Langdurige zorg in Nederland en Duitsland - PowerPoint PPT Presentation

Zorgnetwerk mei 2013
Download
1 / 83

 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zorgnetwerk, mei 2013. Langdurige zorg in Nederland en Duitsland. Vragen . Er is meer mantelzorg in Duitsland, NL regering wil dat ook Duitsland is veel meer vergrijsd dan Nederland en toch is de zorg goedkoper .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Langdurige zorg in Nederland en Duitsland

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zorgnetwerk mei 2013

Zorgnetwerk, mei 2013

Langdurige zorg in Nederland en Duitsland


Vragen

Vragen

 • Er is meer mantelzorg in Duitsland, NL regering wil dat ook

 • Duitsland is veel meer vergrijsd dan Nederland en toch is de zorg goedkoper.

 • Hoe is de financiering van zorg in Duitsland geregeld in vergelijking met Nederland?

 • Wat komt er op ons af als het gaat om ontwikkelingen in de zorg, zowel nationaal als internationaal?


Inhoud presentatie

Inhoud presentatie

 • 1. NL zorg in internationaal perspectief

 • 2. Regeringsbeleid

 • 3. Langdurige zorg in Duitsland

 • 4. Wat kunnen wij leren van Duitsland?

 • 5. Ouderenzorgkostenstijging is verzekeringsprobleem

 • 6. Verzorgingsstaat afbouwen is zeer pijnlijk

 • 7. Algemene Conclusies

 • 8. Wat betekent dit voor Atlant Zorggroep?


Deel i nederlandse zorg in internationaal perspectief

Deel I: Nederlandse zorg in internationaal perspectief


Langdurige zorgkosten nl hoog

Langdurige zorgkosten NL hoog

 • OESO 2011: NL uitgaven curatieve zorg is OESO gemiddelde

 • Maar NL uitgaven langdurige zorg zijn 2 maal zo hoog!

 • NL is koploper na Zweden

 • NL en Zweden kennen geïnstitutionaliseerde zorg

 • Betekent niet dat NL te duur of stelsel slecht

 • NL is voorbeeld voor andere landen

 • Betaalbaarheid is probleem zegt EC 2009


Zorg in nl is relatief duur

Zorg in NL is relatief duur


Gezondheidsuitgaven als bnp

Gezondheidsuitgaven als % bnp


D e totale nl zorguitgaven stijgen

De totale NL zorguitgaven stijgen


In nl wordt op bijna alles bezuinigd behalve zorg

In NL wordt op bijna alles bezuinigd behalve zorg!


Door crisis is geld op

Door crisis is geld op

 • In 2000 was staatsschuld 52% bnp

 • In 2013 74 %


Nl zorg ruim 20 bnp in 2040

NL zorg ruim 20 % BNP in 2040


In nl zijn ouderen relatief rijk

In NL zijn ouderen relatief rijk


Kinderen armer ouderen

Kinderen armer ouderen


Premies zijn flink gestegen

Premies zijn flink gestegen


Sinds de invoering 2006 stijging 600 euro 50

Sinds de invoering 2006 stijging 600 euro ( 50 %)


Lange termijnzorg vergrijzingsprobleem

Lange termijnzorg: vergrijzingsprobleem

 • 2012 budget medischezorg €36 miljard. Meer helft is voorverpleging,

 • financiering: private ziektekostenverzekering, kapitaaldekkingstelsel, geld reserverenvooruitkeringsrechten in bepaaldjaar, minder gevoeligvergrijzing

 • Lange termijnzorg is omslagstelsel, kostenwordenbetaalduitlopendepremieontvangsten, gevoeligvoorvergrijzing

 • Langdurigezorg 2012 €26 miljard


Conclusies

conclusies

 • Langdurige zorg in NL is duur

 • Ouderen zouden meer kunnen betalen

 • Premies zijn al gestegen, dus kosten <

 • Bijv. langer thuis, hulp familie/kennissen


Deel ii regeringsbeleid

Deel II: regeringsbeleid


Enorme stelselwijziging niet langer het rijk maar naar gemeenten

Enorme stelselwijziging: niet langer het Rijk maar naar gemeenten

 • Werkloosheid

 • Jeugdzorg,

 • Langdurige zorg

 • In totaal 15 miljard regelingen die niet meer in Den Haag maar lokaal worden bepaald

 • Zijn gemeenten wel klaar voor?

 • Hoe is democratische controle?

 • Minder loketten


Stelselwijziging

stelselwijziging

 • Dus decentralisatie, doen meer landen

 • Wel zorgen over tempo

 • Invoering is 1 jan 2015

 • Publieke controle, rijk of gemeente voor de overheveling van 15 miljard?

 • Wie is bestuurlijk verantwoordelijk, wie controleert

 • Van Rijk naar 408 gemeenten, pas mei 2014 weten we hoe geld verdeeld gaat worden


Vanaf 2015 awbz zorg via gemeente of zorgverzekering

Vanaf 2015: AWBZ-zorg via gemeente of zorgverzekering

 • Gemeenten: zorg aan huis, huishoudelijke hulp alleen vergoed bij laag inkomen

 • Zorgverzekeraars: medische zorg, verpleging, langdurige geestelijke zorg

 • Rijksoverheid: langdurige zorg

  De zwaardere zorg voor ouderen/gehandicapten

  in instellingen. Blijft vergoed uit de AWBZ.

  Cliënten wel hogere eigen bijdrage


Wmo gaat via gemeente

WMO gaat via gemeente

 • Ondersteuning voor mensen met een beperking

 • ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen.

 • bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel.

 • zo veel mogelijk zelfstandig blijven wonen. Gemeenten voeren de WMO uit.

 • 2015 Begeleiding en persoonlijke verzorging van AWBZ naar WMO


Awbz terug naar kern

AWBZ terug naar kern

 • noodzakelijke hervorming van de langdurige zorg door kostenexplosie.

 • AWBZ terug naar de kern, zodat we deze zorg ook in de toekomst kunnen bieden.

 • Lichtere zorg en ondersteuning, zoals de begeleiding en de persoonlijke verzorging, naar gemeenten

 • Meer kijken wat mensen zelf kunnen regelen, voordat ondersteuning overheid

 • Mensen blijven langer thuis wonen, in plaats van naar een instelling te moeten verhuizen.


Langer zorg thuis

Langer zorg thuis

 • Het kabinet wil dat mensen langer zorg thuis kunnen krijgen.

 • Op die manier blijft de zorg betaalbaar en kunnen mensen langer over hun eigen leven blijven beslissen.

 • Daarom krijgen meer mensen in 2013 een indicatie voor zorg thuis.

 • Op termijn ook zwaardere vormen zorg thuis


Regeerakkoord zorg

Regeerakkoord zorg

 • transitie van extramurale begeleiding vanuit AWBZ naar de WMO

 • Vanaf 2015 Gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding en verzorging.

 • De aanspraak op dagbesteding wordt vanaf 2014 geschrapt.

 • Begeleiding en ondersteuning vanuit de WMO is er nog voor mensen die het écht nodig hebben.

 • De overheveling van extramurale begeleiding en verzorging vanuit de AWBZ naar de WMO gaat gepaard met een korting van 25%


Afzwakking regeerakkoord april 2013

Afzwakking regeerakkoord april 2013

 • De helft van de bezuinigingen op de thuiszorg wordt teruggedraaid.

 • Een jaar uitstel voor de bezuinigingen op de dagbesteding, persoonlijke verzorging en de thuishulp.

 • De bezuiniging om verstandelijk gehandicapten meer thuis te laten wonen gaat niet door.


Van rijn toch recht op intensieve zorg

Van Rijn: toch recht op intensieve zorg

 • Kwetsbare ouderen en gehandicapten blijven recht hebben op een plaatsje in een zorginstelling

 • Dus regeerakoord (AWBZ) om te vormen tot een nieuwe landelijke voorziening. In die opzet bepaalde de gemeente of iemand hulp kreeg, maar die hulp blijft nu een verzekerd recht


Sept 2013

Sept 2013

 • Van Rijn verzacht hogere eigen AWBZ-bijdrage

 • Gemeenten krijgen 706 miljoen euro om maatwerk te kunnen bieden aan chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen.

 • Voor mensen in een instelling wordt 248 miljoen euro gereserveerd om te voorkomen dat zij door de hogere AWBZ-bijdrage te weinig zak- en kleedgeld overhouden.


Kabinet bezuinigt langdurige zorg

Kabinet bezuinigt langdurige zorg

 • Sommige verzorgingshuizen zullen sluiten

 • Zachte landing

 • Kern AWBZ geldt voor 200.000 mensen die geen zelfregie meer

 • Hoeft niet allemaal in verzorgingshuizen


Nieuwe wet langdurige intensieve zorg liz

Nieuwe wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ)

 • AWBZ deels overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). (langdurige ggz en extramurale verpleging en behandeling)

 • ander deel overgeheveld naar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). (begeleiding en persoonlijke verzorging aan huis en jeugdzorg)

 • Kern AWBZ, Alleen de zwaarste, langdurige zorg blijft over. Deze valt straks onder de wet LIZ.


Deel iii langdurige zorg vergelijking nl en dtsl

Deel III: Langdurige ZorgVergelijking NL en DTSL


Nl dtsl andere positie gezin

Nl-DTSL, andere positie gezin

 • NL kent egalitaire nucleaire familie, emancipatie kinderen, eigen gezin met eigen huis, testament, alle kinderen gelijke erfrechten

 • DTSL kentstamfamilie, dus extended family met verschillende generaties onder 1 dak, zoon die thuis blijft (dus geen soldaat of priester) erft alles, zoon valt onder autoriteit vader


Nl hoogste langdurige zorg uitgaven in bnp

NL hoogste langdurige zorg uitgaven in % bnp

 • DTSL 2010 1 % 2060 2,4 %

 • Frankrijk 2010 1,5 % 2060 2,2 %

 • EU gem. 2010 1,3 % 2060 2,4 %

 • NL 2010 3,5% 2060 8,1 %


Kosten langdurige zorg in van bnp

Kosten langdurige zorg in % van BNP


Verschillen dtsl nl langdurige zorg

Verschillen DTSL – NL langdurige zorg

 • NL, Zweden kent individueel recht op zorg

 • Dtsl, Oost., Italië, Frankrijk: verantwoordelijkheid en keuze bij mensen zelf:

 • Tegoedbon of budget, moet zelf aanvullen

 • Lokale overheid vangnet minder draagkrachtigen


Vergrijzing verkrapping arbeidsmarkt in nl kosten

Vergrijzing: verkrapping arbeidsmarkt in NL, kosten >

 • Nu werkt 15,1 % beroepsbevolking in zorg, 1,3 miljoen mensen

 • Komende 20 jaar: 400.00 werknemers extra nodig

 • Vanwege groei langdurige zorg, arbeidsaanbod <

 • Spanning arbeidsmarkt leidt looninflatie


Nl situatie

NL situatie

 • Private bijdrage in vorm eigen bijdrage, eigen risico en aanvullende zorgverzekeringen zijn in NL lager dan rest

 • Om langdurige zorg betaalbaar te houden kan NL leren van DTSL


Aandeel private betalingen in totale zorgkosten

Aandeel private betalingen in totale zorgkosten


65 jaar dtsl 20 6 en nl 15 6

> 65 jaar DTSL 20,6 % en NL 15,6%

 • In DTSL is bevolking verder vergrijsd maar kosten lager

 • Kosten aanzienlijk lager

 • Sociale verzekering voor langdurige zorg

 • Kosten beperkt doordat thuiszorg gestimuleerd wordt

 • Groter beroep eigen verantwoordelijkheid door hogere eigen betalingen


Vergrijzing dtsl nl

Vergrijzing DTSL > NL


Langdurige zorg nl

Langdurige zorg NL

 • AWBZ kent 5 soorten zorg:

 • 1. persoonlijke verzorging

 • 2. verpleging

 • 3. begeleiding

 • 4. verblijf verpleeghuis of verzorgingshuis

 • 5. hulp om te genezen


Langdurige zorg nederland 2009

Langdurige zorg Nederland 2009

 • 621.000 personen thuiszorg uit AWBZ of WMO

 • 246.ooo personen in intra-murale AWBZ instelling

 • 86 % van personen in verpleeg/verzorgingshuizen ouder dan 75 jaar

 • Rest intramurale zorg verblijft in instellingen van gehandicapten of jeugdzorg, of geestelijke gezondheidszorg


Langdurige zorg in nl

Langdurige zorg in NL

 • Zorg zonder verblijf komt in zorg in natura of PGB

 • Op PGB is al eigen bijdrage <

 • 1998 invoering pgb 10.000 mensen, in 2008 109.000 mensen!

 • AWBZ premie is 12,15 % bruto inkomen exclusief rijksbijdrage


Langdurige zorg in nl1

Langdurige zorg in NL

 • Twee soorten eigen bijdragen

 • Lage bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor intramurale zorg als 1 van de partners in eigen woning achterblijft

 • Hoge bijdrage voor andere intra-murale zorg

 • Lage bijdrage is 2011 minimaal 145 euro en maximaal 764 euro per maand

 • Hoge bijdrage is maximaal 2094 euro per maand


Langdurige zorg in dtsl sober

Langdurige zorg in DTSL: sober

 • Sinds 1995 een sociale verzekering voor langdurige zorg: Pflegeversicherung

 • Voor die tijd waren langdurig zieken voor kosten verpleging en verzorging aangewezen op bijstand

 • Anders dan NL: Duitse zelfstandigen niet rechtswege verzekerd, moeten private verzekering afsluiten

 • DTSL soberder NL


Pflegeheim in duitsland

Pflegeheim in Duitsland


Verpleeghuis in nl

Verpleeghuis in NL


Langdurige zorg in dtsl

Langdurige zorg in DTSL

 • Financiering net als NL via het bruto inkomen

 • Premie hangt af van hebben kinderen

 • 2008 premie huishoudens zonder kinderen 1,9 % en met 2,2 %

 • Aanspraken minder ruim dan in NL:

 • Vergoeding verpleging en verzorging maar niet voor huisvesting, activering en begeleiding

 • 2007: 2,25 miljoen (van 82 miljoen) hierop aangewezen


Langdurige zorg dstl

Langdurige zorg DSTL

 • Mensen hebben in DTSL recht op langdurige zorg:

 • Als assistentie nodig is bij essentiële taken zoals lopen, huishouden, voeding en verzorging

 • Indicatie vooral gericht lichamelijk functioneren

 • Psychische problemen slechts beperkt recht op vergoeding


Langdurige zorg in dtsl1

Langdurige Zorg in DTSL

 • Drie zorgzwaarte categorieën voor extra en intramuraal:

 • Categorie 1: 1 x dag hulp nodig

 • Categorie 2: 3 x dag hulp nodig

 • Categorie 3: elk uur hulp nodig

 • Intramurale gehandicapten krijgen ook Pflegeversicherung


Langdurige zorg dtsl

Langdurige zorg DTSL

 • Men kan opteren voor 3 soorten zorg:

 • 1. intramurale zorg

 • 2. tegoedbonnen

 • 3. uitbetaling geld in vorm mantelzorgkostenforfait


Langdurige zorg in dtsl2

Langdurige zorg in DTSL

 • Van intramurale zorg in Duitse verpleeg- of verzorgingshuizen wordt 75 % van verplegings- en verzorgingskosten vergoed

 • Dus forse eigen bijdrage!

 • Omdat wonen en zorg gescheiden zijn, betaalt iemand in verpleeg/verzorg. huis daarbovenop nog 600 euro voor kost en inwoning

 • Minvermogenden krijgen bijstand


Slechts 30 geindiceerden kiest verzorgings verplegingshuis

Slechts 30 % geindiceerden kiest verzorgings/verplegingshuis

 • Gevolg 2006 slechts 30 % Duitse geïndiceerden kiest voor verzorg./verpl. Huis

 • 40 % kiest mantelzorgkostenforfait, betekent dat in regel ouderen in familieverband worden opgevangen

 • Overige 30 % ontvangt langdurige zorg thuis via Agentschap of combinatie

 • Revalidatie wordt gedekt Pflegeversicherung maar alleen nachtverpleging, prikkel thuiszorg


Vergelijking dtsl en nl

Vergelijking DTSL en NL

 • Langdurige zorg in DTSL: zo lang mogelijk thuis blijven wonen

 • DTSL: sterke prikkels tot thuiszorg en familie

 • Kans dat ouderen in verpl.verzorg. huis verblijft is 58 % kleiner dan in NL!

 • Ook vrijheid besteding mantelzorgkostenforfait bevordert (ondanks afslag 50 %) opvang familieverband


Vergelijking dtsl en nl1

Vergelijking DTSL en NL

 • Opvang familieverband ook bevordert door:

 • 1. gratis scholingsaanbod mantelzorg familieleden en andere informele zorgverleners

 • 2. in DTSL makkelijker woningaanpassingen gericht op zelfstandig wonen ouderen

 • 3. DTSL scheidt wonen en zorg, kan men beter aansluiten bij woonwensen zorgaanvragers. Ouderen langer thuis


Van rijn kinderen meebetalen

Van Rijn: Kinderen meebetalen

 • Van Rijn vraagt zich af of huishoudelijke hulp wel onder ziektekosten valt en of huishoudelijke hulp niet door de kinderen betaald kan worden. Aanleiding voor het gesprek zijn de hervormingen in de AWBZ, waaronder de forse bezuinigingen in de thuiszorg van 75 procent op de huishoudelijke hulp en 25 procent op begeleiding.


Reactie cda en pvda

Reactie CDA en PVDA

 • Kamerleden Keijzer en Van Dijk stellen in het artikel dat gemeenten in de keukentafelgesprekken best mogen vragen wat kinderen eventueel financieel kunnen bijdragen, maar dat meebetalen nooit verplicht mag worden. 'De gemeente mag ernaar kijken en dat gebeurt al, maar als de kinderen meebetalen aan de zorg voor hun ouders dan op vrijwillige basis', zegt Keijzer. ' We willen geen verplichting zoals in Duitsland. Daar moeten de kinderen hun loonstrookje laten zien.


Deel iv wat kan nl leren van duitsland

Deel IV: wat kan NL leren van Duitsland?


Les van duitsland

Les van Duitsland

 • DTSL leert ons: hogere eigen bijdrage en eigen regie leidt tot houdbaarder zorg

 • Misschien kinderen naar inkomen verplicht laten meebetalen

 • In ieder geval slaagt DTSL er beter in dan NL om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen

 • Stijgende zorgkosten zijn ook verzekeringsprobleem


Deel v stijgende zorgkosten zijn verzekeringsprobleem

Deel V: stijgende zorgkosten zijn verzekeringsprobleem


3 problemen zorg voor ouderen

3 problemen zorg voor ouderen

 • 1. solidariteit tussen generaties: is de zorg voor ouderen op te brengen door jongeren? Of moeten ouderen deel zelf betalen?

 • 2. vraag naar optimale verzekering ouderenzorg

 • 3. uitvoering van de verzekering


Langdurige zorg collectieve last

Langdurige zorg: collectieve last >

 • Is toekomstige modale tweeverdiener in 2040 bereid om 36 of zelfs 47 % van inkomen aan zorgpremies te betalen?

 • Nu geeft gemiddeld gezin 23 % aan ziekte plus langdurige zorg


De premie stijgt

De premie stijgt!


Omslagfinanciering jong betaalt oud

Omslagfinanciering: jong betaalt oud


Niet alleen jong betaalt oud ook rijk betaalt arm

Niet alleen jong betaalt oud, ook rijk betaalt arm


Rijk naar arm hoogopgeleid naar laagopgeleid

Rijk naar arm, hoogopgeleid naar laagopgeleid

 • Rijk consumeert minder maar betaalt meer

 • Rijk doet minder beroep collectief gefinancierde zorg

 • Premies ziektekosten ZVW en AWBZ zijn inkomensafhankelijk

 • Rijk betaalt 1700 euro meer dan zij ontvangen

 • Arm betaalt 1100 minder dan zij ontvangen

 • Langdurige zorg: Rijk – 1200 en arm + 300

 • Beide betalen mee gehandicaptenzorg


Dit effect wordt als zorgkosten

Dit effect wordt > als zorgkosten >

 • Lasten van modale tweeverdiener stijgen dan van 12 % tot 24 %

 • Dit kan men niet zomaar neerleggen bij de hogere inkomens omdat zij weinig van de stijging profiteren

 • Premies zijn leeftijdneutraal, dus worden stijgende kosten betaald door jongeren


Het is een verzekeringsprobleem

Het is een verzekeringsprobleem

 • Zorgkosten > leiden tot premies > en belastingen > daardoor zal econ. groei <

 • Vraagstuk inkomenssolidariteit

 • Oplossing: premies voor iedere groep moeten overeenkomen met profijt

 • Probleem blijft dat met zorgkosten > de premie voor de lage inkomens onbetaalbaar wordt

 • Verzekeringsprobleem!


Uniforme collectieve zorg onhoudbaar

Uniforme collectieve zorg onhoudbaar

 • Moral hazard: meer dan optimaal gebruik van zorg en minder aandacht preventie

 • Geen keuzevrijheid en differentiatie in keuze verzekeringspakketten tussen inkomensgroepen

 • Uniforme zorg: te royaal voor armen en te karig voor rijken

 • Indien we dit niet aanpassen, zullen lage inkomens steeds meer gecompenseerd worden en dat gaat ten koste econ. groei


Vrouwen leven langer kosten meer

Vrouwen leven langer, kosten meer


Conclusies1

conclusies

 • Je kunt vergrijzingsprobleem en economische groei probleem oplossen met andere financiering

 • AWBZ leeftijdsspecifieke premies gecorrigeerd voor profijt

 • Zorguitgaven niet meer herverdelingsinstrument

 • Sparen is geen alternatief, voor grote schades levert verzekeren welvaartswinst op

 • Einde uniforme zorg


Conclusies2

conclusies

 • AWBZ leeftijdsspecifieke premies gecorrigeerd voor profijt lukt politiek misschien niet

 • Eigen risico is al inkomensafhankelijk

 • Kinderen moeten misschien toch gaan meebetalenvoor ouders, zoals in DTSL

 • Deels kapitaalgedekt verzekeren voor langdurige zorg is een alternatief om te overwegen


Deel vi afbraak verzorgingsstaat is pijnlijk proces

Deel VI: afbraak verzorgingsstaat is pijnlijk proces


Zeer pijnlijke transitie in nl

Zeer pijnlijke transitie in NL

 • Verzorgingsstaat heeft geleid tot individualisering en verzwakking familiebanden

 • Het sociale weefsel is aangetast

 • Veel kinderen zullen duiken, 500 euro per maand voor ouders zijn zij niet gewend

 • Populistische partijen houden mythe in stand dat zorg bij ongewijzigd beleid betaalbaar blijft


Vragen aan de politiek

Vragen aan de politiek

 • Lukt het politiek om premies leeftijdsafhankelijk te maken?

 • Lukt het politiek om eigen bijdrage >

 • Lukt het de politiek om pakket <

 • Lukt het de politiek om kinderen aan te slaan voor hun ouders?

 • Lukt het om meer ouderen thuis te verzorgen?

 • Als het mislukt gaan de zwakkeren het gelag betalen


Algemene conclusies

Algemene Conclusies


Conclusies3

Conclusies

 • 1. Rijk betaalt arm en jong betaalt oud, dat wordt door vergrijzing en stijgende zorgkosten onhoudbaar

 • 2. Einde uniforme zorg

 • 3. er moet iets gebeuren


Oplossingen

Oplossingen

 • 1. AWBZ leeftijdsspecifieke premies gecorrigeerd voor profijt

 • Dus keuzevrijheid en differentiatie in keuze verzekeringspakketten tussen inkomensgroepen

 • Maar dat is einde uniforme zorg

 • 2. Deels kapitaalgedekt verzekeren

 • 3. misschien ook kindbijdrage

 • 4. bedrijfsvoering AWBZ en WMO kan echt beter


Als we niets of te weinig doen

Als we niets of te weinig doen:

 • zal staat premie armen subsidiëren ten koste van econ. groei en dan betalen uiteindelijk de zwakkeren de rekening!

 • Denk ook aan het Japanse scenario van tien jaar nauwelijks groei

 • Een betaalbare zorg is de meest sociale politiek die er bestaat!!!


Conclusies voor atlant zorggroep

Conclusies voor Atlant zorggroep

 • Aanpassen aan onzekere tijd, instroom <, concurrentie >

 • Dus eigen instelling tip top in orde

 • Gemeenten in zwaar weer, niet alle gemeenten kunnen het aan

 • Flexibele schil


Conclusies4

conclusies

 • Als deze operatie mislukt betalen de armsten het gelag

 • Dan zal zorgbudget het onderwijsbudget opeten

 • Decentralisatie is goed!


 • Login