H demeeste valla tegevustest aalborgi kokkuleppe eesm rkide raamistikus ning tulevikukavadest
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Häädemeeste valla tegevustest Aalborgi kokkuleppe eesmärkide raamistikus ning tulevikukavadest PowerPoint PPT Presentation


  • 108 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Häädemeeste valla tegevustest Aalborgi kokkuleppe eesmärkide raamistikus ning tulevikukavadest. Merle Looring Häädemeeste Vallavalitsus. 1994 kirjutasid Euroopa kohalikud omavalitsused alla Aalborgi kokkuleppele , mis oli aluseks Aalborgi koostöövõrgustiku asutamisele.

Download Presentation

Häädemeeste valla tegevustest Aalborgi kokkuleppe eesmärkide raamistikus ning tulevikukavadest

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Häädemeeste valla tegevustest Aalborgi kokkuleppe eesmärkide raamistikus ning tulevikukavadest

Merle Looring

Häädemeeste Vallavalitsus


1994 kirjutasid Euroopa kohalikud omavalitsused alla Aalborgi kokkuleppele, mis oli aluseks Aalborgi koostöövõrgustiku asutamisele.

Aalborgi koostöövõrgustik kaasab erineva suuruse ja rahvaarvuga omavalitsusi, kes on otsustanud poliitliste eesmärkide seadmisel ja rakendamisel lähtuda säästva arengu põhimõtetest

Häädemeeste vald liitus Aalborgi koostöövõrgustikuga 2006 aastal.

.


Aalborgi kokkuleppele allakirjutanud kohalikud omavalitsused on otsustanud anda omapoolse panuse säästva arengu alaste tegevuse edendamiseks järgmistes valdkondades:

avalik haldus;

juhtimine;

loodusvarade kasutamine;

tarbimine ja elustiil;

planeerimine;

transport;

kodanike tervis ja heaolu;

majandus;

sotsiaalne võrdsus ja õiglus;

osalemine säästva arengu tagamisel rahvusvahelisel tasandil.


Häädemeeste valla asukoht

Häädemeeste valla asukoht (allikas Maa-amet, täiendatud)


1. Avalik haldus

Olulisemate valdkondade tööd ja avalike teenuste osutamist valdkonna põhiselt korraldavad spetsialistid (raamatupidamine,

maakorraldus, arendustöö ja keskkond, ehitus, majandus)

EL toetusel toimuva projektide läbiviimiseks projektijuhid.

Dokumendihaldust ja õigusala korraldab vallasekretär


Avalik haldus: olukord ja eesmärgid

Olemas toimiv elektrooniline sh internetipõhine dokumendihaldussüsteem

Avatus

Ressursside kokkuhoid: ametnike tööaeg, sõidukulud jne.

Paindlikkus

Kaugtöö võimalus sh kodanikega suhtlemisel


Juhtimine

15-liikmeline volikogu

5 liimeline vallavalitsus

Hallatavad asutused (15).

Juhtimise põhimõtted ja eesmärk:

edu- ja uuendusmeelne juhtimine


Loodus ja loodusvarad

7 looduskaitseala ligi 25% valla territooriumist.

Looduskaitse arendamiseks on läbi viidud ja kavandamisel EL poolt toetatavaid projekte


Projekte

1997-1998 Phare project

2001-2005 LIFE Nature

2005-2007 ERDF l

2005-2006 Interreg IIIA project Cross border tourism development

PIN Matra, ERDF, INTERREG

Ja Eesti Läti programm


Arendus – ja planeerimistegevus

INTERREG III projekt ”Põhja-Liivimaa rannikualade algatus piiriületavaks sotsiaal-majanduslikuks arenguks”. Projekti raames koostati:

Ainaži, Salacgriva, Jaagupi jahisadamate arengustrateegia (Joint Strategy for Development of Yacht Ports in the North Livonian Region).

Põhja-Liivimaa rannikupiirkonna turismi, ettevõtluse ja turundusstrateegia (North Livonia Coastal Region Strategy for Tourism, Business and Marketing).

Kabli ja Treimani supelrandade teemaplaneering


Eesti-Läti programm

„Sinilipu poole Läänemere randadel“ (Beach Hopping)

Audru vald, Saulkrasti linn, Carnikava vald, Jurmala linn, Liepupe vald, Salacgriva linn.


Kalbli rand

Projekti tulemusena alustatakse sellel suvel Kabli ranna-ala väljaarendamisega.

Rand saab teenindushoone ja vetelpäästetorni, kus tulevikus hakkavad valvet pidama vetelpäästjad, rajatakse promenaad, asfalteeritud parkimisplats, lõkke- ja piknikukohad ning teed ja rajad randa.

Kabli rand saab avaliku ranna staatuse ning edaspidi võib püüelda Sinilipu nõuetele vastavaks supelrannaks.


FireSafe

Tuleohutusalane ühisprojekt

Läti Riiklik Tuletõrje- ja Päästeteenistus, Läti Vabatahtlike Tuletõrjeühingute Assotsiatsioon, Ainazi ja Staicele Linnavalitsused, Häädemeeste Vallavalitsus

Päästekeskuse planeerimine ja projekterimine,

vabatahtliku tuletõrje edendamine ja noorte treenimine,

tuleohutusvahendite propageerimine,

Muuseum ja näitused


Tarbimine ja elustiil

Looduslähedane elukeskkond

Suvekülalised

Kaugtöö ja selle võimaluste arendamine


Traditsiooniks on muutunud Põhja-Liivimaa festivalide korraldamine. Eesmärgiks on tutvustada kohalikele ja külalistelePõhja-Liivimaapiirkonnale omast kultuuri, käsitööd ja toitu.


Transport

Algati Pärnu maakonna teemaplaneeringu“Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla (Via Baltica)

Eesmärk 4 realine maantee ja mitmetasandilised ristmikud


Kodanike tervis ja heaolu

Häädemeeste spordihoone

Tervishoid ja terviseedendus

Sotsiaalne infrastruktuur


Sotsiaalne infrastruktuur

Häädemeeste lasteaed

Vastavatud sõimerühm Häädemeeste lasteaias

Häädemeeste Keskkool

Metsapoole Põhikool

Massiaru Algkool

Kabli Lasteaed-algkool

Häädemeeste muusikakool

Häädemeeste lasteaed


Sotsiaalne infrastruktuur

Treimani raamatukogu ja turismiinfopunkt

Häädemeeste Suurküla seltsimaja


Sotsiaalne infrastruktuur

Eesmärgid:

Häädemeeste eakate hoolekandekeskus.

Metsapoole kooli võimla

Sotsiaalkorterid

Esitatud taotlused KOIT kavasse


Majandus

Olulisemad tegevusalad: ehitusmaterjalide tootmine ja ehitus, turism ja majutus, teenindus- ja kaubandus, kalatööstus, metsandus, teenindus, puidu töötlemine, põllumajandus, tööstuslik tootmine,

maxit Estonia AS kergkruusatehas


Eesmärgid

Mitmekesisus

Kaugtöö võimaluste arendamine

Ettevõtjate ümarlaud ja MTÜ

Noortele suunatud ettrevõtlusalased koolitused koostöös TÜ Pärnu kolledziga

LEADER meede

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu


Sotsiaalne võrdsus ja õiglus

Sotsiaalse infrastruktuuri arendamine

Sotsiaalkorterite pakkumine

Koolivõrgu säilitamine

Täiskasvanute haridus

Turvalisus


Osalemine jätkusuutliku arengu tagamisel

Üksi on kohalikul omavalitsusel raske osaleda rahvusvahelises, riiklikus ja regionaalses otsustusprotsessis, millega on võimalik suunata ja reguleerida keskkonnaalaseid tegevusi.

Koostöö

Põhja ja baltimaade Aalborgi kokkuleppe koostöövõrgistik

Omavalitsuste ühendused ja koostöövõrgustikud

Pärnumaa oskusteabekeskus


Lahendused

Koostöö

Läbivad probleemid ühiskonnas (sh kohalikul tasandil):

Majandus- ja usalduskriis ühiskonnas

Bürokraatia ja asjaajamise kohmakus pidurdavad initsiatiivi ja ettevõtlikkust

Otsuste edasilükkamine või otsustamatus

Teenuste tsentraliseeritus


Tänan kuulajaid. Häid pühi soovides!

merle.looring@haademeeste.ee

Fotod: M. Looring, M. Sepp J.Looring, T. Abel


  • Login