Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

Jak poszerzyć wiedzę o formach ochrony przyrody w naszej okolicy? PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jak poszerzyć wiedzę o formach ochrony przyrody w naszej okolicy?. Projekt realizowany w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem. Poznanie form ochrony przyrody w Polsce. Poznanie osobliwości przyrodniczych w naszej najbliższej okolicy. Poznanie starodrzewu parku podworskiego w Wolicy.

Download Presentation

Jak poszerzyć wiedzę o formach ochrony przyrody w naszej okolicy?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jak poszerzy wiedz o formach ochrony przyrody w naszej okolicy?

Projekt realizowany w ramach

Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem


Poznanie form ochrony przyrody w Polsce.

Poznanie osobliwoci przyrodniczych w naszej najbliszej okolicy.

Poznanie starodrzewu parku podworskiego w Wolicy.

Opisanie starych, sdziwych drzew.

Poznanie kryteriw prawnych ustanawiania

pomnikw przyrody.

Celem naszego projektu byo:


Formami ochrony przyrody s:

 • parki narodowe;

 • rezerwaty przyrody;

 • parki krajobrazowe;

 • obszary chronionego krajobrazu;

 • obszary Natura 2000;

 • pomniki przyrody;

 • stanowiska dokumentacyjne;

 • uytki ekologiczne;

 • zespoy przyrodniczo-krajobrazowe;

 • ochrona gatunkowa rolin, zwierzt i grzybw.

 • Pomnikami przyrody s pojedyncze twory przyrody ywej inieoywionej lub ich skupiska o szczeglnej wartoci przyrodniczej,naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej orazodznaczajce si indywidualnymi cechami, wyrniajcymi je wrdinnych tworw, okazaych rozmiarw drzewa, krzewy gatunkw rodzimychlub obcych, rda, wodospady, wywierzyska, skaki, jary.


W granicach powiatu jasielskiego znajduje si:

-84% powierzchni Magurskiego Parku Narodowego

-fragment Jaliskiego Parku Krajobrazowego

-fragment Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki

-2 rezerwaty przyrody:

-Golesz - leno geologiczny

-ysa Gra- starodrzew bukowy

-obszary Natura 2000

-35 pomnikw przyrody gownie pojedynczych drzew


Przygotowalimy pytania ankietowe pozwalajce pozna stan wiedzy uczniw i mieszkacw o formach ochrony przyrody w Polsce i regionie. Badana grupa to 27 osb uczniowie gimnazjum i ich rodzice. Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika e ponad poowa badanych dorosych dostrzega konieczno ochrony elementw rodowiska. Angauj si w ochron przyrody poprzez segregacj odpadw, uywanie ekologicznych toreb, sadzenie drzew, oszczdzanie wody. Modzie chtnie uczestniczy w akcji Sprztanie wiata. Ponad poowa modziey i dorosych dostrzega pikno starych drzew i uwaa ,e powinny by chronione. Trzynacie osb wskazao drzewa w Wolicy jako zasugujce na ochron.


Park podworski w Wolicy k/Jasa obejmuje powierzchni ok. 1,5 ha. Rolinno parku reprezentuje zespoy zblione do grdowych. Wczesn wiosn zakwitaj- zo ta, ziarnopon wiosenny, zawilce. Zdecydowana wikszo rolinnoci drzewiastej zgrupowana jest wzdu granic parku i w bliskim ssiedztwie dworu. Cao rolinnoci drzewiastej stanowi ponad 100 szt. okazaych drzew rnych gatunkw. Przewaaj dby szypukowe i jesiony wyniose. Okazale prezentuje si magnolia, sosna wejmutka, lipy.


Tak wykonywalimy pomiary


Pomiar wysokoci wysokociomierzem Sunto"


Pomiar piernic (obwodu pnia na wys. 130 cm)


Nanoszenie drzew na map zasadnicz


Wykaz najwartociowszych drzew rosncych w parku:


 • Kandydat nr 1.Db Szypukowy

 • Obwd piernicy: 405 cm.

 • Wysoko: 30m.

 • Stan zdrowotny: drzewo zdrowe, bez ubytkw i obecnoci szkodnikw


 • Kandydat nr 2.Db Szypukowy

 • Obwd piernicy: 630 cm .

 • Wysoko: 34 m.

 • Stan zdrowotny: bardzo zy drzewo o koronie i kodzie obumarej w 50% , w kodzie tego drzewa jest ubytek, w ktrym moe zmieci si czowiek. lady po wypaleniu. Drzewo wymaga natychmiastowej opieki dendrologa.


 • Kandydat nr 3.Db Szypukowy

 • Obwd piernicy: 560 cm.

 • Wysoko: 30 m.

 • Stan zdrowotny: dobry, lady po przycinaniu konarw


 • Kandydat nr 4.Db Szypukowy

 • Obwd piernicy: 350 cm.

 • Wysoko: 26 m.

 • Stan zdrowotny: dobry, niektre konary uschnite, lady po przyciciach nie s zabezpieczone.


 • Kandydat nr 5.Jesion Wyniosy

 • Obwd piernicy: 279 cm.

 • Wysoko: 24 m.

 • Stan zdrowotny: dobry


 • Kandydat nr 6.Jesion Wyniosy

 • Obwd piernicy: 206 cm.

 • Wysoko: 31 m.

 • Stan zdrowotny: koda pknita od podstawy pnia do pierwszych konarw, pknicie zablinione. lady po przycinaniu konarw.


 • Kandydat nr 7.Db Szypukowy

 • Obwd piernicy: 392 cm.

 • Wysoko: 22 m.

 • Stan zdrowotny: dobry , lady po przyciciach, niektre konary martwe, niezabezpieczone


 • Kandydat nr 8.Db szypukowy

 • Obwd piernicy: 322 cm.

 • Wysoko:25m.

 • Stan zdrowotny:

  dobry, nie wymaga zabiegw konserwacyjnych .


 • Kandydat nr 9Db Szypukowy

 • Obwd piernicy: 357 cm.

 • Wysoko: 34 m.

 • Stan zdrowotny:

  dobry, lady po przyciciu konarw


 • Kandydat nr 10.Db Szypukowy

 • Obwd piernicy: 373 cm.

 • Wysoko: 25 m.

 • Stan zdrowotny:

  dobry


 • Kandydat nr 11Db Szypukowy

 • Obwd piernicy: 650 cm.

 • Wysoko: 30,5 m.

 • Stan zdrowotny:

  zy, konary

  uschnite, odamane. Liczne jamy wykopane przez zwierzta.


Badania drzew wykonalimy metod zawart w publikacji Szkolny Monitoring Obiektw i Terenw Przyrodniczo Cennych. Spord starodrzewu wybralimy 11 najcenniejszych, sdziwych drzew. Zmierzylimy wysoko, piernice, oznaczylimy gatunki, ocenilimy stan zdrowotny drzew. Spord badanych - 5 dbw szypukowych spenia kryteria dla pomnikw przyrody. Wybrane drzewa nanielimy na map zasadnicz, uzyskan w wydziale Geodezji i Kartografii. Wypenione wnioski dla drzew zasugujcych na miano pomnikw przyrody zoylimy w UG w Jale Wydzia Ochrony rodowiska .


Na miano pomnikw przyrody ze wzgldu na swoje rozmiary, wiek i walory estetyczne zasuguj:

1)Db Szypukowy (Quercus robur L.) - 5 szt. (drzewa nr 1, 2, 3, 7, 11)


Wnioski dla drzew kandydatw na pomniki przyrody


 • Kandydat nr 1.Db Szypukowy

 • Obwd piernicy: 405 cm.

 • Wysoko: 30m.

 • Stan zdrowotny: drzewo zdrowe, bez ubytkw i obecnoci szkodnikw


 • Kandydat nr 2.Db Szypukowy

 • Obwd piernicy: 630 cm .

 • Wysoko: 34 m.

 • Stan zdrowotny: bardzo zy drzewo o koronie i kodzie obumarej w 50% , w kodzie tego drzewa jest ubytek, w ktrym moe zmieci si czowiek. lady po wypaleniu. Drzewo wymaga natychmiastowej opieki dendrologa.


 • Kandydat nr 3.Db Szypukowy

 • Obwd piernicy: 560 cm.

 • Wysoko: 30 m.

 • Stan zdrowotny: dobry, lady po przycinaniu konarw


 • Kandydat nr 7.Db Szypukowy

 • Obwd piernicy: 392 cm.

 • Wysoko: 22 m.

 • Stan zdrowotny: dobry , lady po przyciciach, niektre konary martwe, niezabezpieczone


 • Kandydat nr 11Db Szypukowy

 • Obwd piernicy: 650 cm.

 • Wysoko: 30,5 m.

 • Stan zdrowotny:

  zy, konary

  uschnite, odamane. Liczne jamy wykopane przez zwierzta.


Najwartociowsze drzewa parku w Wolicy.


Podsumowanie:

-Realizujc nasz projekt nabylimy przekonania, e przyrod naley chroni, a szczeglnie sdziwe drzewa, ktre rosy setki lat, a mog zosta wycite w kilka minut.

-Mamy nadziej, e cho w maym stopniu przyczynilimy si do ochrony starych drzew.

-Dziki projektowi poznalimy dziaania suce ochronie przyrody.

-Nauczylimy si rwnie dziaa w zespole.


Gimnazjum nr 5 w JaleLigowy Zesp Badawczy:

Karolina Szela

Katarzyna Szot

Monika Kosowska

Opiekun

Zofia Czubik


 • Login