Mechanismy toxicity
Download
1 / 25

Mechanismy toxicity - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Mechanismy toxicity. [email protected] Mechanismy toxicity. Inhibice přenosu kyslíku Inhibice dýchacího řetězce Dráždivý a leptavý účinek Inhibice enzymů Průnik lipidovými strukturami, hlavně v CNS Karcinogenní působení Teratogenní působení Radikálové poškození tkání

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mechanismy toxicity' - farrah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Mechanismy toxicity1
Mechanismy toxicity

 • Inhibice přenosu kyslíku

 • Inhibice dýchacího řetězce

 • Dráždivý a leptavý účinek

 • Inhibice enzymů

 • Průnik lipidovými strukturami, hlavně v CNS

 • Karcinogenní působení

 • Teratogenní působení

 • Radikálové poškození tkání

 • Blokáda dějů v NS


Inek z vis na
Účinek závisí na:

 • Fyzikálních a chemických vlastnostech látek:

  • skupenství, rozpustnost, typ vazby…

 • Expozici:

  • dávka, koncentrace, doba kontaktu …

 • Organismu:

  • pohlaví, věk, celkový stav organismu


1 inhibice p enosu kysl ku
1) Inhibice přenosu kyslíku

 • CO:

  • vzniká při nedokonalém spalování organických sloučenin (např. benzinu)

  • váže se na hemoglobin ( karboxyhemoglobin) s vyšší afinitou než kyslík, a tím znemožňuje transport O2

  • příznaky: až při 30-40% HbCO – bolesti hlavy, hučení v uších, závrať, ztráta vědomí; při 60-65% koma

  • terapie: řízená ventilace kyslíkem (vytěsní CO)


 • Jedy vytvářející methemoglobin:

  • nitrity, deriváty anilinu, některá léčiva (estery HNO3)

  • Fe2+ v Hb se oxiduje na Fe3+ Hb se mění na methemoglobin, který není schopen přenášet O2

  • příznaky: cyanóza (vyšší podíl MetHb)

  • terapie: toluidinová modř

   • urychluje redukci MetHb na Hb

. Cl-


2 inhibice d chac ho et zce
2) Inhibice dýchacího řetězce

 • HCN a kyanidy (cyankáli, tj. K-C≡N):

  • inhibice enzymů obsahujících železo, zvláště cytochromoxidasy inhibice DŘ

  • příznaky: bolesti hlavy, bezvědomí, křeče, zástava dechu

  • terapie: kovy reagující s CN- (Co)

Uprav. dle:KODÍČEK, M. řetězec dýchací. From Biochemické pojmy: výkladový slovník[online].Praha: VŠCHT Praha, 2007 [cit. 2010-11-22].Available from: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/ebook.html?p=retezec_dychaci


3 dr div plyny
3) Dráždivé plyny

 • Cl2, HCl, HF, halogenderiváty – některé se užívají jako slzné plyny

  • dráždí až leptají sliznice: reagují s –SH skupinami proteinů

  • příznaky: konjunktivitida, rinitida, laryngitida, bronchitida, někdy i edém plic (fosgen)


4 inhibice enzym
4) Inhibice enzymů

 • HCN – viz dříve

 • H2S:

  • vytváří nerozpustné sulfidy s těžkými kovy, zvláště železem  podobně jako HCN inhibuje cytochromoxidasu a DŘ

  • příznaky: dýchací poruchy, selhání oběhu

 • -amanitin:

  • jed muchomůrky zelené

   • inhibuje RNA-polymerasu  poškození jater, selhání srdce, ledvin


 • Kovy a sloučeniny kovů (Pb, Hg, As):

  • reagují s –SH skupinami proteinů

  • např. olovo inhibuje enzymy syntézy porfyrinu, tj. krvetvorbu

  • v játrech, ledvinách, kostech a CNS se kovy akumulují

  • příznaky: poškození malých cév  glomerulární nefropatie, neurologické potíže, často šedý lem při okraji zubů (olovo, rtuť)


Antidota p i otrav kovy
Antidota při otravě kovy

 • Vyvazují kovy a tvoří s nimi stabilní, nejedovaté komplexy:

  • sloučeniny obsahující –SH skupiny, např. deriváty dimerkaprolu:

  • EDTA:


5 leptav inek acid za
5) Leptavý účinek, acidóza

 • Kyseliny:

  • místní leptavý účinek (hydrolýza biomolekul, koagulace proteinů)

  • další účinek kyselin – acidóza: pokles pH krve

   • kompenzace: hyperventilace, ↑ tubulární sekrece H+

   • terapie: neutralizace pomocí MgO

 • Zásady: poškození tkání poleptáním je těžší než u kyselin

  • terapie: velké množství vody s přídavkem slabé kyseliny (octová)


6 organick rozpou t dla pr nik lipidov mi strukturami
6) Organická rozpouštědla: průnik lipidovými strukturami

 • Snadno pronikají lipidovými strukturami buňky

 • V CNS působí narkoticky, excitačně, inhibičně i neurotoxicky

 • Halogenované uhlovodíky

  • chloroform, vinylchlorid ad.

  • vedle účinků na CNS poškozují i játra a ledviny


 • Ethanol:

  • prostupuje lipidovými bariérami  rychle se dostává do CNS

  • interaguje s membránovými proteiny (receptory, iontové kanály)

  • akutně mění náladu, snižuje soustře-dění a sebekontrolu, chronicky vede k jaterní cirhóze, poruchám mozku…

  • odvykací látka: disulfiram (antabus)


7 karcinogeny
7) Karcinogeny

 • Mohou způsobit, že se zdravé buňky zvrhnou na nádorové

 • Často vznikají až v organismu biotransformací prokarcinogenů …metabolická aktivace

 • Často elektrofilní  napadají nukleofilní skupiny NA a proteinů a vážou se na ně  poškození makromolekul

adukt benzpyrenu a DNA


Po kozen dna karcinogeny
Poškození DNA karcinogeny

 • Chemické mutageny:

  • alkylační činidla

  • činidla vyvolávající cross-linking

  • interkalátory – často kationické planární (aromatické) molekuly

  • látky tvořící adukty s DNA

 • Některé z těchto látek mohou také narušit replikaci a transkripci

ethidiumbromid


Typy karcinogen
Typy karcinogenů

 • Alkylační činidla: některá inhibují buněčné dělení  užívají se jako cytostatika (cyklofosfamid)

cyklofosfamid


doxorubicin – užíván k chemoterapii benzpyren


 • Anorganické sloučeniny: arsen, chromité soli, azbest:

  • Azbest = průmyslově využívaný silikát; po vdechnutí prachu → fagocytóza, fibrotické změny v plicích → karcinom

 • Přirozené látky:

  • Aflatoxin z Aspergillus flavus (plíseň napadající burské oříšky)


8 teratogeny
8) Teratogeny

 • Narušují vývoj plodu – závisí na vývojovém stádiu

 • Většina uvedených karcinogenů a také některá léčiva

  • Thalidomid (contergan): narušuje vývoj končetin

 • Možný mechanismus:

  • antagonisté metabolismu folátů

  • narušení metabolismu pohlavních hormonů

  • oxidační stres

  • zásah do činnosti enzymu/receptoru


9 radik lov po kozen
9) Radikálové poškození

 • Sloučeniny zvyšující tvorbu reaktivních kyslíkových forem (ROS): H2O2, OH•, O2•-

  • peroxidace membránových lipidů

  • oxidace aminokyselin proteinů

  • poškození DNA

 • Paraquat: herbicid, narušuje transport elektronů v dýchacím řetězci a zvyšuje tvorbu ROS  poškození jater, ledvin a plic10 blok da d j v ns
10) Blokáda dějů v NS

 • Rostlinné i živočišné toxiny

  • Hadí jedy:

   • -bungarotoxin (polypeptid) – brání interakci acetylcholinu s receptorem (váže se na něj)  ochrnutí kosterního svalstva, respirační selhání

  • Tetrodotoxin – jed ryby fugu (tetrodon), inhibuje influx Na+, tj. vedení vzruchu  obrna končetin, dýchacích svalů

  • Kurare: alkaloid; inhibuje neurosvalový přenos  obrna dýchacích svalů


Kombinovan po kozen
Kombinované poškození

 • Methanol: příznaky jsou způsobeny jeho metabolity:

  • acidóza + HCOOH inhibuje cytochromoxidasu + vliv na NS

  • příznaky: poškození zraku, bolesti břicha, poruchy vědomí

  • antidotum: ethanol


L ba akutn ch otrav
Léčba akutních otrav

 • Snížení absorpce jedu:

  • výplach žaludku

  • urychlení pasáže střevem (pomocí laxativ – Na2SO4, manitol)

  • adsorpce na aktivní uhlí

 • Antidota


 • Zrychlení eliminace jedu:

  • zesílená diuréza (pomocí diuretik)

  • výměnná transfuze, dialýza (je-li jed ve vysoké koncentraci v krvi, ne vázán ve tkáních)

 • Symptomatická opatření (kontrola oběhu, dýchání, vodního a elektrolytového hospodaření, teploty, funkcí CNS…)


ad