Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op   Oikeudellinen osaaminen  Oikeustiede tieteenalana  Prof. Tapio M  tt , It -Suo

Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op Oikeudellinen osaaminen Oikeustiede tieteenalana Prof. Tapio M tt , It -Suo PowerPoint PPT Presentation


  • 241 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Oikeustieteellinen identiteetti. It?-Suomen yliopistossa HTK/HTM -tutkintojen l?ht?kohtana oikeustieteellinen identiteetti (vrt. hallintotiede) = lainsoveltajien kouluttamista. Ty?el?m?vaatimukset lainsoveltajalle?. juridinen osaaminen on tulkinnan taitoa perusteltuja kannanottoja voimass

Download Presentation

Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op Oikeudellinen osaaminen Oikeustiede tieteenalana Prof. Tapio M tt , It -Suo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Johdatus oikeudellisiin opintoihin (2 op) Oikeudellinen osaaminen Oikeustiede tieteenalana Prof. Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto 6.8.2011

2. Oikeustieteellinen identiteetti Itä-Suomen yliopistossa HTK/HTM -tutkintojen lähtökohtana oikeustieteellinen identiteetti (vrt. hallintotiede) = lainsoveltajien kouluttamista

3. Työelämävaatimukset lainsoveltajalle? juridinen osaaminen on tulkinnan taitoa perusteltuja kannanottoja voimassa olevan oikeuden sisällöstä mikä on voimassa olevan oikeuden mukaan sallittua, kiellettyä jne oikeudellisten päätösten tekemisen taito kirjoittamisvalmiudet vakuuttavuus

4. Oikeudelliset käytännöt Suppea oikeusyhteisö: 1. lainsäätäminen 2. lainsoveltaminen hallinnossa ja tuomioistuimissa (+ yritykset ja järjestöt) 3. oikeustiede osanottajan sisäinen näkökulma <–> tarkkailijan ulkoinen näkökulma

5. Osanottajan sisäinen näkökulma oikeuteen lainsoveltajan näkökulma oikeustiede on tulkintatiede (vrt. havaintoihin perustuvat empiiriset tieteet) lainoppi eli oikeusdogmatiikka: mikä on voimassa olevan oikeuden mukaan sallittua, kiellettyä jne. ? miten lakia pitää tulkita (”pitää-tietoa”) vrt. millainen lain pitäisi olla? (oikeus <-> politiikka) vrt. lakien vaikutukset (? empiirinen oikeustutkimus) auditorio: lainsoveltaja

6. Lainoppi oikeustieteen ytimenä lainopin ”metodin” ydin: oikeuslähdeoppi luettelo oikeudellisen ratkaisun hyväksyttävistä perusteista (lähteistä), esim. lait, tuomioistuinratkaisut, esityöt jne. oikeuslähteiden käytön pelisäännöt (esim. velvoittavuuden eri asteet: vahvasti velvoittavat, heikosti velvoittavat, sallitut): tulkinta- ja argumentaatio-opit lainopin onnistuneisuuden kriteeri argumentaation vakuuttavuus (vrt. esim. totuus)

7. Laki ? oikeus Oikeus voimassa olevien oikeusnormien muodostamana kokonaisuutena voimassa oleva oikeus ? oikeuslähdeoppi oikeusnormit säädöksen teksti antaa informaatiota normin sisällöstä (lait oikeuden raaka-aineena) oikeusnormit ovat oikeuslähteiden tulkinnan tulos (laki + esityöt + oikeuskäytäntö jne) kokonaisuus: oikeusjärjestyksen kokonaisuuden ymmärtäminen juridisen osaamisen perustana oikeudenalajaotus (esim. julkisoikeus – yksityisoikeus) yleiset opit (oikeudellisen ajattelun ”teoriaperusta”): käsitteet ja periaatteet

8. Tulkinnan taito taito löytää relevantit oikeuslähteet taito tunnistaa mielekkäitä juridisia tulkintaongelmia (ilmaisuja/käsitteitä, joiden merkityssisältöä on täsmennettävä) taito hahmottaa tulkintaongelmat osana oikeusjärjestelmää (systeemi) taito käyttää eri argumentaatiotapoja ja ratkaisuperusteita oikeuslähteiden tulkinnassa esim. perusoikeusmyönteinen laintulkinta, tavoitteellinen tulkinta; systemaattinen tulkinta, prejudikaattien käyttö taito ottaa asianmukaisesti huomioon ratkaistavan tapauksen erityispiirteet tosiasiasidonnaisuus, konteksti, seuraamusharkinta taito perustella kannanotot vakuuttavasti

9. Oikeuden ”anatomia” NORMIT (oikeuden normatiivinen ulottuvuus) ARVOT FAKTAT (oikeuden (oikeuden arvosuuntautunut empiirinen ulottuvuus) ulottuvuus)

10. Oikeuden ”anatomia” ”Oikeus on normatiivinen järjestys; arvojen toteutuma sekä tosiasiamaailmassa realisoitunut ilmiö. Tässä katsannossa voidaan puhua oikeuden elementeistä, sen normatiivisesta, arvosuuntautuneesta ja tosiasiallisesta luonteesta.” (H. Tolonen Oikeus 1997, s. 110-111) Oikeuden, politiikan (yhteiskunnan) ja moraalin suhde? Lakien toteutuminen ja vaikutukset? ? Tarkkailijan ulkoinen näkökulma oikeuteen

11. osanottajan sisäinen näkökulma (= lainoppi) <–> tarkkailijan ulkoinen näkökulma - esim. empiirinen oikeustutkimus kaikissa pääaineissa - oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus

12. Tarkkailijan ulkoinen näkökulma oikeuteen Sääntelyn kehitys ja muutoksen syyt sääntelyn yleinen kehitys (esim. sääntelystrategioiden muutokset) lakien laadintaan vaikuttavat seikat (esim. perusoikeudet, EU) arvot, tieto ja politiikka oikeuden taustalla lainsäädäntötekniikka Sääntelyn vaikutukset viranomaisten ja tuomioistuinten soveltamiskäytännöt kohdetahojen reagointi noudattaminen / ei-noudattaminen hyväksyntä / torjunta tietämättömyys lailla tavoiteltujen asiantilojen toteutuminen muut kuin tarkoitetut vaikutukset

13. Taustaluettavaa, ks. www.edilex.fi Heinilä, Aleksi: Tulkinta ja toiminta. Oikeus 3/2005, s. 262–275. Tuori, Kaarlo: Oikeudenalajaotus – strategista valtapeliä vai normatiivista agumentaatiota. LM 2004, s. 1196–1224. Karhu, Juha: Tilannekohtainen oikeudellinen harkinta ja oikeuslähdeoppi. Teoksessa: Oikeus – kulttuuria ja teoriaa. Juhlakirja Hannu Tolonen 2005. Vammala 2005, s. 25–38.

  • Login