินัย.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 4 ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ' - fatima-whitney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1 องค์กรบริหารงานบุคคล

2 สายการบังคับบัญชา

3 การบรรจุและแต่งตั้ง

4 ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

5 ปรับเงินเดือนตามวุฒิ

6 เลื่อนขั้นเงินเดือน

7 เลื่อนระดับ

8 วินัย


.ถ. (คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น)

กจ.

กจจ.

กท.

กทจ.

ก. อบต.จังหวัด

ก. อบต.

ก. เมืองพัทยา

ก. กทม.


อำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารงานบุคคลอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารงานบุคคลอบต.

(ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542)

กำหนดมาตรฐานกลาง

ก.ถ.

กำหนดแนวทางในการรักษาระบบ

คุณธรรม

กำหนดมาตรฐานทั่วไปให้ข้อคิดเห็น / คำปรึกษาก.อบต. จังหวัดแจ้งก.อบต.จังหวัดแก้ไขมติให้ถูกต้อง (กรณีมีมติขัดแย้งมาตรฐานทั่วไป)

ก.อบต.

กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน

ก.อบต.จังหวัด

บุคคลของอบต.


การออกคำสั่งอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารงานบุคคล

 • ม. 15 พ.ร.บ.บุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

 • คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

 • คำสั่งการย้าย การโอน

 • คำสั่งเลื่อนระดับ

 • คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

 • คำสั่งเกี่ยวกับการสอบสวน

 • คำสั่งลงโทษทางวินัย

 • คำสั่งให้ออกจากราชการ

 • คำสั่งเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์

***แต่คำสั่งแต่งตั้ง / ให้พ้นจากตำแหน่งต้อง

ได้รับความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัด***


ขนาดอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารงานบุคคลอบต.

แบ่งเป็น 3 ขนาด

ขนาดใหญ่

ชั้น 1 เดิม

ชั้น 2 - 3 เดิม

ขนาดกลาง

ชั้น 4 - 5 เดิม

ขนาดเล็ก

ระดับตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง

ขนาดเล็ก

ปลัด

8 / 7

7 / 6

6

คลัง

7 / 6

7 / 6

6

ช่าง

7 / 6

7 / 6

6


โครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารงานบุคคลอปท.

อปท.

ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

สำนักปลัดอปท.

ส่วนหลัก

ส่วนที่อาจมี

ส่วนถ่ายโอน

ส่วนเหมาะสม


มาตรฐานกำหนดตำแหน่งอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารงานบุคคล

เทศบาล

อบต.

อบจ.

70

91

127

ก.พ.

อื่นๆ

432

อปท.

กำหนด

ก.จังหวัด

ก.กลาง

เห็นชอบ


การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ทดลอง 6 เดือน

ประเมินทุก 3 เดือน

รายงานการให้รับราชการต่อไป

ให้ออกจากราชการทันทีที่เห็นว่า

ความประพฤติไม่ดี

ไม่มีความรู้ความสามารถ

ลาคลอดบุตรลาป่วยนับเป็นเวลาทดลองฯ

ความเห็นไม่ควรให้รับราชการ


ปรับเงินเดือนตามวุฒิการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เป็นวุฒิทางเดียวกับก.กลาง.กำหนด

วันปรับ (ไม่ก่อนจบ/พ้นทดลอง)

ไม่ปรับตำแหน่งระดับ

หลักฐานสำเนาใบรับรองวุฒิสำเนาคำสั่งพ้นทดลอง

อปท.ตรวจสอบเสนอตามลำดับ

นายก อปท.สั่งปรับ

ส่งสำเนาคำสั่งพร้อมหลักฐาน


การพิจารณาเงินเดือนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เป็นหลักสูตร

จำนวน

ต่อจากคุณวุฒิใด

ปีการศึกษา

เช่น

ปวช.

5,260

อนุปริญญา / ปวท.

5,920

อนุปริญญา / ปวส.

6,490

ป.ตรี

7,260


การเลื่อนขั้นเงินเดือนการเลื่อนขั้นเงินเดือน

การสั่งเลื่อนขั้น ปีละ 2 ครั้ง

ครั้งแรก 1 เมษายน

ครั้งที่สอง 1 ตุลาคม

รอบปีการประเมิน

รอบแรก ตุลาคม - มีนาคม

รอบสอง เมษายน - กันยายน

การเลื่อนขั้นมี 3 ลักษณะ

ไม่เลื่อนขั้น ( 0 ขั้น)

เลื่อนครึ่งขั้น ( 0.5 ขั้น)

เลื่อนหนึ่งขั้น ( 1 ขั้น)


โควตาการเลื่อนขั้นการเลื่อนขั้นเงินเดือน

1 เม.ย. 1 ขั้นไม่เกิน 15 %ของคน

1 ต.ค. 1 ขั้นไม่เกิน 6 %ของเงิน

ปัญหา อปท. ขนาดเล็ก

พนักงาน 3 คน 2 ขั้นปีเว้น 2 ปี

พนักงาน 6 คน 2 ขั้นปีเว้นปี


ผู้ที่จะได้เลื่อนขั้น

มีเวลาปฏิบัติราชการ 6 เดือน

ยกเว้น บรรจุใหม่ 4 เดือน

ลากิจ - ลาป่วย ไม่เกิน 23 วัน

ยกเว้น 1. ลาอุปสมบท

2. ลาคลอดบุตร

3. ลาป่วยซึ่งจำเป็น

4. ลาป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่

5. ลาพักผ่อน

6. ลาเข้ารับการตรวจเลือก

7. ลาไปปฏิบัติงานองค์การ

ระหว่างประเทศ

ถูกสั่งพักราชการไม่เกิน 2 เดือน


ผู้ไม่มีสิทธิเลื่อนขั้น

ถูกลงโทษหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์

ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญา

การปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่ง

หน้าที่ราชการ


หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ

สายงานเริ่มต้นระดับ 1

1

2

3

5

4

2 ปี

2 ปี

6,210

2 ปี 6/9 ปี

2ปี 8/11ปี

สายงานเริ่มต้นระดับ 2

2

3

4

5

6

2 / 3ปี

2 ปี

7,610

2 ปี 6/7 ปี

2ปี 8/9ปี

สายงานเริ่มต้นระดับ 3

3

4

5

6

7

1 / 2ปี

2 ปี

9,320

2/4/6 ปี

3/5/7 ปี


ผอ.สำนัก 9หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ

4 ปี

8 ปี

นวช. 8 ว

ผอ.กอง/ส่วน 8

2 ปี

ผอ.กอง 7

4 ปี

2 ปี

4 ปี

นวช. 7 ว

หน.ส่วน/ฝ่าย 7

4 ปี

2 ปี

จพง. 6 ว

นวช. 6 ว

หน.ฝ่าย 6

2 ปี

2+6 ปี

สายนักบริหาร

จพง. 5

นวช. 5

ระดับ 5

2 ปี

2+6 ปี

2 ปี+9320

ระดับ 4

จพง. 4

นวช. 4

2 ปี

2+6 ปี

2 ปี+ 7610

ระดับ 3

จพง. 3

นวช. 3

2 ปี+ 6210

2 ปี

สายเริ่มต้น ระดับ 3

ระดับ 2

จพง. 2

2 ปี

สายเริ่มต้น ระดับ 2

ระดับ 1

สายเริ่มต้น ระดับ 1


เปลี่ยนสายงานหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ

จากสาย 1 เป็นสาย 2

สายงานระดับ 2

ย้าย

คุณสมบัติ

ดำรงตำแหน่งระดับ 2 / 3 / 4

คุณวุฒิตรง

ไม่ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ในระดับควบ

อยู่ในกลุ่มงานเกื้อกูลกัน

ดำรงตำแหน่งระดับ 5

คุณวุฒิตรง

ประเมินบุคคล

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

(ไม่ต้องประเมินผลงาน)

นอกระดับควบ


จพง. การเงินและบัญชีหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ

ปวท./ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป(บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป จะต้องมีบัญชีไม่น้อยกว่า 9/15 หน่วยกิต)

จพง. จัดเก็บรายได้

ปวท./ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพณิชยการเลขานุการการตลาดการขายการธนาคารและธุรกิจการเงินการจัดการการบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์


จพง. พัสดุหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ

1 ปวท./ปวส. หรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีเลขานุการ เทคนิคการตลาดการธนาคารและธุรกิจการเงินเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ เทคนิควิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล


กรณีเปลี่ยนสายงาน จากสายงานระดับ 1 เป็นสายงานระดับ 2

การนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี

ลักษณะงาน

15 กลุ่ม

ไม่ใช่ด้านเดียวกัน

ด้านเดียวกัน

ไม่นับเวลาตำแหน่งเดิม

นับเวลาตำแหน่งเดิมรวมได้


เปลี่ยนสายงาน จากสายงาน

จากสาย 1 / 2 เป็นสาย 3

คุณสมบัติ

สอบคัดเลือก

ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3

คุณวุฒิตรงเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 7,260 บาท

เงื่อนไข

สอบแข่งขัน

คุณวุฒิตรง

ดำรงตำแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป

ดำรงตำแหน่งระดับ 3

คุณสมบัติ

คัดเลือกเข้าอบรม

ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3

คุณวุฒิตรงผ่านการอบรมตามที่ ก .กลาง กำหนด


บุคลากร จากสายงาน

ได้รับปริญญาตรีทางการปกครองการบริหาร

การบริหารรัฐกิจกฎหมายรัฐศาสตร์

การบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์


นักวิชาการจัดเก็บรายได้นักวิชาการจัดเก็บรายได้

1.      ปริญญาตรีหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป (สำหรับทางบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปต้องศึกษาวิชาการคลังการเงินและการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)

นักวิชาการคลัง

ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์กฎหมายบริหารธุรกิจการคลัง


จนท.วิเคราะห์นโยบายฯนักวิชาการจัดเก็บรายได้

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ทางสังคมศาสตร์ การวางแผนรัฐศาสตร์

วิจัยทางสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์


ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์

ปริญญาที่ ก.พ. รับรองเป็นทาง

รัฐประศาสนศาสตร์

สังคมสงเคราะห์

สุขศึกษา

พาณิชยศาสตร์

พัฒนาชุมชน

การเงินและการธนาคาร

ปรัชญา

ภูมิศาสตร์

จิตวิทยา

อักษรศาสตร์

บริหารธุรกิจ

ศิลปศาสตร์

การศึกษา

บัญชี

เศรษฐศาสตร์

นิเทศศาสตร์

รัฐศาสตร์

ครุศาสตร์

สังคมวิทยา

นิติศาสตร์


ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลของสายงานระดับ 1 / 2 และสายงานระดับ 3

การนับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูล

การปฏิบัติงาน

15 กลุ่ม

ไม่เกื้อกูล

เกื้อกูล

ไม่นับเวลาตำแหน่งเดิม

นับเวลาตำแหน่งเดิมรวมได้

สงสัย/หารือ

หลักการนับรวม


หลักการนับระยะเวลาเกื้อกูล สำหรับเลื่อนระดับผู้มีประสบการณ์

สาย 1 / 2

นับระยะเวลา

คุณวุฒิตรง

เมื่อถึงระดับ 3

(ตำแหน่งที่จะเลื่อน)

ระยะเวลาที่ได้

ระยะเวลาสาย 3

2

ระยะเวลาขั้นต่ำ


เปลี่ยนสายงาน สำหรับเลื่อนระดับ

จากสาย 2 / 3 เป็นสายบริหาร

นักบริหารงาน อบต. 6

นักบริหารงานทั่วไป 6

นักบริหารงานคลัง 6

นักบริหารงานช่าง 6

นักบริหารงานสาธารณสุข 6

นักบริหารการศึกษา 6

นักบริหารงานการเกษตร 6

นักบริหารงานสวัสดิฯ 6

สอบคัดเลือก

ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6

คุณวุฒิตรง

คุณสมบัติ


นักบริหารงาน อบต. สำหรับเลื่อนระดับ

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง รัฐศาสตร์การปกครองรัฐประศาสนศาสตร์

การบริหารรัฐกิจกฎหมาย

นักบริหารการศึกษา

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา


นักบริหารงานการคลัง 6 สำหรับเลื่อนระดับ

ปริญญาตรีทางบัญชี / พาณิชยศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ / บริหารการคลัง /

การเงินและการธนาคาร/บริหารธุรกิจ/

การจัดการทั่วไป (บริหารธุรกิจ และ

การจัดการทั่วไป บัญชีไม่น้อยกว่า

15 หน่วยกิต)

นักบริหารงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา


นักบริหารนโยบายและแผนนักบริหารนโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ทางสังคมศาสตร์หรือปริญญาโททางการ

วางแผนการบริหาร วิจัย สังคมศาสตร์

รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์

นักบริหารงานช่าง 6

ปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรม สุขาภิบาล

วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม

ผังเมือง ก่อสร้าง การจัดการงานก่อสร้าง


คุณสมบัติเฉพาะนักบริหารนโยบายและแผน

กำหนด 15 หน่วยกิต

ป.ตรี = 2 ปี

ป.ตรี = 4/2 ปี

ป.ตรี = 4 ปี

ป.ตรี

+

ปวส./ปวท./อนุฯ

หน่วยกิต

ไม่ครบ

15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

ศึกษารายวิชา


การกำหนด นักบริหารนโยบายและแผน“ ทาง ” ของคุณวุฒิ

เนื้อหาวิชา

ชื่อคุณวุฒิ

วิชาเอก

ป.ตรี

ปวช.

ปวส.

ป.โท.

35 นก.

30 นก.

30 นก.

15 นก.

ป.ตรี (2 ปี)

ปวส./ปวท./อนุ

ป.ตรี

15 นก.

15 นก.


สายบริหารนักบริหารนโยบายและแผน

ผอ.กอง 7

2 ปี

4 ปี

หน.ส่วน 7

7 ว / วช 4 ปี

2 ปี

หน.ส่วน 6

6 ว


ปลัด 8นักบริหารนโยบายและแผน

4 ปี

ปลัด 7

2 ปี

2 ปี

4 ปี

รองปลัด 7

ผอ.กอง 7

2 ปี

2 ปี

ปลัด 6

รองปลัด 6

ระดับ 6


วินัยพนักงานส่วนตำบลนักบริหารนโยบายและแผน

วินัย หมายถึง ระเบียบแบบแผนข้อบังคับที่พนักงานส่วนตำบล จะต้องถือปฏิบัติหากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องได้รับโทษทางวินัย


สาเหตุวินัยเสื่อมนักบริหารนโยบายและแผน

1 อบายมุข

2 ตัวอย่างไม่ดี

3 ขวัญไม่ดี

4 งานล้นมือ

5 โอกาสเปิดช่องล่อใจ

6 ความจำเป็นในการครองชีพ

7 การปล่อยปละละเลยของผู้บังคับบัญชา


วินัยพนักงานส่วนตำบลนักบริหารนโยบายและแผน

ลักษณะความผิดทางวินัย

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

ความผิดเล็กน้อย

โทษทางวินัย

ภาคทัณฑ์

ตัดเงินเดือน

ลดขั้นเงินเดือน

ปลดออก

ไล่ออก


กระบวนการดำเนินการทางวินัยกระบวนการดำเนินการทางวินัย

กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย

การสืบสวนข้อเท็จจริง (ข้อ 20)

ผิดวินัยร้ายแรง

ผิดวินัยไม่ร้ายแรง

สอบสวนตามวิธีการที่เห็นสมควร (ข้อ 23 ว.2)

ตั้งคณะกรรมการสอบสอบ(ข้อ 23 ว.4)

รายงาน ก.อบต.จังหวัด

มอบ ผบ. ตามลำดับ (ข้อ 23 ว.3)

คณะอนุฯ ให้ความเห็น ก.อบต.จังหวัด

สั่งลงโทษ (ข้อ 69)

สั่งลงโทษตามมติ ก.อบต.จังหวด (ข้อ 70)


ตัวอย่างการสืบสวนกระบวนการดำเนินการทางวินัย

เงินขาดบัญชี

เงินอยู่ที่ใหน

ใครเอาไป

ใครเก็บเงิน

การสืบสวน

สอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน

เงินขาด/หาย

เวลาใด

เงินส่วนใดหาย

ตรวจสอบเอกสาร

ใครเป็นผู้รับเงิน

มีการลงบัญชี

มีการส่งมอบเงิน


การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

1. แต่งตั้งจากพนักงานส่วนตำบล / ข้าราชการพลเรือน

/ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

2. ประธานกรรมการ ระดับไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา

3. ต้องมีผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร หรือ

ปริญญาทางกฏหมาย หรือ

ได้รับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย

หรือมีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 คน


การดำเนินการสอบสวนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน(ข้อ 42)

- ประชุมคณะกรรมการสอบสวน

15 วัน

- วางแนวทาง - แจ้งข้อกล่าวหา (สว.2)

30 วัน

- รวบรวมหลักฐาน

(ที่กล่าวหา)

- สรุปพยานหลักฐาน - แจ้งข้อกล่าวหา (สว.3)

15 วัน

- รวบรวมหลักฐาน (ผู้ถูกกล่าวหา)

30 วัน

- ประชุมพิจารณาลงมติ - รายงานการสอบสวน

30 วัน


ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย

กฎหมายต้องให้อำนาจในการลงโทษ


การสั่งลงโทษทางวินัย การสั่งลงโทษทางวินัย

วินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ข้อ 69)

นายก อบต. หรือ ผบ.ที่ได้รับมอบอำนาจ

มีอำนาจสั่งลงโทษ

นายก อบต.

ปลัด

หน.ส่วน

หน.งาน

ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน

ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน

ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน

ภาคทัณฑ์


ข้อ 2 การสั่งลงโทษทางวินัย

ทางกาย

การทำหน้าที่ + ใช้สิทธิ

ทางวาจา

การพูดสนับสนุน + ชี้แจง

ข้อ 3 วรรคหนึ่ง

เฉพาะหน้าที่ที่เป็นราชการ

พิจารณาจาก

1. กฎหมาย หรือระเบียบที่กำหนด

2. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

3. คำสั่งหรือการมอบหมายของ ผบ.

4. พฤตินัย


หน้าที่ราชการ การสั่งลงโทษทางวินัย

พิจารณาจาก

1. กฎหมาย หรือระเบียบที่กำหนด

2. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

3. คำสั่งหรือการมอบหมายของ ผบ.

4. พฤตินัย


ข้อ 3 ว.1 การสั่งลงโทษทางวินัย

ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสัตย์ สุจริตและยุติธรรม

องค์ประกอบความผิด

1. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ

2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสัตย์

สุจริต


ข้อ 3 ว.2 การสั่งลงโทษทางวินัย

อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจ หน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์

องค์ประกอบความผิด

1. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ

2. อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัย

3. หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง / ผู้อื่น


ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (ข้อ 3ว.3)

องค์ประกอบความผิด

1. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ

2. ได้ปฏิบัติ/ละเว้นโดยมิชอบ

3. เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ ฝประโยชน์ที่มิควรได้


ข้อ 4ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ

องค์ประกอบความผิด

1. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ

2. ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ


ข้อ 5 ว.1ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ไม่อุตสาหะ / ไม่เอาใจใส่ / ประมาท เลิ่นเล่อในหน้าที่ราชการ

องค์ประกอบความผิด

1. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ

2. ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย

ไม่มีความอุตสาหะ

ไม่เอาใจใส่

ไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์

ประมาทเลินเล่อ


ข้อ 5 ว.2ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง

องค์ประกอบความผิด

1. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ

2. ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ

3. เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง


ข้อ 6 ว.1ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฏหมาย

องค์ประกอบความผิด

1. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ

2. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม

กฎหมาย

ระเบียบของทางราชการ

มติ ครม.

นโยบายของทางราชการ

3. เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ


ข้อ 6 ว.2ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเหตุ ให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง

องค์ประกอบความผิด

1. มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ

2. จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม

กฎหมาย

ระเบียบของทางราชการ

มติ ครม.

นโยบายของทางราชการ

3. เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง


ข้อ 7ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ไม่สนใจ / ไม่ป้องกันภยันตราย ซึ่งจะเกิดแก่ประเทศชาติ

องค์ประกอบความผิด

1. ไม่สนใจรับทราบเหตุการณ์

2. ไม่ป้องกัน


ข้อ 8 ว.1ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

เปิดเผยความลับของทางราชการ

องค์ประกอบความผิด

1. มีความลับของทางราชการ

2. นำความลับไปเปิดเผย


ข้อ 8 ว.2ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

เปิดเผยความลับของทางราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ อย่างร้ายแรง

องค์ประกอบความผิด

1. มีความลับของทางราชการ

2. นำความลับไปเปิดเผย

3. เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง


ข้อ 10 ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

กระทำการข้าม ผบ.เหนือตน

องค์ประกอบความผิด

1. มีการปฏิบัติราชการ

2. กระทำการข้าม ผบ.เหนือตน

ข้อยกเว้น

1. ผบ.เหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำ

2. ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว


ข้อ 11 ว.1 ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

รายงานเท็จต่อ ผบ.

องค์ประกอบความผิด

1. ต้องมีการรายงาน

2. รายงาน

ข้อความอันเป็นเท็จ

ปกปิดข้อความ

3. เป็นการรายงานต่อ ผบ.


ข้อ 11 ว.2 ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

รายงานเท็จต่อ ผบ. เป็นเหตุให้ เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง

องค์ประกอบความผิด

1. ต้องมีการรายงานต่อ ผบ.

2. รายงานมี

ข้อความอันเป็นเท็จ

ปกปิดข้อความ

3. เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่าง

ร้ายแรง


ข้อ 12 ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบและ แบบธรรมเนียมของทางราชการ

องค์ประกอบความผิด

ไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบราชการ

แบบธรรมเนียมราชการ


ข้อ 13 ว.1 ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ละทิ้งหน้าที่ราชการ

องค์ประกอบความผิด

1. มีหน้าที่ราชการ

2. มีการละทิ้ง / ทอดทิ้งหน้าที่


ข้อ 13 ว.2 ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้ เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง

องค์ประกอบความผิด

1. มีหน้าที่ราชการ

2. มีการละทิ้ง / ทอดทิ้งหน้าที่

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

3. เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรง


ข้อ 14ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ไม่สุภาพเรียบร้อย

ไม่รักษาความสามัคคี

ไม่ช่วยเหลือกัน

องค์ประกอบความผิด

1. ไม่สุภาพเรียบร้อยกับผู้ร่วมงาน

2. ไม่รักษาความสามัคคี

3. กลั่นแกล้งกัน

4. ไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


ข้อ 15 ว.1ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ไม่ต้อนรับ / ไม่ให้ความสะดวก / ไม่ให้ความเป็นธรรม / ไม่ให้การสงเคราะห์ / ดูหมิ่น / เหยียดหยาม / กดขี่ / ข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ

องค์ประกอบความผิด

1. ไม่ต้อนรับ ฯ

2. กระทำแก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการ


ข้อ 15 ว.2ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ดูหมิ่น / เหยียดหยาม / กดขี่ / ข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง

องค์ประกอบความผิด

1. ดูหมิ่น / เหยียดหยาม / กดขี่ /

ข่มเหงอย่างร้ายแรง

2. กระทำต่อประชาชนผู้ติดต่อราชการ

3. กระทำโดยมีเจตนา (รู้สำนึก)


ข้อ 16ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

กระทำการหาผลประโยชน์

องค์ประกอบความผิด

1. กระทำ / ยอมให้ผู้อื่นกระทำ

2. อันอาจทำให้

เสียความเที่ยงธรรม

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์


ข้อ 17ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

เป็นกรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการ

องค์ประกอบความผิด

เป็นกรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการ


ข้อ 18ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมือง

องค์ประกอบความผิด

กระทำ / ยอมให้ผู้อื่นกระทำ


ข้อ 19 ว.1ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ประพฤติชั่ว

องค์ประกอบความผิด

1. เกียรติของพนักงานส่วนตำบล

2. ความรู้สึกของสังคม

3. เจตนาที่จะกระทำ

(มีจิตสำนึกในการกระทำ)


ข้อ 19 ว.2ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

มี 2 ลักษณะ

ลักษณะที่ 1

กระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก

ลักษณะที่ 2

กระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็น

ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง


กรณีและเหตุสั่งพัก / ให้ออกไว้ก่อน

กรณีที่จะสั่ง

 • ถูกตั้งกรรมการสอบสวน

 • ถูกฟ้องคดีอาญา

 • ถูกต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา

เหตุที่จะสั่ง

 • เป็นเรื่องทุจริต/ความประพฤติ/พฤติการณ์

 • เป็นอุปสรรค/จะเกิดความไม่สงบ

 • ถูกควบคุม/ขัง/จำคุก

 • มีคำพิพากษาถึงที่สุด


ผลของการสั่งพักราชการผลของการสั่งพักราชการ

1. พ้นจากตำแหน่ง

2. อัตราเงินเดือนไม่ว่าง

3. โอน (ย้าย) ไม่ได้

4. ร้องทุกข์ได้

5. พักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา

ผลของการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

1. พ้นจากตำแหน่ง + อัตราเงินเดือน

2. ร้องทุกข์ได้

3. แต่งตั้งแทนได้

การสั่งกลับ

พักราชการ ออกไว้ก่อน

สั่งกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่

สั่งกลับเข้ารับราชการ


การรายงานการดำเนินการทางวินัยการรายงานการดำเนินการทางวินัย

ผบ.ที่ได้รับมอบหมาย

สั่งยุติเรื่อง / งดโทษ / ลงโทษ(ไม่ร้ายแรง)

ผบ.เหนือขึ้นไป

พิจารณา / สั่ง

ประธานกรรมการบริหาร อบต.

พิจารณา / สั่ง


การรายงานการดำเนินการทางวินัย

นายก อบต. มีคำสั่งลงโทษแล้ว

รายงาน ก.อบต.จังหวัด

คำสั่งลงโทษไม่ร้ายแรง(ข้อ 81 ว.5)

คำสั่งลงโทษร้ายแรง(ข้อ 81 ว.7)

ก.อบต.จังหวัด พิจารณา

ก.อบต.จังหวัดทราบ

นายก อบต. สั่ง / ปฏิบัติตามมติ ก.อบต.จังหวัด


การอุทธรณ์

อุทธรณ์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น (ข้อ 119)

ทำเป็นหนังสือ (ข้อ 119)

ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน (ข้อ 113)

ยื่นต่อ ก.อบต.จังหวัด (ข้อ 114)

พิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จภายใน 90 วัน

(ข้อ 113 ว.2)

สาเหตุคัดค้านกรรมการ

(ข้อ 121)

1. รู้เห็นเหตุการณ์

2. มีส่วนได้เสีย

3. มีสาเหตุโกรธเคือง

4. เป็นผู้กล่าวหา / ผบ. / คู่สมรส


การร้องทุกข์

ร้องทุกข์กรณีสั่งให้ออกจากราชการ (ข้อ 138)

ผู้ร้องทุกข์

ยื่นหนังสือร้องทุกข์ ต่อ ก.อบต.จังหวัด

คณะอนุฯ ให้ความเห็น ก.อบต.จังหวัด

นายก อบต. ดำเนินการตามมติ ก.อบต.จังหวัด


เครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ขอครั้งแรก

รับราชการติดต่อกัน 5 ปี

นับจากวันเริ่มรับราชการ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาไม่น้อยกว่า 60 วัน

การเลื่อนชั้นตรา

ดำรงตำแหน่งระดับนั้นไม่น้อยกว่า 5 ปี

นับจากวันดำรงตำแหน่งระดับนั้น

วันเฉลิมพระชนมพรรษาไม่น้อยกว่าง 60 วัน


ระดับ 1เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ร.ง.ม

ระดับ 2

บ.ม.

บ.ช.

ระดับ 3

จ.ม.

จ.ช.

ระดับ 4

ระดับ 5

ต.ม.

ต.ช.

ระดับ 6

ระดับ 7

ท.ม.

ท.ช.

ระดับ 8


แนวคิดเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระบบพนักงานจ้าง

ประเภท

เชี่ยวชาญ

ทั่วไป

ตามภารกิจ

งานสนับสนุน

งานเชี่ยวชาญ

งานใช้แรงกาย

จ้างไม่เกิน 4 ปี

จ้างไม่เกิน 4 ปี

จ้างไม่เกิน 1 ปี

ค่าจ้าง =พนักงาน

ค่าจ้าง 4,100

ค่าจ้างระดับ 9

ตามคุณวุฒิ

มีสวัสดิการ

ไม่มีสวัสดิการ

วิชาชีพ

ทักษะเฉพาะ

มีสวัสดิการ

อปท.รับผิดชอบค่าประกันสังคม


ad